Skip to main content

Full text of "Sveriges och svenska konungahusets: minnespenningar praktmynt och ..."

See other formats


Google This is a digital eopy of a bix>k ihal was preserved for generations on library sIil-Ivl-s before il was carefully scanncd by Google as part of a projeel 

to make thc workl's books discovcrable onlinc. 

Il has survived long enough Tor ihe copyrighl lo expire and thc book to enter thc public domain. A publie domain book is one thai was never subjeel 

lo copyrighl or whose legal copyrighl lerm has expired. Whelher a book is in ihe publie domain may vary eounlry lo eounlry. Publie domain books 

are our galeways lo ihe pasl. represenling a weallh of hislory. eullure and knowledge ihafs ollen dillieull lo diseover. 

Marks, notations and other marginalia present in ihe original volume will appcar in this lile - a reminder of this book's long journey from thc 

publisher lo a library and linally lo you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner wilh libraries lo digili/e publie domain materials and make ihem widely aeeessible. Publie domain books belong lo thc 
public and wc are merely iheir euslodians. Neverlheless. ihis work is expensive. so in order lo keep providing lliis resouree. we have laken steps lo 
prevenl abuse by eommereial parlies. iiicludmg plaemg leelmieal reslrielions on aulomaled uuerying. 
We alsoask that you: 

+ Make non -eommereial u.se of the filé s We designed Google Book Scarch for use by individuals. and we reuuesl thai you usc thesc files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send aulomaled uueries of any sorl to Google's system: I C you are eondueting researeh on machine 
translation. optieal eharaeter reeognition or other areas where aeeess to a large amount of texl is helpful. please eontael us. We cneourage thc 
use of publie domain materials for ihese purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on eaeh lile is essential for informing people about this projeel and hclping them lind 
additional materials ihrough Google Book Seareh. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember thai you are responsible for ensuring thai what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the publie domain for uscrs in thc Uniied Staics. thai thc work is also in ihc publie domain for users in other 

eounlries. Whelher a book is slill in copyrighl varies from eounlry lo eounlry. and we ean'l offer guidanee on whelher any speeilie use of 
any speeilie bix>k is allowed. Please do nol assume thai a b<x>k's appearanee in Google Book Seareh mcans il ean be used in any manncr 
anywhere in ihe world. Copyrighl infringemenl liabilily ean be quite severe. 

About Google Book Seareh 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universal ly aeeessible and useful. Google Book Seareh helps readers 
diseover ihe world's books while lielpnig anlliors and publishers reaeh new audienees. You ean seareh ihrough I lic I ull lexl ul' I lus book on I lic web 
at |http : //books . qooqle . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som liar bevarats i generationer pa bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skärmade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga all upptäcka pa nätet. 

Den har överlevt, sa länge att upphovsrätten har utgått och boken liar blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit, allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som mänga gånger är svart att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 

långa färd från förlaget, till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer for användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete ined bibliotek och göra dem tillgängliga fen- 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men del här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahälla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder lör att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat, infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit, fram Google boksökning för att det, ska användas av enskilda personer, o di vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag rill Googles system. Om du forskar i maskinövorsättning. rext igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgäng till stora mängder text, ta da kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• fiibehalla uppliovsmärkol 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för at i informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material pa Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att. se till att det du gör är lagligt. Förutsätt, inte att. en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig at frän land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillatet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok gar att använda pa vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet, för upphovsräl.lsbrol.l. kan vara mycket högt,. 

Om Google boksökning 

Googles mal är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och förlän are och fö rläggare all na nya målgrupper. Du kan söka igenom all text. i den här boken pa webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| 
302196934. SVERIGES OCH SVENSKA KONUNGAHUSETS MINNESPENNINGAR PRAKTMYNT OCH BELÖNINGSMEDALJER. BESKltlKNA AF BROR EMIL HILDEBRAND. ANDRA DELEN. -«•*- STOCKHOLM 

KONGL. VITTERUETS HISTORtE OCH ANTIQVITF.TS AKADEMIKNS FÖRLAG 

1870. &£$; SIR <S> m( ARTHUR EVAHSl 
BEQUEST 
1941 <^ // STOCKHOLM 

IVAE HJBOOSTRÖIIS BOKTETCKEEI 
187». OFVERSIGT. 

C" *1 

ULRIKA ELEONORA d. yngre 5. 

FREDRIK 1 25. 

» och hans gemål Ulrika Eleonoba 74. 

ADOLF FREDRIK 83. 

LOVISA ULRIKA, K. Adolf Fredriks gemål 125. 

GUSTAF III 139. 

SOPHIA MAGDALENA, K. Gustaf IILs gemål 222. 

GUSTAF IV ADOLF 231. 

FREDRIKA DOROTHEA VILHELMINA, K. Gustaf IV 

Adolfs gemål 267. 

CARL XIII 275. 

HEDVIG ELISABET CHARLOTTA, K. Carl XIII» gemål 303. Fredsik Adolf, K. Adolf Fredriks son 307. 

Sophia Albertina, » » dotter 310. 

Carl August, K. Carl XIII:s adopterade son 314. CARL XIV JOHAN 323. 

» och hans gemål Desideria samt deras ätt 382. 

» Minnespenningar präglade i eller för Norge 385. 

DESIDERIA, K. Carl XIV Johans gemål 391. 

OSCAR I 401. 

» och hans gemål Josephina 440. 

» Minnespenningar präglade i eller för Norge 441. 

JOSEPHINA, K. Oscar I:s gemål 442. 

CARL XV 453. 

» Minnespenningar präglade i eller för Norge 502. 

LOVISA, K. Carl XV:s gemål 506. Sid. 

OSCAR II 513. 

» Minnespenningar präglade i eller för Norge 533. 

SOPHIA, K. Oscar II:b gemål 535. 'Ö J Lovisa, K. Carl XV:s dotter 539. 

Gustaf, K. Oscar ILs son 541. 

Hedlingers Regentlängd 548. 

Register till arbetets l:sta och 2:dra del: 

l:o. Ofver inskrifter på minncspenningarne 563. 

2:o. Ofver främmande Regenter och andra utländska 
personer, h vilkas bild eller namn förekomma på 

dessa minnespenningar 617. 

3:o. Ofver allmänna kongliga belöningsmedaljer samt 
Akademiers, Embetsvcrks och enskilda Samfunds 
belönings- och minnespenningar 620. DROTTNING ULRIKA ELEONORA DEN YNGRE. Ulrika Eleonora. Född i Stockholm d. 23 Januari 1688. 
Dotter af Konung Carl XI och Ulrika Eleonora af Danmark. 
Började, på Rådsherrames anmodan, d. 2 November 1713 be- 
vista Rådets öfverläggningar under broderns frånvaro i Turkiet. 
Efter Konung Carls död lät hon kungöra, att hon på grund af 
arfsrätt uppstigit på thronen; men måste återtaga detta steg, 
då Rikets Ständer sammanträdt. Vald till regerande Drottning 
d. 23 Januari 1719. Krönt i Upsala domkyrka d. 17 Mars 
samma år. Afträdde, med Rikets Ständers bifall, regeringen 
till sin gemål d. 24 Mars 1720. Död i Stockholm d. 24 No- 
vember 1741. Begrafven i Riddarholms kyrkan d. 1 December 
1742. 

Förmäld d. 24 Mars 1715 med Arf prinsen Fredrik af Hessen- 
Kassel, sedan hennes efterträdare i regeringen. 

Valspråk: In Deo spes mea. — Gud mitt hopp. 

Vanliga titeln: Ulr. Eleon. Dei gratia Regina Svecice; — 
mera sällan: Svecorum Gothorum Vandalorum Regina. ANORDNING. Prinsessan Ulrika Eleonoras gudsfruktan (1710) N. 

Prinsessans förträffliga egenskaper (1714) 

Ulrika Eleonora låter förkunna d. 7 December 1718 att 
hon som Drottning tillträdt regeringen 

Drottning Ulrika Eleonoras kröning i Upsala domkyrka 
d. 17 Mars 1719 Minnespenningar på Drottningens födelse- och namns- 
dagar (1723, 1728, 1729, 1732) 

Drottningen förestår regeringen i Sverige under Konung 
Fredriks resa till Hessen år 1731 

Drottningens död d. 24 Nov. 1741 och begrafning i 
Riddarholms kyrkan d. 1 Dec. 1742 

Drottning Ulrika Eleonoras minne 

Ensidiga minnespenningar med Drottning Ulrika Eleo- 
noras bild 1. 
2. 

3-5. 

6—12. 

13-17. 

18. 

19—21. 
22. 

23, 24. ULKIKA ELEONOKA BEN YNGRE. * Prinsessan Ulrika Eleonoras gudsfruktan. (1710). 

Prinsessan, som erhållit undervisning i religion af en 
Tysk vid namn Celest. Fr. Gutermuth och i andra äm- 
nen af Hof rådet, sedan Riksrådet Grefve Samuel Barck, 
hade någon förkärlek för Italiensk litteratur, hvilket lär 
hafva varit orsaken att Italienska språket begagnats på 
denna och ett par andra till hennes ära präglade minnes- 
penningar. 

1. 

Åts. VLRICA. ELEON. SVEC. PRINC. HAER. Bröst- 
bilden, h. s., med mantelveck öfver drägten fastade 
genom ett ovalt smycke öfver högra axeln och ett från 
venster öfver bröstet lagdt perlsnöre. — Nedanför: b. 

WESTMAN. F. 

Frans. OPFRISCO AL CIELO VN ARDOR PVRO E SA- 
CRO. En brinnande offerlåga på ett fyrkantigt med 
änglahufvud på hörnen prydt altare, som står på mar- 
ken. I afskärn.: m.dcc.x. 

Diam. 17V 2 Hn. (16:e storl.). Grav. år 1710 af B. Westman. 
St. i Banken. — Br. pag. 223. Berch 269: 1. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. * Jfr K. Carl XII, n. 246—248, och K. Fredrik, n. 8, 10, 28—30, 39, 46, 
59, 82—89. Minnespenningar med både Ulrika Eleonoras och hennes gemåls 
bilder, men slagna efter Fredriks uppstigande på thronen, äro intagna bland 
denne Konungs minnespenningar. ULRIKA ELEONORA. Prinsess»» förträffliga egeuskaper. (1714). 

Någon särskild anledning till präglandet af denna min- 
nespenning är icke känd. Måhända har gravoren dermed 
velat antyda de egenskaper Prinsessan ådagalagt som ord- 
förande i Badet, der hon rf. 2 Kor. 1713 på Bådsherrar- 
nes begäran tagit inträde, for att gifta mera kraft åt de- 
ras beslut under Konungens frånvaro och rikets betryckta 
ställning. Ats. VLR. ELEON: PR. HjERED. SYE. Bröstbilden, 
h. s., i mantelveck öfrer drägten uppfästade genom en 
liten stjernformig knapp på axeln. 

Frans. FREGIO. DI. GRAN. PREGIO. En facetterad 
ädelsten ligger på ett med ett rosigt täcke höljdt al- 
tare. I afskärn.: itu. 

Diam. 7 1 ? lin. (4'/ 2 storl.). — Br. pag. 224. Berch 270: 2. — 
K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. Ulrika Eleonora liter förkunna den 7 Decem- 
ber 1718 att hon som Drottning tilltr&dt rege- 
ringen. 

Så snart underrättelsen om Konung Carls död ankom- 
mit till Stockholm, uppträdde Prinsessan i Badet och för- 
klarade att hon på grund af arfsrätt öfvertog regeringen, 
hvarefter hon af de tillstädes varande Bådsherrarne het- 
sades som Drottning. Följande söndagen, d. 7 December, 
lät hon i Stockholms kyrkor kungöra Konungens död och 
sitt uppstigande på thronen. Ehuru erkänd som Drott- 
ning äfven af den från Norge återvändande armeen, må- 
ste hon likväl, så snart Rikets Ständer kommit tillsamman, 
återtaga detta förhastade steg och genom skrifvelse för- ULRIKA ELEONORA. 7 

Mara att hvarken Aon eller någon annan egde arfsrätt till 
thronen. Först genom Ständernas val d. 23 Jan. 1719 
blef hon regerande Drottning. Så väl valakten som Drott- 
ningens försäkran och den nya regeringsformen, hvarige- 
nom regentens suveränitet af skaffades, äro daterade först 
d. 21 Febr. samma år. Drottningens sjelfutnämning gaf 
icke anledning till prägling af någon minnespenning inom 
landet. Men utländska gravörer skyndade att genom så- 
dana frambära sin lyckönskan. 

3. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D G. SVEC. GOTH. VAND. 
BEGINA. Bröstbilden, h. s., med konglig krona och man- 
telveck öfver drägten hopfästade genom ett rutformigt 
smycke på axeln. 

Frans. IN SPEM ET GAVDIA REGNI. Kongliga kro- 
nan och spiran ligga på ett hy ende å ett rundt bord, 
som höljes af ett blommigt täcke. I afskärn.: electa. et. 

PROCLAM. D. 7. DEC. 1718. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Utländskt arbete. — B. — Hr 
Oldenburgs saml. i brons. Rikskab. i Dresden, Hertigl. kab. i 
Gotha i silfver. t 

4. 

Åts. SALVE VLRICA ELEONORA SUEC: G. ET V. RE- 
GINA SALVE PRIDERICE. REGNI DVX SVPREM. DEVS VOS 
SERVET. inom en lagerkrans. 

Frans. REDEVNT SATVRNIA REGNA. Drottningen 
i krona och konglig mantel, med spiran i hand, och 
hennes gemål Prins Fredrik, lagerkransad i hermelins- 
mantel, sitta bredvid hvarandra på throner stälda på 
en med mattor belagd upphöjning i ett rum med pe- 
lare och rosiga tapeter i fonden. Vid sidorna stå de 
fyra riksståndens representanter, adelsmannen i antik 
drägt med kask och spjut, presten i chorkåpa, borga- 
ren med ett ankar och bonden med en spade. I af- 
skärn.: PROCLAMAT. VII DEC: MDCCXVIII. 

Diam. 14V 2 Un. (12:e storl.). Grav. af G. W. Vestner i Niirn- 
berg. — Berch 270: 5. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 8 ULRIKA ELEONORA. 

5. 

Åts. * VLRICA ELEONORA D. G. REG. SVEC. * FRI- 
DERICVS D. G. LANDGR. HASSIAE. Drottningens och hen- 
nes gemåls bröstbilder, bara, vända mot h varandra; hen- 
nes lagerkransad. — Nedanför Drottningens bild: p. p. w. 

Frans. HIS IVNCTIS FELIX EST TERNA CORONA DVO- 
BVS. Minerva och Mars stående, båda med kask, spjut 
och sköld, gifva hvarandra handen, öfver dem sväfva 
Sveriges tre kronor. I afskärn.: socio cvm marte mi- 
nerva. 

' Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Pet. Paul Werner i 
Nurnberg. — Berch 270: 6. — K. Mk, (2 ex.) o. B-n i silfver. 
Rikskab. i Paris i guld. Drottning Ulrika Eleonoras kröning i Upsala 
domkyrka den 17 Mars 1719. 

Kröningen — den sista som egt rum i Upsala dom- 
kyrka — förrättades af Ärkebiskop Mathias Steuchius. 
Dagarne före och efter festen afhörde Drottningen jemte 
hennes gemål och hennes systerson Hertigen af Holstein 
offentliga disputationer och tal. Fjorton Theologie Dok- 
torer promoverades. Hyllningen skedde derefter i Stock- 
holm d. 11 April. 

6. 

Åts. VLRICA y ELEONORA y D y G v REGINA y 
SVECLE y Bröstbilden, h. s., med perlsnören i håret, 
en lång lock nedfallande öfver högra axeln och bröstet, 
samt hermelinsmanteln öfver drägten. — Nedanför: o. 

HEDLINGEB. 

Frans. CVRAE y SED y DELICIAE y En lejoninna 
står, omgifven af fyra lika stora ungar, vid sidan af ett 
berg der man ser öppningen till hennes grotta. I af- 
skärn.: CORONA. IMPOSITA. VPS. D. XVII. MAR. A. MDCCXIX. ULRIKA ELEONORA. 9 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Frånsidans sinnebild, som afser Drott- 
ningen ocn de fyra riksstånden, gaf anledning till klander, eme- 
dan man erinrade att lejoninnan aldrig på en gång framföder 
mer an en eller högst två ungar, men varginnan deremot flera 
i en kull. — Berch 270: 7. — K. Mk. (2 ex.), B-n, Upsala 
Univers. i silfver. 

6. a. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECLfii. 
Bröstbilden, h. s., med perlsnören i håret och en lång, 
yfvig lock nedfallande öfver ryggen, samt släta, her- 
melinfodrade raantelveck öfver drägten. — Nedanför: 

C. Hedlinger. 

Frans. Densamma som till n. 6*. 

Diam. ll l / 2 lin. (16:e storl.). Grav." af J. C. Hedlinger. Åt- 
sidans st. bräckt på K. Myntet. Denna åtsida, som är afteck- 
nad i C. de Mechels Oeuvre du Chev. Hedlinger, pl. XIII, n. 
2, har jag icke funnit använd till någon annan af Drottningens 
minnespenningar. Att den under n. 6 upptagna åtsidan är den 
normala, bevisar tydligen interpunkteringen. — K. Mk., B-n, 
De Geers saml. i silfver. Rikskab. i Köpenhamn, i guld. 7. 

Åts. VLRICA + ELEONORA + D + G + REGINA + 
SVECLE. Bröstbilden, h. s., med perlsnören i håret och 
en lock nedfallande öfver venstra axeln och bröstet, i 
mantelveck. — Nedanför: c. hedlin. 

Frans. SVO PONDERE TVTA. En konglig krona lig- 
ger på ett fyrkantigt altare orubbad af blåsten från två 
ansigten i skyar. På altarets framsida Drottningens sam- 
manbundna namnchiffer 'P&ftS under konglig krona. I 
afskärn.: corona. imposita. vps. d. xvii. mar. a. mdccxix. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. Båda 
stamparne sprungo snart sönder, hvarefter nya af ännu vack- 
rare arbete (n. 8) graverades. — Berch 271: 8. — RR. — K. 
Mk. i silfver. Upsala o. Leipzigs Univers. i tenn. * Denna frånsida i senare tid oriktigt sammanpräglad med åtsidan af 
n. 19 finnes i B-n i silfver och n. 19 a. i K. Mk. i tenn. 10 ULRIKA ELEONORA. 

8. 

Åts. VLRICA. ELEON. D. G. REGINA. SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., med perlor i nackhåret, hvarifrån långa 
lockar nedfalla på ryggen och högra axeln, samt veck 
af kröningsmanteln öfver drägten uppfästade genom 
ett rundt smycke öfver axeln. — Nedanför: i. c. hed- 

LTXGER. 

Frans. PONDERE TVTA SVO. En konglig krona 
ligger på ett till en del af kröningsmanteln höljdt 
altare orubbad af blåsten från två ansigten i skyar. 
På altarets framsida Drottningens sammanbundna namn- 
chiffer *!>£. I afskärn.: imposita. vpsal. 17. mart. i 7 19. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Sålunda omgraverad af J. C. Hed- 
linger. St. i Banken, åtsidans sprängd. — Berch 271: 8, not. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

9. 

Åts. ULKICA ELEONORA D. G. REG. SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., bar. 

Frans. SECURA FUTURI. En stor femuddig stjerna. 
I afskärn.: coron. d. xvii. mart. a*? mdccxix. 

Diam. 10-10V* lin. (7— VL storl.). Grav. af Zach. Hartwig 
Arensburg. Dåligt arbete. St. i Banken. — Stjernan skall 
vara Nordstjernan, som aldrig går ned. — Var kastpenning 
vid kröningen. — Berch 271: 9. — K. Mk. en i guld, en i 
silfver. B-n i silfver. 

9. a. 

Åts. ULRICA ELEONORA D: G: REG: SVEC: Bröst- 
bilden som på n. 9; men ansigtet fylligare. 

Frans. Lik n. 9; men i afskärn. utan punkt efter 
xvii och med punkt efter mart. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Slagen i ring, således med slät 
kant, då deremot n. 9 har ojemn, krusad kant. — RRR. — 
Hr Oiden burgs saml. i tenn. 

10. 

Åts. VLRICA ELEONORA D. G. REGINA SVECLE. Bröst- 
bilden, h. s., med diadem, perlsnören i håret, veck af ULRIKA ELEONORA. 11 

hermelinsmanteln uppfästade genom ett ovalt smycke 
på axeln och fasthållna genom en fin kedja, som ligger 
öfver bröstet. — Nedanför: hedi. 

Frans, v SECVRA v FVTVRI v En stjerna strå- 
lande öfver hafvet, der man ser båtar och klippsträn- 
der. I afskärn.: coron. d. xvii. mar. a. mdccxix*. 

Diam. 10V 2 — 11 lin. (7 l / 2 — 8:e stor).). Grav. af J. C. Hed- 
linger senare än den föregående. Frånsidans st. på K. Myn- 
tet. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 

11. 

Åts. VLRICA - ELEON 1 D - G - REGINA - SVEC t 
Bröstbilden, h. s., med konglig krona, perlsnören i nack- 
håret, och mantelveck öfver drägten uppfästade genom 
ett ovalt smycke på axeln. — Nedanför: v. 

Frans. DAT RECTAS FESSlS VlRES SlSTlTQVE CRVO- 
BEM. En pansarklädd arm ur skyn håller ett granat- 
åple. Nedanför ses ett landskap med träd och berg. 
I afskärn.: in memor. coronat. 

Diam. 14V 2 — 15 lin. (12-13:e storl.). Grav. af G. W. Vest- 
ner i Niirnberg. — Meningen lär hafva varit att likna Drott- 
ningen vid ett granatäple, hvilken frukt förmenades ega upp- 
friskande kraft och förmåga att läka sår. — De högre bokstäf- 
verna i frånsidans omskrift gifva årtalet 1719. — Berch 271: 10. 
— K. Mk. (2 ex.), Upsala o. Lunds Univers., De Geers, Frih. 
Bondes, Hr Oldenburgs saml. i silfver. B-n i förgyld koppar. 

12. 

Åts. OCCIDIT. En åttauddig stjerna. Vid nedra 
kanten: mdccxiix. xi. dec. (Densamma som frånsidan 
till K. Carl XII:s n. 203). 

Frans. EXORITVR. En strålande sol. Vid nedra kan- 
ten: VLRICA ELEON. REG. SVEC. och deröfver: coron. 1719. 

27 MART. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Utländskt, smaklöst arbete. — 
Dateringen på frånsidan efter nya stilen är oriktig i st. f. den 
28 Mars. — Sst. n. 10. a. — RK. — K. Mk., De Geers saml. 
i silfver. B-n afgjutning i tenn. * Denna frånsida i senare tid oriktigt sammanpräglad med åtsidan af 
n. 17 finnes i B-n i silfver. 12 ULRIKA ELEONORA. Minnespenningar på Drottningens födelse- och 
namnsdagar. (1733, 1728, 1729, 1732). 

Dessa minnespenningar torde vara att anse som en 
skilda vördnadsbetygelser af gravörema. 

. 13. 

Åts. ULR. ELEON. D G. REGINA. SVEC. Bröstbil- 
den, h. s., med perlsnöre i nackhåret och perla i örat, 
i prydlig drägt och rosiga mantelveck. 

Frans. EXCELSITATE. AVGVSTA. En lilja på en 
hög stängel vexande på marken. I afskärn.: 1723. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman till Drott- 
ningens födelsedag d. 2ft Januari 1723. St. på K. Myntet, ska- 
dade. Jfr anm. vid n. 16. — Berch 271: 11. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

14. 

Åts. ULRICA ELEON. D. G. REGINA SVECLE. Bröst- 
bilden, h. s., med perlsnören i håret och brämade man- 
telveck öfver drägten. — Nedanför: k. h. 

Frans. QVIS. PVLCHRIOR. Solen strålande öfver 
land och vatten; på marken träd, på vattnet ett fartyg. 
I afskärn.: 17 28. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 10% lin. (7V 2 storl.). Grav. af Engel Hartman 1728. 
St. i Banken. — Berch 271: 12. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

15. 

o 

Ats. Densamma som till n. 14. 

Frans. SUI SECVLI GENTISQUE SVMMIS DELICHS UL- 
RICJ2 ELEONORA SVEC. GOTH. VAND. REG A. M.DCC.XX IX 
IPSO. NATALI DIE. XXIII. IAN. SACRVM. i 10 rader. " 

Kring kanten på båda sidor en perlring. ULRIKA ELEONORA. 13 

Diam. 107 2 hn. (7 l / 2 storl.). Grav. af Engel Hartman till 
Drottningens födelsedag 1729. St. i Banken. — Berch 271: 
13. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

16. 

Åts. VLR. ELEON. D. G. REGINA. SVEC: Bröstbilden, 
h. s., med perlsnören i håret och perla i örat, i pryd- 
lig drågt och rosiga raantelveck; en lång yfvig lock ned- 
faller på skullran. 

Frans. PIETATI CONSECRATA. En pyramid på fyr- 
kantig fot och med ett klot på toppen, omgifven af 
vatten. På pyramidens framsida Drottningens namn- 
chiffer i en krönt sköld öfver två lagerqvistar. öfverst 
en strålande sol. I bakgrunden en borg på klippor. 
På fästet skyar. I afskärn.: 172.9. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman till Drott- 
ningens namnsdag d. 4 Juli 1729. Frånsidans st. på K. Myn- 
tet. Åtsidan liknar nära n. 13, och har någon gång vid af- 
prägling blifvit förvexlad med denna. — Berch 272: 14. — 
K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

17. 

Åts. VLRICA ELEONORA D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlsnören i nackhåret, perla i 
örat, samt veck af kongliga manteln öfver drägten upp- 
fåstade genom en holk på axeln. — Nedanför: i. c. h. 

Fjråns. TANTO LA SERBI IL CIEL QUANTO E SVBLIME. 
En utslagen yppig törnros på en buske, hvilken bär 
lika många blad (44) som Drottningen upplefvat år. I 
afskärn.: voto pvblico alli 23 di gen. 1732. 

Diam. Il 1 /» lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger till 
Drottningens födelsedag 1732. St. på K. Myntet. Båda si- 
dornas stampar hafva blifvit omgraverade. — "förnrosen kallas 
blomstrens drottning och var således en passande sinnebild. — 
Berch 272: 16. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

17. a. 

Åts. VLRICA. ELEON. D. G. REGINA. SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., med perlsnören i nackhåret och veck af 14 ULRIKA ELEONORA. 

kongliga manteln uppfästade genom ett rundt smycke 
på axeln. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. Densamma som till n. 17. 

Diam. IIV2 l* 11 - (&e storl.). Åtsidan sålunda omarbetad af 
J. C. Hedlinger. — K. Mk., De Geers, Hr Oldenburgs saml. i 
i silfver. Drottningen förestår regeringen i Sverige under 
Konung Fredriks resa till Hessen år 1731. 

Uti riksdagsbeslutet af d. 19 Juni 1731 uppdrogs åt 
Drottningen, att med konglig makt och myndighet föra re- 
geringen under Konungens frfinvaro, dä han skulle resa 
till Hessen att der öfvertaga styrelsen efter sin fader Landt- 
grefven Carl, som föregående året aflidit. Det sades att 
denna Drottningens interims-styrelse vann mera bifall än 
hennes egen regering. 

18. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med diadem och perlsnören i nack- 
håret; på klädningslifvet kronor. Kongliga manteln med 
hermelinskrage öfver skullran fasthållen af ett dubbelt 
perlsnöre fästadt på bröstet, med ett fyrbladigt smycke 
och två hängperlor i mantelkanten. — Nedanför, på 
kantens hålkäl: 1. c. hkdlinger. f. 

Frans. SEMPER. EADEM. DVX. FIDA. Norra delen 
af himmelsgloben med nordstjernan i rnidten omgifven 
af åtskilliga stjernbilder. Vid nedra kanten i två rader: 

MATRI. PATRIAE. REGINAR. OPTIMAE. REGE. AB8ENTE. REGENTI. 
A. ER. C. MDCCXXXI. 

Diam. 17% lin. (16:e storl.). Grav. år 1734 af J. C. Hed- 
linger. St. på K. Myntet, åtsidans skadad. — De sista orden 
i frånsidans inskrift torde böra läsas: »an nu 8 erat Christi» - -; 
så fram t man icke får antaga att er. af misstag inkommit i 
st. f. MfL.j hvilket skulle gifva en lämpligare mening: »anno ULRIKA ELEONORA. 15 

sene christianse». — Berch 272: 15. — K. Mk., B-n, Upsala 
Univers. i silfver. 

18. a. 

Densamma; men med åtsidan af n. 19. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). — K. Mk. Strengnäs Elemen- 
tar-läroverk, De Geers saml. i silfver. Hr Oldenburgs saml. 
i brons. Drottningens död den 24 November 1741 och be- 
grafning i Riddarholms kyrkan den 1 December 

1742. 

Drottningen, hvars krafter under sommaren och hösten 
aftynat, insjuknade d. 20 Nov. i koppor. Sjukdomen, häf- 
tig och elakartad, slutade efter fyra dagar med döden. Li- 
ket, som enligt Drottningens föreskrift icke balsamerades, 
bisattes d. 5 Dec. i Gustavianska grafchoret i Riddar- 
holms kyrkan ; men hegraf ningen uppsköts till slutet af föl- 
jande året, då Rikets Ständer voro samlade. 19. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med diadem, perlsnöre på nackhåret; 
på det släta klädningslifvet ädelstenar i fem rader; kong- 
liga manteln öfver axlarne fasthållen genom ett dubbelt 
perlsnöre fästadt på bröstet, med ett rundt perlsmycke 
i mantelkanten. — Nedanför: i.c.n. 

Frans. NON MEA SED ORBIS. Solen förmörkad 
öfver ett tjockt moln. Nedanför ses ett ödsligt land- 
skap. 1 afskärn.: nata d. 23. ian. 1688. denata d. 24. nov. 

1741. 

Diam. 17 l 2 Hn. (16:e storl.). St. på K. Myntet. — I Mechels 
Oeuvre du Chevalier Hedlinger (pl. XIV) upptages denna me- 
dalj med den här anförda åtsidan som Hedlingers arbete, ehuru 
Han vid tiden för Drottningens död och begrafning vistades i 16 ULRIKA ELEONORA. 

Schwcitz. Sannolikt var åtsidans stamp tidigare graverad, att 
användas till n. 18. — Berch 272: 17. — K. Mk., Elementar- 
lärov. i Strengnäs, De Geers saml. i silfver. Hr Oldenburgs 
saml. i brons. 

19. a. 

Åts. VLRICA ELEONORA. D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med diadem, perlsnören i nackhåret, 
kronor på klädningslifvet; kongliga manteln med her- 
melinskrage öfver skullran fasthållen genom ett dubbelt 
perlsnöre m. m. som på n. 18; men utan gravörens 
signatur. 

FrAns. Densamma som till n. 19. 

Diam. 17V 2 lin. (16:e storl.). Denna osignerade åtsida, tyd- 
ligen imiterad efter åtsidan till n. 18, är sannolikt graverad af 
Nils Georgii. St. söndrig på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.), 
B-n, Upsala Univers., De Geers saml. i silfver. 20. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlsnöre i nackhåret; kongliga 
manteln med hermelinskrage öfver skullran fasthållen 
genom ett dubbelt perlsnöre. 

Frans. EX COELO IN FLVCTVS D. 23. IAN. 1688: på 
ett band, och på ett annat band vid nedra kanten: 
E FLVCT. IN LITTVS D. 24. N. 1741. En äkta perla i 
sitt mussleskal uppkastadt på en hafsstrand. På fästet 
en sky. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af N. Georgii. St. på K. 
Myntet. — Berch 212: 18. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

20. a. 

Ats. Inskrift och bild som på n. 20; men nedan- 
för bilden : s p b. 

Frans. Densamma som till n. 20. 

Diam. ll l /j hn. (8:e storl.). Gravören obekant. Åtsidans 
stamp ofulländad på K. Myntet. Arbetet godt, liknande Hed- 
lingers. — Hr Wedbergs samling i brons. ULRIKA ELEONORA. 17 

21. 

Åts. VLKICA ELEONORA D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlor i nackhåret, kongliga 
manteln med hermelinskrage på skullran fasthållen af 
ett dubbelt perlsnöre. 

Frans, INDIGENA POLI. Nordstjernan strålande. I 

afskärn.: NATA D. 23. IAN. 1688. DENAT. D. 24. NOV. 1741. 

Diam. 10V 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af N. Georgii. St. pa K. 
Myntet. Frånsidans stamp har blifvit omgraverad. — Var kast- 
penning vid Drottningens begrafning. Jfr n. 9. — Berch 273: 
19. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Drottning Ulrika Eleonoras minne. 

22. 

Åts. ULRICA EL. D. G. REG. SVEC. Bröstbilden, h. s, 
med perlsnören i håret och veck af kongliga manteln 
fastade på axeln genom ett fyrkantigt smycke. — Un- 
der axeln: e. 

Frans. NATA MDCLXXXVIII. DENATA MDCCXLI. inom 
en krets af åtta stjernor. 

På båda sidor kring kanten en perlring. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. år 1787 af C. Enhörning för 
hans regentlängd. St. hos Hr Oldenburg. — Sst. n. 11. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Ensidiga minnespenningar med Drottning Ul- 
rika Eleonoras bild \ 

23. 

Utan inskrift. Drottningens bröstbild, h. s., med 
lockigt hår, en lång lock nedfallande öfver ryggen och 

* I Hr Oldenburgs samling förvaras ett brakteatafslag i förgyldt silfver 
af Drottning Ulrika Eleonoras bildsida, som tillhör den under Konung Fre- 
drik upptagna minnespenningen n. 87. 

2 18 ULRIKA ELEONORA. 

en på venstra axeln; mantelveck uppfästade öfver högra 
axeln och fasthållna genom ett perlsnöre, som från ven- 
stra axeln går fram öfver bröstet. Kring kanten en spi- 
ralstrierad rand. 

Oval, 4V2 hn. hög (l:a storl.) — BB. — De Geers saml. i 
silfver. Upsala Univers. i silfver med V E (monogram) under 
konglig krona inristad t på den släta baksidan, i öfra kanten en 
ögla. (Sst. n. 4 a.). 

24. 

Utan inskrift. Drottningens bröstbild, h. s., med 
perlsnöre om nackhåret och mantelveck öfver bröstkan- 
ten. — Nedanför: hed. — Kring brädden en perlring. 

Oval, 4 lin. hög (nära l:a storl.). Grav. af J. C. Hedlinger, 
att insättas i fingerringar. — Berch 270: 4. — BB. — B-n 
brakteatafjprägling i guld. K. Mk. i tenn. Upsala Univers. 
brakteatafprägling i silfver. Hr Oldenburgs samling afpräglad 
vid sidan af Konung Carl XII:s bild (n. 238) på en afulng 
platta af tenn. KONUNG FREDRIK I i Fredrik. Född i Kassel den 28 April 1676. Son af Landt- 
grefven Carl af Hessen-Kassel och Maria Amalia af Kurland. 
Deltog som befälhafvare i Holländska armeen i Spanska succes- 
sionskriget. Af svågern Konung Carl XII utnämnd titt Gene- 
rälissimus öfver Svenska armeen d. 16 Sept. 1715. Erhöll vid 
sin gemåls kröning 1719 titel af Kongl. Höghet. Efter Ulrika 
Eleonoras afsägelse vald till Sveriges Konung d. 24 Mars 1720. 
Krönt i Stockholms storkyrka d. 3 Maj samma år. Tillika re- 
gerande Landtgrefve af Hessen-Kassel efter faderns död d. 12 
Mars 1730. Död i Stockholm d. 25 Mars och begrafven i Rid- 
darholmskyrkan d. 27 Sept 1751. 

Förmäld l:o) d. 21 Maj 1700 i Berlin med Lovisa Doro- 
thea Sophia (f. d. 14 Sept 1680, f d. 23 Dec. 1705), dotter af 
Kurfursten af Brandenburg Fredrik III (sedan 1701 Konung 
af Preussen med namnet Fredrik I) och Elisabet Henrietta af 
Hessen; — 2:o) d. 24 Mars 1715 med Konung.Carl XI: s dotter 
Ulrika Eleonora. 

Valspråk: In deo spes mea. — Gud mitt hopp. 

Fullständiga titeln, som Prins: Fr. Dei gratia Hassia Land- 
gravius. — Som Konung: Fr. Dei gratia Rex Svecice. I Hessen: 
Fridericus I Svecorum Gothorum et Vandalorum Rex, Hassim 
Landgravius. ANORDNING. Arfprinsen Fredriks af Hessen förmälning med Lovisa 
Dorothea Sophia af Brandenburg i Berlin d. 21 Maj 
(1 Juni) 1700 N. 1—4. 

Prins Fredrik eröfrar staden Trarbach och kort deref- 
ter den närbelägna fästningen Graevénburg vid Mo- 
selfloden d. 18 Dec. 1704 „ 5, 6. 

Fredrik vald till Sveriges Konung på riksdagen i Stock- 
holm d. 24 Mars (4 April) 1720 „ 7. 

Konung Fredriks kröning i Stockholms storkyrka d. 3. 

Maj 1720 „ 8—10. 

Fred med Danmark afslutad i Stockholm d. 3 Juni och 

i Fredriksborg på Seland d. 3 Juli 1720 „ 11. 

Jubelfesten till minne af Sveriges befrielse genom K. 
Gustaf 1 från politiskt och andligt förtryck, firad 
d. 17 Mars 1721 „ 12,13. 

Fred med Ryssland afslutad i Nystad i Finland d. 30 

Aug. 1721 : „ 14—27. 

Svenska konungahusets ära och lycka „ 28 — 30. 

Gediget silfver funnet i en lerskjöl i en af Nordmarks 

jerngrufvor i Vermland år 1726 „ 31. 

Konungens 53:dje födelsedag d. 17 April 1728 „ 32. 

Konungens namnsdag d. 18 Juli 1728 „ 33. 

Konungens faders död d. 12 (23) Mars 1730 „ 34, 35. Jubelfesten till minne af protestanternas bekännelseskrifts 
aflemnande till Eejsar Carl V på riksdagen i Augs- 
burg år 1530, firad i Sverige d. 14 (25) Juni 1730 N. 36. 

Minnespenning öfver Svenska riddarhuset i Stockholm 

slagen år 1731 „ 37. 

Konungen begifver sig i Juni 1731 på väg till Hessen, 
för att personligen mottaga och ordna regeringen 
i detta sitt arfland „ 38, 39. 

Konungens högtidliga intåg i Kassel d. 1 (11) Aug. 

1731 „ 40. 

Konungen tillträder personligen regeringen i Hessen ef- 
ter sin fader (1731) „ 41. 

Konungen besöker sin faders praktfulla, men ännu ofull- 
ändade lust-trädgård vid Winterkasten (nu Wil- 
helmshöhe) d. 6 (17) Aug. 1731 „ 42. 

Konungen afreser från Hessen, för att återvända till 

Sverige d. 18 (29) Oct. 1731 „ 43. 

Konungen återkommer till Sverige d. 2 och håller sitt 

intåg i Stockholm d. 13 Nov. 1731 „ 44—46. 

Medaljgravören Chr. Wermuth förutsäger år 1731 att 
en spådom af Paracelsus skulle genom Konung Fred- 
rik vinna fullbordan år 1740 „ 47. Försvars förbund mellan Sverige och Danmark upprät- 

tadt i Stockholm d. 24 Sept. 1734 48. 

Grundstenen till de halfrunda flyglarne vid Stockholms 

slott nedlagd d. 4 Dec. 1734 „ 49, 50. 

Målare och Bildhuggare Akademien stiftad d. 10 Mars 

1735 „ 51. 

Konungens namnsdag d. 18 Juli 1735 „ 52. 

Falu koppargrufvas bearbetning och välgång (1735) „ 53. Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker, utrikes 

handel och stadgadt myntvärde N. 54 — 57. 

Vänskaps förbund mellan Sverige och Frankrike på 10 

år afelutadt d. 31 Oct. 1738 „ 58. 

Rikets Ständers "lyckliga enighet" (1739) „ 59. 

Svenska Vetenskaps Akademien, stiftad år 1739, erhåller 
konglig stadfästelse på sina grundreglor d. 31 Mars 
1741 „ 60. 

Fred med Ryssland afslutad i Abo d. 7 Aug. 1743 „ 61—65. 

Jernkontoret erhåller kongl. privilegier d. 29 Dec. 1747 „ 66, 67. 

Konungen stiftar Serafimer Svärds och Nordstjerne ord- 
narne d. 23 Febr. 1748, hvarefter första dubb- 
ningen skedde samma år på Konungens 73:dje fö- 
delsedag d. 17 April, som förklarades vara dessa 
ordnars instiktelsedag „ 68 — 71. 

Grundstenen till Stockholms astronomiska observatorium 
nedlagd af Thronföljaren Adolf Fredrik d. 26 Maj 
1748 „ 72. 

Skärgårdsflottans förstärkning med ett antal nya gale- 

rer år 1749 „ 73. 

Konung Fredriks död i Stockholm d. 25 Mars och be- 

grafning i Riddarholms kyrkan d. 27 Sept. 1751 ... „ 74—77. 

Konung Fredriks minne „ 78 — 80. 

Ensidig penning för något ordens sällskap från år 1745 „ 81. 

Konung Fredrik och hans gemål Drottning Ulrika Eleo- 
nora „ 82—89. FREDRIK I* Arfprinsen Fredriks af Hessen förmätning med 
LoTisa Dorothea Sophia af Brandenbnrg i Ber- 
lin den 21 Maj (1 Juni) 1700. Brudgummen och bruden voro både kusiner och sysslin- 
gar. Fredriks fader Landtgrefven Carl och brudens mo- 
der Elisabet Henrietta af Hessen voro syskon. Båda 
härstammade de i 3:dje led frän Kurfursten Georg Wil- 
helm af Brandenburg (se w. 4). Detta äktenskap blef 
barnlöst och upplöstes genom Prinsessans död d. 23 Dec. 
1705. 

1. 

Åts. FRIDERICVS. LANDGR. HASS. HAER ET. LVDO- 
VICA. DOR. SOPH. PRINC. BRANDENB. ANTIQVAM. SANG- 
VINIS. CONIVNCTIONEM. FELICI. PATRVM. EXEMPLO MA- 
TRMONIO. FIRMANT. ANN. M.DCC. i 11 rader. Kring kan- 
ten en perlring. 

Frans. COEVNT - IN - POEDERA - PATRVM - Två 
hoplagda händer. Utanför och inom omskriften en perl- 
ring. — I afskärn. : r. f. 

Diain. 11 lin. (8:e storl.). Grav. i Berlin af Raim. Faltz. — 
Minnespenningen utdelades i guld och silfver bland gästerna 
vid fbrmälningsfesten. — Berch 290: 2. — K. Mk., Frih. Bon- 
des saml., Rikskab. i Berlin (2 ex., det ena dubbelt tjockare 
än det andra), Hertigl. kab. i Gotha, Hr Sekreter. W. Sterns 
saml. i Kassel i silfver. Upsala Univers. i tenn. * Jfr Konung Carl XII n. 114 och Drottning Ulrika Eleonora n. 4, 
5, 18. 26 FREDRIK I. 

2. 

Åts. * MATRE BRANDENBVRGICA FELIX GAVDET 
HASSIA. En pelikan med uppslagna vingar står i sitt 
bo, med näbbet öppnande bröstet för att mata sina tre 
ungar med sitt blod. 

Frans. CONIVGIO S^ttö^&JCJ LANDG. HASS. CVM 

£0T?3Sa G)Ö9iÖ < &%&di SÖ*9€3a MARCH. BRAND. CON- 

SVMMATO XXXI. MAY. MDCC i 10 rader. — Nedanför: c. w. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af Chr. Wcrmuth i Gotha. 
Förmodligen har denna minnespenning blifvit ogillad i anled- 
ning af den oriktiga dateringen, ty förmälningsdagen var efter 
nya stilen icke d. 31 Maj utan d. 1 Juni. Skilnaden mellan 

famla och nya stilen var nemligen före d. 24 Febr. 1700 
dygn, men efter nämnda dag 11 dygn. — Berch 290: 3. — 
R. — De Geers saml. i förgyld koppar. Rikskab. i Berlin, 
Hertigl. kab. i Gotha i silfver. 

3. 

o 

Ats. Lik n. 2; men pelikanens ungar äro fem. 
Frans. CONIVGIO 5^30)691303 LANDG. HASS. CVM 

£tXD0ift)ea 0)0$lG%%&6i 80«9€3a MARCH. BRAND. 
CONSVMMATO MENSE IVNIO MDCC i 10 rader. — Nedan- 
för: c. w. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Sålunda omgraverad af Chr. Wer- 
muth. Båda sidornas stampar hafva blifvit bräckta. — K. Mk. 
(2 ex.), B-n, Upsala Univers., Rikskab. i Berlin i silfver. 

4. 

Åts. FORTES CREANTVR FORTIBVS ET B0NIS. Två 
flygande kärleksgudar uppehålla två genom en kedja 
hopbundna lågande hjertan och två med dem fastked- 
jade samt nederst genom ett hänglås fastade ornerade 
sköldar innehållande hvardera ett upprest lejon, det ena 
krönt (Hessens och Jttlichs vapen). Öfver sköldarne 
en stjerna. — Nedanför: c w. 

Frans. MATRIMONIVM HASSIACO-BRANDENBVRGICVM. 
På en krans, bildad af två ur marken uppstigande blom- 
sterstänglar, äro fastade sju små ovala med vederbö- FREDRIK I. 27 

rande furstliga kronor eller hattar betäckta sköldar med 
inskrifter, öfverst brudparets bredvid hvarandra under 
en gemensam kurfurstlig krona: 1) lvdov. dorothk sophia. 
m. br. 2) fkider landgb. HAss. Vidare på brudens sida: 3) 

fBIDEB III. ELECTOR BRAND. 4) FRIDER. WILHELM? M. ELECTOR BRAND. 

På brudgummens sida: 5) carol. landgb hass. 6) hedwig so- 
phia. coniyx wiLH. vi. landg. has. 1649. Nederst den gemen- 
samma stamfaderns sköld: 7) georg. wilhelm el. brand. På 
faltet i midten: a nepotibvs anno primo post qvinqva- 

GE8IMVM FELICISSIME RENOVATVR INEVNTE IVNIO ANNO CHRISTI 
IVBILAEO MDCC. 

Diam. 14*/2 lin. (12:e storl.). Grav. af Chr. Wermuth i Gotha. 
— Kurfursten Georg Vilhelms af Brandenburg dotter Hedvig 
Sophia förmäldes med Landtgrefven Vilhelm VI af Hessen- 
Kassel 1649 (således, som i frånsidans inskrift uppgifves, 51 
år före 1700). Af dessa makar föddes Landtgrefven Carl, brud- 
grannens fader. Kurfursten Georg Vilhelms son Fredrik Vil- 
helm var fader till Kurfursten Fredrik III, hvilken år 1701 
blef Preussens förste Konung under namn af Fredrik I och 
var fader till bruden. — Berch 291: 4. — K. Mk. (2 ex.), B-n, 
Upsala Univers., Frih. Bondes saml., Rikskab. i Berlin, Her- 
tigl. kab. i Gotha, Hr W. Sterns saml. i Kassel i silfver. Prins Fredrik eröfrar staden Trarbach och kort 

derefter den närbelägna fästningen Grtevenbnrg 

Tid Moselfloden den 18 December 1704. 

Under det s. k. Spanska successionskriget gick Prins 
Fredrik i Nederländernas tjenst, deltog med ära i flera 
stormningar och fältslag, förde befäl som General i slaget 
vid Hochstedty der Franska artneen blef nedergjord d. 13 
Ang. 1704. Redan år 1703 belägrade han Trarbach, men 
måste för en anryckande öfverlägsen Fransk armé draga 
sig tillbaka. Följande året började han åter belägringen 
d. 6 Nov. och intog inom kort staden, som försvarades af 
Fransmän och Bairare. Derefter angrep han den när- 
liggande fästningen Grcevenburg, som d. 18 Dec. måste 
kapitulera. Äfven under de återstående åren af detta bio- 28 FREDSIK I. 

diga krig utmärkte Prins Fredrik sig genom mången hjelte- 
bragd i de allierade makternas här i Italien, Frankrike 
och Nederländerna, 

5. 

Åts. FRIDERICVS D. G HASSLE LANDGR. Bröstbil- 
den, h. s., i harnesk med lejonansigte på bröstet, brä- 
made mantelveck uppfästade öfver axeln. — Under ar- 
men: P. H. M. 

Frans. AMAT ARDVA VIRTVS. Fästningen Graeven- 
burg på ett högt berg ofvan för staden Trarbach utmed 
Moselfloden, på hvilken står: die mosbl. I afskärn.: gr^e- 

VENBVRG EX.PVGN. D. 18. DEC. 1704. 

Randskrift. : 4* svbrvere est arces et stantia mce- 

NIA VIRTVS. OVID. 

Diam. 12 ! / 2 lin. (10:e storl.). Grav. af Phil. Henr. Muller i 
Niirnberg. Båda stamparne hafva blifvit bräckta. — Berch 
291: 5. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., De Geers, Frih. Bon- 
des, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

6. 

Åts. TRANSEVNTIS. EXERCITVS. VICTORLE. Seger- 
gudinnan, lagerkransad, framilande, bär två murkronor 
och två lagerkransar på ett spjut och visar i förbifar- 
ten en tredje murkrona för en liggande flodgud (Mosel), 
vid hvars sida framträder Frihetsgudinnan bärande en 
hatt på en stång. I afskärn.: virtvte princ: hjered. 
hassle trarb: cvm arce gr^venb: expvgn: mdcciv. — 
Nederst: of n. 

Frans. ANNVS. FELKJltfER. CLAVSVS. En trofé af 
Franska och Baierska vapen, fanor m. m. med en örn 
på toppen. På troféen hänger mellan två lagerqvistar 
en oval sköld med inskrift: invincibili conföde batorvm vir- 
tv ti. Vid foten ligga kanoner, mörsare på sina lavetter, 
gevär, bomber, kulor m. m. samt två nedvända ymnig- 
hetshorn, ur hvilka falla fyra murkronor och fyra la- 
gerkransar. I afskärn.: devictis. gallis. et boiis. — På en 
af lavetterna: mb. FREDRIK I. 29 

Randskrift: + ite ad ioseph: et qvidqvid ipse vobis 

D1XERIT, FACITE. GEN. 41. V. 55. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav:, åtsidan af Georg Fr. Niirn- 
berger, frånsidan af Mart. Brunner i Niirnberg. St. i k. k. me- 
daljsamlingen i Wien. Frånsidans stamp har blifvit bräckt. — 
Det ur 1 Mosebok, kap. 41, v. 55, hemtade bibelspråket i rand- 
skriften innebär en hänvisning till Romerske Konungen Josef 
I, som i Maj 1705 valdes till Romersk Kejsare. — ItRR. — 
Hr Sekreter. W. Sterns saml. i Kassel i silfver. 

6. a. 

Dylik; men utan randskrift. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). — Berch 291: 6. — K. Mk. (2 
ex.), Frih. Bondes saml., Hertigl. kab. i Gotha i silfver. Fredrik raid till Sveriges Konung på riksdagen 
i Stockholm den 24 Mars (4 April) 1720. 

Fredrik, som efter förmätningen med Prinsessan Ulrika 
Eleonora af Konung Carl d. 16 Sept. 1715 utnämnts till 
Generalissimus öfver krigsmakten i Sverige, erhöll vid Ul- 
rika Eleonoras kröning titel af Kongl. Höghet. Sedan un- 
der följande årets riksdag Drottningen i skrifvelse d. 29 
Febr. gifvit tillkänna sin önskan att afträda regeringen 
till sin gemål och Rikets Ständer här till lemnat bifall, 
skedde konungavalet d. 24 Mars 1720. Saken var dock 
afgjord redan d. 22 Mars, då Fredrik afgaf sin konunga- 
försäkran, hvarefter han följande dagen af sade reformerta 
och antog Lutherska trosbekännelsen. Ats. DIGNISSIMO. Ryktet flyger, blåsande i sin 
trumpet, bärande i den högra uppsträckta handen en 

* Utgifvaren af C. R. Berchs »Kort Utkast till Konung Friederichs och 
dess Gemåls Lef vernes-Beskrifning» omtalar, pag. 52, en dubbel dukat, »för- 
färdigad af en nitisk Hessare ehuru, väl en stympare i konsten at gravera 
Medailler», hvilket mynt beskrifves sålunda: »öfver Arf Printsens bröst- 30 FREDRIK I. 

konglig krona. Der under två korslagda palmqvistar, 
och nedanför dessa: d. . g. fridericvs. princ. haer. has- 

SIAE. IN. REGEM. 8VEC. ELECT. 1720. D. 2 APR. 

Frans, NEC LEO DEFICIT ALTER. Ett upprest krönt 
lejon, med högburet sv&rd i högra tassen, håller den 
venstra på en ornerad sköld tecknad med Sveriges tre 
kronor, orätt satta 1 och 2. I afskårn.: svb hoc re- 

DEANT SATVRNIA REGNA. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Utländskt dåligt arbete. Genom 
framställningen på frånsidan har gravören velat antyda att det 
Hessiska lejonet skulle ersätta det Pfaltziska. Den 2 April 
nya stilen svarar mot d. 22 Mars gamla st., då Fredrik afeaf 
sin försäkringsskrift. — Jfr Berch 275: 4. — BBB. — K. Mk. 
i silfver, båda sidorna brakteatformigt afpräglade och fastade 
på sidorna af en rund silfverplatta. Konung Fredriks kröning i Stockholms storkyrka 

den 3 Maj 1720. 

Konungens krona påsattes af Ärkebiskop Mathias Steu- 
chius och Riksrådet Grefve Carl Gustaf Rehnsköld. Hyll- 
ningen skedde d. 6 Maj. 

8. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. REX. SVECI^I. Bröstbilden, 
h. s., i prydligt harnesk och mantelveck. Vid nedra 
kanten: coronatvs. d. 3. mail a. i 720. — Underarmen: 

C. HEDLINGER. bild, som å ena sidan föreställes, läses: Fridericus Hassice Land-Graviatus Prin- 
ceps Haredäarius. Och å den andra ser man en hög och tvärbrant klippa, på 
h vilken ligger en Kongl. Krona. Nedanför klippan står til vänster et Frnen- 
timmer, med Kongl. Mantel och Scepter i handen, ämnande sig up til Kro- 
nan, på en nti berget för Henne uthuggen trappa : men til höger år en Hjelte 
i harnesk, modig nog, at utan sådan hjelp vilja klänga sig upp och vinna 
Klenoden, öfver detta är skrifvit: Ad hane virtute enilar. Meningen skal 
vara at Arf-Printsen väl skulle blifva Konung efter Carl XII. fast man tillagat 
en lättare väg för Drotning Ulrica Eleonora.]» Någon sådan penning har jag 
aldrig sett och jag t vi fl ar högligen att den funnits annorstädes än i någon 
politisk förslagsmakares hjerna. FREDRIK I. 31 

Frans. EN. SVMMI. PIGNVS. AMORIS. En qvinlig 
arm ur en sky framräcker en konglig krona. I afsk&rn.: 

SVFFRAGIO. ORDINVM. REGNI. 

Diam. 17 l / 2 lin. (16:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Myntet. — En gåfva af Gud plägar betecknas genom 
en arm framsträckt ur en sky. Här har armen fått qvinlig 
form af artighet mot Drottningen, som afstått kronan åt sin 
gemål. — Berch 275: 1. — K. Mk. (2 ex.) i silfver. B-n en 
i guld, en i silfver. 

8. a. 

Lik n. 8; men båda stamparne omarbetade med 
föga skilnad, utom att gravörens namn på åtsidan un- 
der Konungens arm ar tecknad t: c. Hedlinger. 

Diam. 17 1 /*» lin. (16:e storl.). Grav. af samma Hedlinger. — 
RR. — Hr öldenburgs saml. i silfver. 9. 

Åts. FRIDERICVS D. G. REX. SVECLE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk och veck af den med kronor öfversål- 
lade manteln. 

Frans. SACBVM VIRTVTIS P&EMIVM. En stor kong- 
lig krona. Vid nedra kanten: d. 3. maii a. 1720. 

Diam. 10— 10 l / 2 lin. (7— 7 1 /» storl.). St. i Banken. — Var 
kastpenning vid kröningen *. — Berch 275: 2. — K. Mk. en i 
gula, en i silfver. B # -n i silfver. 9. a. 

Dylik; men utan kronor på Konungens mantel. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). — BB. — Hr Sekreter. W. Sterns 
saml. i Kassel i silfver. ' 

10. 

Åts. FBIDERICVS ET VLRICA ELEONORA REX ET RE- 
GINA SVECIAE. Konungens och Drottningens bröstbilder, * Hora kastpenningame vanligen utdelades kan inhemtas af följande pa- 
ngraf i ceremonielet för Konung Fredriks kröning: »Kongl. Räntmästaren 
Erik R&felt rider näst krönings-hästen med 6 ryttare omkring sig, utkastan- 32 FREDRIK I. 

h. s., förenade, båda lagerkransade, hans i prydligt har- 
nesk, med bar hals, hennes i mantelveck kring bröstet. 
— Under Konungens axel: v. 

Frans. MARS A PALLADE EX VOTO CORONATVS. 
Pallas, hvilande högra handen på Svenska riksskölden, 
sätter med den venstra en konglig krona på Mars, som 
bär på armen Hessiska vapenskölden. Båda figurerne, 
stående, bära kask och spjut. I afskärningen ett blad- 
ornament. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af G. W. Vestner i Niirn- 
berg. De högre bokstäfverna i frånsidans inskrift gifva årtalet 
1720. — Berch 275: 3. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Fred med Danmark afslutad i Stockholm den 
3 Juni och i Fredriksborg på Seland den 3 

Juli 1730. 

Freden af slöts under Englands bemedling. Sverige af- 
stod den år 1645 vunna tullfriheten i Öresund och för- 
band sig att utbetala 600,000 riksdaler samt att icke bistå 
Hertigen af Holstein i dess anspråk mot Danmark i af- 
seende på besittningen af Slesvig. Deremot återstälde Dan- 
mark alla under kriget gjorda eröfringar samt lofvade att 
icke bistå Ryska Czaren mot Sverige eller låta hans ka~ 
pare inlöpa i Danska hamnar. 

11. 

Åts. FRIDERICVS. IIII. D. G. REX. DAN. NOR. VA. GO. 
Danska Konungens bröstbild, h. s., lagerkransad, i har- 
nesk och släta mantelveck uppfästade genom ett rundt 
smycke på axeln, med Elefanterordens dekoration ned- 
hängande vid sidan. — Under armen: p. b. 

Frans. EEN TRO. ET BLOOD. ET NAUN. BLEEV NOR- 
DENS FRED OG GAVN. Två krönta qvinnor (Danmark 

des ifrån kyrckio-gårdz porten hela vägen det der til förordnade kröningz- 
myntet. Hwar wid wäl i acht tages, at han kröningz-penningarne på ömse 
sidor wäl kastar bak om sig, all confusion så mycket snarare at undvika.» FREDRIK I. 33 

och Sverige) i antik drägt och mantlar, stå, h vardera 
hållande sin rikssköld, och räcka hvarandra handen öf- 
ver ett altare, på hvilket ligger en uppslagen bok (freds- 
traktaten). I af skarn.: freden sluttet til fredrichsborg. 
d: iii. iuly. mdccxx. — På marken: p. b. 

Diam. 207 2 lin. (20 1 /, storl.). Grav. af Pet. Berg i Köpen- 
hamn. — Berch 275: 5. — K. Mk., B-n, De Geers saml. i 

silfver. Jubelfesten till minne af Sveriges befrielse ge- 
nom Konung Gustaf I från politiskt och andligt 
förtryck, firad den 17 Mars 1721. 

Dagen (en måndag) firades i alla rikets kyrkor med tre 
gudstjenster. Vid universiteterna och gymnasierna hellos 
orationer. Hundra år förut päböd K. Gustaf Adolf af 
samma anledning en jubelfest, som firades under tre da- 
gar, d. 21 Januari, 21 Februari och 21 Mars 1621. 

12. 

Åts. FBIDEBICVS. D. G. BEX. SVECLE. Bröstbilden, 
h. s., i prydligt harnesk och mantelveck uppf&stade ge- 
nom ett ovalt smycke på axeln. I afskärn.: an. ivbil. 
1721. — Under axelkanten: c. Hediin. 

Frans. Konung Gustaf I:s bröstbild, h. s., med 
omskrift: gvstavvs. i. d. g. rex svecle. och Gustaf II 
Adolfs, v. s., med omskrift: gvst. adolfh. d. g. rex. 
svec, hvardera i en oval perlram, gemensamt omslutna 
af en krans af blandad palm och lager. I afskärn.: in 
memor. vindicatje libert. ac relig. — Under kransen: l. c. 

Randskrift: * gloria * in * excelsis * deo. 

Diam. 14 Un. (ll:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger till 
riksdalers skrot och korn, nvarför ock myntmästaren Lorens 
Careelbergers namnbokstäfver förekomma på frånsidan. Har 
dock äfven blifvit präglad i guld. St. i Banken. Åtsidans 
stamp har blifvit omgraverad utan gravörens namn. — Berch 
276: 6. — K. Mk. (2 olika ex.) o. B-n i silfver. 94 FREDRIK I. 

12. a. 

Dylik; men utan randskrift. 
Diam. 14 lin. (ll:e storl.). — B-n, De Geers saml. i guld. 

13. 

Åts. GLORIA ALTISSIMO. Ett fyrkantigt altare, på 
hvilket brinner en offerlåga, står på marken. På fram- 
sidan ett krönt £ mellan tre kronor. I afskärn.: a? 
mdccxxi. IVBIL. 

Frans. OB LIBERTATIS AC RELIGIONIS VINDICATIO* 
NEM i 6 rader. 

Diam. 9. lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman. St. på 
K. Myntet, skadade. — Berch 276: 7. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. Fred med Ryssland aflslntad i Nystad i Finland 

den 30 Augusti 1721. 

Sedan de i Carl XILs sista dr öppnade fredsunder- 
handlingarne på Åland bltfvit afbrutna, fortsatte Ryssarne 
kriget med rysliga härjningar på Svenska kusterna. Ändt- 
ligen fick den 21-åriga striden slut genom freden i Nystad, 
ehuru på tunga vilkor för Sverige, som afträdde Lifland, 
Estland, Ingermanland 9 en del af Karelen och af Viborgs 
län samt öarne Ösel, Dagö och Moen. Ryske Czaren för- 
band sig att återställa Finland och på vissa terminer be- 
tala 2 millioner riksdaler samt tillåta Svenska kronan för 
evärdliga tider årligen tullfritt från Lifland hemta spän- 
mål till ett värde af 50,000 rubel. Äfven förband han sig 
att icke blanda sig i Sveriges "domestique ärender, så- 
som regeringsformen eller successionssättet? 

14. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., med smala mantelveck uppfästa de genom ett ovalt 
smycke på axeln; halsen bar. — Nedanför: c. Hedii^tr. FREDRIK I. 35 

Frans. FEBBVM. SPLENDESCAT. ARANDO. Freds- 
gudinnan står, med en olivqvist i högra handen och på 
venstra armen ett ymnighetshorn fullt af frugter, stöd- 
jande sig mot en kolonn. I bakgrunden ses berg och 
torn samt en man som plöjer. I afskärn.: positis. armis. 

NY8TAMI. A. 1721. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 13 1 /* — 14 Un. (ll:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. 
Frånsidans st. på K. Myntet. Åtsidans stamp har blifvit ska* 
dad genom sättning. * — Berch 276: 8. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

15. 

Ats. Densamma som till n. 14. 

Frans. VIGEAT. CONCOBDIA. FELIX. En upprätt, 
bevingad merkuriistaf, vid hvilken sex s&desax på sina 
strån &ro fastbundna. I afskärn.: posito. certamine. ny- 

STADn. 1721. ## 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 13 l / 2 — 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. 
Frånsidans st. skadad på K. Myntet. — Sinnebilden å den- 
samma är tagen från antika Romerska mynt. — Berch 276: 9. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. Hr Oldenburgs saml. i brons. 

16. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. KEX. SVECLffi. Bröstbilden, 
h. s., 5 prydligt harnesk och brämade mantelveck om- 
lagda öfver axeln. 

Frans. VIGEAT. CONCOBDIA. FELIX. Merkuriistaf- 
ven och sädesaxen som på n. 15. I afskärn.: posito. 

CEKTAMINE. NYSTADII. 1721. ### 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. efter den föregående af C. 
6. Hartman. Åtsidans stamp har blifvit omgjord med ringa 

* I stället för denna åtsida har man senare begagnat D. Fehrmans stamp 
Ull åtsidan af n. 72. (K. Mk. i silfver). 

** Åfven till denna frånsida har man i senare tid sammanpräglat åt- 
adan af n. 72. (K. Mk. i silfver). 

*** Med denna frånsida har man stundom sammanpräglat åtsidan af n. 
32. (K. Mk. i silfver). 36 FREDRIK I. 

skilnad. Frånsidans st. på K. Myntet. — Berch 276: 10. — 
K. Mk. (2 ex.) och B-n i silfver. 17. 

Åts. FBIDERICVS. D G. PRINC. HAER. HASSIAE. IN. 
EEGEM. SVEC. ELECT. 1720. D. 2. APE och vidare på en 
inre rad: .CORON. D. 17. MAL Bröstbilden, h. s., med 
konglig krona i harnesk och mantelveck. 

Frans. PAX CVM RVSSIS. Ryktet, med trumpet 
for mun och i venstra handen en högburen lagerkrans, 
flyger öfver staden Nystad. I afskärn.: nystad. 1721. d. 

31. AVG. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. i Tyskland, dåligt arbete. 
— Gamla och nya stilen begagnas ömsom, båda felaktigt. Den 
24 Mars (4 April), icke d. 2 April, skedde konungavalet; d. 6 
(17) Maj skedde hyllningen, icke kröningen. Freden afslöts d. 
30 Aug. (g. st.), icke d. 31. — Berch 276: 11. — K. Mk., De 
Geers samt., Rikskab. i Wien, Kurfurs ti. saml. i Kassel, Leip- 
zigs Univers. i silfver. 

18. 

o 

Ats. M. O. P. F. (Maxiino optimo pio felici) prin- 
cip! PETRO. I. Nomine. et factis stupendis MAGNO Russorum 
Imperatori PATRIQUE Post vicennales triumphos SEPTEN- 
TR10N1S PACATORI hoc ex, auro vernaculo Numisma D. D 

(datur dicatur) i 12 rader. 

Frans. CONCORDI PACE LIGAMUR. En regnbåge, 
hvars ändar stå öfver två genom hafvet skilda städer 
med utsatta namn: s. Petersburg och Stockholm. På hafvet 
ses Noahs ark och öfver denna flyger bland sking- 
rade moln en dufva med en olivqvist i näbbet. I af- 
skärn. : NeoPoLI post beLLI In septentrlone DILVVIVM. 

Diam. 20 lin. (20:e storl.). Frånsidans stamp har blifvit om- 
gjord med ringa skilnad, bäst synlig på tornen i Petersburg; 
på den ena står: stocrholm. De höga bokstäfverna i frånsidans 
afskärning gifva årtalet 1721. — Denna och de följande med 
likartad frånsida äro förmodligen alla slagna i Ryssland. — Jfr 
Berch 277: 12. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silf- 
ver. Strengnäs Elementar-lärov. i brons. Hr Oldenburgs saml. 
en i brons, en i tenn. De Geers saml. i tenn. FREDRIK I. 37 

19. 

Lik n. 18; men med Ryska inskrifter (af ungefär- 
ligen samma innehåll som de Latinska å n. 18), på åt- 
sidan i 13 rader, i frånsidans afskärning på 3 rader. Stä- 
dernas namn med Latinska bokstäfver. 

Diam. 20 lin. (20:e storl.). — Berch 277: 13. — K. Mk. i 
silfver. B-n, Strengnäs Elementar-lärov., De Geers, Hr Olden- 
burgs saml. i brons. 

20. 

Lik n. 19; men åtsidans inskrift med bokstäfver af 
äldre form; inskriften i frånsidans afskärning på 4 ra- 
der. Städernas namn med Ryska bokstäfver. 

Diam. 20 lin. (20:e storl.). Arbetet sämre än å den före- 
gående. — K. Mk., Eikskab. i Berlin i tenn. B-n i silfver. 

21. 

• 

Lik n. 20; men mindre. Randen med rutad lettre- 

ring. 

Diam. 16 lin. (14:e storl.). — K. Mk.,i silfver. 

22. 

Lik n. 20; men mindre än den nästföregående. 
Inskriften i frånsidans afskärning på 3 rader. Randen 
lettrerad med sneda, paralela strek. 

Diam. 14 1 /» — 15 lin. (12 — 13:e storl.). Arbetet ännu sämre. 
— K. Mk., De Geers saml. i silfver. 

22. a. 

Lik n. 22; men inskriften i frånsidans afskärning 
på 4 rader. Randen lettrerad med rutor. 

Diam. 14*/ 2 lin. (12:e storl.). — Rikskab. i Berlin i silfver. 

23. 

Lik n. 22. a.; men något mindre och randen lett- 
rerad med rosor och blader. 88 FREDRIK I. 

Diam. 137,-14 lin. (11 :e storl.). — K. Mk., Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. 

24. 

Lik n. 20; men &nnu mindre ftn de foregående. In- 
skriften i frånsidans afskftrning på 3 rader. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). — E. Mk. i guld (dubbel dukat). 

25. 

o 

Ats. Rysk omskrift. Kejsar Peter I:s bröstbild, 
h. 8., lagerkransad, i prydligt harnesk och pelsfodrade, 
brämade mantelveck uppfästade genom en perlrosett 
öfver axeln. — Nedanför: i. c. 

Frans. Rysk omskrift och regnbågen m. m. ungefar 
som på n. 19. Städernas namn med Latinska bokstäf- 
ver. I afskärningen Rysk inskrift på 3 rader. 

Diam. 18 lin. (16 1 /, storl.) — K. Mk. afprägling i två half- 
vor af bly. 

26. 

o 

Ats. Rysk omskrift. Kejsar Peters bröstbild, h. s., 
lagerkransad, i harnesk och släta mantelveck uppfästade 
genom en rund knapp öfver axeln. 

Frans. Rysk omskrift och regnbågen m. m. som 
på n. 19. Städernas namn med Latinska bokstäfver. I 
afskärningen Rysk inskrift på 3 rader. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). — K. Mk., Hr Oldenburgs saml. i 
guld (dubbel dukat). 

27. 

Åts. PETRUS MAGNUS RUSSORUM AUTOCRATOR, och 
i en inre rad: verus imperii sui AUGUSTUS. Bröstbilden, 
h. s., lagerkransad, i prydligt harnesk med lejonhufvud 
öfrer axeln, ordensband och manteln med hermelins- 
krage framdragen öfver axlarne och bröstet. 

Frans. EXANTLATIS, PER QUATUOR, ET QUOD EX- 
CUHRIT, LUSTRA PLVSQVAM HERCULEIS BELLI LABORIBUS, 
PACE NEOSTADn IN FINLANDIA 30 AUG: S. V. 1721 GLO- FREDRIK I. 39 

RI0SISS1ME, QUOD IPSA FATEBITUR INVIDIA, SANC1TA, KX- 
OPTATAM ABCTOO ORBI QUIETEM DONAVIT. i 14 rader. — 
I afskärn.: a. schultz fec. hafn: d. a. (-- dicto anno). 

Diam. 16 l /j — 17 lin. (14 ! /4--15:e storl.). Grav. af Ant. Schultz 
i Köpenhamn. Slagen på Kyske Envoyén Bestucheffs bekost- 
nad. — Berch 277: 14. — K. Mk., B-n, Kurfurstl. saml. i Eassel 
i silfver. De Geers, Hr Oldenburgs saml. i förgyld brons. Svenska konungahusets ära och lycka. 

Dessa minnespenningar och sådana, som hafva Konun- 
gens bild på ena och Drottningens p& andra sidan, upp- 
tagas i Berchs "Beskrifning" under of ver skriften: "Konun- 
gen och Drottningen resa deras Eriksgata 1722", utan 
annan anledning än att minnespenningar sannolikt då, 
lika som vid många andra tillfällen, blifvit af konunga- 
paret bortskänkta. Antagandet att minnespenningarne (n. 
28 — 30) skulle under denna resa blifvit utdelade är så 
mycket mera oriktigt, som de den tiden ännu icke voro 
präglade. Uti samma författares "Utkast till K. Fried* 
richs Lefvernes-Beskrifning" uppgifves, pag. 101, att n. 30 
blifvit präglad "vid år 1722", men den större (n. 29) först 
år 1738 med anledning af Drottningens deltagande i Rå- 
dets öfverläggningar under Konungens sjukdom. 

28. 

Åts. FRIDERIC. ET ULRICA EL. D. G. REX ET REG. 
SVEC. Konungens och Drottningens förenade bröstbil- 
der, båda lagerkransade, hans* i harnesk med lejonan- 
sigte på bröstet, bar hals och veck af hermelinsmanteln; 
Drottningens med perlsnören i håret och lätta veck 
sammanfattade genom ett rundt smycke på bröstet. — 
Nedanför: i. c. hedlingeb. f. 

Frans. * SPLENDET. IN. ORBE. DECUS. Elfva i en 
krets satta små bröstbilder af Sveriges regenter från och 
med Gustaf I till och med Ulrika Eleonora. I midten 40 FREDRIK I. 

inom denna krets Konung Fredriks medaljong hållen 
af ett krönt lejon, som, bärande en spira i högra tassen, 
går upprest på ett globsegtnent tecknadt med Sveriges 
tre kronor. — Under bröstkanten på Fredriks bild: nn 
och der nedanför: c. h. 

Diam. 21 lin. (20 l / 2 Btorl.). Grav. år 1723 af J. C. Hedlin- 
ger, ett af de yppersta bland hans många vackra arbeten. St. 
i Banken. — Enligt Mechel, Oeuvre du Chev. Hedlinger gra- 
verade Hedlinger denna minnespenning på e^et bevåg och er- 
höll, då den Temnades Konungen och Drottningen, en storar- 
tad belöning. — Berch 278: 15. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

28. a. 

Åts. FBIDERICUS ET ULB. ELEON. D. G. BEX ET REG. 
SVEC. Bådas förenade bröstbilder, Konungens i harnesk, 
halsduk och veck af konungamanteln från venstra axeln; 
Drottningens med diadem, öfver drägten lätta veck från 
venstra sidan, med en hångperla på bröstet. — Under 
Konungens arm : d. f. 

Frans. Lik frånsidan till n. 28; men af omarbetad 
stamp. Under K. Fredriks bild: jch, utan årtal. 

Diam. 21 lin. (207 2 storl.). Åtsidan grav. af D. Fehrman, 
sedan HecJHngers stamp gått sönder. Frånsidans st. på. K. 
Myntet. Afven Fehrmans stamp, hvilken tydligen är efter- 
bildad Hedlingers åtsida till n. 59, har blifvit sprängd. — K. 
Mk. i brons, llr Oldenburgs saml. i silfver. 

29. 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. * GEMINATAE. TEMPORVM. DELICIAE. Två 
fulla ymnighetshorn med spetsarne korslagda*. 

Diam. 21 lin. (20V 2 storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Berch 278: 16. — K. Mk. o. B-n 
i silfver. 

29. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 28. a* 
Diam. 21 lin. (20 l / 2 storl.). — De Geers saml. i silfver. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 59 linnes i K. Mk. 
i silfver. FREDRIK I. 41 

29. b. 

Åts. FMDEEICUS ET ULR. ELEON. D. G. REX ET 
REG. SVEC. Båda bröstbilderna förenade, Konungens i 
harnesk med axelband och nedhängande uddar öfver 
axeln samt veck af hermelinsmanteln från venstra si- 
dan; Drottningens med veck från venstra sidan öfver 
dragten; på bröstet en hängperla. — Under Konungens 
axel: plg. 

Frans. Densamma som till n. 29. * 

Diam. 21 lin. (20 1 /- storl.). Åtsidan graverad i senare tid 
sedan Hedlingers och Fehrmans stampar tagit skada. — Hr 01- 
denburg8 samt. i brons. 

30. 

Åts. FRID. ET. VLR. EL. D. G. R. ET. REG. S. Ko- 
nungens och Drottningens förenade bröstbilder, hans 
lagerkransad, i fjällharnesk, med bar hals, mantelveck 
från venstra axeln; hennes med diadem och lätta veck 
uppehållna genom ett band från venstra axeln. — Un- 
der Konungens arm : i. c. h. 

Frans. GEMINATAE. TEMPORVM. DELICIAE. Två kors- 
lagda ymnighetshorn med fallande frugter och blommor. 

På båda sidor kring kanten en ornamentsrand. 

Diam. Il 1 /*— 12 lin. (8— 9:e storl.). Grav. år 1728 af J. C. 
Hedlinger. Åtsidans stamp har bhfvit bräckt. — Jfr Berch 
278: 17. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Gediget silfrer funnet i en lerskjöl i en af Nord- 
marks jerngrufvor i Vermland år 1726, 

Bland Nordmarks grufvorna i Vermland blef den s. k. 
Brattfors grufvan, som omkring 30 år legat öde, åter upp- 
tagen år 1723. Här fann man i grufvans norra sank- * Frånsidorna af n. 28. a och 29 af misstag eller nyck sammanpräglade 
finnas i K. Mk. i silfrer. 42 FREDRIK I. 

ning år 1726 i en lerskjöl, som frän dagen gick perpen- 
dikulärt ned tvärt öfver jernmalmsgången, pä 9*/ 2 fam- 
nars djup en fet } blåaktig lera innehållande gediget silf- 
ver titt något öfver 100 eller 150 lods vigt. Af detta silf- 
ver läto, enligt en gammal berättelse, Assessoren i Kongl. 
Bergs Collegium Lars Benaelsfåerna och några hans vänner 
prägla denna minnespenning i 13 exemplar, hvarefter stamp- 
larne förstördes. Likväl lära några exemplar blifvit präg- 
lade dels af annat silfver, men med en jernnagel i kan- 
ten för att kunna skiljas från de förra, dels af koppar. 

31. 

Åts. TVETVE. ET. ORNAT. En krönt sköld inne- 
hållande Vermlands vapen (en fläkt örn) står på ett 
högt berg. I afskärn.: m.dcc.xxvi. 

Frans. AKGILLA. MATEK. MARTE. CINCTA. HOCCE. 
ARGENTVM. NATIWM. GENVIT. IN. FERRL FOD. NORDMARK. 
WERML. i 7 rader. 

Diam. 13V2 !"*• (H :e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. — Från- 
sidans st. har blifvit bräckt. — Med åts i dans framställning och 
inskrift lär man hafva velat antyda att Vermlands berg inne- 
hålla metaller både till vapen och prydnader. För att förstå 
frånsidans inskrift bör man veta att i metallurgernas något kab- 
balistiska språk Mars betyder jern eller jernmalm. — Berch 
278: 19. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Hr Wedbergs 
saml. i brons. Konungens 53:(Jje födelsedag den 17 April 1728. 

Konung Fredrik var född d. 28 April (8 Maj) 1676. I 
Sverige firades likväl hans födelsedag d. 17 April. För- 
modligen antog man att nya stilen redan år 1676 varit 
införd i Hessen, i hvilket fall d. 28 April skulle hafva 
motsvarat gamla stilens 18 April. Till följd af ett ytter- 
ligare misstag blef födelsedagen satt på d. 17 April, ehuru 
skilnaden mellan gamla och nya stilen under hela 1600- 
talet var endast 10 dagar. FREDRIK I. 4 

32. 

Åts. FRIDEBICVS. D. G. BEX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med axelband, två korslagda palmqvi- 
8tar på bröstet och lejonhufvud öfver axeln ; halsen bar. 

Frans. SIC. ITEBVMQVE. ITEBVMQVE. BEDITO. Solen 
uppstiger klar öfver ett segment af jorden tecknadt med 
tre kronor. I afskärn.: die. nat. 17. apb: a. jet. un. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman. St. på 
K. Myntet, åtsidans krossad. — Berch 279: 20. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. Konungens namnsdag den 18 Juli 1728. 

33. 

Åts. FBIDERICUS D. G. BEX. SVECLäl. Bröstbilden, 
h. s., i halsduk, prydligt harnesk och mantelveck. — 
Nedanför : k h. 

Frans. MEA. CVRA. PEBENNIS. Ett på marken lig- 
gande lejon, blickande upp åt skyn, håller i tassarne 
en ornerad med Sveriges tre kronor tecknad sköld. I 
afek&rn.: n 28. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af Engel Hartman. St. i 
Banken. — Berch 279: 21. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konungens faders död den 12 (23) Härs 1730, 

Konungens fader Landtgrefven Carl af Hessen var född 
d. 3 Aug. 1654 och hade tillträdt regeringen i Hessen 
1670. Med sin gemål Maria Amalia af Kurland (f 1711) 
hade han fyra söner, Fredrik } Vilhelm 9 Maximilian och 
Georg. 44 FREDRIK I. 

34. 

Åts. CAROLVS. D. G. HASSIAE. LANDGR. N. 1654. M. 
1730. Landtgrefvens bröstbild, h. s., i harnesk med 
lejonansigte på bröstet och pelsbr&made mantelveck; 
halsen bar. — Nedanför: c. hedlingeb. f. 

Frans. SEMPITEEN^l. MEMORLE. OPTIMI. PATRIS. En 
pyramid, hvars topp skjuter upp mellan molnen. På af- 
stånd ses tornbyggnader. I afskärn.: officiösa, pdetate. 

DICAT. FRIDERICVS. REX. SVECIAE. 

Diam. 17 1 / 2 lin. (16:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
i Banken, frånsidans bräckt. Slagen på Konungens bekostnad. 
Byggnaderna antyda staden Kassel. — Berch 279: 22. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 35. 

Åts. CAROLVS. D. G. HASSLE. LANDGR. N. 1654. 
Landtgrefvens bröstbild, h. s., i prydligt harnesk och 
mantelveck. 

Frans. REDIVIWS. STEMMATE. SPLENDET. Den ned- 
gående solen kastar sina strålar öfver fästet, der ofvan 
molnen ses fyra stjernor, bland h vilka en är större än 
de andra och omgifves af strålsken. På marken står 
en trädstubbe med en utskjutande frisk gren. På af- 
stånd ses staden Kassel. I afskärn, : d. i 730. 

Diam. 8V 2 — 9 lin. (5V 2 — 6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman 
utan offentligt uppdrag. St. på K. Myntet skadade; åtsidans 
har blifvit omgraveraa med ringa skilnad. — De fyra stj er- 
norna beteckna Landtgrefvens fyra söner. Den största och 
mera lysande stjernan äfven som den på stubben utskjutande 
friska telningen hafva afseende på äldsta sonen och efterträ- 
daren Konung Fredrik. — Berch 279: 23. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n (2 ex.) i silfver. FREDRIK I. 46 Jubelfesten till minne af protestanternas be- 
kännelseskrifts aflemnande till Kejsar Carl Y 
på riksdagen i Angsbnrg år 1530, firad i Sve- 
rige den 14 (25) Juni 1730. 

Jubeldagen, en onsdag, firades med gudstjenst i alla 
kyrkor. 

36. 

Åts. HABET. SVAS. MORAS. ET. HOKAS. på ett band. 
Kristus sofvande i skeppet, som går fram genom bry- 
tande böljor. Petrus håller styret; Thomas omfattar 
masten; några bland de öfriga lärjungar ne bemöda sig 
att refva seglet. Johannes lägger sin hand på Frälsa- 
rens axel för att väcka honom. På himlen ses moln 
och på den aflägsna stranden byggnader med tornspiror. 

Frans. MEMORIAM. AVGVST. CONFESSIONIS. CAROLO. 
V. ROM. IMP. IN. COMITHS. DVCENTIS. ABHINC. ANNIS. EX- 
HIBITAR SVECIA. VNIVERSA. PIIS. IVBILTS. CELEBRAVIT. 
DIE « IVNII. A. M.DCC.XXX. i 10 rader. 

Diam. 1772 lin. (16:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
i Banken skadade; andra, omgjorda, på K. Myntet. På åtsidan 
märkes någon skilnad. — Framställningen grundar sig på be- 
rättelsen i Lucae evang. kap. 8, v. 22 — 25. — Berch 2y9: 24. 
— K. Mk- (2 ex.) o. B-n i silfver. Hr Oldenburgs saml. (2 
något olika ex.) i brons. Minnespenning öfrer Svenska riddarhnset i Stock- 
holm, slagen år 1731. 

Fullständiga ritningen till riddarhnset, uppgjord af Jean 
de la Vallée, är intagen i Dahlbergs Svecia antiqua et ho- 
dierna. Byggnaden, med uteslutande af terrass och flyg- 
lar, blef färdig i början af 1670-talet Paviljongerne och 46 FREDRIK I. 

balustraden åt Mälarsidan hafva först i senare tid (1871) 
blifvit fullbordade. Under 1680 års riksdag samlades Rid- 
derskapet och Adeln första gången i detta hus. 

37. 

Åts. FRIDERICVB. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i fjällharnesk med medusahufvud på bröstet och 
kronor på axelbetäckningen samt veck af hermelins- 
manteln från venstra axeln, der de äro fastade genom 
ett rundt smycke; halsen bar. — Under armen: hedlin- 

GBB. F. 1731. 

Frans. C0NSIL1IS. ATQVE. ARMIS. Riddarhuset med 
sina tillftmnade, men aldrig byggda flyglar, terrass och 
afskrankning med trappa ned till torget, på hvilket ses 
åkande, ridande och gående personer, en portechaise, 
en hund m. m. På fästet simmande moln. I afskärn.: 

ORDO. EQUE8TER. REGNI. 8 VE C LE. 

Diam. 25 lin. (23:e storl.). Grav. af J. G. Hedlinger, utan 
särskild anmodan, år 1731. »Den 3 April 1731 rekommende- 
rade Landtmarskalken en skön medalj, som Hedlinger till Rid- 
derskapets heder förfärdigat.» Stamparne inlöstes af Ridder- 
skapet och Adeln och förvaras i riadarhusets arkif. — Orden 
i frånsidans omskrift förekomma i inskrifterna under taklisten 
på byggnaden. — Minnespenningen har någon gång blifvit som 
nedersgåfva af Ridderskapet och Adeln åt enskilda personer 
förärad! — Berch 285: 51. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konungen begifrer sig 1 Juni 1731 på vig till 

Hessen, för att personligen mottaga och ordna 

regeringen i detta sitt arfiand. 

Konungen reste, åtföljd af den till President i Svea 
Hofrätt nyss utnämnde General-Löjtnanten Grefve Hans 
von Fersen, till Skåne och vidare öfver hafvet till Wismar. 
Till respenningar hade Rikets Ständer anvisat 40000 daler 
silfvermynt; och präglades af de här upptagna minnes- 
penningarne "en ansenlig myckenhet, både i guld och silf- L FREDRIK I. 47 

ver, som den gifmilde Herren rundeligen utdelte både i 
Sverige och Hessen? Under Konungens frånvaro fördes 
regeringen i Sverige af hans gemåL Jfr Ulrika Eleo- 
nora, n. 18. 

38. 

Åts. FEIDERICUS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i halsduk, harnesk och veck af konungamanteln 
uppfåstade genom ett rundt smycke på axeln, hvilken 
betäckes af nedhängande band. 

Frans. REGI SVO AVGVSTISSIMO ITER IN HASSIAM 
MENSE IVN. A. MDCCXXXI APPARANTI FELICEM FAVSTAM- 
QVE ET PROFECTIONEM ET REDITIONEM A DEO CVNCTA 
SVECIA SVPPLICITER PRECATVR. i 1 1 rader. 

Diam. 14 lin. ill:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Myntet. Ar en riksdaler, hvarfor ock till åtsidan be- 
gagnats en af årets vanliga riksdalers stampar. Har dock blif- 
vit präglad äfven i guld # . — Berch 279: 25. — K. Mk. en i 
guld, en i silfver. B-n i silfver. Upsala Univers. i guld. 

39. 

Åts. FRIDEMCVS. ET. VLR. ELEON. D. G. REX. ET 
SEG. SVECLE. Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Ko- 
nungens lagerkransad, i fjällharnesk, med veck af her- 
melinsmanteln öfver bröstet; Drottningens med diadem. 

Frans. * SPLENDET. IN. ORBE. DECVS. Sveriges tre 
kronor på en glob. ** 

Diam. 14 lin. „(ll:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Myntet. Äfven denna är en riksdaler. Åtsidans stamp 
är äfven begagnad på riksdalrar med vanlig reverstyp slagna 
under detta år. — Berch 280: 26. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. Lunds Univers. i guld. 

* 8enare har man någon gång användt en åtsida af något följande års 
riksdaler, med kronor på axelbetäckningen. 

** Denna frånsida har standom af misstag blifvit sammanpräglad med 
ttfdan af n. 38. (K. Mk. i tenn). 48 FREDRIK I. Konungens högtidliga intåg 1 Kassel den 1 (11) 

Angusti 1731. 

40. 

Åts. FRIDERICVS. I. SVECOR." GOTHOR. ET VANDA- 
LORVM REX. HASS. LANDGRAVIVS. Bröstbilden, h. s., la- 
gerkransad, i harnesk och veck af hermelinsmanteln; 
Halsen bar. — Under axeln: natvs 28 apb. i 676. w. 

Frans, AVGVSTI ADVENTV. En präktig äreport. 
Nedanför: senat» popvlvsq. hassiacvs posvit. mdccxxxi. 
xi. avg. — Nedanför: o. w. 

Rutformig. Diam. 15 lin. (13:e storl.); hörnvis 20 — 21 lin. 
Grav. af Chr. Wermuth i Gotha. Åtsidans stamp har blifvit 
krossad genom oförsigtighet vid afpräglingen. — Berch 280: 
29. — BB. — Upsala Univers. i silfver. 

40. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 41. 

Rutformig. Diam. som n. 40. — BB. — Hr Oldenburgs 
saml. i brons. Konungen tillträder personligen regeringen i 
Hessen efter sin fader. (1731). 

En af Konungens första åtgärder blef att kalla Hessens 
landständer till sammanträde. 

41. 

Åts. FRIDERICVS I. SVECOR. GOTHOR. ET VANDA- 
LORVM REX. HASS. LANDGRAVIVS. Konungens bröstbild, 
h. s., lagerkransad, i harnesk med lejonansigte på brö- 
stet och veck af hermelinsmanteln. — Under axelkan- 
ten: c. wermuht/. c. p. c. (- - fecit cum privilegio Caesaris). FREDRIK I. 49 

Frans. CAROLVS I. HASSIAEVM LANDGRAVIORVM 
POTENTISSIMVS. Landtgrefve Carls bröstbild, h. s., bar, 
inom en krans bildad af en palm- och en cypressqvist. 
— Nedanför bilden: c. wermuht/.c. pb. cäs. 

Rutformig. Diam. som n. 40. Grav. i Gotha af Chr. Wer- 
muth som år 1699 hade fått kejserligt privilegium att sjelf 
få prägla medaljer och att för detta ändamål hafva en press 
i sitt hus. Åtsidan8 stamp har blifvit bräckt i ena kanten. 
Denna och stampen till åtsidan af n. 40 hafva omvexlande be- 
gagnats; men då båda snart tagit skada, hafva icke många exem- 
plar kunnat präglas. — RR. — K. Mk., Hr Sekreteraren W. 
Stems saml. i Kassel i brons. 

41. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 40. 

Rutformig. Diam. som n. 40. — Berch 280: 28. — RR. — 
Upaala Univers. i silfver. Konungen besöker sin faders praktfulla, men 

ännu ofulländade lustträdgård vid Winterkasten 

(nu Wilhelmshöhe) den 6 (17) Augusti 1731. 

Landtgrefve Carl hade med stor kostnad anlagt denna 
af en naturskön belägenhet gynnade lustträdgård, som till 
en början efter anläggarens namn kallades Carlsberg. Ho- 
nung Fredrik instälde tills vidare arbetets fortsättning, eme- 
dan det ansågs medtaga allt för mycket af landets inkom- 
ster; men den storartade anläggningen fullbordades af bro- 
dern och efterträdaren i regeringen Vilhelm, efter hvilken 
stallet erhöll det ännu bibehållna namnet Wilhelmshöhe. 

42. 

o 

Ats. Densamma som till n. 40. 

Frans. LAETEHA & MEMORIA PRDJCIPIS INVENTO- 
RIS. En praktfull byggnad i flera afsatser med statyer i 
oicher och på krönet; från midten ett frambrytande vat- 
tensprång, som gjuter sig i en dam. I afskärn.: arx 

4 50 FREDRIK I. 

AQVARVM MONTIS W1NTERKA8TEN COLLVSTRATA A REGE FILIO 
FRIDERICO I. SVECOR. 17. AVG. 1731. 

Rutformig. Diam. som n. 40. Grav. af Chr. Wermuth i 
Gotha. — KR. — Up8ala Univers. i silfver. 

42. a. 

Dylik; men med Landtgrefve Carls bild och namn 
(frånsidan till n. 41) använd som åtsida. 

Diam. som n. 40. — Berch 280: 27. — RR. — K. Mk. i 
brons. Konungen af reser från Hessen, för att återrånda 
till Sverige, den 18 (29) Oetober 1731. 

Före af resan hade Konungen uppdragit styrelsen af sitt 
arfland dt brodern Vilhelm, hvilken efter Konungens död 
tillträdde regeringen under namn af Vilhelm VIII. Sjelf 
återsåg Konung Fredrik aldrig senare sitt födelseland. 

43. 

o 

Ats. Densamma som till n. 40. 

Frans. REDITVS SOLATVR DISCESSVM. Konungen 
till häst, bestrålad af solen. Nedanför: advent, in di- 

TIONES SVAS HASSIACAS D. XI. AVG. ET D. XXIX. OCT. AD SVE~ 

cos svos abitvi. mdccxxxi. d. d. d. c. w. (- - dat dicat 
dedicat Chr. Wermuth). Nederst en punkt. 

Rutformig. Diam. som n. 40. Grav. och dedicerad af Chr, 
Wermuth i Gotha. — Berch 280: 30. — RR. — Upsala Uni- 
vers. i silfver. 

43. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 41. 

Rutformig. Diam. som n. 40. — RR. — Rikskab. i Berlin 
i brons. Hos Hr Sekreteraren W. Stern i Kassel förvaras en 
gipeafgiutning af ett original i brons, som egdes af en Apo- 
tekare VVild i Kassel, men nu förkommit. FREDRIK I. 51 Konungen återkommer till Sverige den 2 och 
håller sitt intåg i Stockholm den 13 November 

1731. 

Konungen ankom, åtföljd af sin broder Prins Maximilian, 
d. 27 Oct. till Stralsund, gick der d. 1 Nov. ombord på 
ett fartyg och landsteg följande dagen i Carlshamn. Den 
12 Nov. kom han till Carlberg och gjorde derifrån d. 13 
sitt intåg under allmän illumination i hufvudstaden. 

44. 

Åts. PRIDERICVS. D. G. REX SVECIAE. (D. G. står 
framfor hufvudet). Bröstbilden, h. 8., i harnesk och 
mantelveck uppfastade genom ett rundt perlsmycke öf- 
ter axeln; halsen bar. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. EXHUARAT. REDITV. Den uppgående so- 
len kastar strålar öfver en rest gräns-sten tecknad med 
Sveriges tre kronor. I afskärn.: D. 2. novembris. a. 1731.* 

Diam. IIV2 lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. Från- 
sidans stamp på K. Myntet har blifvit omgraverad. På exem- 
plar af den äldre stampen är afskärningslinien något bugtad. 
- Berch 281: 32. — K. Mk., B-n, De Geers, Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. 

45. 

Åts. FMDERICVS. D. G. KEX. SVECLfi. LG. H. (- - Land- 
gravius Hassiae). Bröstbilden, h. 8., i prydligt harnesk 
med lejonhufvud öfver axeln, halsduk och veck af ko- 
nungamanteln. — Nedanför: e. hartman. 

Frans. EXOPTATVS. ADEST. Ryktet, flygande och 
blåsande i sin trumpet, framhåller en med ett krönt £ 
tecknad sköld för Drottning Ulrika Eleonora, som klådd 
i konglig mantel och krona, med framsträckt spira i 
handen, sitter på sin thron. Vid Drottningens fötter * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 60 finnes i K. Mk. 
i silfver. 52 FREDRIK I. 

ligger ett lejon. I afskärn.: rege redvce. d. 13 nov. 

1731. 

Diam. 18 lin. (16 ! / 2 storl.). Grav. af Engel Hartman på Hes- 
siska regeringens bekostnad. St på K. Myntet» båda skadade. 
— Dateringen kan vara antingen efter den i Hessen antagna 
nya stilen, då dermed angifves dagen för Konungens land- 
stigning på Svenska jorden, eller efter gamla stilen, som i 
Sverige var gällande, då dermed antydes dagen när intåget i 
Stockholm skedde. — Berch 281: 33. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. 

46. 

Åts. FRIDERIC VS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med ett bevingadt ansigte på bröstet 
samt veck af kongliga manteln upplagda öfver högra 
axeln; halsen bar. — Nedanför: i. c. hedlinger. f. 

Frans. NVNC. FELIX. Solstrålar öfver Skyttens 
tecken på zodiaken, hvars öfriga delar höljas af moln. 
Nederst ett segment af jordklotet, på hvilket åro teck-' 
nade Sveriges tre kronor och årtalet nsi. I afskftrn.: 

REGIS. FAVSTO. EX. HAS-8IA. REDITV. 

Diam. 18 lin. (16 1 /* storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Myntet, båda söndriga. Åtsidan har blifvit omgraverad 
med knapt märkbar skilnad. — Skyttens bild i djurkretsen be- 
tecknar November, hvilken månaa icke alltid varit lycklig för 
Sverige (Johan III, Gustaf II Adolf, Carl XII, Hedvig Eleo- 
nora dogo i November). Frånsidans sinnebild hade genom Drott- 
ningens försorg, efter en af Hedlinger uppgifven teckning, till 
en Dörian vant utförd på en målning ötver myntporten under 
den allmänna illuminationen vid Konungens intåg i hufvudsta- 
den. — Berch 280: 31. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

46. a. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i slätt harnesk med en rad af naglar kring öfra 
kanten samt hermelinfodrade mantelveck; halsen bar. 
— Nedanför: i. c. hedlinger. 

Frans. Densamma som till n. 46. 

Diam. 17 l /j Un. (16:e storl.). Denna åtsida är mycket säll- 
synt, emedan stampen snart tagit skada genom sättning. — K. 
Mk. i silfver, med kullrig yta på åtsidan. FREDRIK I. 53 ledajjgravören Chr. Wermuths förutsägelse år 

1731, att en spådom af Paracelsus skulle genom 

Konung Fredrik vinna fullbordan år 1740. 

Gravören Chr. Wermuth dog dr 1739 och fick således 
icke se utgången af sin profetia, hvilken helt enkelt torde 
böra förklaras som ett enfaldigt smicker, med beräkning 
på någon belöning af föremålet för detsamma och af sätt- 
ning af minnespenningen i Sverige. Det skulle vara utan 
ändamål att genom forskning i Paracelsi skrifter eller 
1740 års händelser söka profetians förklaring. På ett 
ställe i nämnda skrifter (Tom. 2 y p. 64, /ig. XVI, ut g. i 
Strasburg 1616 i fol.) förekommer en liknande figur (en 
konglig krona på en stor utslagen ros och der öfver bok- 
stafven F), hvilken dock, att sluta af dedikationen, har af- 
seende på Kejsar Ferdinand och icke på Sveriges Konung 
Fredrik. Måhända har ideen till detta den politicerande 
och mångproducerande fabrikantens sista arbete i Sveriges 
medaljhistoria uppkommit helt enkelt af den anledning att 
(le Romerska talbokstäfverna i åtsidans inskrift gifva år- 
talet 1740. 

47. 

Åts. * VIVAT FRlDERlCVS PRlMVS REX SVeCI^. 
Bröstbilden, h. s., lagerkransad, med släta veck kring 
bröstkanten. 

Frans. QV.E PARACELSVS P&EDIXIT REX HIC EFFEC- 
TVI DAB1T (ett blad). En konglig krona står i en sä- 
desåker. Från kronans toppkors uppstiger en stjelk 
bärande blad och ett granatäple. Deröfver: 17 F 40. 
I afskårningen (inom omskriften): q. s. o. Der under 

17 C. .AO. W. 31. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. i Chr. Wermuths fabrik i 
Gotha. Frånsidans stamp nar blifvit bräckt. — Berch 283: 41. 
— R. — K. Mk. i silfver. Leipzigs Univers. i brons. B-n 
afgjutning i tenn. 54 FREDRIK I. Förärar» förbund mellan Sverige och Danmark 
upprl&tadt i Stockholm den 84 September 17S4. 

Danska Konungen Christian VI sökte detta förbund, för- 
nämligast af fruktan för Ryssland. Båda makterna för- 
bundo sig att försvara hvarandras besittningar och i hän- 
delse af krig lemna ömsesidig hjelp med en bestämd styrka 
till lands och sjös. 

48. 

Åts. CHRISTIANUS. VI. D. G. BEX DAN. NORV. VAND. 
GOTH. Konung Christian VI:s bröstbild, h. s., lager- 
kransad, i prydligt harnesk, med Elefanterordens band 
från venstra axeln. — Nedanför: m. abbibn f. 

Frans. .SECURITAS SEPTENTRIONIS. Två krönta 
qvinnor (Danmark och Sverige) i antik dr&gt, stå- 
ende med sina rikssköldar vid sidan, racka hvarandra 
handen öfver offerlågan på ett med blomsterband prydt 
altare. I afskärn.: foed: dan: et. svec: .mdccxxxiv. — 
Der under: a. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af Magn. Gust. Arbien i 
Köpenhamn. Emedan detta ungdomsarbete af den sedermera 
som konstnär utmärkte gravören, särskildt hvad åtsidan be- 
träffar, icke vann bifall, unpdrogs åt G. W. Wahl att gravera 
den här efter upptagna. Arven frånsidan har blifvit omgjord 
med ringa skilnaa. — R. — B-n i tenn (präglad i 2 halfvor). 
Upsala Univers., De Geers, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

48. a. 

Åts. CHRIST. VI. D. G. REX DAN. NORV. VAND. GOTH. 
Konung Christians bröstbild, h. s., lagerkransad, i pryd- 
ligt harnesk, med Elefanterordens band och veck af 
hermelinsmanteln. — Under armen: g. w. w. 

Frans. Densamma som till n. 48. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Åtsidan grav. af G. W. Wahl. — 
Berch 281: 34. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. FREDRIK I. 55 tirnndstenen till de half runda flyglarne Tid Stock- 
hehna slott nedlagd den 4 December 1734. Sedan 1697 års brand förstört Carl XI:s började slotts- 
byggnad (jfr K. Carl XI, n. 118) beslöt Konung Carl 
XII att efter Grefve Nicodemus Tessins ritning fullfölja 
densamma; men murarne hade icke hunnit långt från 
marken, då penningbrist i följd af kriget föranledde ar- 
betets inställande ända titt år 1728. Då den stora fyr- 
kantiga byggnaden år 1734 var uppförd, företogs arbetet 
på flyglarne å vestra sidan. I en grundsten af Svensk 
marmor från Östergötland, försedd med en lång inskrift, 
nedlades exemplar af denna oeh nästföljande minnespen- 
ning samt af alla under Konung Fredrik slagna myntsor- 
ter. Emedan Konungen var hindrad af sjukdom, förrät- 
tades nedläggningen af Riksståndens Talman och öfver- 
Intendenten Grefve Carl Gustaf Tessin. 

49. 

Ats. Densamma som till n. 37. 

Frans. PALATIVM HOLM. SPLENDOBI AC PERPETVIT. 
BEGNI SVETICI SACRVM AVCTORITATE CABOLI XI. EXSTBVI 
COEPTVM SVB CABOLO XII. CONTINVATVM AT MOX PER 
BELLI CALAMTTATES ALIQVANTISPER INTERMISSVM TAND. 
PEEFECTIONEM A FBIDERICO EXSPECTAT QVI PRAESENTIB. 
BEGNI ORDINIB. PRIMVM LAPIDEM AREAE PORTICIB. OR- 
N1NDAE FELICITER POSVTT MDCC XXXIV. i 15 rader. 

Diam. 25 lin. (23:e storl.). Grav. af J. C. Hedlineer. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Berch 281: 35. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

50. 

Åts. FRIDERICVS. D G. REX. SVECIAE. (D. G. står 
i håret på hufvudet). Bröstbilden, h. s., i slätt harnesk 
med en rad naglar i öfra kanten, kronor på axelbetack- 
ningen samt mantelveck uppfastade genom en rund knapp 
ofver axeln; halsen bar. — Nedanför: i. o. h. 56 FREDRIK I. 

Frans. AREAE EXTER. AEMVLATVRAE SPLENDOREM 
PALATII QVOD CAROLVS XI. INCHOAVIT PMDERICVS AB- 
SOLVIT IPSE PRINCEPS OPT. PRIM. POSVTT LAPIDEM STOCK- 
HOLMIAE ANNO OR. REDEM. (- - orbis redemti) MDCC XXXIV. 
i 11 rader. 

Diam. 11 — 11 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. 
St. på K. Myntet. Åtsidans stamp har blifvit använd till ne ra 
minnespenningar. — Berch 282: 36. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. Målare och Bildhuggare Akademien stiftad den 

10 Mars 1735. 

Akademien, titt en början, endast en ritskola, stiftades 
af Öfver-Intendenten Grefve Carl Gustaf Tessin med bi- 
träde af några utländska konstnärer, som blifvit inkallade 
för kongl. slottsbyggnadens fulländande. Först under Ko- 
nung Gustaf III erhöll Akademien d. 5 Jan. 1773 pri- 
vilegier och efter hand medel till en större verksamhet. År 
1810 ändrades benämningen till "Kongl. Akademien för 
de Fria Konsterna". 

51. 

o 

Ats. Densamma som till n. 50. 

Frans. PORMATVR AD IVSTVM. Ett ungt träd bun- 
det vid en stör. I afskärn.: pictvrae et scvlpt. acad. 

HOLM. INST. 1735. 

Diam. UV, lin. (8:e storl.). Grav. år 1735 af J. C. Hedlin- 
ger. St. på K. Myntet. — Penningen utdelades som uppmun- 
tran åt lärjungar i skolan. Den nar äfven senare blifvit be- 
gagnad som Akademiens lägsta prisbelöning. — Berch 282: 38. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. FREDRIK I. 57 Konungens namnsdag den 18 Juli 1735, 

52. 

Åts. FMDERICVS. D. G. REX. SVECIAE. LG. H. (-- 
Landgravius Hassiae). Bröstbilden, h. s., i fjällharnesk, 
halsduk och veck af kongliga manteln uppfastade genom 
ett rundt smycke på axeln. — Nedanför: k. hartmau. 

Frans. QVANTVM. NOMINIS. TANTVM OMINIS. En 
med konglig krona täckt sköld innehållande Konungens 
namnchiffer £&S (dubbelt monogram) uppehälles af två 
krönta lejon, som i ena tassen bära palm- och lager- 
qvistar, stående på ett orneradt underlag med inskrift 
i en öppning i midten: f. r. s. nominali. i 8. ivl. Nedan- 
för: ii 35. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 15—16 lin. (13— 14:e storl.). Grav. af Engel Hart- 
man. — Berch 282: 87. — K. Mk. i tenn. B-n, Upsala o. 
Lunds Univers., De Geers saml. i silfver. Falu koppargrufvas bearbetning och välgång. 

(1735). 

Närmaste anledningen till denna minnespennings präg- 
lande var gravören Hedlingers tacksamhet för grufbolagets 
gifva af ett hälft skepptmd koppar plattor } att begagna för 
den af honom dr 1734 började medaljserien öfver Sveriges 
regenter från Björn på Haga till Fredrik. 

53. 

c 

Ats. Densamma som till n. 50. 

Frans. THESAVEVS IVGIS på ett flygande band. 
Genomskärning af Falu grufva, med stollgångar, stegar 
och uppfordringstunnor hängande i sina kedjor. På 58 FREDRIK I. 

bergväggen sitter en mätstång med utsatta fainnmått: 
7o.8o.9o.ioo.iio.i2o.i8o. Vid sidan af stången: org^a. Vid 
nedra kanten : aeripodina. fahlvnensis. * 

Diam. Il 1 /, lin. (8:e storl.). Grav. 1735 af J. C. Hedlinger 
efter en ritning af Under-Marscheidern Erik Sohlberg. St. 
på K. Myntet. — Den framstälda delen af grufvan lär vara 
»trakten omkring Knippan, Swabens stoll och Kiederums bygg- 
ningen.D — Berch 285: 54. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker, 
utrikes handel och stadgadt myntvärde. 

Dessa minnespenningar (n. 54—57) hafva icke af seende 
på någon särskild tilldragelse, något visst år eller någon 
bestämd honglig förordning, utan hafva af Hedlinger blif- 
vit graverade då icke något annat bestäldt arbete syssel- 
satte hans outtröttligt verksamma grafstickel. De torde 
dock alla hafva tillkommit under 1730-talet 

54. 

Åts. FBIDEBICVS D. G. KEX SVECIAE (D. G. framför 
hufvudet). Bröstbilden, h. s., i harnesk med en rad 
naglar i öfra kanten och mantelveck uppfästade genom 
ett rundt perlsmycke öfver axeln; halsen bar. — Ne- 
danför: i. c. H. 

Frans. MATEEIAM SVPERABAT OPVS. En packbal, 
ett fastage och tygstycken, dels utbredda, dels hop- 
rullade. Vid öfra kanten en spindel i sitt nät. I af- 
skärn.: artes manvar. excvltae. 

Diam. 11 lin. ^8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. Från- 
sidans stamp blef snart skadad och derför få exemplar präg- 
lade. Bildsidan liknar n. 44, men är af annan stamp. — Spin- 
delväfven har afseende på forntidsfabeln om Arachne, berömd * Till denna har i senare tid stundom begagnats åtsidan till n. 44 
eller 82. FREDRIK I. 59 

för sin skicklighet i handaslöider. Då hon öfvermodigt ville 
mäta sig med Minerva, förvandlades hon af gudinnan i en spin- 
del. — För att inse anledningen till minnespenningen benöf- 
ver man endast erinra sig »Svenska slöjdernas fader» Jonas Al- 
fitrömer och hans fabriksanläggningar i Alingsås samt hattpar- 
tiets bemödanden, om än icke alltid lyckade, att främja den 
Svenska industrien. — Berch 285: 53, not. — R. — K. Mk. en 
i silfver, en i brons. B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. 

55- 

c 

Ats. Densamma som till n. 50. 

Frans. MATERIAM SVPERANS OPVS. En packbal, 
fastage m. m. ungefär som på n. 54; men derjemte Mi- 
nervas sköld och spjut. Vid öfra kanten spindeln i sin 
v&f ungefar som på den föregående. I af skarn.: artes 

MANVAR. EXCVLTAE. * 

Diam. 11— 11 1 /, lin. (8:e storl.). Grav. år 1733 af J. C. Hed- 
linger, sedan frånsidans stamp till n. 54 gått sönder. St. på K. 
Myntet. — Berch 285: 53. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

56. 

Ats. Densamma som till n. 50. 

Frans. NE DOLEAT NATVRA NEGAT1S. En hv&lfd 
bro öfrer ett vatten. På afstånd ses berg och ett skepp 
på hafvet. I afskärn. : commercia propag. 

Diam. HVj lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlingjer. St. 
på E. Myntet. Frånsidans stamp, skadad genom sättning, har 
blifvit omgraverad med ringa skilnad. — Trakt' er till skydd 
ftr handeln i Medelhafvet upprattades med ' *nska sjöröf- 
varstaterna (1729), med Konungen af b* ' erna (1733), 

med Turkiet (1737) o. s. v. Ett Ostin' 1 " ani inrättades 

1731 och fick nya privilegier 1746. ## 85: 52. — K. 

Mk. (2 ex,) o. B-n (2 ex.) i silfver. 

57. 

o 

Ats. Densamma som till n. 50. * Åfren till denna ooh de två följande har stundom begagnats åtsidan 
af n. 44 eller 82. 

** Genom handeln på Ostindien inkom gnid till Sverige. P4 de dnkater, 
•om från och med 1788 präglades af detta gnid, sattes i kanten en uppgående 
sol, att antyda metallens österländska ursprung. 60 FREDRIK I. 

Frans. IN PRETIO PRETIVM. Ett ymnighetshorn, 
ur hvilket penningar falla, ligger nedv&ndt på ett par 
vågskålar. I af skarn.: monetae reg. 

Diam. ll l /a lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Myntet. — Sedan oredan i myntväsendet efter Carl XII.s 
död blifvit afhjelpt fortgick myntningen i öfverensstammelse 
med 1664 års myntordning. — Bercn 285: 55. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. Vänskaps förbund mellan Sverige och Frankrike 
pi tio år afslutadt den 31 October (10 November) 

1738. 

Detta förbund, en af de första kraftyttringarne inom 
det dr 1738 till välde komna hattpartiet, afslöts genom 
Landtmarskalken Grefve C. G. Tessin och Franska sände- 
budet Grefve 8:t Severin. Sverige skulle under tre dr 
erhålla i subsidier en ärlig summa af 300,000 riksdaler 
specie } och det ena riket skulle icke ingå förbund med 
annan makt utan det andra rikets samtycke. 

58. 

Åts. LUD. XV. REX CHRISTIANISS. Franska Konun- 
gen Ludvig XV:s bröstbild, h. s., i broderad drägt, med 
ordensband. — Under armen: du vivier. 

Frans. FÄDUS CUM SUECIS REDINTEGRATUM. Två 
qvinnor (Frankrike och Sverige) i antik dragt, stå- 
ende med sina sköldar vid sidan, gifva hvarandra han- 
den öfver lågan på ett fyrkantigt altare. I afskärn.: 
M. dcc. xxxvra. — rå altarets fot : j. c. b. 

. Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Åtsidan grav. af Jean Du Vivier, 
frånsidan af Jean Charles Roettier i Paris för Konung Ludvig 
XV:e Histoire metallique. Stundom har begagnats en annan 
föga olik åtsida af samma Du Vivier. Frånsidans stamp har 
blifvit omgjord med ringa skilnad. Ordet »foedus» har blifvit 
oriktigt tecknadt på båda slagen. — Berch 282: 39. — K. Mk. 
en i silfver, en i brons. B-n, Upsala o. Lunds Univers. i 
silfver. Hr Oldenburgs saml. en i silfver, en i brons. De 
Geers saml. i brons. FREDRIK I. 61 Rikets Ständers "lyckliga enighet". (1789). 

Förslag till denna minnespenning uppgafs, enligt Berch, 
af Biskopen i Linköping (slutligen utnämnd Ärkebiskop) 
Erik Benzelius, som var ledamot af Presteståndet under 
riksdagen 1738 — 1739, då minnespenningen graverades. 
Beklagligtvis uppfylldes Biskopens fromma önskan eller 
förhoppning hvarken vid denna eller någon af de följande 
riksdagarne under den s. k. frihetstiden. I ett annat ar- 
bete (Utkast till K. Friedrichs Lefvernes-Beskrifning) anser 
Berch lämpligare att hänföra penningen till 1723 års riks- 
dag, emedan man "näppeligen lär finna något allmänt möte, 
v på hvilket man mindre plägat sig och mera arbetat, än 
*detta, icke heller, der så mångfaldiga och granlaga sa- 
"ker uti större sämja blifvit afgjorde" 

59. 

Åts. FRIDERICVS ET VLR. ELEON. D. G. KEX ET REG. 
SYEC. Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Konungens i 
harnesk, med halsduk och veck af kongliga manteln 
från venstra axeln; Drottningens med diadem och lätta 
veck från venstra sidan öfver drägten samt på bröstet 
en hängperla. — Under Konungens axel: i. c. h. 

Frans. : CONCORDIA. FELIX. Ett svärd ligger på 
en uppslagen bok; under denna skjuter fram en mer- 
kuriistaf och en skära (de fyra riksståndens sinnebilder). 
Det hela omlindadt af en blomsterkedja. * 

Diam. 21 lin. (20'/ 2 storl.). Grav. år 1739 af J. C. Hedlin- 
ger. Frånsidans st. på K. Myntet. Atsidans har gått sönder. 
- Berch 285: 50. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. * Denna frånsida har stundom blifvit sammanpräglad med åtsidan af n. 
28. a. och n. 29. b. (den sednare i Hr Oldenburgs saml. i brons). €2 FREDRIK I. Svenska Vetenskaps Akademien, stiftad år 1739, 
erhåller konglig stadfftstelse på sina grundreglor 

den 31 Mars 1741. 

Akademiens stiftare voro Jonas Alströfner, Frih. (sedan 
Ghrefve) And. Joh. von Höpken, Frih. Sten Carl Bjelhe, 
Carl IAnnaus (adlad von Linné), Mårten Triewald och 
Frih. Carl VUh. Cederhjelm. Den 2 Juni 1739 samlades 
desse första gången Hll ordinarie sammanträde. Höp- 
ken blef Sekreterare, och Akademiens förste Preeses blef 
Linneeus. År 1741 d. 31 Mars erhöllo Akademiens grund- 
reglar kongl. stadfästelse. Som föremål för dess verksam- 
het bestämdes n experimentalf y sik, naturalhistoria, kemi, me- 
dicin och de matematiska vetenskaper ne" 60. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. KEX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med krönta fjäll på axelbetäckningen, 
halsduk och veck af hermelinsmanteln uppfästade ge* 
nom ett stort, rundt smycke öfver axeln. Kring kan- 
ten en perlring. — Under axeln, knapt märkbart: /. c. e. 

Frans. DITABIT FRUCTIBUS AEVTJM. En gammal, 
halfnaken man planterar ett träd i marken. Vid sidan 
ligger hans spade, på hvilken han trampar. På ett 
klippblock ses en runskriftslinga och på ett annat, bak 
om detta, äro inhuggna Sveriges tre kronor. På af- 
stånd framskymtar Stockholms slott jemte andra bygg- 
nader. I afskärn.: acad. r. scient. holmiens. 

Diam. 14 1 /* lin. (12:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger, en- 
ligt Mechels uppgift, af tacksamhet för den heder Akademien 
år 1745 visat honom genom att kalla honom till Ledamot. St. 
på K. Myntet, söndriga. — Berch 282: 40. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

60. a. 

Dylik; men åtsidans stamp har blifvit omgjord af 
Hedlinger (skilnaden ses bäst på ornamentsranden kring FREDRIK I. 63 

kanten), frånsidans af G. J. Wikman, hvars signatur w 
står på stenen under runslingan. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). — Sst. n. 40. a. — De Geers 
saml. i silfver. Hr Oldenburgs saml. i brons. Fred med Byssland afelutad i Åbo den 7 An* 

gnsti 1748. 

Det af hattpartiet d. 4 Aug. 1741 beslutade kriget för- 
des så oskickligt och olyckligt, att hela Finland inkräktades 
af Ryssarne. Fredspreliminär-traktaten undertecknades i 
Åbo d. 16 Juni 1743, sedan de Svenska underhandlarne 
ofgifvit löfte att Hertig Adolf Fredrik af Holstein skulle 
valjas till Thronföljare. När detta val hade skedt afslu- 
tades freden, enligt hvilken Finland återstäldes till Sverige, 
med undantag af någon del af Savolax och Kymenegårds 
Län, efter Kymene elf. 

61. 

o 

Ats. Rysk omskrift (Kejsarinnans namn och titel). 
Ryska Kejsarinnan Elisabets bröstbild, h. s., med krona, 
perlor i håret, smycken på bröstet och ordensband samt 
kejserliga manteln öfver skullran. 

Fråns o Rysk omskrift (o: Till minne af den med 
Sverige i Abo slutna eviga freden 1743 d. 7 Aug.). Två, 
ur skyar framsträckta händer hålla en olivkrans, som 
omsluter Ryska örnen samt Sveriges sköld med tre kro- 
nor och Slesvigs med två lejon. Ver under ett flygande 
band med Rysk inskrift (o: Genom de starkaste band). 
Nederst ett landskap med en bro öfver Kymene elf, på 
hvilken namnet (o: Hoden Kimis) ftr tecknadt med Ryska 
bokstäfver. I afskärn ingen en Rysk inskrift på 2 rader 
(o: Denna är gränsen mellan båda staterna). 

Diam. 20Vi lin. (20V 2 storl.). Slagen i Ryssland. — Berch 
283: 42. — K. Mk. i bly. B-n, Lunds Univers., De Geers 
saml. i brons. Hr Oldenburgs saml. en i brons, en i tenn. 
Rikskab. i Berlin i silfver. 64 FREDRIK I. 62. Lik n. 61; men mindre. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). — BB. — Fanns i J. Reichela 
saml. i silfver, enligt hans katal. I, n. 1913. 

63. 
Lik n. 62; men mindre. 

Diam. 15% lin. (13:e storl.). — BB. — Rikskab. i Berlin i 
silfver. 

64. 
Lik n. 61 och 63; men ännu mindre. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Finnes präglad med två olika 
• stampar, enligt Reichels katalog. — B. — Tv. Mk., Hr Olden- 
burgs saml., Rikskab. i Berlin i silfver. 

65. 

Åts. ELISABETH A D. G. IMPERATRIX RVSSORVM. Kej- 
sarinnan Elisabets bröstbild, h. s., med krona och perl- 
snören i håret samt hermelinfodrade mantelveck upp- 
fSstade genom ett fyrkantigt smycke på axeln och or- 
densband. På bröstet ett rundt smycke med hängande 
perlor. — Nedanför: vestneb. 

Frans. RECONCILIATIO RVSSIAE ET SVECIAE. Två 
qvinnor (Ryssland och Sverige) med ymnighetshorn 
på venstra armen, sittande på hvar sin glob tecknad 
med riksvapnet, framräcka mot hvarandra, den förra 
en palmqvist, den sednare en oli vqvist. I afskärn. : pace 

COMPOSITA ABOAE CIOIOCCXXXXIII. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af And. Vestner i Niirn- 
berg. — Berch 283: 43. — K. Mk., Rikskab. i Berlin i tenn. 
B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. De Geers 
saml. i förgyld koppar. FREDRIK I. 65 Jernkontoret erhåller kongl. privilegier den 29 

December 1747. 

Jernkontoret inrättades på Rikets Ständers förslag, för 
att genom förslagslån åt bruksegare göra dem oberoende 
af främmande köpmäns förskotter och der med förenade 
prejerier. Under Brukssodetetens styrelse medelst valda 
Fullmäktige har Jernkontoret efter hand fått betydligt ut- 
sträckt verksamhet och kraftigt främjat förbättringar i 
bergshandteringen. Den större minnespenningen har nå- 
gon gång blifvit af Brukssocieteten utdelad i guld som akt- 
ningsbetygelse för utmärkta förtjenster om bergsvetenska- 
pen etter bergshandteringen. 

66. 

o 

Ats. Densamma som till n. 46. 

Frans. HORTOR AMARE FOCOS. På en jemn mark 
ligger en grupp af bergverks redskap m. m. (städ i sin 
kubb, blåsbälg med kedja, merkuriistaf, stångjernsham- 
mare, grof tång, ymnighetshorn fullt af frugter, till en 
del hvilande på bälgen). Vid sidan af städkubben och 
bak om bälgen vexer gräs. I afskärn.: commerc. ferrar. 
d. 29. dec. 1747. — På kanten af bälgen en namnchiffer 
innehållande : d f. 

Diam. 18 lin. (16 l / 2 storl.). Åtsidan grav. af J. C. Hedlin- 
ger, frans, af D. Fenrman. Frånsidans stamp har brustit. — 
Iserch 283: 44. — K. Mk., De Geers saml. i silfver. 

66. a. 

Lik n. 66; men frånsidan omgjord. Ymnighets- 
hornet ligger till en del under bälgen, så att spetsen 
skjuter fram bak om densamma; bälgen utan namnchiffer; 
tångens klor äro bättre tecknade; icke något gräs vid 
kubben eller bak om bälgen. På afstånd ses bergshöjder. 
— På kanten af marken : d. f. 

Diam. 18 lin. (16 1 /? 8tor ^)- Frånsidan sålunda omarbetad af 
D. Fehrman. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., De Geers saml. 
i silfver. 66 FREDRIK I. 

66. b. 

Åts. FRIDERICUS. D. G. BEX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. 8., kopierad efter Hedlingers n. 46. — Nedanför: 

C. I. WIKMAN. 

Frans. Densamma som till n. 66. a. 

Diam. 18 lin. (16 1 /? storl.). Åtsidan senare grav. af C. J. 
Wikman. — K. Mk., Strengnas Elementarlärov., Hr Oldenburgs 
saml. i ailfver. 

67. 

Åts. PRIDERICVS. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med naglar kring öfra kanten och kro- 
nor på axelbetäckningen, ordensband samt hermelin- 
fodrade mantelveck uppfästade genom en rund knapp 
öfVer axeln. 

Frans. HORTOR AMARE FOCOS. Bergverks redskap 
m. m. som på n. 66. a. I afskärn.: commerc. febrar, d. 
29. dec. 1747. — På marken: f. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af D. Fehrman några år se- 
nare än den föregående, att genom Bergmästare lemnas som 
belöning åt skickliga grutarbetare och smeder. — K. Mk. (2 
ex.) o. JB-n i silfver. Konungen stiftar Serafimer, Svärds och Nord- 
stjerne ordnarne den 23 Februari 1748, hrar- 
efter första dubbningen skedde samma år på 
Konungens 73:dje födelsedag den 17 April, som 
förklarades rara dessa ordnars instiktelsedag. * 

Förslag om Svenska riddare ordnars stiftelse väcktes 
vid slutet af 1747 års riksdag af Riksrådet Frih. And. 
Joh. von Höpken genom Öfver-Intendenten Frih. Carl Hår- * För att ytterligare illustrera dagen och ordensstiftelsen slogos hela 
och fjerdedels riksdalrar med en krönt glob på frånsidan omgifven af eera- 
fimerkedjan, med årtalet 17 48 vid sidorna, och nedanför: D. 17 apb. Om 
den oriktiga bestämningen af födelsedagen se anm. vid n. 32. FREDRIK I. 67 

kman i Sekreta Utskottet, hvars skrifvelse i detta ämne, 
utan att délgifvas riksstånden, af gick direkte till Konun- 
gen. Enligt stiftelseurkunden skutte Serafimer orden utde- 
las "åt -främmande Konungar och Furstar till tecken af 
Konungens vänskap och högaktning" samt "åt Svenske män, 
som af det allmänna gjort sig högst förtjente och således 
bkfvit värdige bekläda de, yppersta embeten i rikef; Svärds- 
orden "dt Konungens undersåtar af krigsbefälet titt veder- 
måle af långlig och nyttig tjenst och tillika vara dem ett 
efterdöme af deras förfäders tapperhet och mandom"; Nord- 
stjerne orden "åt vittre, namnkunnige och trogne Konungens 
män och tjenare, framför andra de, som genom synnerligt 
snille, lärda och nyttiga arbeten, nya och fördelaktiga in- 
rättningar eller andra särdeles förtjenster gjort sig der- 
tiU värdige" Första dubbningen förrättades af Thron- 
följaren Adolf Fredrik, emedan Konungen var af sjukdom 
hindrad att lemna sina rum. I den ursprungliga stiftelse- 
urkunden bestämdes att Konungen icke kunde bortgifva en 
orden utan "med Bads rade"; men denna obehöriga in- 
skränkning af Konungens rättigheter upphäfdes genom de 
nya statuterna af d. 25 Nov. 1751. 

68. 

Åts. FBIDERICUS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med naglar i öfra kanten, kronor på 
axelbetäckningen, halsduk och ordensband. — Under 
armen ett svagt tecknadt monogram innehållande: d f. 

Frans. PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT. Serafimer 
ordens kedja, bestående af serafshufvud och patriarkal- 
kora satta skiftevis. Inom kedjan: ordo eq. seraphin. 

RE8TAURATUS NATALI REGIS LXXIII. Nederst: 17 48*- 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. Åtsidan liknar mycket n. 75; men skiljes lätt der- 
igenom att under nedra kanten framskjuter en hårlock och att 
gravörens namnchiffer finnes. — Inskriften i frånsidans afskär- 
ning antyder hvad man velat antaga, att Serafimer orden skulle 
vara en förnyelse af den orden Konung Magnus Ladulås för* * Frånsidan till denna samt till n. 70 och 71 har i senare tid blifvit 
tunmanpraglad med åtsidan till kastpenningen vid Konungens begrafning, 
a. 76. 68 FREDRIK I. 

menas hafva stiftat år 1285. — Denna penning utdelas ännu 
af Kongl. Maj:t, att bäras i guldkedja, åt personer som gjort 
sig förtiente genom verksam vård om fattiga och sjuka. — 
Berch 284: 45. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

68. a. 

Åts. FBIDERICUS. D. G. BEX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med kronor på axelbetäckningen samt 
veck af den hermelinfodrade manteln uppfästade genom 
en rund knapp öfver axeln; halsen bar. — Under ar- 
men: d f (monogram). 

Frans. Densamma som till n. 68. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Denna åt- 
sida begagnades någon kort tid, både till denna minnespenning 
och till n. 70 och 71; men blef snart förkastad, emedan man 
ansåg ordensbandet böra finnas på Konungens bild. — E. Mk. 
o. B-n i silfver. 

69. 

o 

Ats. (Här till har begagnats åtsidan af något Ko- 
nung Fredriks guldmynt). 

Frans. PBOCEBES CUM PBINCIPE NECTIT. Serafimer 
ordens kedja och inom denna: or. eq. ser. rest. n. r. 
lxxiii. Nederst: n 48. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Frånsidans stamp graverades genom 
Hr Stadsmajoren Joh. Wedbergs försorg, att bäras på civil 
drägt i stället för den vanliga s. k. Seranmermedaljen (n. 68). 
— Hr Wedbergs saml. i guld, der åtsidan bildas af en på fram- 
sidan fastlödd K. Fredriks qvartdukat från 1730-talet, omsluten 
af en slät rand. Hr Oldenourgs saml. i guld, med åtsida bil- 
dad af en K. Fredriks dukat från samma tid. Den sistnämnda 
hade burits af Grosshandlaren Lars Montén. Bn dylik bäres 
af Hr Handlanden Aug. Wennberg. Alla äro fastade vid en 
konglig krona af guld. 

70. 

o 

Ats. Densamma som till n. 68. 

Frans. DUCTOBIBUS ADDIT HONOEES. Svärds ordens 
storkors. I afskärn.: ordo gladii rest. 1748. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. — Svärds orden ansågs vara en förnyelse af en äldre 
Ordo Ensiferorum, enligt någras förmenande stiftad af Konung FREDRIK I. 69 

Gustaf I år 1522, enligt andra af den Lifländska Svärdsorden. 
- Berch 284: 46. — K. Mk. (2 ex.) o. B*n i silfver. 

71. 

o 

Ats. Densamma som till n. 68. 

Frans. CLARAE ET IMMOTAE VIBTUTI. Nordstjeme 
ordens storkors med inskrift på globen : « nesctt oooasym. 
I afskårn.: ordo stellae polaris instit. 1748. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af D. Pehrman. St. på K. 
Myntet. — Berch 284: 47. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i eflfver. Grundstenen till Stockholms astronomiska obser- 
Tatorinm nedlagd af Thronföljaren Adolf Fredrik 

den 26 Maj 1748. Byggnaden, föreslagen af Akademiens Sekreterare Per 
Elvius, utfördes af Akademiens ledamot Kammarherren 
Grefve Joh. Gabr. von Seth efter Öfver-Intendenten Frih. 
Carl Häriemans ritning och blef d. 20 Sept. 1753 invigd. 
Stockholms Magistrat skänkte tomten, Konungen gaf tillå- 
telse att begagna teglet i Grefve G. Gyllenborgs hus, som 
måst nedrifvas för den nya slottsbyggnaden, och Gross- 
handlaren Clas Grill försköt nödiga penningar. Thron- 
följaren, som nedlade grundstenen, hade året förut blifvit 
Akademiens ledamot och beskyddare. (Jfr Ad. Fredr. n. 24). 

72. 

Åts. FRIDERICUS. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med kronor på axelbetäckningen och 
hermelinfodrade mantelveck uppfästade genom ett rundt 
smycke öfver axeln; halsen bar. — Under armen: df 
(mJnograra). * 

Frans. ADOLPHO FEID. B. S. PR. HAER. ACAD. SC. 
PBOTECTOBE SPECULAE ASTRON. REG. PRIMUS LAPIS POS. 
MDCCXLVm. D. 26. MAJI. i 7 rader. * Som åtsida har man någon gång begagnat en vanlig riksdalers stamp 
(B-n i silfver). 70 FREDRIK I. 

Kring kanten på båda sidor en perlrand. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. — Berch 284: 48. — K. Mk. (2 ex.) i silfver. Skärgårdsflottans forstärkning med ett antal nya 

galerer år 1749. 

Rysslands anspråk, att få blanda sig i Sveriges inre 
angelägenheter, och fiendtliga hållning föranledde kraftiga 
krigsrustningar. Fästningsarbetena i Finland påskynda- 
des och inom kort tid byggdes 42 nya galerer, för att hin- 
dra fiendtliga flottors inträngande i Svenska skargården. 

73. 

o 

Ats. Densamma som till n. 46. 

Frans. SECUKITAS OKAE MARITIMAE. En galer un- 
der fyllda segel, med vimpel, flagga, kanoner och man- 
skap, på hafvet. I afskäru.: carolo frinc. sv. praef. clas- 
sis. 1749. — På afskärnings kanten: p. f. * 

Diam. 18 lin. (16% storl.). Frånsidan grav. af D. Fehrman. 
St. på K. Myntet. — Minnespenningen lemnades den gamle 
Konungen af Thronföljarens späda son Prins Carl, som, enligt 
Ständernas beslut vid 1747 års riksdag, på döpelsedagen blifvit 
utnämnd till Storamiral i Svenska flottan. — Berch 284: 49. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konung Fredriks död i Stockholm den 26 Mars 
och begrafhlng 1 Biddarholms kyrkan den 27 

September 1751. 

Konungen hade redan år 1748 haft tre slaganfall, hvilka 
efterlemnade stor kropps svaghet^ till följd hvaraf han en 
längre tid blef ur stånd att befatta sig med regeringsåren- * Denna frånsida har någon gång blifvit samxnanpräglad med åtsidan 
till n. 66. b. FREDRIK I. 71 

den. Under sommaren 1750 uppkom i tungan en lamhet, 
som aldrig blef fullkomligt botad. Den 21 Mars 1751 in- 
sjuknade han häftigt i feber; en rosfläck på benet of ver - 
gick till kallbrand^ hvaraf döden snart följde. Liket bi- 
sattes d. 11 April i Carolinska grafchoret. Begrafningen 
uppsköts till dess Rikets Ständer blifvit samlade. 74. 

o 

Ats. Densamma som till n. 46. 

Frans. SIDERIBUS RECEPTTJS på ett band vid öfra 
kanten. En del af zodiaken med Lejonets tecken mellan 
skyar. I afskärn.: d. xxv. martii. mdccli. 

Diam. 18 lin. (lö 1 /* storl.). Frånsidan grav. af D. Fehrman. 
St. på K. Myntet. — Lejonet i diurkretsen antyder tiden då 
Konungens död inträffade och innebar derjemte en anspelning 
hans börd (det Hessiska lejonet). — Berch 286: 56. — K. 

[k. (2 ex.) o. B-n i silfver. & 75. Ats. FRIDERICUS D. G. EEX SVECIAE. Bröstbilden, 
fa. s., i harnesk med naglar i öfra kanten, kronor på 
axelbetäckningen, halsduk och ordensband. 

Frans. BONO SUBDITORUM NATUS D. 17. APR. 1676. 
DIPERAVIT ANNIS 31. COELO REDDITUS D. 25. MARTII 
1751. i 7 rader. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. — Var kastpenning vid begrafningen. — Berch 286: 
57. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

76. 

Ats. Densamma som till n. 60. 

Frans, BONO SUBDITORUM NATUS D. 28 APR. 1676 
IMPERAV. SVECIS A. XXXI. HASSIS XXI. COELO REDDITUS D. 
25. MARTII 1751. inom en krans af palmqvistar, hvilka 
*gå genom tre kronor, satta som i Sveriges vapen, och 
öfverst uppbära en konglig krona. 72 FREDRIK I. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Frånsidans stamp, graverad af D. 
Fehrman, har troligtvis aldrig blifvit härdad. Konungens fö- 
delsedag har här, lika som på den nästföljande, blifvit riktigt 
angifven på grund af underrättelser meddelade från Hessen. — 
Sst. n. 57. a. — BB. — K. Mk. i tenn, präglad i två halfvor, 
sedan hopsatta. B-n afgjutning af frånsidan i tenn. 

77. 

Åts. FRIDERICUS D. G. REX SVEC. LANDGR. HASSIAE. 
Bröstbilden, h. s., i harnesk med kronor på axelbetäck- 
ningen, ordensband och veck af konungamanteln från 
venstra axeln, der de äro hopfästade genom ett ovalt 
smycke. Nedanför: nat. d. £~£ 1676. — r Under axeln: d. f. 

Frans. LIGANT CONSORTIA DAMNI. Två qvinnor, 
Sverige, med sin trekrönta sköld, hvilande armen på 
ett liggande lejon, och Hessen, med sin lejonprydda 
sköld, sitta sörjande på trappstegen till ett castrum do- 
loris, på hvilket står Konungens likkista med en ry- 
kande urna på locket. I afskärn.: denato optimo pbin- 

CIPE D. £j£g™ 1751. 6 APRIL. Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman, enligt 
uppdrag af Konung Fredriks broder och efterträdare i Hessen 
Landtgrefven Vilhelm VIII. St. lära förvaras i Kassel. — 
Berch 286: 60. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konung Fredriks minne. 78. Åts. FRIDERICUS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i harnesk med kronor på axelbetäckningen och 
ordensband. 

Frans. NOTUM PER SAECULA NOMEN. inom en ring- 
lagd orm. 

Diam. 7— 7 l /i Un. (4— 4 l / 2 storl.). Frånsidan grav. af D. Fehr- 
man långt efter Konungens död. Åtsidan var gjord f ör Konun- 
gens dukater åren 1749 och 1750. St. på K. Myntet, frånsidans FREDRIK I. 73 

söndrig. — Berch 286: 58. — K. Mk. en i guld, en i silfver. 
B-n i silfver. De Geers saml. en i guld, en i silfver. Hr.Ol- 
denburgs saml. i guld. 

79. 

o 

Ats. Densamma som till n. 78. 

Frans. EVEXIT AD AETHERA VIRTTJS. inom en krets 
af strålande stjernor. 

Diam. 7— 7 1 /, lin. (4— 4V 2 storl.). Grav. af D. Fehrman sam- 
tidigt med den föregående. St. på K. Myntet. — Berch 286: 
59. — K. Mk., B-n, De Geers saml. en i guld, en i silfver. 
Hr Oldenburgs saml. i guld. 

80. 

Åts. FKIDERICUS. D. G. KEX. SVECIAE. (ett klöver- 
blad). Bröstbilden, h. s., i harnesk och veck af kong- 
liga manteln. — Under axeln: b. 

Frans. NATUS MDCLXXVI. DENATUS MDCCLI. inom 
en mager lagerkrans. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. år 1787 af C. Enhörning för 
hans regentlängd. St. hos Hr Oldenburg. — Sst. n. 12. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Ensidig penning för något ordens sällskap från 

år 1745. 

81. 

+ ENIGHET OCH LYDNAD SKAL GIÖEA OSS NOG KIKA 
OCH STARCKA. En bisvärm flygande till öppningen på 
en aflång kupa, som ligger horisontelt på fyra stolpar 
inom en skidgård. På kupan: -t 1745 6 . Ofverst en kant 
af den strålande solen. Kring brädden en ornamentsrand. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). — RRR» — K. Mk. i tenn, gjuten, 
brunmålad. 74 FREDRIK OCH ULRIKA ELEONORA. Konung Fredrik och hans gemål Drottning Ul- 
rika Eleonora. 

Alla dessa äro präglade sedan Fredrik blifvit Konung, 
Äfven andra, i senare tid gjorda, godtyckliga samman- 
präglingar af Konungens och Drottningens bildsidor före- 
komma stundom, men förtjena icke att här upptagas. Bru- 
ket att utdela dylika medaljer såsom minnesgdfvor eller 
belöningar upphörde i Sverige med detta konungapar. 

82. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. KEX. SVECIAE. (D. G. fritt 
öfver hufvudet). Bröstbilden, h. 8., i slätt harnesk med 
en rad naglar i öfra kanten och kronor på axelbetäck- 
ningen, halsduk och veck af den hermelinfodrade man- 
teln uppfästade öfver högra axeln genom en rund knapp. 

— Under armen : i. c. h. 

i 

Frans. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlor i nackhåret, kongliga man- 
teln med hermelinskrage på sk u Uran fasthållen af ett 
dubbelt perlsnöre fästad t på bröstet. — Nedanför: i. c. h. 

Diam. llV a lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. At- 
sidans st. på K. Myntet. Frånsidans stamp har blifvit bräckt. 
— Berch 278: 18. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

83. 

Åts. Konung Fredriks bild och namn. Densamma 
som till n. 54. 

Frans. VLRICA ELEONORA D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlsnören i nackhåret, perla i 
örat, veck af kongliga manteln öfver drägten upplastade 
genom en holk på axeln. — Nedanför: i. c. h. FREDRIK OCH ULRIKA ELEONORA. 75 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. — Från- 
sidan tillhör Ulrika Eleonoras minnesp. n. 17. — E. Mk. i 
bions. Lunds Univers., De Geers, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 84. 

o 

Ats. Konung Fredriks bild och namn. Densamma 
som till n. 33. 

Frans. ULRICA ELEON. D. G. BEGINA SVECLE. Bröst- 
bilden, h. s., med perlsnören i håret och brämade man- 
telveck öfver drågten. — Nedanför: k. h. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. IOV2 h n - (772 storl.). Grav. af Engel Hartman. St. 
i Banken. — Frånsidan tillhör Ulrika Eleonoras n. 14. — K. 
Mk. en i silfver, en i brons. B-n, Lunds Univers. i silfver. 
Hr Oldenburgs saml. i brons. 85. 

o 

Ats. Konung Fredriks bild och namn. Densamma 
som till n. 16. 

Frans. ULR. ELEON. D G. REGINA. SVEC. Bröstbil- 
den, h. s.y i prydlig drägt och rosiga mantelveck. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman. — Från- 
sidan tillhör Ulrika Eleonoras n. 13. — E. Mk. o. B-n i silf- 
ver. Upsala Univers. i tenn. De Geers, Hr Oldenburgs saml. 
i förgyld koppar. 

86. 

Åts. Konung Fredriks bild och namn. Densamma 
som till n. 32. 

Frans. VLR. ELEON. D. G. REGINA. SVEC. Bröst- 
bilden, h. s. y i prydlig dr&gt och rosiga mantelveck. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. G. Hartman. — Från- 
sidan tillhör Ulrika Eleonoras n. 16 # . — K. Mk., B-n, Hr Ol- 
denburgs saml. i silfver. * Någon gång har åtsidan af n. 85 blifvit sammanpr&glad med frånsidan 
tfn. 86. 76 FREDRIK OCH ULRIKA ELEONORA. 

87. 

Åts. FRID. D. G. KEX. SVEC. Konungens bröstbild, 
h. s., i prydligt harnesk och veck af kongliga manteln. 

Frans. VLR. EL. D. G. EEG. SVEC. Drottningens 
bröstbild, h. s., i veck uppfästade genom en knapp öf- 
ver högra axeln och fasthållna genom ett perlsnöre, som 
utgår från ventra axeln. 

Kring kanten på båda sidor en tågrand. 

Oval, 4 1 /-— 5 lin. hög (l:a storl.). Grav. af C. G. Hartman. 

— B. — K. Mk., Hr Oldenburgs saml. i silfver. B-n brak- 
teatafprägling af åtsidan i silfver fastad på en tjock silfver- 
klump. 

88. 

o 

Ats. .P. I. .E. S. Konungens bröstbild, h. s., i pryd- 
ligt harnesk och mantelveck. 

Frans. V. E R. S. Drottningens bröstbild, h. s., 
med perlor i håret och veck kring bröstkanten upp- 
fästade genom en liten knapp på axeln. 

Oval, 4 lin. hög (nära l:a storl.). Grav. af C. G. Hartman. 

— K. Mk. i tenn. B-n i silfver med ögla i öfra kanten. Up- 
sala Univers., De Geers, Hr Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. 
i silfver. 

89. 
Liknande n. 88; men utan präglad inskrift. 

Oval, 4 lin. hög (nära l:a storl.). Grav. af C. G. Hartman. 

— BB» — K. Mk. i guld med inristad skrift på åtsidan : F RS } 
på frånsidan: VE RS och öfverst: 1726. Hr Oldenburgs saml. 
afgjutning i tenn. KONUNG ADOLF FREDRIK OCH HANS GEMÅL DROTTNING LOVISA ULRIKA Adolf Fredrik. Född på Gottorp i Holstein den 14 Maj 
1710. Son af Hertigen af Holstein Christian August och Al- 
bertina Fredrika af Baden-Durlach. Vald till Biskop af Ly- 
beck d. 16 Sept. 1727. Administratör i Holstein under Hertigen 
Carl Peter Ulriks minderårighet 1739—1745. Vald till Thron- 
följare i Sverige på riksdagen i Stockholm d. 23 Juni 1743, med 
titel af Kongl. Höghet. Genarcdissimus öfver krigsmakten HU 
lands och sjös 1747. Af sade sig biskopsdömet Lybeck d. 15 Dec. 
1750. Konung d. 26 Mars 1751. Krönt jemte sin gemål i Stock- 
holms storkyrka d. 26 Nov. s. å. Död i Stockholm d. 12 Febr. 
1771. Begrafven i Biddarholms kyrkan d. 30 Juli samma dr. 

Förmäld i Berlin genom prokuration d. 6 Juli och per- 
sonligen på Drottningholm d. 18 Aug. 1744 med Lovisa Ulrika 
(f. d. 24 Juli 1720, f d. 16 Juli 1782), dotter af Konungen i 
Preussen Fredrik Vilhelm I och Sophia Dorothea af England. 

Valspråk: Salus publica salus mea. 

Titeln, som Thronf oljar e: Ad. Frid. Princeps hcereditarius 
Svecorum Gothorum Vandalorum (etter Begni Sveda Princeps 
hcereditarius), Hares Norvegice, Dux Slesvigice Holsatice, Episco- 
pus Lubecensis. — Som Konung: Ad. Fred. Dei gratia Sveda 
Bex — eller Svecorum Gothorum Vandalorum Bex. ANORDNING. 

Adolf Fredrik, Hertig af Slesvig Holstein, Biskop af 
Lybeck, vald till Thronföljare i Sverige d. 23 Juni 
(4 Juli) 1743 N. 1-^. 

Thronföljarens ankomst till Sverige d. 25 Sept och in- 
tåg i Stockholm d. 14 Oct. 1743 „ 6. 

Thronföljarens förmätning med Lovisa Ulrika af Preussen 
genom prokuratdon i Berlin d. 6 (17) Juli och per- 
sonligen på Drottningholm d. 18 (29) Aug. 1744 ... „ 7—9. 

Thronföljarens äldste son Prins Gustafs födelse d. 13 

(24) Jan. 1746 „ 10, 11. 

Thronföljaren blifver Kansler för Upsala Universitet d. 

26 Febr. 1747 „ 12. 

Thronföljaren blifver K. Vetenskaps Akademiens beskyd- 
dare d. 17 Mars 1747 „ 13. 

Thronföljarens andre son Prins Carls födelse d. 26 Sept 

1748 „ 14. 

Thronföljaren inrättar på egen bekostnad en kadett- 
skola i Stockholm för unga adelsmän år 1748 „ 15. 

Thronföljarens tredje son Prins Fredrik Adolfs födelse 

på Drottningholm d. 7 Juli 1750 „ 16. 

Thronföljaren och hans gemål besöka Sala och nedstiga 

i silfvergruftan d. 30 Sept. 1750 „ 17. 

Thronföljaren och hans gemål bese samlingarne af mi- 
neralier, modeller m. m. i Kongl. Bergs Collegium 
d. 17 Nov. 1750 „ 18. Thronföljaren och hans gemål betyga sin fägnad öfver 
besöket i Kongl. Bergs Collegium och önskan att 
förnya detsamma (1750) N. 19. 

Konung Adolf Fredriks kröning i Stockholms storkyrka 

d. 26 Nov. 1751 „ 20—23. 

Stockholms astronomiska observatorium invigdt i Ko- 
nungens närvaro d. 20 Sept. 1753 ., 24. 

Prinsessan Sophia Albertinas födelse d. 8 Oct. 1753 „ 25. 

Konungen, Drottningen och Kronprinsen Gustaf besöka 
Falun och nedstiga i koppargrufvan d. 21 Juni 
1755 „ 26. 

Rikets Ständer förordna kyrkliga tacksägelse fester för 
frihetens bevarande genom den upptäckta och till- 
intetgjorda planen att bereda Konungen större makt 
(1756) „ 27—29. 

Minnespenningar slagna af Svenska officerare och med- 
lemmar af Svenska armeens Frimurare loge i Pom- 
mern under kriget mot K. Fredrik II i Preussen 
1757—1762 „ 30—33. 

Kronprinsen Gustaf, ehuru endast 16 år gammal, för- 
klaras myndig genom Rikets Ständers beslut d. 23 
Mars och aflägger trohetsed inför Konungen d. 5 
April 1762 „ 34. 

Konungens och Drottningens fabriks anläggningar i Kan- 
ton vid Drottningholm beses af Rikets Ständer d. 
14 Maj 1762 „ 35. 

Fred mellan Sverige och Preussen afslutad i Hamburg 

d. 22 Maj 1762 „ 36—40. 

Rörläggningen på riksgränsen mellan Sverige och Norge 

afslutad år 1766 „ 41. 

Minnespenning utdelad till personer, som lemnat biträde yid festligheterna för Kronprinsessans mottagande 

d. 28 Oct 1766 N:o 42. 

Kronprinsen Gustafs förmälning med Prinsessan Sophia 

Magdalena af Danmark i Stockholm d. 4 Nov. 1766 „ 43. 

Drottning Lovisa Ulrikas efter en häftig sjukdom åter- 
vunna helsa i slutet af år 1767 > „ 44. 

Rikets Ständers Banks hundra års fest d. 3 Oct. 1768 „ 45. 

Konungen nedlägger regeringen d. 15 Dec. 1768 „ 46. 

Konungens tacksamhet för det festliga mottagandet i- 
Stockholm, då han från den afbrutna riksdagen i 
Norrköping återkom d. 26 Juni 1769 „ 47. 

Konungens och Drottningens silfverbröllop d. 29 Aug. 

1769 „ 48. 

Kronprinsen Gustaf lemnar sina bolagsmän en minnes- 
penning af silfver från den gamla Guldsmedshytte 
grufvan år 1770 „ 49. 

Konung Adolf Fredriks död i Stockholm d. 12 Febr. 
och begrafning i Riddarholms kyrkan d. 30 Juli 
1771 „ 50, 51. 

Konung Adolf Fredriks minne „ 52. 

Kongliga belöningsmedaljer: 

a) För jordbrukets förbättring „ 53. 

b) För uppförande af stenhus på landet „ 54. 

c) För utmärkt fabriksarbete „ 55. 

d) För berömlig qvinlig spinnslöjd „ 56. 

e) För plantering af mulbärsträd „ 57. 

ämbetsverks och enskilda Samfunds belöningsmedaljer: 

a) Kongl. Bergs Collegium „ 58. 

b) Stockholms stads Brandförsäkrings kontor „ 59, 60. 6 DROTTNING LOVISA ULRIKA. 

Kronprinsessan Lovisa Ulrikas ankomst till Sverige d. 
28 Juli 1744 N. 

Kronprinsessans spelpenningar (1745) „ 

Drottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholms stor- 
kyrka d. 26 Nov. 1751 „ 

Drottningen stiftar Svenska Vitterhets Akademien, hvars 
stadgar erhålla konglig stadfästelse d. 20 Mars 
1753 „ 

Drottningens spelpenningar (1753 och 1761) „ 

Rikets Ständer betyga sin fägnad öfver Konungens och 
Drottningens fabriks anläggningar i Kanton vid Drott- 
ningholm, hvilka de besett d. 14 Maj 1762 „ 

Drottning Lovisa Ulrikas död på Svartsjö slott d. 16 
Juli och begrafning i Riddarholms kyrkan d. 31 i 
samma månad 1782 „ ADOLF FREDRIK* 

Adolf Fredrik, Hertig af Slesvig-Holstein, Biskop 
af Lybeck, raid till Thronfoljare i Sverige den 23 

Juni (4 Juli) 1743. 

Sedan Rikets Ständer vid 1742 års riksdag beslutat utse 
Thronfoljare, stannade valet på Hertigen af Holstein Carl 
Peter Ulrik, sonson af Carl XILs syster Hedvig Sophia. 
Men då denne furste redan var utsedd till Thronfoljare 
* Hyssland och vägrade antaga kallelsen, delade partierna 
*ig mellan Danska Kronprinsen Fredrik, Pfalzgrefven Chri- 
stian af Ziveibrucken-Birkenfeld, Prins Fredrik af Hessen- 
Kassel, Konung Fredriks brorson, och Hertig Adolf Fre- 
drik af Holstein-Gottorp, son af Prinsessan Hedvig Sophias 
svåger Christian August. Valet af Adolf Fredrik skedde 
under stark påtryckning från Byssland, så snart prélimi- 
tårerna till freden med detta land blifvit undertecknade. 

1. 

Åts. * ADOLPHUS. FRIDERICUS. PRINC. ILER. SVEC. 
OOTH. WAND. ILER. NORV. DUX. SLESV. HOLS. Bröstbil- 
den, h. s., i harnesk med ett gubbhufvud på bröstet 
och ett litet lejonhufvud öfver armen, smala mantelveck 
från högra och ordensband från venstra axeln. — Un- 
der armen: e. hartman. 

Frans. OMNIBUS. PRODESSE. CUPIT. Ett fyrtorn 
med strålande lanterna på en klippa vid hafvet, der 
skepp och mindre farkoster segla. På fastet stjernor 
och 9inå moln. I afskärn.: dei grät. reg. mai. nut. se- ♦ Jfr K. Fredrik I, n. 71. 84 ADOLF FREDRIK. 

NAT. ET. STAT. UNANIM. CONSENS. 8UCCESS. REGN. SVEC. ELECT. 

D. 23. iuni. 1743. (på 5 rader). 

Diam. 14 l / 2 lin- (12:e storl.). Grav. af Engel Hart man. St. 
på E. Myntet, sprängda vid första afpräglingarne. Hela exem- 

Siar, om sådana finnas, äro till följa häraf Jhögst sällsynta. — 
»rdenebandet på bilden afser antingen den af Hertig Carl Fre- 
drik stiftade S. Annae orden eller någon af de Ryska ord- 
nar Adolf Fredrik år 1742 mottog af Kejsarinnan Elisabet. — 
Berch 296: 1. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

2. 

Lik n. 1; men större, i öfrigt utan annan väsentlig 
skilnad, än att i frånsidans afskärning inskriften upp- 
tager endast 4 rader och har: IUN i st. f. IUNI. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Grav. af samma Hartman senare 
än föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

3. 

Åts. ADOLPHVS FRID. PRINC. HAER. REGN. SVEC. 
DVX HOLS. Bröstbilden, h. s., i harnesk med ett be- 
vingadt hufvud på bröstet, veck af furstliga manteln 
från venstra axeln, samt ordensband. 

Frans. EXTERMINAT IRAS. En stor månggrenig 
olivqvist. Vid nedra kanten: pr. h. sv. decl. d. 23. ivn. 

1743. 

Diam. 18 lin. (16 ! / 2 storl.). Grav. af N. Georgii. St. på K. 
Myntet, åtsidans söndrig. — Inskriften och sinnebilden på från- 
sidan äro icke lyckligt valda, emedan den stora olivqvisten 
har utseende af ett ris. — Berch 296: 2. — K. Mk. en i guld, 
en i silfver. B-n i silfver. 

4. 

Åts. ADOLPHUS FRIDERICUS ERKOHREN ZUM 
TROHN ER LEBE REGIERE ER FUHRE UND ZIERE DEN SCEP- 
TER UND KROHN D. *™-£Z -1743- i 11 rader, öfverst 
en liten rosett. 

Frans. TROHN UND REICH WIRD ZUGLEICH- och 
vidare i afskärningen : HOCH BEGLUCKT. U (und) GE- 
SCHMUCKT. Krigsgudinnan sittande på en grupp af ned- ADOLF FREDRIK. 85 

lagda vapen ra. m. (korsgevär, fanor, svärd, trumma m. m.), 
ined en palmqvist i venstra handen och ett ymnighets- 
horn vid sidan, håller under en konglig krona Prinsens 
porträtt-medaljong på en fotställning, å hvars framsida 
läses: A ä. Vid sidan står en upprätt sädeskärfve, på 
hvilken liggp regalierna, kronan, riksäplet, svärdet och 
spiran. — P& marken: p h g. 

Diam. 13V2 — 1* ^ n - (H :e stort.). Grav. af Paul Henr. Gö- 
deke i Hamburg. Frånsidans stamp har blifvit bräckt. — År 
en lyckönskningsmedalj, slagen af Magistraten i Hamburg, der 
Prinsen vistades då Svenska sändebudet General-Majoren Frih. 
Georg Bogislaus Stael von Holstein till honom framförde un- 
derrättelsen om valet. — Arbetet är i hög grad smaklöst. — 
Berch 296: 3. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 
Hr Oldenburgs saml. i guld. 

4. a. 

Lik n. 4; men åtsidan omgraverad med den skilnad, 
att dateringen vid inskriftens slut angifves sålunda: D. 
Ti iul. a? 1743* och der under gravörens namnbokstaf: o. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af samma Gödeke. Den 
här anförda dateringen angifver möjligtvis dagen för någon af 
Magistraten anstäld fest i anledning af thronföljarevalet. — 
RRR. — Upsala Univers. i guld. 5. 

Åts. ADOLPHO FRIDERICO DVCE HOLSAT. EPI- 
SCOPO LVBEC. NVNC SVCCESSOBE FVT. IN REGN. SVEC. DE- 
CLARATO inom en krans af sammanflätad palm och lager. 

Frans. PIGNVS REGIAE SVCCESS. PIGNVS DVLCISS. 
PACIS. En stående qvinna (Sverige), i antik drägt och 
mantel, räcker en konglig krona åt Prinsen, som klädd 
i antik krigarerustning går emot henne med en oliv- 
qvist i hand. I afskärn.: anno recvp. sal. cioioccxxxxiii 
(Anno recuperatae salutis - -). — Nedanför: vestner. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af And. Vestner i Niirn- 
berg. Frånsidans inskrift och framställning af se freden med 
Ryssland. — Berch 296: 4. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 86 ADOLF FREDRIK. 

Thronföljarens ankomst till Sverige den 25 
September och intåg i Stockholm den 14 Oc- 

tober 1743. 

Adolf Fredrik afhemtades af Riksråderna Frih. Axel 
Löwen och Frih. Erik Wrangel i Hamburg, der han den 
3 Sept. 1743 underskref sin försäkran. Kort derefter 
skedde afresan till Stralsund. Den 23 Sept. gick Prin- 
sen från godset Länken på Eugen ombord på örlogsskep- 
pet Fridericus Rex, fördt af Öf ver- Amiralen Grefve Edv. 
Didrik Taube, landssteg d. 25 i tJarlskrona och kom d. 
12 Oct. till Carlberg, hvarifrån det högtidliga intåget i 
hufvudstaden skedde två dagar senare. Den 17 Oct af- 
lade Prinsen tro- och huldhetsed på rikssalen och intog 
sin plats i Rådet. Svenska riksdagen hade redan d. 12 
Sept. blifvit upplöst, men samma dag hade Rådet och 
Ständerna inför Konungen aflagt tro- och huldhetsed till 
den valde Thronföljaren, hvarjemte Rikets Ständer beslu- 
tat, att han, om Konungen skulle blifva sjuk, egde under 
tiden föra regeringen. Landtmarskalken och de öfriga Tal- 
mannen jemte några deputerade qvarstannade mellertid i 
Stockholm, för att å Ständernas vägnar mottaga Prinsen. 

6. 

Åts. ADOLPHUS FRID. REGNI SVEC. PRINC. HAER. 
Bröstbilden, h. s., i harnesk, ined veck af hermelins- 
manteln öfver venstra axeln och ordensband. — Ne- 
danför: D. FEHRMAN. 

Frans. UT VIDI VICI. Den strålande solen, upp- 
stigande öfver hafvet, förd rif ver ett tungt moln. Vid 
en strandklippa ligger ett fartyg med tre kronor i flag- 
gan. I afskärn.: m.dcc.xliii. 

Diam. ll l / 2 lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Slagen på Statens bekostnad. — Frånsidans in- 
skrift och sinnebilder hafva afseende på de bilagda partistri- 
derna inom riksdagen rörande valet samt måhända afven på 
den återstälda freden med Ryssland och det stillade Dalkarls- 
upproret. — Berch 297: 5. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. ADOLF FREDRIK. 87 Thronfoljarens förmälniug med Loyisa Ulrika 
af Preussen genom prokuration i Berlin den 6 
(17) Juli och personligen på Drottningholm den 

18 (39) Augusti 1744. 

Giftermåls underhandlingen leddes af Svenska Ministern 
i Berlin Grefve Carl Rudenschöld, som stod i stor ynnest 
hos Prinsessans broder Konung Fredrik IL Äktenskaps 
kontraktet stadfästades af Riksrådet Grefve Carl Gustaf 
Tessin, som med ett lysande sällskap bli f vit utsänd att 
hemta den furstliga bruden. Sedan Lovisa Ulrika d. 17 
(28) Juni afsagt den reformerta och antagit den Luther- 
ska läran, skedde förmätningen genom prokuration i Ber- 
lin d. 6 (17) Juli, hvarvid brudgummens person förestäl- 
des af Prinsessans broder August Wilhelm. Från Stral- 
sund gick hon ombord på örlogsskeppet Ulrika, fördt af 
Ofver-Amiralen Grefve Taube, och mottogs d. 28 Juli 
i Carlskrona af Adolf Fredrik. Ven 17 Augusti skedde 
ankomsten till Drottningholm, der följande dagen vigseln 
förrättades af Ärkebiskop Jakob Benzelius. Först d. 4 
October hölls det högtidliga intåget i Stockholm. 

7. 

Ats. 6L S' (monogram) och JC ^? # (monogram) un- 
der en konglig krona; der under: VIVANT — allt inom 
en öppen krans af sammanflätad palm och myrten. Ne- 
danför kransen: d. 17. ivl. 

Frans. REGNORVM COPVLA FELIX. Två stående 
qvinnor i antik drägt (Preussen och Sverige), bärande 
krona och spira, räcka hvarandra handen. Bredvid dem 
stå deras sköldar sammanbundna genom en valknut. En 
flygande Amor sträcker sina armar mot båda figurerna. 
I afskärn.: nu. 

Diam. 8 ! / 2 lin- (&7a storl.). Grav. af Joh. Kittel i Breslau 
med anledning af förmälnines högtidligheterna i Berlin. — Berch 
297: 7. — K. Mk., B-n, Upsala o. Lunds Univers., De Geers, 
Hr Oldenburgs saml., Rikskab. i Berlin, Christiania o. Leipzigs 
Univers. i silfver. 88 ADOLF FREDRIK. 

7. a. 

Lik n. 7; men af omarbetade stampar. Under kran- 
sen på åtsidan står icke förmälningsdagen, utan endast 
gravörens namnbokstaf: k. 

Diam. 8 1 /* lin. (5V 2 storl.). Grav. af samma Eittel. — HRR. 

— K. Mk. i guld. 

8. 

Åts. AD. FRID. R. S. P. H. ET LUDOVICA ULR. P. 
W. B. R. FELIA (- - regni Sveciae Princeps hereditarius - - 
Friderici Wilhelmi Borussiae Regis filia). Båda bröst- 
bilderna, h. s., förenade, Prinsens i harnesk med ordens- 
band, Prinsessans med hångperlor på bröstet och veck 
af furstemanteln från venstra sidan. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. NOVAS MEDITATUR ARISTAS. En på mar- 
ken upprest sädeskärfve i form af en s. k. vase. I af- 
skärn. : m dcc xliv. * 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. på 
K. Myntet, åtsidans söndrig. — Sädeskärfven har afseende på 
Vasaättens sköldemärke (enligt den tidens åsigt att vasen var 
en sådan kärfve), med anledning af Adolf Fredriks nedstäm- 
mande på mödernet från Carl IXis dotter Katarina, och Lovisa 
Ulrikas frändskap med Gustaf Adolfs gemål Maria Eleonora. 

— Berch 297: 6. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

9. 

Åts. ADOLPH- FRIED. &. LOUISA* ULRICA* och vid 
nedra kanten: succ: reg: suec: Båda bröstbilderna, h. s., 
förenade, Prinsens i prydligt harnesk och veck af her- 
melinsmanteln uppdragna ötver högra axeln, Prinsessans 
med perlor på håret, juvelsmycke på halsen och veck af 
en dylik mantel från venstra axeln. — Under Prin- 
sens arm: p. h. g. 

Frans. * WAS TROHN UND KRONE SCHMUCKT. DER 
HIMMEL FUGT* UND SCHICKT. fördeladt på två rader 
å ömse sidor. Två lågande hjertan stå på ett altare, 

* Denna frånsida har någon gång blifvit oriktigt sammanpräglad med 
åtsidan till n. 6 (B-n i silfver), n. 14 (B-n i tenn), n. 26 eller dess variationer. ADOLF FREDRIK. 89 

på hvars framsida ses Svenska och Preussiska vapen- 
sköldarne, öfverst sväfvar i luften en stor konglig krona. 
Vid altarets sidor uppstiga hopflätade palm- och oliv- 
qvistar. I afskarn.: nu. 

Diam 13 lin. (10:e storl.). Grav. af P. H. Gödeke i Ham- 
burg. Smaklöst och dåligt arbete. — Berch 297: 8. — K. Mk., 
De Geers, Hr Oldenburgs saml. i guld. B-n, Upsala Univers., 
Hrr Hjertbergs saml. i silfver. Thronföljarens äldste son Prins Gustafs födelse 

den 13 (24) Januari 1746. 

Glädjen öfver en inom landet född thronarfvinge för- 
anledde prägling äfven af några andra minnespenningar, 
hmlka upptagas under Gustaf III. Dopet förrättades d. 
16 Januari i gamla rikssalen af Ärkebiskop Jakob Ben- 
ztlius. Till faddrar voro inbjudna, utom främmande kong- 
liga personer, äfven Rikets Bad och Ständer. 

10. 

Åts. ADOLPHUS FRID. ET L. ULRICA OPT. PRINCIPES. 
Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Prinsens i fjällhar- 
iiesk siradt med stjernor och med ordensband, Prin- 
sessans med hängsmycken på bröstet och veck af furst- 
liga manteln från venster. — Nedanför: dan. fehrman. 

Frans. MESSIS AUGUSTA. En qvinna (Sverige) i 
antikt draperi, med tornkrona på hufvudet, sitter på 
en klippa, hållande med högra armen en sädeskärfve 
hvilande venstra handen på en sköld tecknad med bok- 
stafven G. Vid hennes sida framträder ett lejon med 
modig uppsyn. I afskärn.: faustjss. natal. gustavi sv. 

6. V. PRINC. HAER. D. 13. IAN. 1746. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet, åtsidans söndrig. — Slagen på statens bekostnad. 
— Lika som på n. 8 har äfven här sädeskärfven afseende på 
Vasaslägtens vapen. — Berch 298: 9. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. 90 ADOLF FREDRIK. 

■ 

11. 

Åts. ADOLPH. FRID. PR. SVCCESS. R. SVEC. & D. H. 
LOVIS. VLR. PR. REGIA S. & B. (- - Princeps successor 
regni Sveciae et Dux Holsatise - - Princeps regia Sve- 
ciae et Borussiöe). Båda bröstbilderna, h. s., förenade, 
Prinsens i harnesk och veck af hermelinsmanteln från 
venstra sidan, Prinsessans med hängsraycken på bröstet. 
— Nedanför: vestnkr. 

Frans. SPES NOVA SVECIAE. En gående naken, be- 
vingad genius, med fladdrande draperi om midjan, bär 
på ett hyende ett nyfödt barn. På marken vexa träd 
och blommor. I afskärn. : natal. gvstavi pr. hered. reg. 

SVEC. CIOIOCCXXXXVI XXIV. IAN. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af And. Vestner i Nurn- 
berg. — Födelsedagen är angifven efter nya stilen. — Berch 
299: 13. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Thronföljaren blifver Kansler for Upsala Uni- 
versitet den 26 Februari 1747. 

Vid kanslersvalet, efter Grefve Carl Gyllenborgs död, 
voterade några Professorer på Thronföljaren; men Biks- 
rådet Friherre Samuel Åkerhjelm erhöll öfvervägande röst- 
antal inom Consistorium, hvars flesta ledamöter tillhörde 
mösspartiet Då Konungen på grund af detta val ville 
nämna Åkerhjelm till Kansler blef han öfverröstad af Ba- 
det, som förklarade att det vore otillbörligt förbigå Thron- 
följaren, dä han varit ifrågasatt att väljas. Till följd häraf 
utfärdades för honom Konungens fullmakt. Adolf Fred- 
rik var den första kongliga person, som i Sverige mottagit 
denna befattning. 

12. 

Ats. Densamma som till n. 3. 

Frans. HIC AMES DICI PATER ATQ. PRINCEPS. En 
lagerkransad qvinna (Upsala Universitet), i antik ADOLF FREDRIK. 91 

drågt, sitter skrifvande i en på hennes knä uppslagen 
bok och håller i venstra handen en lagerkrans, hvi- 
lande armen på en himmelsglob, kring hvilken ligga på 
det rutade golfvet andra vetenskapernas sinnebilder (bok, 
timglas, vextknippa, eskulapiistaf, tub, cirkelmätare, grad- 
skifva). Vid sidan ses i afstånd Gustavianska auditorii 
byggnaden. På fästet en sky. I afskärn.: cancell. ac. 
upsal. mdccxlvii. — På gradskifvan: d. f. 

Diam. 18 lin. (I6V2 storl.). Frånsidan grav. af D. Fehrman. 
St. på K. Myntet. — Slagen af Upsala Universitet. — Berch 
299: 15. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Thronfoljaren blifver Kongl. Vetenskaps Akade- 
miens beskyddare den 17 Mars 1747. 

Dd Adolf Fredrik i sin skrifvelse d. 17 Mars förkla- 
rade att han antog Akademiens kallelse att vara hennes 
beskyddare, anhöll han att hans namn måtte inskrifvas 
bland Akademiens ledamöter. 

13. 

Åts. QVO SALVO SALVA. Tröjas Palladium. I af- 
skärn.: PRINC. HAER. PROTECT. 

Frans. REGIA ACADEMIA SCIENTIAKVM. Kongl. Ve- 
tenskaps Akademiens antagna sinnebild, nordstjernan strå- 
lande mellan Sveriges tre kronor under en stor kong- 
% krona. 

Diam. 11 Va lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Slagen af K. Vetenskaps Akademien. — Palla- 
dium var, enligt virgilii berättelse, en Minervabild, som ned- 
fallit från himlen i gudinnans tempel i Tröja; och ansågs sta- 
den vara ointaglig, så länge denna bild funnes qvar. Från- 
sidan, hvars sinnebild förekommer i Akademiens sigill, har 
blifvit använd till flera andra af Akademien slagna minnes- 
penningar. — Berch 299: 14. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 92 ADOLF FREDRIK. . Thronfojjarens andre son Prins Carls födelse den 

26 September 1748. 

Prins Carl blef, enligt Rikets Ständers under föregående 
året fattade beslut, på döpelsedagen utnämnd till Stor- 
Amiral i Svenska flottan. Dopet förrättades i gamla riks- 
salen af Ärkebiskop Henrik Benzelius. 

14. 

Åts. AD. FRID. R. S. P. H. ET LUD. ULRICA F. W. B. 
R. FILIA. Båda bröstbilderna, h. s., kopierade efter n. 
8. — Nedanför: dan. fehbhan. 

Frans. GEMINATAE. TEMPORVM. DELICIAE. Två kors- 
lagda ymnighetshorn ined fallande frugter och blom- 
mor; det ena hornet beströdt med bokstafven g, det an- 
dra med c (Gustavus och Carolus). Nedanför: d. 13. 

IAN. MDCCXLVI * D. 26. SEPT. MDCCXLVIII. 

Kring kanten på båda sidor en fin ornamentsrand. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet, skadade. Frånsidan är imiterad efter K. Fredriks n. 
30. — Berch 299: 16. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n 
i silfver. Thronfoljaren inrättar på egen bekostnad en 
kadettskola i Stockholm for unga adelsmän 

år 1748. 

Uti denna skola, som egentligen var afsedd för bildande 
af sjöofficerare, undervisades 40 adeliga ynglingar under 
Adolf Fredriks uppsigt och på hans bekostnad. Skolan 
inrymdes i ett hus vid Munkbron (det nu s. k. Petersén- 
ska), sedan detta år 1753 blifvit af Konungen inköpt. Vid 
1756 års riksdag beslöto Ständerne att flytta kadettskolan 
till Carlskrona, der den anordnades efter en vidsträcktare 
plan. Konung Gustaf IILs afsigt att inrätta en kadett- ADOLF FREDRIK. 93 

skola i Stockholms grannskap vann fullbordan först under 
Hertig Carls förmyndare-regering 1792, då skolan, med 
namn af krigs-akademi, förlades till Carlberg. 

15. 

Ats. Densamma som till n. 6. 

Frans. CBESCET QVOQVE FAMA SATOEIS på ett band. 
En plantskola af unga träd; på fästet sväfvande moln. 
I afekftrn.: ob nobil. tironum militiam. 1748. c. o. t. 

Diam. IIV2 lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Minnespenningen bekostades af Riksrådet Grefve 
Carl Gustaf Tessin och lemnades till Adolf Fredrik nyårsdagen 
1750. — Berch 299: 17. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Thronfoljarens tredje son Fredrik Adolfs födelse 
på Drottningholm den 7 Juli 1750. 

16. 

Q 

Ats. Densamma som till n. 6. 

Frans. FELIX PROLE VIRUM. En qvinna (Sverige), 
framstäld som Dea Roma, med hjelm på hufvudet, ven- 
stra handen på svärdsfästet, hållande i den högra en 
glob, på hvilken står en fenix med omstråladt hufvud, 
sikter på ett harnesk, mot hvilket tre sköldar stå lutade. 
I aiskärn.: frider. adolph. pr. svec. nato d. 7. iulii 1750. 

Diam. 11 1 / 2 lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet, frånsidans söndrig. — De tre sköldarne hafva af- 
seende på Thronfoljarens tre söner. — Berch 300: 18. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 94 ADOLF FREDRIK. Thronföljaren och hans gemål besöka Sala 
och nedstiga i silfvergrufvan den 30 Septem- 
ber 1760. 

Prinsen och Prinsessan nedgingo på stegar till botten 
af "Herr Stens grufva", der Bergmästaren Daniel Bergen- 
stjerna visade malmgdngarne och öfriga märkvärdigheter. 
På aftonen samma dag besågos hyttan och smältnings 
processen, kartor och instrumenter m. m. 

17. 

o 

Ats. Densamma som till n. 10. 

Frans. ADVENTUS REFICIENS PRINCC. N. N. (- - Prin- 
cipum nostrorum). Thronföljaren och hans gemål, i an- 
tika dr&gter, framträda mellan två berg till en gruf- 
öppning, i hvilken en grufstigare går före med brinnande 
facklor i händerna. På afstånd ses hus och kyrkan i 
staden Sala samt rök uppstigande från smälthyttan. I 
afskärn.: in arg. fodinam sal. d. 30. sept. 1750. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. — Berch 300: 19. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Thronföljaren och hans gemål bese samlingarne 

af mineralier, modeller m. m. i Kongl. Bergs 

Golleginm den 17 November 1750. 

Nöjet af besöket i Sala grufva föranledde fursteparets 
önskan att i Bergs Kollegiets samlingar inhemta vidare 
upplysning om Sveriges mineralier, bland hvilka guldmalm- 
stufferne från den år 1738 upptäckta och kort derefter 
bearbetade grufvan vid Ädelfors i Alsheda socken i Små- 
land väckte Ufligt intresse och stora förhoppningar. Med 
Konungens tillstånd präglades i guld från nämnda grufva ADOLF FREDRIK. 95 

två exemplar af denna minnespenning, hvaraf det ena ge- 
nom Presidenten Grefve Fredrik Gyllenborg lemnades till 
Prinsessans myntkabinett och det andra nedlades i Kolle- 
giets samlingar. 

18. 

o 

Ats. Densamma som till n. 10. 

Frans. SERENISS. PR1NCIPIBUS MINERAR. SVECIC. GE- 
NEEA ET IMPENDENDOS LABORES FELICI FUTUROR. AU- 
GUBIO CORAM COGNOSCENTIBUS D. 17. NOVEMBR. A. MDCCL. 
REG. COLLEGIUM METALL. TANTIS HOSPITIBUS CLARUM EX 
AUBO PATRIO CUDI FEC. i 1 1 rader. Vid nedra kanten 
ett berg med en gruföppning, i hvilken man ser Små- 
lands vapen, ett upprest gående lejon, som bär en spänd 
båge. * 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Berch 300: 20. — K. Mk. en i guld, en i silf- 
ver. B-n, Upsala Univers. i guld. Thronföljaren och hans gemål betyga sin fäg- 

nad öfver besöket i K. Bergs Colleginm oeh 

önskan att förnya detsamma. (1750). 

Minnespenningen slogs på D. D. K. K. Högheters be- 
kostnad och lemnades i guld till Kollegiets President^ i 
aHfver till dess öfriga ledamöter. 

19. 

Ats. Densamma som till n. 10. 

Frans. NEC VIDISSE SEMEL SATIS EST. Solen strå- 
lar mellan skyar öfver ett berglandskap, der man ser 
vindspel på ett berg, hytterök, en gruföppning och i * Smålands vapen, sådant det här blifvit tecknad t, finnes äfven på du- 
hter och halfdnkater, som år 1741 och åtskilliga följande år blifvit präg- 
lade af guld från Adelfors grufva. 96 ADOLF FREDRIK. 

dalen mellan bergen en ström. I af skarn.: oratas au- 
gustis REGII COLL. BIET. CURA8. 

Diam. 17 lin. (15 storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Inskriften i afskärningen måste lusas i samman- 
hang med omskriften. — Berch 300: 21. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. Konung Adolf Fredriks kröning i Stockholms 
storkyrka den 26 November 1751. 

Adolf Fredrik utropades till Konung d. 26 Mars 1751, 
dagen efter Konung Fredriks dödj och afgaf samma dag 
i Rådet sin försäkran. Icke desto mindre förelade Rikets 
Ständer honom en särskildt uppsatt "Svea Konunga-För- 
säkrari", att dagen före kröningen undertecknas. Krönin- 
gen förrättades af Ärkebiskop Henrik Benzelius, som jemte 
äldste närvarande Riksrådet Grefve Arved Posse satte 
kronan på Konungens hufvud. Drottningen kröntes samma 
dag (se Lovisa Ulrika n. 4). Hyllningen skedde d. 28 
Nov. på planen framför det s. k. gamla kungshuset på 
Riddarholmen f der kongliga familjen ännu bodde. 

20. 

Åts. ADOLPHUS PRIDERICUS D. G. •KEX SVECIAE. 
Bröstbilden, h. 8., i harnesk, med serafimerbandet samt 
veck af kröningsmanteln från venstra axeln, der f&stade 
genom ett rund t smycke. — Under armen: d. r. 

Frans. FIDES MUTUA på ett band. Konungen, i 
kröningsskrud, med krona på hufvudet, spiran och riks- 
äplet i händerna, sitter på sin thron under ett med kro- 
nor beströdt draperi i storkyrkans chor. Vid sidorna stå 
fyra qvinnor i antika drägter, riksståndens representan- 
ter, afl äggande trohetseden, adeln med kask och sköld, 
presteståndet med en uppslagen bok, borgareståndet med 
en merkuriistaf, bondeståndet med ett ymnighetshorn 
på armen och en spade vid fötterna. På förgrunden 
ligger Svenska lejonet bak om den med lager behängda ADOLF FREDRIK. 97 

riksgloben. I af sk ära.: in sacris coronat. holm. d. xxvi. 

NOV. MDCCLI. 

Diam. 17 1 /, lin. (16:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Åtsidans 
stamp har blifvit omgraverad med ringa skilnad och samma 
signatur. St. på K. Myntet, åtsidans bräckt. — Berch 301: 22. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 20. a. 

Dylik; men åtsidans stamp omarbetad, utan gra- 
vörens namnbokstäfver, i öfrigt med ringa olikhet. 

Diam. 17 ! /j lin. (16:e storl.). På K. Myntet finnas tre dy- 
lika stampar, den ena sprängd, förmodligen af D. Fehrman 
»jelf graverade eller den ena måhända af C. J. Wikman. — 
Strengnäs Elementarlärov. i silfver. Hr Oldenburgs saml. i 

brons. 

21. 

Åts. PECTORE IN -HOC PATER EST. Konungens 
bröstbild, h. s., med krona och serafimerkedjan öfver 
kröningsmanteln. — På mantelkanten: f. 

Frans. ADOLPH. FRID. SVEC. GOTH. VAND. REX CO- 
BONÅT. HOLMIAE D. 26. NOVEMBR. 1751 i 6 rader. 

Diam. 10— 10V 2 lin. (7— V,' % storl.). Grav. af D. Fehrman. 
Två st. både till åtsidan och till frånsidan på K. Myntet, föga 
skiljaktiga. — Var kastpenning vid kröningen. — Berch 301: 
23. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 22. 

Åts. ADOLPHUS FRIDERICUS D. G. REX SVECLE. Bröst- 
bilden, h. s., i harnesk, med serafimerbandet, krönings- 
manteln omlagd öfver ryggen och bröstet, der ett ovalt 
smycke är fästad t. — Nedanför: obokgi. 

Frans. AMORE DELATAM VIRTUS SERVABIT. Den 
kongliga kronan på ett hyende ligger på en afskuren 
kolonn, som står på ett rutadt golf. Vid kolonnens fot 
år fåstadt en krönt, med lager omhängd, ornerad sköld 
innehållande Konungens slägtvapen (Oldenburg-Delmen- 
lorst). I afskärn. : coronatus d. 26. nov. mdccli. 98 ADOLF FREDRIK. 

Diam. 18 lin. (16 V* storl.). Grav. af N. Georgii i Berlin. 
St. på K. Myntet. — Berch 301: 24. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. 

23. 

Åts. ADOLPH. FRID. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., lagerkransad, i harnesk och smala, brämade 
mantelveck. — Under axeln: v. 

Frans. QVATVOR ATTVLERANT TRES HAS TVEARE 
VOCATVS. Fyra små flygande genier, med de fyra stån- 
dens sinnebilder, svärd, bok, merkuriistaf och sades- 
skära i händerna, bära på ett hyende kongliga kronan, 
spiran och riksäplet högt öfver ett segment af jordglo- 
ben, som är tecknadt med Sveriges tre kronor. Vid si- 
dorna af segmentet en palm- och en lagerqvist. I af- 
skärn.: coronat. holmiae. d. vii dec. mdccli. styl. nov. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af And. Vestner i Niirn- 
berg. — Dateringen är efter nya stilen. — Berch 301: 25. — 
K. Mk. en i silfver, en i brons. , B-n i silfver. Hr Oldenburgs 
saml. i brons. Stockholms astronomiska observatorium invigdt 
i Konungens närvaro den 20 September 1753. 

Om observatorii byggnadens grundläggning se K. Fred- 
rik I> n. 71. Invigningstalet hölls af 2T. Vetenskaps Akade- 
miens d. v. ordförande Riksrådet och Kansli-Presidenten 
Frih. Anders Johan von Höpken. 

24. 

Åts. REGE PRAES. INAUGURATA D. 20 SEPT. 1753. 
Observatorii byggnaden sedd från söder. I afskärn.: 

SPECULA ASTRON. HOLMIAE. 

Frans. Densamma som till n. 13. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. p& 
K. Myntet. ' Slagen af K. Vetenskaps Akademien. — Berch 
302: 28. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. ADOLF FREDRIK. 99 Prinsessan Sophia Albertinas födelse den 8 Oc- 

tober 1763. 

Prinsessan döptes d. 11 Oct. i d. v. rikssalen af Ärke- 
biskop Henrik Benzelius. 

25. 

Åts. AD. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET EEG. 
SVEC. (AD står inpå bandrosen bak om Konungens 
hufVud). Bådas bröstbilder, h. s., förenade, bara; Drott- 
ningens med diadem. — Under Konungens bröstkant: f. 

Frans. FACTURA NEPOTIBUS UMBRAM. Ett vexande 
ungt tr&d med hög, rak stam och tät löfkrona. I af- 
skirn.: sophia Albertina nat. d. 8. oct. 1753. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Frånsidans 
rt, på K. Myntet. — Det är möjligt att sinnebilden på från- 
sidan föranledde Prinsessan Sophia Albertina att i Drottningholms 
park plantera den ek, som ännu står qvar och bär hennes namn. 
- Berch 302: 29. — K. Mk. (2 ex.) i silfver. 

25. a. 

Lik n. 25; men med omarbetad åtsida af C. J. Wik- 
man. — Nedanför bilderna: cu i. w. 

Diam. ll l /2 hn. (8:e storl.). Åtsidans stamp söndrig på K. 
Myntet. Denna åtsida af C. J. Wikman har, lika som Jen näst 
följande af C. G. Fehrman, ömsevis med åtsidorna till n. 25 
och n. 56 af D. Fehrman blifvit begagnad, utan att man nu 
mera kan bestämdt afgöra till hvilken frånsida hvar och en 
varit ursprungligen bestämd. Sannolikt var dock n. 25. a. sär- 
akildt gjord till åtsida åt n. 42. — Lunds Univers., De Geers 
i silfver. 25. b. 

Lik n. 25; men med omarbetad åtsida af Carl Gu- 
staf Fehrman. — Nedanför bilderna: c. g. f. 

Diam. UV 2 lin. (8:e storl.). Åtsidans st. på K. Myntet. — 
B-n, Strengnäs Elementarlärov., De Geers saml. i silfver. OXFORD 100 ADOLF FREDRIK. Konungen, Drottningen och Kronprinsen Gustaf 
besöka Falun och nedstiga i koppargrufran den 

21 Jani 1765. 

Konungen och Drottningen, ledsagade af Landshöfdin- 
gen Carl Grustaf Wennerstedt och Geschtcornern Schuttse, 
nedstego till n Skärsgrufvan v , hvilhen med anledning af 
detta besök erhöll namnet "Lovisa Ulrikas grufva". Krön- 
prinsen stannade högre upp. D. D. Majestäter hade äm- 
nat nedgå ända till den s. k. "Kröningsort", men afstodo 
derifrån, på det omgifvande sällskapets böner, emedan 
några lossnade stenar nedfallit och man således kunde 
befara ett ras. Der efter besöktes v Adolf Fredriks schakt", 
som blifvit öppnadt vid den tid Konungen ankom till Sverige 
och der för hade fått hans namn; hvarjemte vattenkonsten 
och andra inrättningar, kontor m. m. besågos. 

26. 

Åts. ADOLPH. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET 
REG. SVEC. Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Konun- 
gens i slätt harnesk med ett skäggigt ansigte öfver brö- 
stet, Serafimer ordens band och på högra skullran veck 
af hermelinsmanteln fastade genom ett rundt smycke; 
Drottningens med diadem och veck af hermelinsmanteln 
öfver drägten från venstra sidan. — Nedanför: o. i. wikmak. 

Frans. COMINTJS LUSTRANT SUPERI. Genomskär- 
ning af Falu grufva, med schakt, gångar, trappor, ste- 
gar och arbetare, samt en lång öfverbyggnad for vatten- 
ledning, vindspel m. m. Namnen på de olika schakten 
och »orterna» äro anbragta med fördjupad skrift: k? ad. 
fred. s? d* lov. ulr. gr. krönings-ort: En konglig krona på 
bergväggen utmärker stället der Kronprinsen stannade, 
och två kronor längre ned stället der Konungen och 
Drottningen vände om. Vid nedra kanten: maonum cu- 
prim. d. xxi. iun. mdcclv på sidorna om bergslagens märke. 
På en af öfverbyggnadens grundmurar: st. 1755. I bak- 
grunden ses berg, byggnader och hytterök. ADOLF FREDRIK. 101 

Randskrift: * ex 2) in magno 9 monte frustulatim 
collecto (= Ex argento in magno cupri monte - -). 

Diam. 20% lin. (20 l / 2 storl.). Grav. af C. J. Wikman. Från- 
sidans st., sprucken, på K. Myntet. Slagen på bergslagens be- 
kostnad af silfver skedadt ur hopsamlade malmstuffer i Stora 
Kopparbergs grufvan. — Bergslagens märke är ett berg med 
mynningen at ett förtimradt schakt på sidan och på toppen 
kopparens signum ? med de två dalpilarne satta i kors genom 
öglan. Bokstäfverna s T på öfverbyggnadens grundpelare an- 
tyda namnet på Bergmästaren Samuel Troilius. — Af detta 
ailfver präglades blott 3 exemplar, hvilka af Bergsrådet Dan. 
Tilas, å bergslagens vägnar, lemnades till Konungen, Drott- 
ningen och Kronprinsen på Konungens födelsedag d. 14 Maj 
1758. — RRR. — K. Mk. i silfver. 

26. a. 

Lik n. 26; men med omarbetad åtsida af samma 
C. J. Wikman, utan annan väsentlig olikhet, än att ne- 
dra delen af Konungens harnesk är fjälligt. Utan rand- 
skrift. 

Diam. 20 ! / 2 lin. (207 2 storl.). Åtsidans st. på K. Myntet. 
Slagen af annat silfver än den föregående. — Berch 302: 31. 
— K. Mk., B-n, Upsala Univers., De Geers, Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. Rikets Ständer förordna kyrkliga tacksägelse 
fester för frihetens bevarande genom den upp- 
täckta och tillintetgjorda planen att bereda Ko- 
nungen större makt. (1756). 

Rikets Ständers förfarande vid 1755 — 1756 års riksdag 
och särskildt förföljelsen mot de män, som umgåtts med 
planen att stäfja deras myndighet genom att gifva någon 
utsträckning åt Konungens kringskurna makt eller om 
denna plan egt kännedom, upptager ett af de mörkaste 
bladen i fäderneslandets historia. Sedan den tillsatta kom- 
missionen slutat sitt blodiga värf och åtskilliga åtgärder 
titt konungamaktens ytterligare inskränkande, att icke säga 
förhånande, blifvit vidtagna, förordnade Ständerna icke 102 ADOLF FREDRIK. 

blott en särskild tacksägelsefest att firas d. 3 Dec. 1756, 
utan äfven en evärdelig årlig kyrklig fest på midsommar- 
dagen, med uppgifvet bönformulär, att tacka för den s. k. 
frihetens bevarande. Uti särskilda skrifvelser ålades Ko- 
nungen att icke blott utfärda kungörelse om nämnda fe- 
ster, utan äfven att besörja präglingen af dessa pennin- 
gar till minne af "det sista, till vår frihets och grundln- 
garnes kränkning anlagda, men igenom Gruds nåd afvända 
uproret? Den af Ständerna beslutade "evärdeligaP minnes- 
festen af skaffades dock redan vid 1765 års riksdag, sedan 
mösspartiet kommit till väldet, då äfven beslut fattades, 
* att de personer, som 1756 och 1758 blifvit dömda till lands- 
flykt eller vandrande straff, skulle få återvända till fäder- 
neslandet och få sin heder dterstäld. 27. 

Åts. LIBERTAS MANENS. Frihetsgudinnan, tjock och 
frodig, i antik drägt, med högra handen lyftad, hållande 
i den venstra stafven med frihetshatten på ändan, står, 
h vi lan de armen på en med fyra sigill förseglad bok 
(grundlagen), som ligger på en afskuren kolonn. — På 
marken: d. f. 

Frans. DEO O. M. AVERRUNCO MALORUM SVECIAE 
GRÅTES PUBLICAE CUM SUPPLICATIONIBUS ANNIVERSARIIS 
INDICTAE. MDCCLVI. i 9 rader. 

Diam. 25 V 2 lin- (24:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Berch 303: 33. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

28. 

Åts. LIBERTAS MANENS. Frihetsgudinnan m. m. 
som på n. 27. — Utan signatur och utan frånsida. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af D. Fehrman, men 
stampen blef icke härdad och någon frånsida icke gjord. För- 
modligen hade vederbörande Dallena maktegande» funnit denna 
penning icke vara nog ansenlig att föreviga minnet af deras 
seger, och derför gifvit befallning om dess utförande i större 
skala. — Sst. n. 33. a. — B. — Upsala Univers., Hr Olden- 
burgs saml. i tenn. K. Mk. afgjutning i tenn. ADOLF FREDRIK. 103 

29. 

Åts. BETBOGBADUS. Solstrålar öfver kräftans tecken 
i zodiaken, som för resten döljes af moln. I afskärn.: 

8EDITIOSORUM CONATUS. 

Frans. IUNIUS MENSIS VEBGENS SVECIS SAEPE FAU- 
STUS EX DECBETO ORDD. REGN AB A. MDCCLVI. SEMPEB 
FESTUS ESTO. i 7 rader. 

Diam. Il 1 /,— 12 lin. (8— 9:e storl.). Grav. af D. Fehrman. 
St på K. Myntet. — Kräftans tecken afser så väl tiden, Juni 
månad, då den s. k. konspirationen fullständigt upptäcktes, som 
den misslyckade utgången af densamma. — Berch 303: 34. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. linnespenningar slagna af Svenska officerare och 
medlemmar af Svenska armeens Frimurare loge i 
Pommern under kriget mot K. Fredrik II i Preus- 
sen 1757—1762. 

Som löftesman för Westfaliska freden ansågs Sverige 
böra, i förening med Ryssland, Österrike och Frankrike, 
deltaga i det sjuåriga kriget mot den inkräktningslystne 
Preussiske Konungen Fredrik IL Inom Svenska armeen 
i Pommern bildades i Stralsund en Frimurare loge, som 
stod under Majoren Frih. Hugo Herman von Saltzas led- 
ning. Minnespenningarne utdelades som ett slags tapper- 
hetsmedaljer. Två af dem (n. 32 och 33) anses hafva 
särskildt af seende på då varande General-Löjtnanten Au- 
gustin Ehrensvärd, som i slaget vid Passewalk d. 3 Oct. 
1760 blef svårt sårad i bröstet. 

30. 

Åts. ITINEBE CONCOBDI. Jorden och dess måne 
kretsande omkring den strålande solen. I afskärn.: 5} 7. 

Frans. OBDO FBAT. MUB. SUND. POM. F. F. (-- fieri 
fecit). En oval sköld, i hvilken ses Pommerns krönta 104 ADOLF FREDRIK. 

grip stående på en sten, hållande i klorna ett upprätt 
sv&rd och en krans. Skölden ligger på frimurareverk- 
tyg (vattenpass, inurslef, vinkelhake, cirkelmätare, klubba 
m. m.) och omslutes af ett band, i hvilket hänger en 
vinkelhake; öfverst en hatt. Bak om alltsammans ut- 
skjuta strålar från en gömd sol. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af 6. Liungberger i Stral- 
sund år 1757. Dateringen afser förmodligen tiden för något 
inom logen fattadt beslut. — Sst. pag. 850. — K. Mk. (2 ex.), 
B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

31. 

Åts. ÄREFULLA SÅR. En krigare i kask och har- 
nesk, med ett träben och en afhuggen arm, sitter vid 
foten af en hög obelisk bland nedlagda vapen (kanon, 
sköld, svärd, fasces) betäckta med en lagerqvist, samt 
fanor. På fästet en halfmåne och fyra stjernor på en 
sky. Bredvid obelisken ett högt löfträd. I afskärn.: 

Frans. OSS OCH DIG TILL ÅMINNELSE. Frimurare- 
verktyg (vattenpass, murslef, hammare, vinkelhake m. m.) 
ligga på ett segment af jordklotet, å hvars nedra kant 
står: svenska armeens loge. öfverst Q i en strålande 
triangel. 

Diam. 12 1 /., — 13 lin. (10:e storl.). Grav. af G. Liungberger i 
Stralsund. Slagen enligt officerarnes beslut d. 2 Juni 1757 och 

fafs i silfver jemte en liten pension åt soldater, som i kriget 
lifvit sårade. — Jfr Berch 303: 35. Sst. pag. 849. — K. 
Mk. (2 ex., det ena med ögla) o. B-n i silfver. Upsala Uni- 
vers., Hr Oldenburgs saml. i silfver med ögla. 

32. 

Åts. FÄDERNESLAND. På en strand vid hafvet ses 
utmed ett högt berg en stuga, en runsten, en grafhäll, 
en gran och ett löfträd; på fästet skyar. 

Frans. DEN SÅRADE MEN EJ ÖFWERWUNDNE. i 3 
rader. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af G. Liungberger 1762 i 
Stralsund genom försorg af Regeringsrådet von Ölthoff och ADOLF FREDRIK. 105 

Kammarrådet Giese, h vilka år 1760 uppgjort kontrakt med 
Svenska Kronan om myntningen i Pommern under kriget. Ut- 
delades åt krigare, som blifvit sårade i striden vid Passewalk 
d. 3 Oct. 1760. — Berch 304: 36. Sst. pag. 826. Hildebrand, 
Minnesp. öfver ensk. Sv. män o. qv., p. 175: 1. — R. — K. 
Hk. en i silfver, en i tenn. Upsala Umvers. i silfver. B-n af- 
gjutning i tenn. 

33. 

Åts. HEDERLIGE SÅB i 2 rader. 

Frans. FÖR FÄDERNESLANDET. En runsten fram- 
för två granträd och en buske. På marken vid stenens 
fot ligger ett svärd. På fästet en sky. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af G. Liungberger i Stral- 
sund. — Utdelades i silfver, att bäras' på bröstet, åt Svenska 
krigare, som blifvit sårade d. 2 Jan. 17o2 vid Neukahlen, der 
Svenskarne under Augustin Ehrensvärds befäl slogo Preus- 
sarne, samt åt andra, som deltagit i striden vid Passewalk, men 
icke erhållit den föregående medaljen. — Sst. pag. 827. Hilde- 
brand, Minnesp. öfver ensk. Sv. män o. qvinnor, pag. 175: 2. 
— K. Mk. (2 ex.), Upsala Univers., De Geers saml., Rikskab. 
i Berlin i silfver. Kronprinsen Gustaf, ehuru endast 16 är gammal; 
förklaras myndig genom Rikets Ständers beslut 
den 23 Mars och aflägger trohets ed inför Konun- 
gen den 5 April 1762. 

Den 23 Mars 1762 förklarade Rikets Ständer Kron- 
prinsens uppfostran vara fulländad och förordnade att 
Guvernörens och de hos honom anstälda kavaljerers be- 
befattningar skulle upphöra, samt tillstyrkte att han, efter 
aflagd tro- och huldhets ed, måtte få öfvervara Rådets of» 
verläggningar och vid tillfälle bevista Kollegiernas sam- 
manträden. Sedan Kronprinsen d. 4 April första gången 
annammat den heliga nattvarden uppträdde han följande 
dagen på rikssalen, der han inför Konungen, i Ständer- 
nas närvaro, aflade tro- och huldhets ed, hvarefter han er- 
UU tillträde till Rådets of verläggningar. (Jfr. K. Ghtstaf 
III, n. 4). 106 ADOLF FREDBIK. 

34. 

O 

Ats. Densamma som till n. 25. 

Frans. SPES PATRIAE ET PABENTUM. En lager- 
krans och inom denna: gustav. princ. haer. praetexta 
posita. Nedanför kransen: xvi. 

Diam. ll 1 ^ lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Hos Romarne buro ynglingar den 
s. k. toga praetexta in till 17:de året, då de anlade den man- 
liga drägten (toga virilis). — Minnespenningen bekostades af 
Konungen och Drottningen och utdelades i guld till Landt- 
marskalken och öfriga Tal männen samt i silfver till alla riks- 
dagsfullmäktige. — Berch 304: 37. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

34. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 25. a. 
Diam. ll ! / 2 lin. (8:e storl.). — K. Mk. i guld. Konungens och Drottningens fabriks anläggnin- 
gar i Kanton Tid Drottningholm beses af Rikets 

Stfinder den 14 M*y 1762. 

* 

Drottning Lovisa Ulrika gaf på Konungens födelsedag 
d. 14 Maj 1762 en storartad fest på Drottningholm, till 
hvilken Rikets Ständer voro inbjudna, då för dem visades 
de i Kanton af Konungen och Drottningen anlagda fa- 
brikerna för vapen och finare jernarbeten, väfverier m. t». 
Med anledning af detta besök beslöto Ständerna att låta 
prägla två minnespenningar, den ena till Konungens, den 
andra till Drottningens ära (se Lovisa Ulrika n. 8). 

35. 

o 

Ats. Densamma som till n. 20. 

Frans. NOSTRO GRANDESCUNT AUCTA LABORE. En 
antik kask och ett harnesk uppsatta på den stympade ADOLF FREDRIK. 107 

stammen af ett lagerträd, som utskjuter en frisk gren. 
Der omkring en grupp af vapen (svärd, sköld) och red- 
skap (spade, plog m. m.). I af skarn.: mdcclxii. — På 
kanten af marken: d. f. * 

Diam. 1772 ^ n - (16 ;e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
E. Myntet. — Kostnaden bestriddes af Manufaktur kontoret. 
Minnespenningen aflemnades till de kongl. personerna d. 28 
Aug. 1763. — Berch 305: 41. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Fred mellan Sverige och Preussen afslntad i 
Hamburg den 22 Maj 1762. 

Genom denna fred eller s. k. "förlikningstralctaP bibe- 
holls riksgränsen sådan den var före krigets utbrott. Preus- 
sens separatfred med Ryssland hade förut blifvit afslutad 
d. 5 Maj 1762. De särskilda fredssluten mellan öfriga 
makter omnämnas på n. 40. 

36. 

Åts. PETRVS 1H. PMDEKICVS II. och vid nedra kan- 
ten: SAL. GEN. HVM. Ryska Kejsarens och Preussiska Ko- 
nungens bröstbilder, lagerkransade, vända mot h varandra; 
Peters, h. s., i harnesk och mantelveck med ett rutfor- 
migt smycke på bröstet, Fredriks, v. s., i fjällharnesk 
och mantelveck hopknutna öfver axeln. — Mellan bil- 
derna: A. 

Frans. MINEBVAE PAC1FERAE. Minerva, i kask och 
under draperiet harnesk, sitter på en sfinx och håller 
i banden en lans omlindad med oliv. Vid sidan står 
gudinnans sköld, som, i stället för medusahufvudet, inne- 
håller Preussens, Rysslands och Sveriges vapen. I af- 
shrn.: mdcclxii. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Jakob Abraham i Ber- 
lin, enligt Berchs uppgift »på föranstaltande af Preussiske Hof- 
Juden Bphraim.* — Serch 304: 38. — K. Mk. (2 ex.), Lunds 

* Denna frånsida har någon gång blifvit sammanpräglad med åtsidan 
ttl n. 153. a. 108 ADOLF FREDRIK. 

Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. Rikskab. i Berlin en 
i guld, en i silfver. 

37. 

Åts. UIRET ALMA PACIS OLIUA SOLE A SEPTENTM- 
ONE SPLENDENTE tecknadt ut efter nedra kanten och 
uppför venstra sidan. Ett vexande olivträd, som på ena 
sidan hotas af åskviggar ur skyn och på andra sidan 
bestrålas af solen. — På marken: klein. 

Frans. INSIGNIA PRINCIPUM DECLARAND CONCOR- 
DIAM. Sveriges tre kronor och mellan dem ordet: pax. 
På sidorna flyga Preussens och Rysslands örnar, den 
ena med ett, den andra med två krönta hufvud, hållande 
olivqvistar i klorna. I afskärn.: bor: russ: suec: ^eterna 

PACIS RESTITUTIO. 1762. 

Diam. 12— 12V 2 lin. (9—10:e storl.). Grav. måhända af Klein- 
schmidt, en föga berömlig Tysk gravör vid denna tid. Arbe- 
tet är dåligt och smaklöst. — Sst. n. 40. a. — R. — K. Mk., 
Hr Oldenburgs saml., Rikskab. i Berlin i silfver. 

38. 

Åts. FRIDERICVS BORVSSORVM REX IANO BOREALI 
CLAVSO. Konung Fredrik II:s bröstbild, h. s., lager- 
kransad, i fjällharnesk och mantelveck uppfästade genom 
ett rutformigt smycke på axeln; halsen bar. 

Frans. PACATVM VOLITANT PER MARE. Ett större 
och två mindre fartyg på det lugna hafvet. På den 
platta stranden står Jani tempel med fyra kolonner 
framför den stängda dörren, öfver frontispicen Jani 
dubbelhufvud på en hög fot. I afskärn.: pax. bor. rvs. 

SVEC. MDCCLXII. 

Diam. 14 1 /, lin. (12:e storl.). — Förmodligen har denna min- 
dre väl utförda minnespenning blifvit ogillad och uppdrag lem- 
näts åt Georgii att gravera den näst följande. — Berch 304: 39. 
— RBJEL — RikskaD. i Berlin i silfver. 

39. 

Åts. FRIDERICUS BORUSSORUM REX IANO BOREALI 
CLAUSO. Konung Fredriks bröstbild, h. s., lagerkransad, 
bar. — Nedanför: o. ADOLF FREDRIK. 109 

Frans. PACATUM VOLITANT PER MARE. på ett band. 
Ett stort skepp och två mindre fartyg seglande på det 
något upprörda hafvet. På en strandklippa syns fasa- 
den af ett litet enkelt tempel med stängda dörrar. Vid 
templets sida en gran. I afskärn.: pax bor. russ. svec 

1762. 

Diam. 11V 2 lin. (8:e storl.). Grav. af N. Georgii i Berlin. — 
K. Mk. (2 ex.), Kurfurstl. Museet i Kassel i silfver. Upsala 
Univers. i brons. 

40. 

Åts. ADES PAX ET TOTO MITIS IN ORBE MÅNE. Jani 
tempel med dubbelhufvudet öfver kupolen. I dörröpp- 
ningen stå Neptunus (England) och Apollo (Frankrike) 
rackande hvarandra handen öfver en lågande tripus. 
Utanför bestiger Mars (Konungen af Preussen) templets 
trappa, förande vid handen Minerva (Tyska Kejsarinnan), 
som bär en lans och åtföljes af en dam i rustning (Ty- 
ska riket), som bar sitt baner med inskrift: imp.r. Vid 
Minervas fot ligger en sköld innehållande österrikiska 
husets slägtvapen. öfver tempelporten sitter Ryska vap- 
net under en olivkrans; på två inre pelare Portugals 
och Spaniens vapensköldar; på en af de yttre pelarne 
Svenska skölden. En liten genius flyger upp åt temp- 
lets sida, för att på den andra yttre pelaren uppsätta 
den Sachsiska skölden. På nedersta trappsteget: swm 
qtiqyi. I afskärn.: mdcclxiii. — På afskärningslinien: 

I. 0. HOLTZHEY. FBC. 

Frans. ALMA PACE INTER RVSSIAM ET BORVSSIAM 
D. 5 MAJI MDCCLXII. BORVSSIAM ET SVECIAM D. 22 MAJI 
MDCCLXII. ANGL. FRANC. HISP. ET PORTVGAL. D. « FEB. 
MDCCLXIII. AVSTR. BORVSS ET SAXON. D. 18 FEB. MDCCLXIII. 
RECONCILIATA. i 11 rader. 

Diam. 16V 2 lin. (14V 2 storl.). Grav. af Joh. Georg Holtzhey 
i Amsterdam. — Om Preussens fred med Sverige och Ryssland 
se ofvanför. Freden mellan Frankrike, Spanien, Portugal och 
Ingland afslöts i Paris och London d. 10 Febr. 1763; mellan 
Österrike, Preussen och Sachsen i Hubertsburg d. 15 Febr. 
1763. — Bercli 304: 40. — R. — K. Mk., Rikskab. i Berlin i 
silfver. 110 ADOLF FREDRIK. Rörläggningen pä riksgränsen mellan Sverige 
och Norge afslutad år 1766. 

En kommission för utstakande af riksgränsen mellan 
Sverige och Norge hade blifvit nedsatt d. 3 (14) April 
1749 i Strömstad och dess arbeten fulländades genom 
gränsetraktaten 9 afslutad d. 21 Sept (2 Oct.) 1751. Föl- 
jande året började rörläggningen, hvilken fullbordades dr 
1766. 

41. 

Åts. IUNCTA DIVIDIT. Ett gränsrör bestående af 
en rund mur med derpå uppsatta fyra koniska stenar, 
hvaraf blott tre har äro synliga, och en flat högre midt- 
sten, på hvilken ses Danska Konungen Christian VII:s 
namnchiffer under konglig krona. I afskärn.: saxum 
limit are inter regna norveg: et svec: — På marken: 

D. I. A. 

Frans. LIMITES REGNIS NORVEGI^! ET SVECLE PO- 
SITI PORRECTA PER CCXXXII ET SEMIS MILLIARIA NORV: 
LINEA MAGNUM PRISEN- -TI ET FUTURIS SECULIS OPUS 
INTRÄ SEX LU--STRA PELICITER ABSOLUTTJM MDCCLXVI. i 
11 rader. 

Diam. 15V 2 lin. (13:e storl.). Grav. af D. J. Adzer i Kö- 

Senhamn. — Sst. n. 46. a. — K. Mk. i silfver. B-n, Hr 01- 
enburgs saml. i tenn. Minnespenning utdelad till personer, som lem- 
nat biträde Tid festligheterna för Kronprinses- 
sans mottagande den 28 October 1766. 

Prinsessan, som den 8 Oct. 1766 blifvit i Helsingborg 
mottagen af Kronprinsen, ankom d. 28 till Carlberg, hvar- 
ifrån resan samma dag fortsattes till Tyska Botten, der 
en stor mängd praktfullt utstyrda slupar väntade, för att ADOLF FREDRIK. 111 

öfverföra henne och den talrika sviten titt Drottningholm. 
Emedan kronans båtsmän icke voro tillräckliga att be- 
manna aUa dessa slupar, hade Stockholms skeppsredare 
lemnat biträde af manskap från handelsflottan, hvilket gaf 
anledning titt prägling af denna minnespenning. 

42. 

o 

Ats. Densamma som till n. 25 a. 

Frans. TIL MINNE FÖR TROGEN TIENST OCH WÄL- 
WILJA. i 6 rader. Vid nedra kanten: drotningholm. d. 

28. OCT. 1766. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. J. Wikman. St. på 
K. Myntet. Präglades på Konungens befallning och gafs i 
guld till skeppsredare, som lemnat manskap, och i silfver till 
sjömännen, som biträdt vid festen. — Berch 306: 46. — K. 
Sk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. ' Kronprinsen Gustafs formälning med Prinsessan 
Sophia Magdalena af Danmark i Stockholm den 

4 November 1766. 

Prinsessan höll på förmiddagen ett högtidligt intåg i 
Stockholm. På aftonen förrättades vigselakten i slotts- 
kapellet af Ärkebiskopen Dr Magnus Beronius. Se vi- 
dare K. Gustaf III, n. 7, 8, och Sophia Magdalena, n. 1. 

43. 

Åts. ADOLPHUS FRID. D. G. REX SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — Nedanför: df. 

Frans. CONJUGIUM PRIMOGENITORUM. Två armar, 
en qvinlig med perlband omlindad och en manlig har- 
neskklädd, hålla i sina sammanslutna händer fyra ax- 
bårande strån och två stänglar bärande vallmoknoppar. 
I afskärn. : svec. et dan. fel. faust. q. mdcclxvi. * 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

* Denna frånsida har äfven blifvit sammanpräglad med åtsidan till n. 
25 och dess variationer. 112 ADOLF FREDRIK. 

Diam. HVj — 12 lin. (8 — 9:e storl.). Åtsidans st., grav. af D. 
Fehrman, har blifvit bräckt. Frånsidans st., måhända grav. af 
C. J. Wikman, på K. Myntet. -*- Sädesaxen och vallmoknop- 
parne, frugtsamhetens sinnebild, voro attributer för äktenskaps- 
guden (Hymen). — Sophia Magdalena var icke förstfödd, så 
som i frånsidans inskrift uppgifves, ty Konung Fredrik V:s 
första barn var en son, Christian, foad 1745, nvilken likväl 
lefde blott två år. — Berch 306: 45. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. 

43. a. 

Dylik, med omgraverad åtsida, lik n. 43, men utan 
gravörens namnchiffer. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk., Hr 
Oidenburgs, Hrr Hjertbergs saml. i brons. 

43. b. 

Dylik, med omgraverad åtsida, lik n. 43; men ne- 
danför bilden: o. o. r. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Åtsidan graverad af Carl Gust. 
Fehrman. St. på K. Myntet. — De Geers saml. i silfver. Hr 
Wedbergs, Hr Oidenburgs saml. i brons. Drottning Lovisa Ulrikas efter en häftig sjukdom 
återvunna helsa i slutet af år 1767. 

Drottningen insjuknade d. 12 Dec. 1767 häftigt i vatten- 
och stenkoppor; men blef inom tre veckor återstäld till 
helsan. 

44. 

o 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. DIEMQUE BEDUCIT. Den strålande morgon- 
stjernan, i hvilken ses det astronomiska tecknet för Ve- 
nus, öfver en sky. Vid horisonten uppstiger solen strå- 
lande öfver ett bergigt landskap. I afskärn.: Regina con- 

VALESC. POST SOLST. BRUM. MDCCLXVII. * * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan af n. 48. a. finnes i B-n 
i brons. ADOLF FREDRIK. 113 

På båda sidor kring kanten en perlring. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Frånsidan grav. af C. 6. Fehrman. 
St. på K. Myntet. — Präglades på Konungens bekostnad. — 
Berch 307: 48. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. De Geers 
saml. en i guld, en i silfver. Rikets Ständers Banks hundra års fest den 3 

October 1768. 

Om Bankens stiftelse se K. Carl XI, n. 21. Minnes- 
penningen, som genom Bankofullmäktiges försorg blifvit 
präglad, aflemnades af dem till kongl. familjens alla leda- 
möter d. 3 Oct. (motsvarande gamla stilens 22 Sept., på 
hvUken dag Ständernas förordning om Banken hade blif- 
vit kungjord). 

45. 

Åts. FISCUS OBDINUM KEGNI SVECIAE. En ung 
man i antik drägt, med en olivqvist i handen, står med 
armen hvilande på en afskuren kolonn, å hvars fram- 
sida äro fastade de fyra riksståndens sinnebilder, svärd, 
bok, merkuriistaf, skära. Vid sidan står en korg öfver- 
full med penningar, hvaraf en hänger i en kedja, andra 
ligga nedanför, vaktad af en bevingad drake. I afskärn. : 
holmiae. — På afskärningslinien : o. l. 

Frans. AMPLIATOB CIVIUM. En flodgud (Nilen), 
med säfkrans på hufvudet och sädesax i handen, ligger 
bland säf under ett palmträd, stödjande sig på en ström- 
mande urna. Under hans ben uppdyker ur floden en 
krokodil. På afstånd ses pyramider. I afskärn.: iubi- 
leum prim. MDCGLXvin. — På afskärningslinien: o. l. 

Diam. 21 lin. (20 1 /) storl.). Grav. af G. Liungberger. St. i 
Banken. — Berch 307: 49. — K. Mk. (2 ex.) i silfver, B-n 
en i guld, en i silfver. 8 114 ADOLF FREDRIK. Konungen nedlägger regeringen den 15 Decem- 
ber 1768. 

Konungen hade, med anledning af finansernas dåliga 
skick och allmänt missnöje i landet, redan i början af år 
1768 förgåfves yrkat Ständernas sammankallande. Då 
Rådet fortfarande motsatte sig Konungens i detta af seende 
förnyade föreställningar, förklarade han den 15 Dec. att 
han nedlade regeringen, om hvilket beslut Kronprinsen 
Gustaf genast underrättade kollegierna och andra embets- 
verk. Först sedan dessa förklarat sig vara satta i overk- 
samhet då ingen Konung fanns } och oroligheten börjat visa 
sig bland hufvudstadens befolkning, beqvämade Rådet sig 
d. 19 Dec. att samtycka till riksdagskallelsen, hvarefter 
Konungen d. 21 Dec. infann sig i rådkammaren och åter- 
tog regeringen. Under den följande riksdagen afgåfvo Stän- 
derna en tacksägelseadress till Konungen och Kronprinsen, 
lof ordade kollegiernas och embetsverkens förfarande^ af satte 
tio Riksråd samt beslöto låta prägla en medalj att förvara 
minnet häraf. Det sistnämnda beslutet kom dock icke förr 
än långt senare och icke genom Rikets Ständers åtgärd 
täl verkställighet. (Jfr. K. Gustaf III, n. 9). 

46. 

Åts. ADOLPHUS FKIDERICUS D. G. REX SVECIAE. 
Bröstbilden, b. 8., i harnesk, med serafimerbandet och 
veck af hermelinsmanteln uppfästade genom ett rundt 
smycke på axeln. — Nedanför: liunobbrger. 

Frans. CONSERVATA RESPUBLICA. Konungen och 
Kronprinsen, i antik dr&gt och mantel, den sednare med 
kask och svärd, hålla gemensamt en eklöfskrans (med- 
borgarekronan) öfver ett altare, på hvilket de af Konun- 
gen nedlagda regalierna, kronan, spiran m. fl. ligga. Pi 
altarets framsida ses de fyra riksståndens sinnebilder, 
8 värd, bok, merkuriistaf, sädesskära. I afskärn.: con- 

CORDI STUDIO REGIS ET PRINC. HAER. XV DEC. MDCCLXVIII. ADOLF FREDRIK. 115 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. Slagen för E. Gustaf IILs medaljnistoria flera år 
efter Adolf Fredriks död. — Sst. n. 49. a. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Konungens tacksamhet för det festliga motta- 
gandet i Stockholm, då han från den afbrutna 
riksdagen i Norrköping återkom den 26 Juni 

1769. 

Den genom Konungens beslutsamma uppträdande mot 
Badet framtvingade riksdagen öppnades i Norrköping d. 
26 April 1769; men af bröts d. 6 Juni för att efter tre 
veckors uppehåll fortsättas i Stockholm. Dd Konungen, 
sm d. 2 Juni afrest från Norrköping, d. 26 Juni höU 
sitt högtidliga intåg i hufvudstaden, mottogs han med pa- 
radering af borgerskapet till häst och fot, äreportar, på 
hvitka han kallades "Titus noster", m. fl. festligheter. För 
att uttrycka sin tacksamhet lät Konungen prägla denna 
minnespenning, hvaraf exemplar utdelades i guld till öfver- 
oéh Under-Ståthållaren, Magistratens ledamöter och sekre- 
terare samt Stadsmajoren, i silfver till borgerskapets Fem- 
tio äldste och officerare vid dess kavalleri- och infanteri- 
horpser. 

47. 

o 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. ANIMO GRATISSIMA NOSTBO. Utsigt af Stock- 
holms östra sida mot skeppsbron, med större och min- 
dre fartyg samt båtar i hamnen. På fästet skyar. I 
afskårn.: d. 26 iun. 1769. samt Stockholms vapensköld 
(S:t Eriks hufvud) hängande i en bladranka. — På af- 
skårningslinien: g. l. * 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

* Denna frånsida förekommer äfven sammanpräglad med åtsidan af n, 
43. a. eller 43. b. 116 ADOLF FREDRIK. 

Diam. 11 Vi lin. (8:e storl.). Frans. grav. af 6. Liungberger 
St. på K. Myntet. — Berch 307: 50. — K. Mk. (2 ex.) o. B- 
i silfver. Konungens och Drottningens silfverbröllop den 

29 Augusti 1709. 

Konungen och Drottningen anstälde icke någon lysande 
fest med anledning af deras tjugofemåriga äktenskap, utan 
läto i stället utdela rika gåfvor åt nödlidande personer. 
Rikets Ständer, som ännu voro samlade ) beslöto till da- 
gens minne prägla denna skådepenning. 

48. 

Åts. ADOLPH. FRID. ET LUD. ULR. REX ET REG. SVEC- 
Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Konungens i har- 
nesk, med ordensband och veck af hermelinsmanteln, 
uppfästade genom ett rundt smycke på axeln; Drott- 
ningens med treradigt perlband om halsen, hängs mycken 
på bröstet och veck af hermelinsmanteln från sidan. — 
Nedanför: o. liungberger. 

Frans. SANCTI ET FOECUNDI FOEDERIS ANNO XXV. 
Äktenskapsguden (Hymen), stående på marken, håller 
i högra handen en qvist med fyra rosor, i den venstra 
sin lågande fackla. I afskärn.: mdcclxix. 

Diam. 17 l /. 4 lin. (16:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 

J>å K. Myntet. — De fyra rosorna beteckna de höga makarnes 
yra barn. — Berch 307: 51. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsen Gustaf lemnar sina bolagsmän en 

minnespenning af silfver från den gamla Guld- 

smedshytte grufran år 1770. 

Kronprinsen hade under sin resa år 1768 i bergslagerna 
låtit anteckna sig som medlem i ett bolag för återuppta- 
gande af den nämnda länge sedan ödelagda silfvergrufvan ADOLF FREDRIK. 117 

i Lindesbergs bergslag i Nerike, hvilken nu fick namnet 
Prins Gustafs grufva. Den uppbrutna malmen nedsmäl- 
tes i Segerfors hytta vid Nya Kopparberget och gaf 36 l / 2 
lod silfver, af hvilket kronprinsen lät prägla denna minnes- 
penning i 22 exemplar, dem han utdelade till bolagsmän- 
nen. Grufvan blef derefter snart åter ödelagd. 

49. 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. AP GUSTAF TIL DES MED-BERGSMÄN FÖR- 
STA J* (silfver) AF DEN GAMLA GULDSMEDSHTTTE 3)* 
GBUFVAN. i 8 rader. I afskärn. : mdcclxx. * 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. IP/j — 12 lin. (8— 9:e storU. Frånsidan grav. af G. 
Liungberger. St. på K. Myntet. — Berch 308: 52. — K. Mk. 
i ex. i eufVer. Konung Adolf Fredriks död i Stockholm den 
12 Februari och begrafhing i Biddarholms kyr- 
kan den 30 Juli 1771. 

Konungen, som befann sig vid god hélsa, deltog d. 12 
Februari i hofvets aftonsällskap, då han i hast kände 
sig illamående, steg upp från spelbordet och gick in i ett 
annat rum, der han under svåra kolikplågor, hvilka för- 
orsakade ett slaganfall, inom 12 minuter afled. Man kän-. 
ner icke någon annan orsak till denna plötsliga död än 
möjligtvis den, att Konungen titt middagen gjort ett starkt 
mål (det var den s. k. fet-tisdag), hvaraf de häftiga kolik- 
plågorna kunde vara en följd. Liket bisattes i Biddar- 
holms kyrkan d. 7 Mars, hvarest Biskopen i Linköping 
Peter Filenius höll likpredikan och förrättade jordfästnin- 
gen d. 30 Juli. 

50. 

Åts. ADOLPHCSFRIDERICUSD.G.REXSVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., i serafimerdrägt med Serafimer Svärds och 

* Denna frånsida förekommer äfven sammanpräglad med åtsidan af n. 
43. a. (B-n i silfver) eller n. 43. b. 118 ADOLF FREDRIK. 

Nordstjerne ordens kedjor öfver axlar och bröst. — 
Nedanför: liungbebgvb. 

Fr&ns. KEQVIES CLEMENTISSIMO. östra andan af 
Riddarholms kyrkan och det vid dess sida uppförda 
Gustavianska grafchoret. På afstånd ses ett stort hus 
och på marken gående personer. I afskärn.: mortuo 

D. XII FEBR. MDCCLXXI. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Berch 808: 53. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

51. 

Åts. ADOLPHUS FRIDERICUS D. G. REX SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., i harnesk, med serafimerbandet samt 
veck af konungamanteln på ryggen och från venstra 
sidan. — Nedanför: fehbman. 

Frans. DECUS PRINCIPUM PER ANNOS LXI. SUBDI- 
TORUM DELICIUM VICENARIUM. SED QVOD BREVIUS LUC- 
TUS PERENNIS AB A: MDCCLXXI D. XII. FEBR. inom en 
cypresskrans. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af G. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Var kastpenning vid begrafningen. — Berch 
308: 54. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

51. a. 

Dylik, med annan åtsida, temligen nära lik n. 51; 
men nedanför: c. a. f. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Åtsidan grav. af samma C. G. 
Fehrman. St. på E. Myntet. — Hr Wedbergs saml. i tenn. Konung Adolf Fredriks minne. 

52. 

Åts. ADOLPH. FRID. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., i harnesk och veck af konungamanteln upp- ADOLF FREDRIK. 119 

festade genom en rund knapp öfver axeln. — Under 
axeln: s. 

Frans. NATUS - MDCCX. DENATUS MDCCLXXI inom 
en krans af lager och ek. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 8 lin. (5:e etorl.). Grav. af C. Enhörning för hans 
regentlängd. St. hos Hr Öldenburg. — Sst. n. 13. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För jordbrukets förbättring. 

Vid 1762 års riksdag anhöllo Ständerna att Kongl. 
Maj:t ville låta förfärdiga belöningsmedäljer } att utdelas 
åt personer, som titt egen och fäderneslandets båtnad före- 
tagit förbättning i jordbruket och betydliga nyodlingar samt 
i stället för trähus uppfört byggnader af sten. Medal- 
jerna blefvo dock icke färdiga förr än i början af 1765. 

53. 

o 

Ats. Densamma som till n. 20. * 

Frans. LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En bonde 
plöjer ett fält med ett par oxar spända för plogen. 
Bak om gärdesgårdar ses en hage med träd och öfra 
delen af en stuga. I afskärn.: upodlad jord. — På af- 
sk&rningslinien : c. i. wikman. 

Diam. n l / t lin. (16:e storl.). Frånsidan graverad af C. J. 
Wikman. St. på K. Myntet. — Berch 306: 43. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. 

53. a. 

Ats. Lik n. 20; men af omarbetad stamp, med 
signaturen c. i. w. under armen. 

Frans. Densamma som till n. 53. 

* Åfren åtsidan af n. 20. a. har stundom blifvit använd. 120 ADOLF FREDBIK. 

Diam. 177 2 lin. (16:e storl.). Måhända var denna C. J. Wik — 
mans åtsida ursprungligen bestämd att förenas med de af ho- 
nom graverade frånsidorna till n. 53 och 54; men den har 
sällan olifvit begagnad, utan vanligen har man användt åtsidar» 
till n. 20. — De Geers saml. i silfver. b) För uppförande af stenhus på landet. 

Jfr anm. före n. 53. 

54. 

o 

Ats. Densamma som till n. 20. 

Frans. PKTDELIG OCH WARACKTIG. En obelisk, h vars 
spets uppskjuter mellan moln. Ur dess snäckprydda 
fot frambryta vattenstrålar, som nedfalla i ett snäck- 
formigt bäcken. På afstånd ses prydliga stenhus och 
en murhägnad samt berg och en park; vid sidan en 
gammal knut-timrad trästuga som nedbrytes. På fältet 
och på obeliskens grundplan gående och sittande per- 
soner. På obelisken med fina, knapt märkbara bokstäf- 

ver: ad. ra. b. sy. opt ordo. regn mdcclxv. I af skära. : FÖRSIG~ 

tig landtmans STENBYGNAD. — På afskärningslinien : c. i. 

WIKMAK. * 

Diam. 17 1 /, lin. (16:e storl.). Frånsidan graverad af C. J. 
Wikman. St. på K. Myntet. — Berch 306: 44. — K. Mk. o. 
B-n, Upsala Univers. i silfver. c) För utmärkt fabriksarbete. 

Sedan Konungen och Drottningen i det s. k. Kanton 
vid Drottningholm börjat anlägga fabriker af flera slag, 
lät Drottningen prägla denna medalj, att utdelas som he- 
dersbelöning dt fabrikanter och deras skickligaste arbetare. 
Den gafs första gången dt sidenväfvaren Peyron i guld, 
att bäras i knapphålet. * Denna frånsida förekommer älven sammanpräglad med åtaidan till n. 
20. a. och 53. a. (den sistn. i E. Mk. i silfver). ADOLF FREDRIK. 121 

55. 

O 

Ats. Densamma som till n. 25. 

Frans. FÖR DTGDIG PLIT OCH SLÖGD ÄR ÄRAN 
BÄSTA WINNING. Der öfver en strålande stjerna. Ne- 
danför inskriften två korslagda lagerqvistar. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. 1753 af D. Fehrman. St. 
på K. Myntet, åtsidans aöndrig. — Berch 302: 27. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. d) För berömlig qyinlig spinnslöjd. 

Vid kröningen dr 1751 beslöto Konungen och Drottnin- 
gen att, titt utdelning dt utmärkt skickliga spinnerskor 
Hund allmogen, låta prägla denna penning; genom hvil- 
tet beslut infördes i värt land det sedan efter hand till- 
tagande bruket af särskilda medaljer tUl uppmuntran och 
belöning för olika slag af förtjenster. 

56. 

Åts. AD. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET REG. 
SVEC. (AD står fritt för bandrosen bak om Konungens 
hufvud). Båda bröstbilderna, h. s., bara; Drottningens 
med diadem. — Under Konungens bröstkant: f. 

Frans. TU. HEDER. FÖR. DEN. QVINNA. SOM. FINT. 
OCH. SNÄLT. KAN. SPINNA, på ett band. En bondflicka 
sittande vid sin spinnrock i en sparrstuga. I afskftrn.: 

1751. ** 

Diam. Il 1 /] lin. (8:e etorl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Berch 301: 26. — K. Mk. (2 ex., det ena med 
ögla), B-n, Hrr Hjertbergs saml. i silfver. 

* Åfven har blifvit använd åteidan af n. 26. a. och af n. 25. b. (B-n i 
bona) eller af n. 56 (K. Mk. i silfver). 

** Till denna frånsida har man afven begagnat åtaidan af n. 25. a. eller 
»• *• (K. Mk. i silfver). 122 ADOLF FREDRIK. e) För plantering af mulbärstråd. 

Redan på 1730-talet hade Kapten Mechanicus Mårten 
Trievald gjort försök med plantering af mulbärsträd och 
silkesafvel; men hans bemödanden, ehuru uppmuntrade af 
Linné, stannade vid väckta förhoppningar. Dessa slogo 
méllertid an på Drottning Lovisa Ulrikas eldiga sinne. 
Under hennes ledning anlades en mulbärsplantage vid 
Drottningholm, silkesmaskar uppföddes och redan 1753 
kunde ett parti silke, som der blifvit frambragdt, uppvisas 
för K. Vetenskaps Akademien. Drottningens lyckade försök 
väckte Ständernas uppmärksamhet och föranledde åtskilliga 
anordningar. Belöningar utf astes för så väl plantering 
af mulbärsträd som för hvarje skålpund uppvisadt silke. 
På detta sätt uppstodo en mängd enskilda muXbärsplan- 
teringar i landet, till en del understödda genom särskilda 
af Ständerna beviljade anslag. Den här upptagna jetto- 
nen präglades 1755 att tilldelas personer 9 som företrädes- 
vis sökt främja denna industri. Men sedan mösspartiet 
vid riksdagen 1765—66 kommit tUl väldet indrogos ansla- 
gen och bemödandet att åstadkomma inhemsk silkesodling 
tillintetgjordes för en lång tid. 

57. 

o 

A t s. Densamma som till n. 25. 

Frans. JÄMVÄL I NOBDEN. En silkesmask på ett 
mulbärsblad, som ligger på marken. På afstånd ses 
en plantering af mulbärsträd. På himmelen skyar. I 
afskärn.: mullbärs träns plantering. 1755. * 

Diam. lV/ 2 lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman 1755. 
Frånsidans st. på K. Myntet. — Penningen utdelades i guld 
och bars i knapphålet. — Berch 303: 32. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. * Äf ven variationerna af åtsidan till n. 25 hafva blifvit använda till 
eammanprägling med denna frånsida. ADOLF FREDRIK. 123 Embeteyerks och enskilda Samftinds belönings- 
medaljer. 

« 

a) KongL Bergs Colleginm. 

K. Bergs Collegium grundades d. 6 Juli 1649 i stället 
for det förut varande General-Bergsamtet. År 1763 lät 
Kollegiet prägla denna belöningsjetton att tilldelas skick- 
liga arbetare i bergsmanna yrken. 

58. 

Ats. Utan inskrift. En grupp af bergverksredskap 
(grufbloss, blåsbälg, städ i sin kubb, stångjernshammare) 
samt en strömmande urna, och öfver alltsammans ett 
nedvändt ymnighetshorn, ur hvilket mineralstuffer falla. 
Vid sidan en gran med afbruten topp. I afskärningen 
två korslagda hammare på en plåtskifva, omlindade med 
en rosenkedja. 

Frans. SWENSK BERGSMANS HEDERSMÄRKE FÖR 
SNILLE OCH FLIT. inom en lagerkrans, som går genom 
Sveriges tre kronor och öfverst sammanslutes i en större 
konglig krona. 

Diam. Il 1 /,— 12 lin. (8— 9:e storl.). Grav. af D. Fehrman. 
St. på K. Myntet. — Berch 305: 42. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i siffveT. b) Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. 

Stockholms stads Brandförsäkrings kontor, som d. 18 
Mars 1746 erhöll konglig stadfästelse på sitt reglemente, 
lät 1767 prägla denna penning, "att utdelas till hederligare 
personer, som vid eldsvådor något märkvärdt bidraga till 
lågans dämpande och de olyckligas räddning" Den be- 
9*9nas ännu fortfarande för samma ändamål och får, 
fttd Konungens särskilda tillstånd, offentligen bäras. 124 ADOLF FREDRIK. 

59. 

Åts. MOESTI CUP1ENS SOLATIA CASUS. JDneas bar 
sin gamla fader Anchises ur den brinnande staden Tröja. 

Fr&ns. INDEMNITAS INCENDIORUM HOLMIAE. På 
en utslagen ros (ett af Stockholms äldre vapen) står 
en uppåt blickande fenix, med uppsträckta vingar, i 
ett brinnande bål. Ofver fogelns hufvud: reparabilis. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af 6. Liungberger, medan 
han vistades i Bom. Stamparne hemfördes af honom 1767 och 
förvaras på E. Myntet. — Åtsidans framställning grundar sig 
på Virgilii berättelse i JEneiden, 2:dra boken, v. 707 o. följ. 
— Berch 306: 47. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 60. 

Ats. Inskrifter och sinnebilder som på frånsidan 
till n. 59. 

Frånsidan siat. 

Diam. 5 lin. (l:a storl.). Grav. år 1873, på föranstaltande af 
Assistenten i Stockholm stads Handels och Ekonomi Collegium 
S. A. Abrahamsson, att i stället för den större bäras till civil 
drägt. — K. Mk., Hr Oldenburgs saml. i silfver. LOVISA ULRIKA. 

KONUNG ADOLF FREDRIKS GEMÅL.* 

Kronprinsessan Loyisa Ulrikas ankomst till Sverige 

den 28 Juli 1744. 

Om Lovisa Ulrikas förmätning med Svenska Thronföl- 
jaren genom prokuration i Berlin d. 6 Juli och hennes 
ankomst till Sverige d. 28 samma månad 1744, se K. 
Adolf Fredrik, n. 7—9. 

1. 

Åts. LUDOVICA ULMCA B. PRINCEPS SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., med hängprydnader på bröstet samt veck 
af hermelinsmanteln från venstra sidan och öfver skull- 
ran fastade genom ett rundt smycke på högra axeln. 
— Nedanför: i. c. h. 

Frans. COELO DEMITTITVR ALTO. En flygande örn, 
med en perla i näbbet, sänker sig från skyn ned mot 
ett segment af jordklotet tecknadt med Sveriges tre 
bönor. Vid nedra kanten: mdccxliv. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. på 
K. Myntet, frånsidans bräckt. — örnen har afseende på Preus- 
sens vapen. — Berch 311: 1. — K. Mk. en i guld, en i silf- 
ver. B-n i silfver. Kronprinsessans spelpenningar. (1745). 

Det hörde denna tid till familjelifvets lyx, att hafva sär- 
*Wft präglade jettoner att framlägga till begagnande som 
marker pä spelborden. 

„ * Jfr K. Adolf Fredrik, n. 7—11, 14, 16—19, 25, 26, 34, 42—44, 48, 65 
«; och K. Gustaf m, n. 111—114. 126 LOVISA ULRIKA. 

2. 

o 

Äts. £ T? (dubbelt monogram) under en konglig 
krona. 

Frans. .ALDELES. SWENSET. Ett hjerta inom en 
lagerkrans. Nedanför: 1745. 

Diam. ll l /j lin. (8:e storl.). Grav. af J. C. Hedlinger. St. 
på K. Mvntet (till åtsidan två). Slagen, lika som den följande, 
genom Riksrådet Grefve C. G. Tessins försorg. — Denna jetton, 
präglad i guld, användes till en början i den af Lovisa Ulrika 
stiftade Svenska Vitterhets Akademien att utdelas som belöning 
för täfling8skrifter, som vunnit andra priset. Jfr anm. vid n. 
5. — Berch 312: 2. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

3. 

Ats. Densamma som till n. 2. 

Frans. PLÖTÖT MOURIR QUE D'ABANDONNER LA 
VERTU. i sex rader. 

Diam. III/2 lin. (8:e storl.). Till frånsidan finnas 2 st. på 
K. Myntet graverade förmodligen af D. Fehrman. — Berch 
312: 3. — K; Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Brottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholms 
storkyrka den 26 November 1751. 

Drottningens kröning skedde omedelbart efter Konun- 
gens. Kronan påsattes henne af Ärkebiskopen Dr. Hen- 
rik Benzelius och Riksrådet Grefve Carl Ehrenpreus. 

4. 

Åts. LUDOVICA ULRICA D. G. REGINA SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., med diadem och perlsnören i håret, hane- 
prydnader på bröstet, kröningsmanteln med ett rundt 
smycke i kanten fasthållen öfver skullrorna, genom ett 
öfver bröstet lagdt perlsnöre. — I ett man tel veck: d. f. LOVISA ULRIKA. 127 

Frans. MEMTI BEDDUNTUB HONOBES på ett band. 
Drottningen, med krona på hufvudet, spiran och riks- 
Iplet i händerna, sitter på en thron under ett med kro- 
lor beströdt draperi fästadt mellan och omkring fyra 
ned blomsterband omlindade pelare. Vid thronens fot 
igger Svenska lejonet halfrest. På sidan ligga Svenska 
riksgloben omsluten af blomsterband samt Minervas kask 
)ch spjut. I afskärn.: corona imposita. 26. nov. 1751. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Båda sidornas stampar hafva blifvit omgraverade 
med ringa olikhet. — Berch 312: 4. — K. Mk. en i gnid, en 
i silfver. B-n i silfver. 

4. a. 

Dylik; men med omgraverad åtsida, utan gravörens 
namnbokstäfver, i öfrigt föga skiljaktig. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). St. på K. Myntet. Åfven denna 
åtsida har blifvit omgjord. — B-n, Strengnäs Elementarlärov. 
i silfver. Hrr Hjertbergs saml. i brons. Drottningen stiftar Svenska Titterhets Akade- 
mien, hvars stadgar erhålla konglig stadAstelse 

den 20 Mars 1763. 

Lovisa Ulrikas Vitterhets Akademi, bildad efter mön- 
stret af den Franska och den Berlinska Académie des 
BeUes Lettres, öppnades högtidligt af Drottningen på hennes 
födelsedag d. 24 Juli 1753 i hennes myntkabinett på Drott- 
ningholm. Enligt de af Konungen stadfästade grundreg- 
brna skulle "historien, antiqviteter, med hvad till begges 
upplysning hörer, vältalighet och Svenska språkets odling" 
utgöra ämnen för Akademiens verksamhet. Täflingsämnen 
u PPgåfvos i historia, vältalighet, skaldekonst och senare 
äfven i inskrifts och sinnebildskonst. Stora priset utgjor- 
des af den här upptagna medaljen i guld, till 20 dukaters 
tigt. Som andra priset utdelades i början jettonen n. 2 i 
* juW, senare den stora medaljen (n. 5) i silfver. Aka- 
demins verksamhet afbröts efter tre år, till följd af Drott- 128 LOVISA ULRIKA. 

ningens förtrytelse of ver 1756 och följande årens politiska 
tilldragelser, och återupptogs först år 1772, sedan Gustaf 
tyglat Råds- och Ständer-despotismen. Efter Drottnin- 
gens död återlifvades Akademien, under ändrad form och 
benämning, af hennes son d. 20 Mars 1786. 

5. 

o 

Ats. Densamma som till n. 4. 

Frans, CEBTAMEN LITERÄR. CONSTIT. Tre lager- 
kransar på ett bord, som står på ett rutad t golf. Bor- 
dets framsida är ornerad med en lyra, en fenix i sitt 
bål och en merkuriistaf. I afskärn.: mdccliii. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
E. Myntet. Båda hafva blifvit omgraverade. — De tre lager- 
kransarne och ornamenterna på bordets framsida hafva afseende 
på de ursprungliga tre prisämnena i skaldekonst, historia och 
vältalighet. — Minnespenningen begagnas ännu af Kongl. Vitter- 
hets Historie och Antiqvitets Akademien som prismedalj for 
historiska täflingsskrifter. — Berch 312: 5. — K. Mk. 2 ex. i 
i silfver. 

5. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 4. a. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). — B-n, Upsala Univers., Streng- 
näs Elementarlärov., De Geers saml. i silfver. Brottningens spelpenningar. (1768 och 1761). 

6. 

Ats. £ v (dubbelt monogram) under en konglig 
krona. 

Frans. * ANDRAS GAGN MIN ENDA AFSIKT • En strå- 
lande lampa hängande i en kedja. Vid nedra kanten: 

1753. 

Rosformig, diam. 10 l / 2 lin. (7 1 /* storl.). Grav. af D. Fehr- 
man. Slagen genom Riksrådet Grefve C. G. Tessins försorg, LOVISA ULRIKA. 129 

och lemnades af honom till Kronprinsen Gustaf på julafton 
1753. — Berch 312: 6. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

7. 

o 

Ats. Densamma som till n. 2. 

Frans. MOTIBUS IMMOBILIS. En hög klippa, mot 
hvilken hafvets böljor bryta sig. 

Diam. 11 Vi lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman år 1761. 
— Frånsidans inskrift och sinnebild uttala Drottningens tänke- 
sätt under de oroliga partistriderna, som omgåfvo henne och 
som hade framkallat kriget mot hennes broder Konungen i 
Preussen. — Berch 312: 7. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Rikets Ständer betyga sin Agnad ftfrer Ko- 
nungens och Drottningens fabriks anläggningar 
i Kanton Tid Drottningholm, hyilka de besett 

den 14 Maj 1762. 

Om detta Ständernas besök i fabriks anläggningarne vid 
Drottningholm se anm. vid K. Adolf Fredrik, n. 35. 

8. 

o 

Ats. Densamma som till n. 4. 

Frans. INGENIUM PRETIOSIUS AUBO. Minerva, med 
kask och spjut, står vid en i en båge uppspänd väfnad, 
på hviken skall arbetas s. k. basse lisse efter en mål- 
ning uppstäld på ett staffli. På golfvet stå korgar inne- 
hållande silkesbundtar, skyttel, nystan m. m. I afskärn.: 
kdcclxii. * 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på K. 
Myntet. Slagen af Rikets Ständer. — Berch 312: 8. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. * Finnes åfven afpraglad med åtsidan af n. 4. a. Någon gång har man 
*f oförstånd begagnat åtsidan af Adolf Fredriks n. 10 (Lunds Univers. o. 
De (feers ssvml. i silfver). 130 LOVISA ULRIKA. 

Drottning Lovisa Ulrikas död på Svarthö slott 
den 16 Juli och begrafning i Riddarholms kyr- 
kan den 31 samma månad 1782. 

änkedrottningen tillbragte dr 1782, som vanligt, som- 
maren pd Svartsjö, der hon den 26 Maj insjuknade i 
bröstpldgor och feber, hvilka med ringa afbrott fortforo till 
d. 16 Juli, dd hon afled. Liket fördes d. 25 Juli sjö- 
vägen till Stockholm, der det utstäldes pd Ut de parade i 
riddarsalen i kongl. slottet. Likpredikan hölls af Drott- 
ningens f. d. Öfver-Uofpredikant, Biskopen i Göteborg 
Johan Wingdrd och jordfästningen förrättades af Ärke- 
biskop Carl Fredrik Mennander. 

9. 

Åts. LUDOVICA ULKICA D. G. REGINA SVECIAE, 
Bröstbilden, h. s., med perlsmycke på hjessan, nack- 
slöja och veck öfver drägten kring bröstkanten. — Ne- 
danför: 6. L. 

Frans. ATTIGIT. En örn uppflygande öfver mar- 
ken mot den strålande solen. Bak om klippor ses Rid- 
darholms kyrkans torn och andra byggnader. I afskärn.: 

D. XVI. IULII MDCCLXXXII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. — örnen antyder Drottningens apotheos och syftar 
derjemte på hennes börd från Preussen (jfr n. 1). — Sst. n. 

10. — K. jMk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 

10. 

Åts. LUD. ULRICA D. G. REG. SVECIAE VIDUA. Bröst- 
bilden, h. s., med diadem och nackslöja, som är fram- 
dragen kring bröstkanten. — Nedanför: c. g. f. 

Frans. REGUM FILIA. SOROR. CONIUX. MÄTER AUGU- 
STA. NATA XXIV IULII MDCCXX. OBIIT XVI IULII MDCCLXXXII. 
i 7 rader. 

Diam. 10—11 lin. (7— 8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman, 
St. på K. Myntet. Åtsidans stamp har blifvit omgraverad med 
ringa olikhet. — Var kastpenning vid begrafningen. — Sst. n. 

11. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. KONUNG GUSTAF III OCH HANS GEMÅL DROTTNING SOPHIA MAGDALENA. Gustaf. Född i Stockholm d. 13 (24) Januari 1746. Son 
af Thronf oljar en, sedan Konung Adolf Fredrik och Lovisa Ul- 
rika af Preussen. Kronprins d. 26 Mars 1751. Konung d. 13 
Februari 1771. Krönt jemte sin gemål i Stockholms storkyrka 
d, 29 Maj 1772. Räddade fäderneslandet från inre partistrider 
och utländsk herrsklystnad genom revolutionen d. 19 Augusti 
1772. Särad af en lönmördare genom ett pistolskott pä en ma- 
skeradbal i operahuset d. 16 Mars 1792, hvaraf döden följde d. 
29 i samma månad. Begrafven i Riddarholms kyrkan d. 17 
Maj samma dr. 

Förmäld i Köpenhamn genom prokuraUon d. 1 Oct. och per- 
sonligen i Stockholm d. 4 November 1766 med Sophia Magda- 
lena (f. d. 3 Juli 1746, f d. 21 Augusti 1813) dotter af Konung 
Fredrik V i Danmark och Lovisa af Stora Britannien. 

Valspråk: Fäderneslandet. 

Fullständiga titeln: GusU III Dei gratia Svecorum Gotho- 
rum Vandalorumque Rex. ANORDNING. 

Prins Gustafs födelse d. 13 (24) Jan. 1746 N. 1—3. 

Kronprinsen Gustafs 16:de födelsedag d. 24 Jan. 1761 „ 4. 

Kronprinsens besök på K. Myntet d. 15 Dec. 1762 „ 5. 

Kronprinsen blifVer Upsala Universitets Kansler d. 9 

April 1764 „ 6. 

Kronprinsens fbrmälning med Sophia Magdalena af Dan- 

mark i Stockholm d. 4 Nov. 1766 ., 7, 8. 

Kronprinsens resa till bergslagerna i Sept. 1768 „ 9. 

Kronprinsens utrikes resa åren 1770 och 1771 „ 10. 

Konung Gustaf återkommer från sin utländska resa till 

Stockholm d. 29 Maj 1771 „ 11. 

Konungen bKfver K. Vetenskaps Akademiens beskyddare 

d. 19 Aug. 1771 „ 12. 

Konungen uppmanar Landtmarskalken och öfriga Tal- 
mannen, att söka beveka Rikets Ständer till bi- 
läggande af partistriderna, d. 28 Nov. 1771 „ 13. 

Konungen stiftar Vasa orden på kröningsdagen d. 29 

Maj 1772 •. „ 14. 

Konungens kröning i Stockholms storkyrka d. 29 Maj 

1772 „ 15-18. 

Konungen räddar fäderneslandet genom den lika dri- 
stigt som lyckligt verkstälda revolutionen d. 19 
Aug. 1772 „ 19—21. Konungen framlägger sin nya regeringsform för Rikets 
Ständer, som utan motsägelse antaga densamma, 
på rikssalen d. 21 Aug. 1772 N. 22 

Konungen afskaffar fängelsetortyr d. 27 Aug. 1772 „ 

Åtskilliga årliga helgdagar afskaffas genom ett kongl. 
bref af d. 4 Nov. 1772 „ 

Konungen besöker rikets vestra landskap under Novem- 
ber och December 1772 „ 

Understöd beredes åt de af hungersnöd hemsökta lands- 
orterna i början af år 1773 11 ii Ett frivilligt arbetshus inrättas i Stockholm efter ett för- 
slag, som af Konungen stadfästas d. 5 Mars 1773 „ 

Ett Diskontkompani, inrättadt till penningrörelsens lät- 
tande, erhåller konglig oktroj på 12 år d. 26 Maj 

1773 

Konungens tryckfrihets förordning af d. 26 April 1774 „ 

Grönländska kompaniet för idkande af h valfiskfångst er- 
häller privilegier på 20 år d. 1 Juni 1774 „ 

Konung Gustaf I:s bildstod, bekostad af Sveriges Rid- 
derskap och Adel, afbäckt d. 23 Juni 1774 

Hertig Carls af Södermanland förmätning med Hedvig 
Elisabet Charlotta af Holstein-Gottorp i Stockholm 
d. 7 Juli 1774 

Spanmåls utförsel frigifven genom kongl. förordning d. 
21 Juli 1774 

Finland erhåller en ny Hofrätt med säte i Wasa d. 20 
Juni 1775 

Tornerspel på Ekolsund d. 29—31 Aug. 1776 

. Konungen besöker Rikets Ständers Bank d. 27 Maj 
1777 ii ii ii ii Tornerspel på Adolf Fredriks . torg i Stockholm d. 29 

och 30 Maj samt 2 och 3 Juni 1777 N. 39. 

Konungens besök hos Ryska Kejsarinnan Katarina II 
och deras första möte på lustslottet Czarskoiselo 
d. 16 Juni 1777 „ 40. 

Kongliga spelpenningar år 1777 „ 41 å 42. 

Ny stat med förbättrad aflöning åt rikets embets- och 

tjenstemän ordnad d. 24 Jan. 1778 „ 43. 

Konungens anordning af en bestämd national kläde- 

drägtår 1778 , 44. 

Konung Gustaf II Adolfs riddarhusordning återställes 

vid riksdagen 1778 „ 46. 

Kronprinsen Gustaf Adolfs födelse d. 1 Nov. 1778 „ 46—48. 

Kronprinsens dop i kongl. slottskapellet, hvarvid Rikets 

Ständer voro faddrar, d. 10 Nov. 1778 „ 49, 50. 

Hedersmedaljer af Konungen utdelade till Rikets Stän- 
ders deputerade faddrar vid Kronprinsens dop „ 51, 52. 

Rikets Ständers förslag om fri religionsöfning för ut- 
ländingar i Sverige gilladt af Konungen d. 25 Jan. 
1779 „ 53. 

En eskader, rustad till Svenska handelsflottans skydd, 

utlöper från Carlskrona d. 4 Juni 1779 „ 54. 

Konglig spelpenning på Drottningholm 1779 „ 55. 

Konvention om beväpnad neutralitet till handelns be- 
skydd upprättad mellan Sverige, Ryssland och Dan- 
mark 1780, hvartill Holland slöt sig 1781 56—58. 

Hertigen af Småland Carl Gustafs födelse på Drottning- 
holm d. 25 Aug. 1782 , 59, 60. 

Tillämnad minnespenning för den händelse Drottningen 

skulle hafva blifvit förlöst med en dotter (1782) ... „ 61. Konungens omsorg att skydda Sveriges handel och sjö- 
fart (1782) N. 

Konungens återkomst från resan till Italien och Frank- 
rike d. 2 Aug. 1784 „ 

Belöningsmedalj för okända Riddare, som deltogo i Ko- 
nungens karusell på Drottningholm i Aug. och Sept. 
1785 „ 

Hedersbevisning åt Voltaires minne egnad af K. Vitter- 
hets Historie och Antiqvitets Akademien 1786 „ Kronprinsen Gustaf Adolfs inför Rikets Ständers depu- 
terade aflagda kunskapsprof d. 7 Juni 1786 

Kongl. General Diskont kontoret inrättas och ordnas ge- 
nom kongl. reglemente d. 13 April 1787 » i» Svenska flottan, under Hertig Carls befäl, vinner en ly- 
sande seger öfver den Ryska vid Högland i Finska 
viken d. 17 Juli 1788 „ 68- 

Konungen räddar staden Göteborg från Danska krigs- 
härens anfall i Oct. 1788 ... „ 

Kronprinsen Gustaf Adolfs, i närvaro af Rikets Ständers 
deputerade, ytterligare aflagda kunskapsprof d. 29 
Mars 1789 „ Borgerskapets privilegier stadfästade under riksdagen år 
1789 „ 

Hedersmedaljer för officerare och underofficerare, som 
deltagit i Svenska skärgårdsflottans segrar öfver 
Ryska flottan vid Fredrikshamn d. 15 Maj och vid 
Svensksund d. 9 och 10 Juli 1790 „ 75 

Svenska skärgårdsflottans seger, under Konungens beiäl, 
öfver Ryska flottan vid Svensksund d. 9 och 10 
Juli 1790 „ 81- Fred mellan Sverige och Ryssland afslutad pä We- 
relä slätt i Finland d. 3 (14) Aug. 1790 

Konungens hemkomst från Finland, efter slutad fred, 
i Aug. 1790 

Konungen återkommer, efter slutad brunns- och bad- 
kur i Aachen, till Stockholm d. 3 Aug. 1791 

Konungens död i Stockholm d. 29 Mars och begraf- 
ning i Riddarholms kyrkan d. 14 Maj 1792 

Konung Gustaf IILs minne 

Kongliga belöningsmedaljer: 

a) För tapperhet i krig 

b) För medborgerlig förtjenst 

Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds be- 
löningsmedaljer och minnespenningar: 

a) Svenska Akademien 

b) Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Aka- 

demien 

c) Kongl. Målare och Bildhuggare Akademien ... 

d) Kongl. Södermanlands Regementes Militär Aka- 

demi 

e) örlogsmanna Sällskapet 

f) Allmänna Barnhus Direktion 

g) Kongl. Patriotiska Sällskapet 

h) Sällskapet Pro Patria 

i) Ordens-sällskapet Augustibröderna 

k) Ordens-sällskapet Pro Lantura 

1) Ordens-sällskapet Fribyggare-samhället 

m) Okändt välgörenhets Sällskap 

Ensidiga minnespenningar med K. Gustafs bild N. 85-90. 91. 

92. 

93—98. 
99—102. i» •n *i M « » n n n *» n » 11 103, 104. 
106, 106. 107—110. 

111—114. 
115. 

116. 

117, 118. 

119. 
120, 121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127—129. DROTTNING SOPHIA MAGDALENA. 

KONUNG GUSTAF ni: 8 GEMÅL. 

Prinsessan Sophia Magdalenas förmälning genom pro- 
kuration med Svenska Kronprinsen Gustaf i Kö- 
penhamn d. 1 Oct. 1766 N. 

Drottningens kröning i Stockholms storkyrka d. 29 Maj 
1772 

Drottningens död i Stockholm d. 21 Aug. och begraf- 
ning i Riddarholms kyrkan d. 30 Sept. 1813 » 

Ensidig minnespenning med Drottning Sophia Magda- 
lenas bild „ GUSTAF IIL* Prins Gustafs födelse den 13 (24) Januari 1746. 

Sedan 1682 hade icke någon thronarfvinge blifvit född 
inom landet Underrättelsen om Gustafs födelse mottogs 
derför med glädje, och mången delade Grefve Carl Gustaf 
Tessins på den första minnespenningen uttryckta förhopp- 
ning, att detta furstebarn skulle i en framtid tillvägabringa 
förening mellan de mot hvar andra kämpande partierna. 
Förhoppningen besannades, fastän icke på det sätt som 
Tessin och många med honom önskat och väntat. 

1. 

Åts. TE NASCENTE RENASCIMUR. Den uppgående 
solen kastar sina strålar öfver ett nordiskt landskap 
wh skingrar lätta moln. I afskärn.: gust. svec. goth. 
v - Q. princ. haer. — På ett berg: d. f. 

Frans. SPARSOS RECOLLIGET IGNES. Ett stort lå- 
gande h jer ta under en konglig krona drager till sig en 

* Jfr K. Adolf Fredrik, n. 10, 11, 14, 26, 34, 48, 46, 49. — Åtskilliga bland 
GosUf III:s minnespenningar halva utkommit långt efter tiden för de till- 
dragelser, på h vilka de hafva afseende. Stamparne till dessa graverades af 
0. Liungberger och C. G. Fehrman efter förslag nppgifna af G. G. Adlerbeth 
och bekostades af Konungen, som fattat beslut att på detta sätt, efter exem- 
plet af Frankrikes Konungar Ludvig XIV och XV, för sin tid bilda en »Hi- 
itoire metallique.» Medaljerna gjordes dels af 18:de, dels af ll:e storleken 
(19 eller 14 lin. diameter). Ny stamp till åtsidan graverades icke för alla. 
Den tillämnade serien hann icke fulländas medan Konungen lefde, och efter 
tau död upphörde snart företaget. — Ett påbörjad t praktfullt planchverk, 
upptagande såväl dessa som andra öfver Konungen präglade minnespenningar, 
utfördes af kopparstickaren Professor Jakob Gillberg och, efter hans död, af 
Rofgravören Martin Rudolf Heland, men vardt icke heller fuilbordadt, ehuru 
nycket stor kostnad blifvit derpå nedlagdt. De färdigblifna plåtarne för» 
viras na i K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, som år 1867 ut- 
g*f en liten upplaga af 100 exemplar, upptagande plancherna 1 — 78, 80 — 82, 
K, 90, 101, 106, 110, i allt 86 plancher. 140 GUSTAF III. 

mängd små, kretsande, lågande hjertan. Vid nedra kan- 
ten: D. 13. UN. 1746. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Präglad genom Riksrådet Grefve C. G. Tessins 
försorg. — Berch (Adolf Fredrik) 298: 10. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

2. 

o 

Ats. Densamma som till n. 1. 

Frans. WÄSTRA STLFWERBERGETS ALT SEDAN GU- 
STAVIANISKE TIDEN FÖBMÖRCKADE MÅNE ÅTERWENTAE 
NU MED PRINTS GUSTAF SIN FORDNA GLÄNTS. I afskärn.: 

Forming$ Grufwan d. 13. Jan. 1746. D. T. & A. C. — allt tecknad t 

på en förmörkad månskifva, som sjunker undan och lem- 
nar en klar strimma vid kanten. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
E. Myntet. — Präglingen besörjdes af d. v. Kammarherren, 
sedan Landshöfdingen Daniel Tilas och Bergsrådet Adolf Chri- 
8tiernin med anledning deraf, att första smältningen från en 

fammal upprensad grufva, kallad Föreningsgrufvan, vid Vestra 
ilfverberget i Norrbårke socken i Dalarne skedde samtidigt 
med Gustafs födelse. Gustaf II Adolf hade som Kronprins 
haft dessa gruffalt i förläning. — Några fl exemplar af minnes- 
penningen präglades af silfver från denna smältning. — Berch 
[Adolf Fredrik) 298: 11. Hildebrand, Minnesp. öfver enskilda 
>v. män o. qvinnor, pag. 176. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 3. 

Åts. ET EXTITIT LUX. gen. i. Solen, hvars strålar 
förjaga nattliga töcken, uppgår öfver ett rutadt plan. I 
afskärn.: die xni ianuarii mdccxlvi. 

Frans. TANTO NUMINE. Minerva, med kask, har- 
nesk och spjut sittande på en sky, håller i venstra han- 
den en oval sköld tecknad med §. Nedanför, på ett 
plan vid sidan, ligga frimurare sinnebilder (himmelsglob, 
bok, pergamentsrulle, cirkelmfttare, vinkelhake, murslef, 
vattenpass). I afskärn.: in mem. des. et fel. nat. gu- 
stavi pbinc. haer. l. fr. MUR. r. s. pos. — På kanten 
af planet: d. f. GU8TAF III. 141 

Diam. 17 1 /» lin. (16:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Slagen 
af Svenska Frimurare ordens loge J>S:t Jean auxiliaire.D — 
Berch (Adolf Fredrik) 298: 12. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
alfver. Kronprinsen Gustafs 16cde födelsedag den 24 

Januari 1761. * 

Rikets Ständer, som genom sina Talmän framfört lyck- 
önskningar på födelsedagen^ beslöto den följande 28 Febr. 
ott låta prägla denna minnespenning. Rörande Kronprin- 
sens myndighets förklarande följande året se K. Adolf 
Fredrik, n. 34. 

4. 

Åts. GUSTAVUS PBINCEPS HAER. EEGNI SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., bar, med omknutet hår. — Under bröst- 
kanten: D. V. ' 

Frans. LAETITIAE CEESCENTL En qvinna (Gläd- 
jen), i antik drägt, står med en lagerkrans i högra och 
en uddlös lans (hasta pura) i venstra handen. I af- 
skärn.: ex decr. ordd. r. s. i 76 i. 

Diam. 177 2 lin. (16:e storl.). Grav. af D. Fehrman. St. på 
K. Myntet, åtsidans bräckt. — Minnespenningen lemnades Kron- 
prinsen, då han d. 5 April 1762 aflagt tro- och huldhets ed på 
rikssalen. — Berch 313: 1. Sst. n. 1. — K. .Mk. en i guld, 
en i silfver. B-n i silfver. 

4. a. 

Åts. GUSTAVUS PBINCEPS HAER REGNI SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., med ombundet hår, i tidens drägt och 
med Serafimer ordens band. — Nedanför: g. l. 

Frans. Densamma som till n. 4. 

Diam. 17 1 /^ lin. (16:e storl.). Åtsidans stamp, grav. af G. 
Liungberger sedan Fehrmans stamp blifvit bräckt, på K. Myn- 
tet. — KT Mk. o. B-n i silfver. * Efter Dja stilen i tideräkningen, som antogs i Sverige 1753, svarar 
d- 24 Januari mot gamla stilens 13:de. 142 GUSTAF III. Kronprinsens besök på Kongl. Myntet den 15 

December 1762. 

Sedan Kronprinsen, efter myndighets förklaringen, bör- 
jat besöka kollegierna, infann han sig med Kammar Kolle- 
giets president och ledamöter pä Kongl. Myntet, att taga 
kännedom om mynttillverkningen, då denna minnespenning 
i hans närvaro präglades. 

5. 

Ats. Kronprinsens namnbokstaf ett dubbelt Q mel- 
lan Sveriges tre kronor under en stor konglig krona. 

Frans. CLARIS NOMEN VIRTUTIBUS jEQVAT. i 4 rader. 

Diam. 11V 2 — 12 lin. (8— 9:e storl.). St. på K. Myntet. — 
Berch 313: 2. Sst. n. 2. — K. Mk. en i guld, en i silfver 
B-n i silfver. Kronprinsen blifver Upsala Universitets Kansler 

den 9 April 1764. 

Efter Riksrådet, Kanslipresidenten Orefve Anders Jo- 
han von Höpken, som år 1764 nedlagt kanslersembetet, 
blef Kronprinsen d. 4 April samma år af Universitetet 
vald till Kansler. Uppdraget mottogs d. 9 April och be- 
hölls ända till thronbestigningen 1771. 

6. 

o 

Ats. Densamma som till n. 4. 

Frans. TUA SIM TUA DICAR OPORTET. Gustavian- 
ska auditorii byggnaden i Upsala. I afskärn.: cancellario 

8UO 8ERENIS. ACADEMIA UPSAL. A. MDCCLXIV. 

Diam. 17 l / 2 lin. (16:e storl.). St. på K. Myntet. Slagen af 
Upsala Universitet. — Minnespenningen lemnades Kronprinsen GUSTAF III. 143 

d. 3 Dec. 1764. — Berch 314: 3. Sst. n. 3. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

6. a. 
Dylik; men med åtsidan af n. 4. a. 

Diam. 17 ! / 2 lin. (16:e storl.). — K. Mk. o. B-n i silfver. Kronprinsens formftlning med Sophia Magda- 
lena af Danmark i Stockholm den 4 Novem- 
ber 1766. 

Aftalet om detta äktenskap uppgjordes, oaktadt Grustafs 
föräldrars missnöje, egenmäktigt af Svenska Rådet redan 
år 1751, då således de blifvande makarne ännu icke voro 
mer än 5 år gamla. Förlofningen blef dock icke officielt 
kungjord förr än d. 3 April 1766. Bruden, hemtad af 
Riksrådet Grefve Adam Horn, mottogs af Gustaf d. 8 Oc- 
toher i Helsingborg. Uppresan gick genom Halland, Göte- 
borg, Y ester götland, Vestmanland, och d. 28 Oct. ankom 
Prinsessan till Drottningholm. Den 4 Nov. skedde det 
högtidliga intåget i Stockholm, hvarefter samma dag vig- 
seln förrättades i slottskapellet af Ärkebiskop Magnus Be- 
ronius. Jfr K. Adolf Fredrik, n. 42, 43 och Dr. Sophia 
Magdalena, n. 1. 

7. 

Åts. GUSTAVUS PRINCEPS HAER. REGNI SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., bar, med ombundet hår. — Under bröst- 
tanten: C. F. 

Frans. PRINCIPI IUVENTUTIS ARTIUMQ. LIBERAL. 
PBAES. AC PROMOTORI CUM EXOPTATA TORI SOCIA FE- 
LICITER REDUCI SCALPTURAE TENTAMEN PRIMUM DEV. 
OFFERT C. G. PEHRMAN. MDCCLXVL i 10 rader. 

Diam. Il 1 /,— 12 lin. (8 — 9:e storl.). Förstlingsarbete af gra- 
vören Carl Gustaf Fehrman, som snart lemnade mera fullkom- 
liga prof på sin konstnärsförmåga. St. på K. Myntet. Bok- 
stafVen q i frånsidans inskrift står bakvänd. — Berch 314: 4. 
Sst. n. 4. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 144 GUSTAF III. 

8. 

Åts. GUSTÅVUS PRINC. HAER. R. SV. SOPHIA MAG- 
DAL. PRINC. HAER. R. DAN. ET NORV. Kronprinsens och 
Prinsessans bröstbilder vända mot hvarandra, hans med 
ombundet hår, båda med veck kring bröstkanten, på 
Prinsessans bild uppfästa genom ett smycke öfver axeln. 

Frans. AUSPICATO CONNUBIO. Svenska och Dan- 
ska vapensköldarne under en gemensam furstelig krona 
på en ornerad cartouche, bak om hvilken uppskjuta 
två lågande Hyraens facklor fasthållna genom en myrten- 
guirland. Vid hvardera sidan framblickar ett liggande 
lejon. I afskärn.: adclamante populo mdcclxvi. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Präglad först 1778. St. på K. 
Myntet. — Sst. n. 5. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsens resa till bergslagerna i Septem- 
ber 1768. 

Resan gjordes, i sällskap med Landshöfdingen, Bergs- 
rådet Friherre Daniel Tilas, genom bergslagerna i Rosla- 
gen, GestriUand, Dalarne, Vermland, Nerike och Vest- 
manland. Kronprinsen mottog under denna färd en mängd 
böneskrifter om Regeringens bistånd till afhjelpande af 
bergsbrukarnes nödstälda belägenhet, hvilka skrifter W- 
drogo att framkalla och styrka Konung Adolf Fredriks 
yrkande i Rådet att riksdagen måtte sammankallas. Jfr 
K. Adolf Fredrik, n. 46. 

9. 

Åts. GUSTÅVUS PRINCEPS HAER. REGNI SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., med långt, utslaget hår. — Nedanför: 

6. LIUNGBEBQEB. 

Frans. SPECTATOR ADDIT ANIMOS. Kronprinsen i 
antik krigaredrägt och mantel, med en grönskande qvist 
i handen, går fram till en qvinna (Bergslagen), som, 
sittande på en häll vid foten af ett berg, håller venstra GU8TAF III. 145 handen på ett nedlagdt, brinnande grufbloss, och med 
den högra helsar Prinsen, tillika pekande på åtskilliga 
å marken liggande gjutna arbeten (ankare, kanon, mör- 
sare, bomb och kulor). Vid qvinnans fot ligger en ka- 
nin. I bakgrunden ses en gruföppning i berget samt 
machinhus och malmtunnor på sina tåg. I afskårn.: 

METALLA PRINC. HAER. LUSTRAVIT MDCCLXVIII. — På afskär- 

ningslinien : g. l. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. senare af G. Liungberger. 
St. på K. Myntet. Åtsidans stamp har blifvit bräckt. — En 
grönskande qvist buren i handen användes i forntidens medalj- 
arbeten att beteckna glädjen. Kaninen var en sinnebild af 
underjordiska minarbeten och förekommer derför stundom på 
antika mynt som ett signum för Spanien, fordom bekant for 
sina rika grufvor. — Sst. n. 6. — K. Mk. (2 ex.) i silfver. 

%/. a* 

Dylik, med åtsidan af omarbetad stamp, nära lik* 
nande; men gravörens namn år tecknadt: liunobkroeb. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). St. på K. Myntet. — B-n, De 
Geers saml. i silfver. Hr Oldenburgs, Hr Wedbergs saml. i 

brons. Kronprinsens utrikes resa åren 1770 och 1771. 

Kronprinsen, under antaget namn af Grefve af Gotland, 
och hans broder Fredrik Adolf, som kallade sig Grefve 
af Öland, företogo i sällskap med Riksrådet Grefve Carl 
Fredrik Scheffer och en liten svit resan d. 8 Nov. 1170, 
besökte hofven i Köpenhamn, Eutin, Braunschweig och 
Zweibriicken, samt ankommo till Paris d. 4 Febr. 1771, 
der de af Konung Ludvig XV mottogos med lifliga vän- 
skapsbetygelser och praktfulla fester, hvilka sednare dock 
snart afbrötos genom den ankomna underrättelsen om Ko- 
nung Adolf Fredriks död. 

10. 

Åts. GUSTAVUS PEINCEPS HAEB. KEGNI SVEC. Bröst- 
bilden, h. 8., bar, med ombundet hår. — Under bröst- 
kanten: c. o. r. 

10 146 GUSTAF III. 

Frans. LONGABUM HAEC META VIABDM. Herkules 
som yngling, med klubban i hand och lejonhuden ned- 
hängande från sk u Uran, går fram mot en bergshöjd, 
på hvars topp står årans strålande tempel. I afskärn.: 
peregrin atio pr. haer. mdcclxx. — På marken: c. o. F. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman år 1783. 
St. på K. Myntet. — Sst. n. 7. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
i siltver. Konung Gustaf återkommer från sin utländska 
resa till Stockholm den 29 Miy 1771. 

Gustaf mottog i Paris d. 1 Mars 1771, under ett besök 
på operan, underrättelsen om Konung Adolf Fredriks plöts- 
liga frdnfäUe. Återresan frän Paris, fördröjd genom under- 
handlingar med Franska Regeringen och Hertig Fredrik 
Adolfs sjukdom, företogs d. 25 Mars, sedan Grustaf d. 15 
i samma månad undertecknat och hemsändt sin konunga- 
försäkran. Efter aflagdt besök hos morbrodern Konung 
Fredrik II i Berlin gick Konungen vid Udas på Riigen 
d. 14 Maj ombord på örlogsskeppet Sophia Albertina, kom 
d. 18 till Carlskrona och d. 30 till Stockholm. 11. 

Åts. GUSTAVUS in D. G. EEX SVECIAE. Konungens 
bröstbild, h. s., bar, med långt, utslaget hår uppkastadt 
öfver bröstkanten. — Nedanför: o. o. fbhrman. 

Frans. LAETATUR REVERSO. Solguden, med strå- 
lande hufvud, åker med sitt fyrspann öfver Tvillingar- 
nes tecken på zodiaken. Nederst ett litet med tre kro- 
nor tecknadt segment af jordklotet. I afskärn.: reg. 

REDUC. VERGENTE MAIO. MDCCLXXI. På fältet: FEHRMAN. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman år 1784. 
St. på K. Myntet. — Åtsidans stamp har blifvit flera gånger 
omgraverad med någon ringa olikhet, i synnerhet i afseende 
på nårets fall. På K. Myntet förvaras stamparne till 3 dylika 
åtsidor, hvilka synas hafva varit ämnade att omvexlande begag- GUSTAF III. 147 

nas. — Tvillingarnes tecken utmärker tiden för Konungens och 
vårens återkomst. — Sst. n. 8. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 

silfver. Konungen blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens 
beskyddare den 19 Augusti 1771. 

Konungen mottog, på Akademiens anhållan, d. 19 Ang. 
1771 protektoratet, och infann sig första gången i Akade- 
miens sammankomst d. 5 Febr. 1772, då han skänkte Aka- 
demien Konung Adolf Fredriks matematiska och fysiska 
instrumenter. Under de närmast följande åren förnyades 
hans besök icke sällan. 

12. 

Åts. NUTRIT REPARATQUE LABORI. En på marken 
upprest sädeskärfve i form af en vase. I afskärn.: gust. 

Hl. KEX SVEC. PROTECTOR. 

Frans. REGIA ACADEMIA SCIENTIARUM. En strå- 
lande stjerna mellan Sveriges tre kronor under en kong- 
% krona. 

Diam. 11% lin. (8:e storl.). Åtsidans stamp af G. Liung- 
berger har blifvit omgraverad. St. på K. Myntet. Frånsidan, 
som innehåller Akademiens vanliga sinnebild, är densamma 
som till K. Adolf Fredriks n. 13. — Slagen af K. Vetenskaps 
Akademien. — Berch 315: 9. Sst. n. 9. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. Konungen uppmanar Landtmarskalken ock öf- 
riga Talmannen, att söka beveka Rikets Stän- 
der till biUggande af partistriderna, den 28 No- 
vember 1771. 

Konungen hade redan i sitt tal vid riksdagens öppnande 
d. 25 Juni 1771 manat till enighet; men icke desto mindre 
bkfvo striderna mellan partierna häftigare än vid de flesta 148 GUSTAF III. 

föregående riksmötena. Han uppkallade derför d. 28 Nov. 
Landtmarskälken och Talmännen och lade dem allvarligt 
på hjertat att söka stifta fred, antydande vådan af parti- 
söndringen, hvilken vore säkraste vägen till enväldet, i fall 
han ville begagna sig af detta medel. Men uppmaningen, 
om den ens framfördes till Stånden, blef utan verkan- Rå- 
det förbjöd tryckning af Konungens vid detta tillfälle hållna 
tal, utan förutgående granskning af Sekreta Utskottet, hvar- 
vid vissa ställen uteslötos. Då talet likväl trycktes i en 
landsortsstad, beifrade Ständerna denna åtgärd som ett 
högmålsbrott och läto trumma efter boktryckaren, hvilken 
måste fly ur riket. 

13. 

Åts, GUSTAVUS III. D. G. EEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med långt, utslaget, böljande hår. — 
Nedanför: o. ltungberger. 

Frans. PACIS AMOR ET CIVILIS CURA CONCORDIAE. 
Minerva, stående, räcker en olivqvist åt en q vinna (Sve- 
rige), som står med sin trekrönta sköld vid sidan, 
medan gudinnan med ahdra handen trycker till marken 
en manlig figur (Tvedrägten), som har ormhår och i 
ena handen sin fackla, med den andra gripande fast i 
qvinnans kläder. I afskärn.: xxvm now. mdcclxxi. — 
På planet: o l. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet, åtsidans bräckt. — Prih. G. G. Adlerbeth, som upp- 
gifvit förslaget till denna minnespenning, yttrar i en anteck- 
ning sin förtrytelse, att gravören gjort Tvedrägten till en man- 
lig i st. f. en qvinlig figur, och att i afskärningen graverats 
now. i st. f. nov., &hvilket», tillägger han, »blifver för en viss 
Herres räkning, som meddelte medallieuren en så Ftafvad a In- 
skrift af mitt project.» Den åsyftade »Herren» var Frih. Fredr. 
Sparre f slutligen Grefve och Rikskansler). — Sst. n. 10. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan af n. 11. finnes i K. Mk. 
i silfver. GUSTAF III. 149 Konungen stiftar Vasa orden på kröningsdagen 

den 29 Maj 1772. 

Redan d. 8 Oct. 1771 meddelade Konungen i Rådet sin 
aftigt att vid sin kröning stifta denna orden, med önskan 
att Rikets Rad ville lemna Ständernas Sekreta Utskott 
kännedom af denna hans föresats. Först d. 19 Maj 1772 
framlade Utskottet förslag till Rikets Ständers skrifvelse, 
hvilken var lika mycket afstyrkande som tillstyrkande. 
MeUertid tillkännagaf Konungen i ordenskapitlet d. 28 
Maj sitt beslut. Ordens namn och tecken (den förmenta 
vasen) skulle upplifva minnet af Vasaätten och de stora 
Konungar, som ur denna haft sin upprinnelse, samt der- 
jemte beteckna aUa näringars moder åkerbruket. Enligt 
statuterna, som af Konungen under skr ef vos på krönings* 
dagen, innan han begaf sig till kyrkan, var orden bestämd 
att utdelas till personer, "som i åkerbruk, bergshandtering, 
ädlare konster och handel, eller genom nyttiga skrifter i 
dessa ämnen gjort det allmänna synnerliga tjenster." För- 
sta dubbningen skedde d. 17 Juli 1772. 

14. 

Åts. GCSTAVUS m. D. G. KEX SVEC. Bröstbilden, 
h. s., med ombundet hår, i harnesk och der öfver or- 
densbandet. — Nedanför: g. l. 

Frans. IUVAT INDULGERE LABOBI. Ordenstecknet, 
sådant det ursprungligen var, en vase inom en oval 
ram hängande i en ögla, med inskrift på ramen: gustaf. 
den. tredie. IN8TIKTARE. MDCCLXXii. Vid nedra kanten: 

D. 29. MAII. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. Utkom först år 1775. — Sst. n. 14. — K. Mk. 2 
ex. i silfver. B-n en i guld, en i silfver. 150 GUSTAF III. Konungens kröning i Stockholms storkyrka den 

29 Témj 1772. 

Kröningen hade blifvit länge uppskjuten titt följd af 
Ständernas strider, bland annat om sättet att ännu ytter- 
ligare inskränka konungamakten. Slutligen afgåfvo de d. 
28 Febr., "till Kongl. Majits nådiga underskrift och fast- 
ställande", en konunga försäkran innehållande bland annat 
att "Kongl. Maj:t är benägen att alltid instämma med Ri- 
kets Ständer, såsom maktegande nu och framdeles att göra 
sådana beslut, stadgar och förordningar om sig och riket } 
som de pröfva tjenlige till det allmänna bästa samt deras 
frihet, sätt- och trygghet." Kröningsakten förrättades af 
Arkebiskop Magnus Beronius, som jemte äldsta Riksrådet 
Grefve Adam Horn påsatte kronan. Hyllningen skedde 
d. 1 Juni på "yttre slottsborggården mot skeppsbron" (Lo- 
gården). 

15. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget hår, i krona och kru- 
ningsdrägt samt öfver denna de fyra ordenskedjorna. — 
Nedanför: liungberger. 

Frans. PATRIAE CURA SALUSQVE TUAE. Konungen 
i kröningsdrägt, med krona och spira, sitter på en 
gående, prydligt smyckad häst. I afskärn.: coronat. 

HOLMIAE D. XXIX. MAII MDCCLXXII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. Slagen på statens bekostnad. — Berch 314: 6. 
Sst. n. lo. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

16. 

Åts. GUSTAVUS ADOLPHI FIL1US. REX. Bröstbilden, 
h. s., med utslaget hår, krona och kröningsmantel samt 
öfver denna serafimerkedjan. (Bröstbilden går ända ned 
till kanten). 

Frans. GENERIS ET VIRTUTUM CONSENSU SVECORUM 
SCEPTRA CAPESCENS A. MDCCLXXII. D. XXIX. MAJI. i 7 rader. GUSTAF III. 151 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Atsidans stamp han flera gånger blifvit omgjord. 
Afven till frånsidan finnas 2 stampar. — Var kastpenning vid 
kröningen. — Berch 314: 7. Sst. n. 16. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

16. a. 

Lik n. 16; men nedanför bröstbilden står gravörens 
namn: fehbman. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). — Atsidans stamp, som blifvit 
bräckt, på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

16. b. 

Åts. GUSTAVUS in. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den som på n. 16; men nedanför står: f. 

Frans. Densamma som till n. 16. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. o. 
B«n i silfver. 

17. 

Åts. GUSTAVUS IH. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., med ombundet hår, i harnesk med ett skäggigt 
ansigte på bröstet och serafimerbandet. — Nedanför: 

& UUNOBKRGEB. 

Frans. TIBI MUNERA MONTES. En krönt, ornerad 
sköld tecknad med ett stort Q står på en grupp af 
bergverks sinnebilder (ankare, kulor, bomb, kanon, en 
stångjernshammare i gång m. m.) samt en merkuriistaf 
och ett liggande ymnighetshorn, ur h vilket falla pen- 
ningar märkta, somliga med ett krönt g andra med en 
krona. I bakgrunden ses berg, en vattenränna och 
hytterök. I afskärn.: d. xxix. maii a. mdcclxxh. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. Sla- 
gen af Bruks Societeten och lemnad Konungen på årsdagen af 
kröningen d. 29 Maj 1773. — Berch 315: 8. Sst. n. 17. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i .silfver. 

18. 

Åts. GUSTAVUS. III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. 8., bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: b. 152 GUSTAF III. 

Frans. NATUS MDCCXLVI. CORONATUS MDCCLXXII. 
inom en lagerkrans. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 9 1 /. lin. (6 l / 2 etorl.). Grav. af C. Enhörning 1788 för 
hans regentlängd. — Sst. p. 766, n. 14. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. Konungen räddar fäderneslandet genom den lika 
dristigt som lyckligt verkstälda revolutionen den 

19 Augusti 1772. 

Konung Gustaf älskade sitt fädernesland allt för högt, 
att han skulle kunnat längre se dess sönderslitande genom 
mäktlystna, till en stor del af Sveriges fiender besoldade 
partimän. Sedan han d. 19 Aug. 1772 tagit trohetsed af 
sitt Lifgarde, för hvilket han tUlkännagaf sitt beslut "att 
åter sätta lugnet i fäderneslandet genom sjelfsvåldets för- 
tryckande, aristokratiska maktens af skaffande och den ur- 
gamla Svenska frihetens upplifvande," lät han bevaka Rå- 
det i dess samlingsrum. Derefter red han, åtföljd af nå- 
gra tillgifna personer, ut i staden till de öfriga garnisons- 
regementena, hvilka äfven aflade trohetsed, och lät sätta 
säker vakt vid Artillerigården, Skeppsholmen, Banken och 
andra ställen, som ansågos vigtiga att försvara. Följande 
dagen tog han trohetsed af kollegierna och borgerskapet 
samt kallade Rikets Ständer att möta på rikssalen d. 21 
Aug. Allt aflopp utan våld, utan blodsutgjutelse och un- 
der folkets fröjdebetygelser. 

19. 

o 

Ats. Densamma som till n. 11. 

Frans. MAXIMA INCRUENTA. Den bevingade se 
gergudinnan framsväfvar, bärande en framräckt eklöfs 
krans (raedborgarekronan) i den högra och en palmqvis 
i venstra handen. I af skarn.: ob cives servatos xix aug 
mdcclxxii. — På fältets nedra kant: c. fehbman. GUSTAF III. 153 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. 
på K. Myntet. Utkom 1785. — Sst. n. 18. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

20. 

Åts. GUSTÅVUS m. D. G. EEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. 8., bar, med långt, utslaget, böljande hår. 

Frans. UT MEA SIT. SERVATA MEA VIETUTE. Per- 
seus, i antik rustning med Merkurii vingar på kasken 
och halarne, håller Minervas sköld skyddande öfver den 
vid klippan fängslade Andromeda, medan han vänder 
roedusa-hufvudet mot draken, som uppstigit ur hafvet 
att förgöra henne. I afskärn.: xix. augusti, mdcclxxii. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. Grandel medan han 
vistades i Rom, der han af Konungen sjelf, under dess besök 
i denna stad 1784, anmodades att utföra detta arbete. Stam- 
P&me hemsändes från Rom, men åtsidans stamp bräcktes vid 
rcte eller 7:de aftrycket. De förvaras på K. Myntet. — Fabeln 
om Perseus, som räddar Andromeda från hafstrollet, här sinn- 
rikt tillämpad på Gustaf, som räddat Sverige från anarkien, 
berattas i Ovidii Metamorph. Lib. IV. — Sst. n. 20. — R. — 
K. lik., B-n, De Geers saml. i silfver. 21. 

Åts. GUSTÅVUS ffl. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med ombundet hår, i fjällharnesk och der 
öfver serafimerordensbandet. — Nedanför: o. l. 

Frans. CONCORDES REGIQ. FIDELES. En bisvärm, 
följande sin vise, flyger från en kupa, hvars bottenplan 
står på ett underlag af stenar omgifvet af träd. På 
marken ligger en sädeskärfve. I afskärn.: cives holm- 
eks. A? 1772. D. 19 AUG. 

Oval, 13 1 /* lin. hög (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. 
St. p& K. Myntet, åtsidans skadad. Slagen på Konungens be- 
fallning, att utdelas åt de Stockholms borgare, som följde honom 
då han d. 19 Aug. red ut att taga trohetsed af trupperna. 
På sin födelsedag d. 24 Jan. 1773 utdelade Konungen sjelf i 
rådhussalen medaljen i guld åt 15 borgare, att bäras i Svärds 
ordens band, i silfver åt 31, att bäras i hvitt band. Derjemte 
lemnade Konungen minnespenningen i silfver, att bäras i hvitt 
tand, åt underofficerare af Lifgardet, som vid samma tillfälle 154 GUSTAF III. 

följt honom, och erhöll tillika hvar och en af dessa bref på 
en årlig pension af 300 daler kopparmynt för lifstiden. — 
Berch 315: 12. Sst. n. 19. — K. Mk. 2 ex. i silfver. B-n en 
i guld med ögla och ring, en i silfver. Konungen framlägger sin nya regeringsform 
för Rikets Ständer, som utan motsägelse an- 
taga densamma, på rikssalen den 21 Augusti 

1772. 

Konungen öppnade plenisammanträdet med ett tal, hvars 
stränga allvar och sanning gjorde att motsägelse omöjlig. 
Derefter upplästes den nya, i hufvudsaklig överensstäm- 
melse med grundlagen före dr 1680, af Konungen upp- 
satta regeringsformen, hvilken enhälligt antogs. Äfven 
Gustafs fiender erkände, att han nu hade kunnat gifva 
konungamakten sä stor utsträckning han behagat. Men 
med ädel hof samhet begagnande det gynnande tillfället af- 
gaf han samma dag sin konungaförsäkran a/fattad i över- 
ensstämmelse med den nya grundlagen. Den 27 Au g. 
aflade Rikets Ständer genom en deputation, anförd af 
Landtmarskalken, "den känslofullaste tacksägelse för den 
höga, upplysta och kraftiga vård K. Maj:t behagat taga 
om dess rike 9 om Svenska friheten och vår sällheii evärd- 
liga tider", samt "anhöllo om tillåtelse att en Kongl. Maj:t 
värdig och till detta glada tillfälle lämplig skådepenning 
må blifva slagen och till K. Maj:t i underdånighet öfver- 
lemnad, hvilken jemte våra tideböcker må blifva detta yp- 
perliga tideskiftes varaktiga minnesmärke för våra senaste 
efterkommande" Formulär till allmän tacksägelse och bön 
i anledning af den nya regeringsformen utfärdades, att på 
en bestämd tacksägelsedag i kyrkorna uppläsas. 

22. 

Åts. LIBERTAS MANENS. Frihetsgudinnan står, med 
högra handen uppsträckt, hållande i den venstra staf- 
ven ined frihetshatten på ändan, stödjande armen på GUSTAF III 155 

en med fyra sigill förseglad bok (den nya grundlagen), 
som ligger på en afskuren kolonn. På marken stenar 
och gräs. I afskärn.: proscripta licentia. — På afskär- 
ningslinien: g. l. 

Frans. GUSTAVO III. SV. G. V. Q. REGI FORMA RE- 
GIMINIS QVAE ANTIQVA FUERAT AB ORDD. R. REDDITA A. 
MDCCLXXn. D. XXI. AUG. ET IISDEM ROGANTIBUS FUNDA- 
TAE QVIETIS NUMMO INSCRIPTA MEMORIA i 10 rader. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. i 
Banken. Slagen af Konungen på Rikets Ständers begäran. — 
Atsidan är kopierad efter den af Ständerna år 1756 slagna 
minnespenningen (se K. Adolf Fredrik, n. 27), utan annan vä- 
sentlig skilnad, än att frihetsgudinnan, enligt sägen på Ko- 
nungens befallning, gjorts något mindre frodig, och tillägget 
af de betydelsefulla orden i afskärningen, — en i sanning skon- 
sam hämnd af en Konung, som nu kunnat på mer än ett sätt 
återgälda Ständernas hånfulla beteende mot hans föräldrar. — 
Bercn 315: 11. Sst. n. 24. — K. Mk. en i guld, en i silfver. 
B-n i guld. 

/tji* a. 

Dylik; men åtsidan präglad med annan stamp, utan 
gravörens namnbokstäfver, i öfrigt föga skiljaktig. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). — De Geers, Hr Oldenburgs saml., 
Christiania Univers. i silfver. 

22. b. 

Den först gjorda frånsidan hade följande inskrift: 
GCSTAVO III. SV. G. V. REGI CUSTODIA LEGUM QVAM PRO 
COMMUNI QVIETE MAIORES INVIOLATAM HABUERANT RED- 
DITÅ IN COMITIIS AN. MDCCLXXn D. XXI. AUG. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). — Stampen blef icke härdad. In- 
skriften ogillades måhända af det skäl att deri icke namnes 
att minnespenningen präglades på Rikets Ständers anhållan. — 
K. Mk. en afprägling i bly. 

23. 

Åts. GUSTAVUS Ul D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med ombundet, långt hår. — Nedanför: 

K*. 8CHWKMIHMANN F. 156 GUSTAF III. 

Frans. SVECIA SERVATA i afskärningen. Konun- 
gen, i antik drägt med strålkrona på hufvudet, fattar 
styret på ett redlöst skepp, som med bruten mast dy- 
ker ned i de upprörda vågorna, under det han med 
venstra handen visar mot en mellan delade skyar strå- 
lande triangel (Treenighetens symbol). Skeppets flagga 
för Sveriges tre kronor. På afstånd resa sig höga, stela 
klippor ur bränningarne. 

Diam. 21 Vj lin. (21:a storl.). Grav. af Kasper Josef Schwen- 
dimann i Venedig år 1781 på föranstaltande af Baron Didaco 
Bodissoni, som någon tid hade vistats i Sverige och hyste stor 
beundran för Konung Gustaf. — Sst. n. 21. — K. Mk. i guld. 
B-n i silfver. De Geers saral. i brons. 24. 

Ats. Densamma som till n. 23. 

Frans. GVSTAVO REGI IVSTO PIO PEL. FACTIONIBVS 
PILEI ET PETASI ABSQ. CAEDE PRVDENTIA SOLA DELE- 
TIS ANARCHIA SVBLATA HONORIBVS MILITARI VIRTVTI 
AVITISQ. LEGIBVS RESTITVTIS CONCORDIA ORDINVM DIE 
XXI AVG. MDCCLXXH COMM. CONSENSV F1RMATA SVECIA 
RENASCENS OPTIMO PRINCIPI på 13 rader. Der under 
en stjerna. 

Diam. 21 1 / 2 lin. (21:a storl.). Grav. och bekostad af samma 
personer som den föregående. Genom nämnda främlingars för- 
sorg hafva riksdagspartiernas namn »Hattar» och »Mössor», 
bedröfliga i åminnelse, inkommit i Sveriges medaljhistoria. 
Sjelf förbjöd Konung Gustaf genom offentlig kungörelse och 
varning d. 24 Aug. ] 772 att begagna »de förhatliga och veder- 
stygliga ord, som tjent att beteckna de begge partierna.» — 
Sst. n. 22. — K. Mk. i guld. B-n i silfver. De Geers saml. 
i brons. 

24. a. 

Frånsidorna af n. 23 och 24 sammanpräglade. 

Diam. 21% lin. (21 storl.). — Sst. n. 23. — K. Mk. i guld. 
B-n i silfver. GUSTAF III. 157 Konungen afskaffar Angelsetortyr den 27 Augusti 

1772. 

Konungen tillkännagaf d. 27 Aug. 1772, således få da- 
gar efter det han erhållit verklig konungamakt, i Rådet 
sitt beslut att af skaffa alla tortyrmedel, och skrifvelse här- 
om utfärdades samma dag till vederbörande Länsstyrelser. 
Särskildt fick Öf ver ståthållaren befallning att låta förstöra 
hufvudstadens pinliga fängelser, bland hvilka de ryktba- 
raste, under politiska förföljelser på ett afskyvärdt sätt 
begagnade, voro "Rosenkammaren" på Smedjegården och 
*Hvita hästen" under gamla rådhuset 

25. 

o 

Ats. Densamma som till n. 13. 

Frans. PRAESIDIDM INNOCENTIAE. En qvinna (Rätt- 
visan), i antik drägt, står på ett slätt plan, med en 
uddlös lans (hasta pura) i högra och vågen i venstra 
banden, trampande på brutna bojor. I afskärn.: quae- 

STIONE VIOLENTA SUBLATA XXVII AUG. MDCCLXXII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Frånsidan grav. af C. G. Fehr- 
man. St. på K. Myntet. — En hasta pura tillades hos Ro- 
mame välgörande gudomligheter, och har här blifvit satt i 
Rattvisans hand i stället for svärdet, att beteckna den åsyf- 
tade mildheten i rättvisans skipande. — Sst. n. 25. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Åtskilliga årliga helgdagar afskaffas genom ett 
kongL bref af den 4 November 1772. 

-De från 1773 års början indragna helgdagarne voro: 
Tredje- och Fjerde-dagame vid Jul- Påsk- och Pingst- 
Usterna, Skärtorsdagen, Marice besökelsedag (Mariee visi- 
tatio) d. 2 Juli, alla Apostladagarne och de s. k. Gånge- 
fagarne (måndag och tisdag efter Bönesöndag). Derjemte 158 GUSTAF III. 

förordnades att Kyndelsmessan (Maria kyrkogång), Mi- 
chaelis och Allhelgona festerna, som dittills firats på d. 2 
Febr., 29 Sept. och 1 Nov., skola, när dessa fester infälla 
på sockendag, firas på nästföljande söndag, dock skall 
Maria kyrkogång, om den inträffar i veckan före Fast- 
lagssöndag, flyttas till föregående söndagen. De fyra år- 
liga Bönedagarne skulle firas på lördag i stället för fredag. 

26. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. BEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med långt, utslaget, böljande hår. — 
Nedanför: o. fehbman. 

Frans. IN LUCRO QUAE DATUR HORA. Två stående 
qvinnor (Åkerbruket och Bergshandteringen), i an- 
tika drägter, den förra olivkransad, fatta hvarandras 
händer. Den ena hvilar armen på en spade; bak om 
henne ligger en plog. Den andra håller en hammare 
på ett städ. I afskärn.: xxiil festa annivers. abbogata 
iv. nov. mdcclxxii. — På kanten öfver afskärningen: f.* 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. Från- 
sidans st. på K. Myntet. Utkom 1789. — Sst. n. 26. — K. 
Mk., Upsala Univers. i silfver. Konungen besöker rikets vestra landskap under 
November och December 1772. 

Konungens förändring af grundlagen och derigenom 
vunna större makt väckte harm hos rikets grannar och 
framkallade hotande rörelser. Befarade oroligheter från 
Norska sidan föranledde Konungen att samla en betydlig 
truppstyrka, med hufvudqvarter i Venersborg. För att 
besöka dessa trupper och pröfva försvarsanstalterna på 
gränsen samt tillika resa sin eriksgata begaf sig Konun- 
gen, åtföljd af brodern Hertig Fredrik Adolf, d. 9 Nov. * Denna frånsida finnes sammanpräglad med åtsidan till n. 28 (B-n i 
silfver) och n. 30 (K. Mk. i silfver). GUSTAF III. 159 

från Ekolsund. Resan, för det mesta till häst, företogs 
genom Vestmanland, Nerike, Vermland, Bohuslän och Ve- 
stergöUand. Sedan Danska General Löjtnanten von Hauch 
i Uddevalla till Konungen framfört sin monarks hélsning 
ock önskan att bibehålla vänskap och fred, hemförlofvades 
trupperna. Konungen återkom på julafton till Ekolsund. 

27. 

o 

Ats. Icke graverad. Måhända var afsigten att be- 
gagna någon förut graverad. 

Frans. SALUS ET SECURITAS PROVINCIABUM. Ko- 
nungen i antik drägt, med lyftad hand pekande framför 
sig, rider på en gående häst. Framför eller nästan under 
hästens fötter ligger Svenska lejonet med framtassarne 
hvilande på vapen (sköld, kask, pilar, koger). I af- 
skärn.: rege imp. finis korveg. versus visente mdcclxxii. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. 1795 af- C. G. Fehrman, 
men utkom icke. Stampen blef sålunda icke härdad. Orsaken 
till dess förkastande var måhända språkfelet »finis» och den 
mindre smakfulla anordningen af figurerna. I Adlerbeths för- 
slag står rigtigt »finesD. St. rostad på K. Myntet. — Sst. n. 
27. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. afprägling i bly och 
tenn. Understöd beredes åt de af hungersnöd hem- 
sökta landsorterna i böljan af år 1773. 

Svår missvext år 1772 föranledde stor hungersnöd i 
flera landsorter, i synnerhet i Dalarne. Konungen upp- 
tornade redan 1772 Stockholms köpmän att införskrifva 
säd från utrikes orter, samt lät från Kronans förråder 
utlemna spanmål som lån, att betalas när rikare skördar 
erhållits. Äfven enskilda personer lemnade betydliga sam- 
manskott. 

28. 

Åts. GUSTAVUS UL D. G. BEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: 160 GUSTAF m. 

Frans. LffiERALITAS AUGUSTI. En stående qvimia 
(Frikostigheten), i antik drägt, med ett ymnighets- 
horn i venstra handen, i den högra en liten fyrkantig 
tafla, en s. k. tessera frumentaria. I af skarn.: congia- 
rium fame PRES8IS curat. MDCCLXxni. — öfver afskärnings- 
1 in i en: o. fbhrhan. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Åtsidan grav. af G. Liungberger, 
frånBidan af C. G. Fehrman år 1785. St. på K. Myntet. — 
Frånsidans inskrifter och sinnebilder äro lånade från Romer- 
ska mynt under Antoninernas tid. På en sådan tessera, som 
fudinnan håller i handen, antecknades i forntiden understödets 
elopp och mottagarens namn. — Sst. n. 28. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Ett frivilligt arbetshus inrättas i Stockholm 
efter ett forslag, som af Konungen stadfästas 

den 5 Mars 1773. 

För att bereda arbetsförtjenst dt hufvudstadens många 
fattiga, hvilkas antal ökats i följd af hungersnöden under 
den förutgående vintern, inrättades, genom betydliga till- 
skott från Manufakturfonden och Brandförsäkringskontoret 
samt gdfvor af kongliga familjen och enskilda personer, ett 
arbetshus på Södermalm i hörnet af Götgatan och Hög- 
bergsgatan, der fattiga personer fingo arbete, dels på stället, 
dels att utföra i sina hem. Exemplet vann snart efter- 
följd i flera andra städer. 

29. 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. INOPIBUS MANUUM MEBCEDE SUBLEVANDIS. 
En grupp af fabriksredskap och fabrikater (långrock, 
väfnader, strumpor, garnhärfvor, en igenknuten säck, ler- 
kruka, karda in. m.). I afskärn.: d. v martii mdcclxxiii. 
— På planet: gl. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. — Sst. n. 29. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. GUSTAF III. 161 

Ett Diskontkompani, inrättadt till penningrörel- 
sens lättande, erhåller konglig oktroj på tolf år 

den 26 Mq 1773. 

Diskontkompaniet var ett enskildt bolag, som med en 
fond af 24 tunnor guld (400,000 Rdr specie) underhöll 
lånerörelse, men derjemte af Kongl. Maj:t erhöll ett lån 
of 6 tunnor guld (100,000 Rdr specie) på 12 år mot S 
procents årlig ränta. Bolagets verksamhet fortfor till slutet 
af dr 1788. 

30. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget, böljande hår. — Nedan- 
för: C G. FEHBMAN. 

Frans. UTILITATI PUBLICAE. En präktig spring- 
brunn med många vattenstrålar, öfver en skålformig 
bassin ligga två lejon och öfverst sitter en qvinna hål- 
lande ymnighetshorn i båda händerna. I afskärn.: com- 

M0DIORES VIAE PECUNIARIAE XXVI. MAII MDCCLXXIII. öf- 

ver afskämingslinien: r. * 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1790. 
St. på K. Myntet. Åtsidan liknar mycket nära åtsidan af n. 
26. Boks taf ven c i gravörens namn står i kanten af håret, 
knapt märkbar. Dessutom finnas på K. Myntet ytterligare 2 
%a skiljaktiga stampar till åtsidan. — Sst. n. 30. — K. Mk. 
och B-n i silfver. Konungens Tryckfrihets forordning af den 26 

April 1774. 

Mot Rådets afstyrkande beslöt Konungen återställa 1766 
års liberala Tryckfrihets förordning, hvilken, lika som öf~ 
riga efter 1680 antagna grundlagar, bli f vit upphäfd genom 
1772 års regeringsform. Ehuru förordningen innehöll åt- 

* Denna frånsida samman präglad med åtsidan till n. 26 i K. Mk. i silf- 
*er och med n. 28 i B-n i silfver. 

11 162 GUSTAF III. 

skäliga välbetänkta förbehåll, blef Konungen likväl nöd* 
sakad att framdeles genom nya förordningar af d. 6 Maj 
1780 och d. 3 Maj 1785 inskränka den missbrukade fri- 
heten "till undvikande af de oordningar, hvilka i en fram- 
tid kunnat skada sjelfva författningen, och för att rädda 
språket, smaken och sederna ifrån ett befaradt förfall" 

31. 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. LUDEKE QVAE VELLEM CALAMO PERMISIT. 
En herde blåsande i sin pipa sitter bland stenar, lutad 
mot en af bruten trädstam. I afskärn.: D. xxvi. april, 
mdcclxxiv. — På afskärningslinien: g. l. * 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungbereer. St. 
på K. Myntet. — Tanken och omskriften på frånsidan äro 
tagna ur Virgilii l:sta Ecloga. — Sst. n. 32. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Grönländska kompaniet för idkande af hvalflsk- 
fångst erhåller privilegier på 20 år den 1 Juni 

1774. 

Privilegierna utfärdades för Handelsmännen i Göteborg 
Gabriel Fredrik Beijer och Martin Törngren samt deras 
associerade, "att under namn af Grönlands Compagni idka 
sjöfart och hval fisk fång st samt robbenslagteri vid Grönland, 
Strået Davis och flera orter, hvarest denne handtering och 
rörelse med största fördel finnes kunna verkställas, och 
der andre nationer redan dertill ega allmän frihet och 
öppen sjöfart" För att främja kompaniets företag lem- 
nade Konungen ett lån af 3 tunnor guld (50,000 Rdr spe- 
cie) på 10 år mot 3 procents årlig ränta, samt beviljade 
dess fartyg s. k. helfrihet, tillåtelse att tullfritt införa 
verktyg och redskap jemte flera förmåner. Företaget blef 
dock mindre lönande. * Denna frånsida origtigt sammanpräglad med åtaidan till n. 50 finnes 
i B-n i silfver. GUSTAF III. 163 

32. 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. GAZA PER UNDAS. Ett fartyg, med refvade 
segel och i flaggan tre kronor, samt två bemannade bå- 
tar på hafvet. Från ena båten kastas en harpun på en 
vattensprutande hvalfisk. Längre bort ses ett annat dy- 
likt djur och två isberg. I afskärn.: captura balaenar. 
i. iunii mdcclxxiv. — På afskärningslinien : liungberger. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. — Sst. n. 33. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konung Gustaf I:s bildstod, bekostad af Sveriges 
Ridderskap och Adel, aftfickt i Stockholm den 23 

Juni 1774. 

Bildstoden, modellerad af Pierre UArcheveque, Svensk 
Hof-Bildhuggare af Fransk börd, gjuten 1770 i brons af 
Ofver-Direktören Gerhard Meijer i Stockholm, uppsattes 
på sin marmorfot d. 13 Dec. 1773 på platsen framför 
Riddarhuset; men af täcktes icke förr än d. 23 Juni 1774, 
årsdagen af Gustaf Erikssons intag i hufvudstaden som 
fäderneslandets räddare (1523) och af Adolf Fredriks val 
M Svensk thronföljare (1743). Två dagar senare hel- 
wdes stamfaderns bild af Konung Gustaf i spetsen för 
'fe på Ladugårdsgärde samlade trupperna med mUitärisk 
hedersbevisning. Minnespenningen, slagen af Ridderska- 
pet och Adeln, lemnades Konungen aftäckningsdagen. 

33. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. SVEC. GOTH. VAND. QVE 
REX. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk 
under den öppna rocken och med Serafimer ordens 
band. — Nedanför: liungbkrgkk. 

Frans. GUSTAVO ERICI PATRIAE LIBEKTATIS RELI- 
GIONIS VIND1CI. Gustaf I:s bildstod omgifven af ett fyr- 164 GUSTAF III. 

kantigt staket. På statyns fotställning: gustavo erici patbia. 

LIB. »KLI. VINDICI EX NOB. Cl VE OPT. REGI POST II. S. POS. OR. EQ. MDGCLXXL. 

inom en oval ram bildad af en orm omgifven af läge* 
qvistar. I afskärn.: ex nobili cive opt. regi post ii. sec 

POS. ORD. EQU. MDCCLXXIIL 

Diam. 19 ! /2 lin. (19:e storl.). Grav. af G. Liungberger. — 
Sst. n. 31. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Hertig Carls af Södermanland formälning med 

Hedvig Elisabet Charlotta af Holstein-Gottorp i 

Stockholm den 7 Juli 1774. 

Om Prinsessans ankomst och formälning se K. Carl 
XIII, n. 1. — De fem föregående x>å minnespenningen 
antydda äktenskapliga förbindelserna mellan Svenska ko- 
nungahuset och Holsteinska furstehuset voro: 1) Konung 
Waldemars dotter Ingeborg form. med Grefve Gerhard 
II (1275) ; 2) Konung Magnus Ladulås med Grefve Ger- 
hard I: s dotter Helvig (1276); 3) Hertig Carl (sedan Ko- 
nung Carl IX) med Hertig Adolfs dotter Christina (1592) ; 
4) Konung Carl Gustaf med Hertig Fredrik IILs dotter 
Hedvig Eleonorfy (1654); 5) Konung Carl XI:s dotter 
Hedvig Sophia med Hertig Fredrik IV (1698). Man hade 
kunnat tillägga ännu en- formälning mellan Birger Jarl 
och Grefve Adolf IV: s dotter Mechtildj enka efter Dan- 
ska Konungen Abel (1261). 

34. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil 
den, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med Serafimei 
ordens band och pelskantade mantelveck uppfästade ge- 
nom ett rundt smycke öfver axeln, — Nedanför: o. ursc- 

BERGER. 

Frans. SVECOR. CUM HOLSATIS CONIUGIUM VI. Prin- 
sessan och Hertigen stående, med furstliga kronor och 
mantlar, Hertigen derjemte barande seratimerkedjan, räcka GUSTAF III. 165 

hvarandra handen. I afskärn.: caroli fratris et hedw. 

ELIS. CåROL. MDCCLXXIV. 

Diam. 16 1 ' 2 lin. (14V 2 storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet, frånsidans bräckt. — Sst. n. 34. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. Spanmåls utförsel frigifyen genom kongl. för- 
ordning den 21 Juli 1774. 

Rika skördar åren 1773 och 1774 jetnte den instälda 
bränvinsbränningen föranledde tillåtelsen att från Sverige 
och Finland tullfritt utföra spanmål både i Svenska och 
främmande fartyg. 

35. 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. ARATRO DIGNUS HONOS. Ett antikt fartyg 
under bugtadt segel på hafvet, med en axknippa bun- 
den vid mastens topp. I afskärn.: frumenti evehendi fa- 
ctltas. xxi. iulii mdcclxxiv. — På vattnet: r. * 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1789. 
St. på K. Myntet. — Frånsidans framställning är lånad från 
antika mynt, der dock sinnebilden har afseenae på spanmåls 
införsel genom Regeringens försorg. — Sst. n. 35. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. Finland erhåller en ny Hofrfttt med säte i Wasa 

den 20 Juni 1775. 

Beslutet om den nya Hofrättens stiftelse äfvensom en 
ny reglering af länen i Finland var en frugt af Konun- 
gens besök i detta land under Juni månad 1775. Dittills 
fanns i Finland blott en Hofrätt, med säte i Abo, således 

* Denna frånsida bar blifvit samnianpräglad med åtsidan till n. 26 (E. 
Mk. i silfver) och med n. 28 (B-n i silfver). 166 GUSTAF III. 

i landets sydligaste del. Under denna behöUos Åbo, Ny- 
lands och Kymenegårds län. Under Vasa Hofrätt lades 
Uleåborgs län (med Kusamo lappmark, som förut lydt 
under Svea Hofrätt), Vasa län, Savolax och Karelen med 
den till detta län hörande delen af Kajaneborgs län. Den 
nya Hofrätten invigdes med stor ceremoni på Stockholms 
slott d. 28 Juni 1776. Dess sessioner öppnades d. 21 
Aug. s. å. Det nya hofrättshuset i Vasa invigdes d. 1 
Nov. 1786. 

36. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget hår, i harnesk med kro- 
nor på axelbetäckningen, ordensband med en del af 
krachanen synlig under axeln, veck af konungamanteln 
hopfästade genom ett rundt smycke på axeln. — Un- 
der armen: g. l. 

Frans. MISERIS PERFUGIUM MALIS PERNICIES. En 
qvinna (Rättvisan), med spira i ena och vågen i an- 
dra handen, sitter på en med ett hyende belagd kub 
stäld på en upphöjd plan, stödjande armen på en vid 
hennes sida stående oval sköld innehållande en krönt 
vase. I afskärn. : tribunal wasaeum mdcclxxv. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. Liungbergers först gjorda åtsida tiU denna 
minnespenning framstälde Konungens bild lagerkransad, men 
denna ogillades af Konungen, som förklarade sig icke berättigad 
att bära hjeltarnes prydnad innan han deltagit i något filt- 
slag. — Sst. n. 36. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Tornerspel på E kol sund den 29—31 Augusti 1776. 

/ tornerspelet, som anstäldes på Ekolsund, en kungs- 
gård i Husby Sjutolft socken i Upland, och fortsattes un- 
der tre dagar, deltogo 12 riddare, bland hvufca sex (de 
anfallande) anfördes af Konungen och de öfriga sex af 
Hertig Carl. Utmaningsorden voro: "Sen kärlek är fa- 
stare och varaktigare än tidig kärlek" Konungens Förste GUSTAF III. 167 

Hofstallmästare Adolf Fredrik Munck vann högsta pri- 
set, hvilket lemnades honom af Erikedrottningen vid afton- 
maltiden efter torneringens slut, då hon äfven till de öf- 
riga segrande riddame utdelade denna minnespenning i 
guld. 

37. 

Åts. DECUBSIO IN HIPPODR. BEG. 1776. i afskärnin- 
gen. En riddare i antik krigsrustning, med lans i han- 
den, på en galopperande häst. 

Frans. VIBTUTIS PBAEMIUM inom en lagerkrans. 

Diam. IP/2 li n - (&e storl.). St. på K. Myntet. — Sst. n. 
37. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n ■ silfver. Konungen besöker Rikets Ständers Bank den 

27 Mig 1777. 

Andamålet med besöket var närmast att utse rum för 
Konungen och hans riddare att samlas till det tornerspel, 
som andra dagen der efter skulle uppföras. Konungen be- 
gagnade tillfället att bese Bankens lägenheter och taga 
kännedom om dess arbeten. 

38. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. BEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget hår, i konglig mantel 
toed Serafimer ordens kedja öfver hermelinskragen, som 
är hopfäst på bröstet genom ett rundt smycke. — Ne- 
danför : g. l. 

Frans. ILLI MEA BOBOBA CUBAE. En stående krönt 
qvinna (Svenska Banken) bär på högra armen ett ym- 
nighetshorn, ur hvilket penningar falla, och håller den 
venstra på det öppnade locket till en kista full med 
mynt. Bredvid henne ligger Svenska skölden lutad mot 
en afbruten kolonn, på hvilken äro fastade de fyra riks- 
ståndens sinnebilder (svärd, bok, merkuriistaf och skära). 168 GUSTAF III. 

Bland mynten, på hvilka ses dels g, dels tre kronor, 
hänga ur ymnighetshornet två ovala medaljonger med 
bröstbilder och en med ett krönt o i en kedja. I af- 
skärn.: holmiae d. xxvii. mail mdcclxxvii. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. i 
Banken. Slagen på Bankens bekostnad. — Sst. n. 41. — K. 
Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. Tornerspel på Adolf Fredriks torg i Stockholm 
den 29 och 30 Maj samt 2 och 3 Juni 1777. 

Detta tornerspel upptog 4 dagar och var mera stor- 
artadt än det föregående. Antalet af deltagande riddare 
var 24. De utmanande tolf, anförda af Konungen, ut- 
tågade från Banken. Deras påstående , som de ville för- 
svara, var: n Likasom Äran är en sannskyldig Riddares 
enda föremål, så är ock en blick af Skönheten dess ypper- 
sta belöning." De utmanande, hvilka anfördes af Hertig 
Carl och uttågade från frimurarelogen, påstodo att äran 
är en riddares sannskyldiga föremål, utan af seende på 
annan belöning. Priserna utdelades af Drottningen på 
rikssalen. Högsta priset vanns af hennes Hof stallmästare 
Frih. Clas Rålamb. Minnespenningen utdelades till alla 
som deltagit i torneringen. 

39. 

A t s. Densamma som till n. 14. 

Frans/ VETERES REVOCAVIT ARTES. En oval med 
Sveriges tre kronor tecknad sköld, under en hjelm prydd 
Aied konglig krona, fjäderbuske och ett upprest lejon, 
står h vilande mot en grupp af krigets sinnebilder (trum- 
pet med banderol, pilar, spjut, en lagerqvist, fana). Ne- 
danför ligga en puka, pistoler, stridsklubbor, Harnesk, 
florett ra. m. I bakgrunden en barrier och en dervid 
rest stolpe med en hängande karusellring. I afskärn.: 

HOLMIAE 1777. GUSTAF III. 169 

Diam. 10— lO 1 /* lin. (7— 7 1 /- storl.). Grav. af G. Liungber- 
jer. St. på K. Myntet. — Sst. n. 40. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. Konungens besök hos Ryska Kejsarinnan Katarina II 
och deras första möte på lustslottet Czarskoieselo den 

16 Juni 1777. 

Konungen reste, under antaget namn af Grefve af Got- 
knä, d. 7 Juni från Stockholm sjövägen, ankom till Peters- 
burg d. 16 och besökte samma dag Kejsarinnan på hennes 
lustslott. Artigheter, vänskapsbetygelser och dyrbara pre- 
senter utvexlades; fester och nöjen upptogo tiden till d. 14 
Juli, då Konungen återvände. Den 29 Juli kom han till- 
baka till Stockholm. 

40. 

Ats. Densamma som till n. 11. 

Frans. CONCORDIA VICINORUM. Konungen, lager- 
kransad, i antik drägt, stående med Svenska skölden 
omsluten af lager vid sidan, och Kejsarinnan, äfven i 
antik drägt stående med Ryska skölden vid sidan, gifva 
hvarandra handen. I afskärn.: czarskoieselo xvi. iun. 
hdcclxxvii. — På afskärningsplattan: c. g. f. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet; till åtsidan 2 st., skilda genom hårets fall. — Sst. 
n. 42. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kongl. spelpenningar år 1777. 

Efter Konungens återkomst från Ryssland uppehöll sig 
hofvet på Gripsholm, der, lika som sedan efter inflyttnin- 
gen till Stockholm, fester anstäldes. 

* Denna frånsida origtigt samman präglad med åtsidan till n. 44, finnes 

x B-n i silfver. 170 GUSTAF III. 

41. 

Åts. TYGLAS AF MANDOM. En q vinna (Lyckan) 
i lätt drägt med fladdrande draperi, hållande i högra 
handen ett antikt roder, i den venstra ett ymnighets- 
horn med fallande penningar, sväfvar fram med tå- 
spetsen vidrörande ett segment af jordklotet. 

Frans. SPEL-PENNING PÅ GRIPSHOLM 1777 inom 
en krans af lager och blommor. 

Åttkantig. Diam. 11 — lV/ 2 lin., hörnvis 12 lin. (9:e storl.). 
St. på K. Myntet. — Sst. n. 39. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

42. 

Åts. HWILAN GIFWER STTBCKA. Ett naket barn lig- 
ger sofvande på en bädd af vallmofrugter utbredda på 
marken under en duk uppfästad i grenarne på en ek. 
Der öfver syns en halfmåne. 

Frans. SPEL-PENNING I STOCKHOLM 1777 inom en 
lagerkrans. 

Åttkantig. Diam. 11 — 11 V2 l" 1 -» hörnvis 12 lin. (9:e storl.). 
St. på K. Myntet. — Sst. n. 38. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. Ny stat med förbättrad aflöning åt rikets em- 
bets- och Ijenstemfin ordnad den 24 Januari 

1778. 

Embets- och tjenstemännens löner, som dittills utgått 
efter 1696 års stat, hade genom förändringen af riksdalers- 
värdet från 2 till 6 daler silfvermynt blifvit minskade till 
en tredjedel af hvad de ursprungligen varit, under det 
priserna pä åtskilliga varor betydligt stegrats. Nu för- 
ordnades att lönerna skulle utbetalas efter beräkning af 
tre daler silfvermynt på specieriksdalern, således dubbelt 
mera än under den närmast föregående tiden. Samtidigt 
blef äfven löntagarnes antal genom en upprättad stat reg- GUSTAF III. 171 

leradt och i någon mån minskadt, samt obehörig permitte- 
ring och andra missbruk afskaffade. 

43. 

Ats. Densamma som till n. 13. 

Frans. TUTELAE MUNUS OPUSQUE TUAE. Två pryd- 
liga med frugter, ax och penningar öfverfulla ymnig- 
hetshorn med korslagda och hopbundna spetsar, samt 
mellan dem en upprätt merkuriistaf. Nedanför: ampliora 

8TIPENDIA CONSTITUTA XXIV IANUAR. MDCCLXXVIII. Nedan 

om hornen : g. l. *. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Framställningen på frånsidan var antikens 
sinnebild för allmänna sällheten. — Sst. n. 43. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. Konungens anordning af en bestämd national 

klädedrägt år 1778. 

Tanken att genom införande af en bestämd national- 
irägt sätta gräns för den rådande lyxen och modets vex- 
tingar hade länge sysselsatt Konungen. Någon förord- 
ning utfärdades icke; men d. 16 Febr. 1778 lät Konun- 
9*n genom trycket utgå "Reflexioner" öfver detta ämne, 
wed teckningar af den föreslagna nya drägten. Denna 
ilades af Konungen och hofvet d. 28 April och snart 
följde allmänheten, mer eller mindre villigt, exemplet. En- 
fast formen var bestämd, valet af tyg och färger var mera 
fritt; men äfven i af seende på dessa uppkom snart en 
etagen regel för olika sällskaps- och embetsmäns-kr etsar. 

44. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., med ombundet hår, i nationaldr&gten, med Sera- 
fimer ordens band. — Nedanför: liungberger. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 11 finnes i K. Mk. 
i silfver. 172 GUSTAF ra. 

Frans. PROVIDENTIA AUGUSTI. En qvinna (Oni- 
tankan), i antik drägt, står med högra handen hvi- 
lande på en afskuren kolonn, i den venstra hållande en 
uddlös lans (hasta pura), med hvilken hon vidrör den 
vid sidan liggande Svenska riksgloben. I afskärn.: re 
vestiaria stabilita MDCCLXXVin. — På kolonnens bas: g. l. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Typen af »Providentia», som med sin hasta 
pura styr verlden, är lånad från antiken. — Sst. n. 44. — K. 
Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. ' Konung Gustaf Et Adolfs riddarhusordning åter- 

stfilles vid riksdagen 1778. 

Gustaf Adolfs riddarhusordning af d. 6 Juni 1626 
hade blifvit upphäfd genom riksdagsordnitigen af d. 17 
Oct. 1723, hvilken afskaffaäe adelns klassindelning och 
införde omröstning per capita. Denna riksdagsordning 
ansågs nu vara upphäfd genom regeringsformen af d. 21 
Aug. 1772, och Konung Gustaf förklarade redan i kallel- 
sen till 1778 års riksdag, som öppnades d. 30 Oct. y att 
adeln skulle rätta sig efter 1626 års riddarhusordning. 
Sålunda återinfördes indelningen i tre klasser: Herre- 
klassen (Grefvar och Friherrar), Riddareklassen (Rads- 
personer och afkomlingar af dem som innehaft rådsem- 
bete), Svenneklassen (öfriga adeln). Åtskilliga ändrin- 
gar, särskildt med af seende på den fåtaliga andra Mässens 
förstärkande, antogos efter öfverläggning i Konungens när- 
varo på rikssalen d. 3 och 9 Nov. 1778. 

45. 

Åts. PATEB EST ET KECTOR UTEKQVE. Konun- 
garne Gustaf II Adolfs och Gustaf III:s bröstbilder, bara, 
vända mot hvarandra. Vid nedra kanten: a. mdcxxvi. 
et mdcclxxviii. — Under Gustafs bröstkant: g. l. 

Frans. GUSTAVO III. OPTIMO REGI ORDO EQVESTER 
OB REDDITUM SIM PRISTINA CUM FORMA PRISTINUM DE- 
CUS A. MDCCLXXVIII. inom en lagerkrans. GUSTAF III. 173 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. i 
Riddarhusets arkif. Slagen af Ridderskapet och adeln enligt 
beslut d. 5 Dec. 1778. — Gustaf Adolfs bild har föga likhet 
med originalet, — Sst. n. 51. — K. Mk. en i guld, en i silf- 
ver. B-n i silfver. Kronprinsen Gustaf Adolfs födelse den 1 Novem- 
ber 1778. 

Denna sons födelse blef, genom änkedrottning Loviso 
Ulrikas okloka beteende och afvoghet mot Konungens ge- 
mål, för Gustaf en anledning till sorg och grundlade mellan 
honom och modern en kallsinnighet, som ännu icke hade 
upphört vid den sednares frånfälle. Konungen utgaf samma 
dag ett pardonsplakat af vidsträckt omfattning för begångna 
brott med tillåtelse för landsförvista personer att åter- 
vända till fäderneslandet. 

46. 

A 1 8. GUSTAF ITT. SV. G. OCH W. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., bar, med ombundet hår. 

Frans. GLÄDER ÄN ETT TIDEHVARF. En upprest 
sädeskärfve, med axen utböjda i form af en s. k. vase, 
står på marken. I afskärn.: fortplantad 1778. 

Diam. 10— 10'/* lin. (7-7% storl.). St. på K. Myntet. — 
Om vasen jfr anm. vid K. Adolf Fredriks n. 8. — Denna min- 
nespenning utkastades af kostymerade personer föreställande 
>Den allmänna Sällheten», »Bacchus» och »Ceres», hvilka på tre 
charer färdades genom hufvudstadens gator, utdelande förfrisk- 
ningar, den 31 Dec. 1778 under den fortfarande festen efter 
Drottningens kyrkotagning. Den utdelades äfven i guld till 
taddrarne af bondeståndet vid Prinsens dop, att bäras i svarta 
°ch gula band i knapphålet. — Sst. h. 49. — K. Mk. (2 ex.) 
°- B-n i silfver. 

47. 

Åts. GUSTAVUS III. ET SOPHIA MAGDAL. REX ET 
ÄEG. SVECIAE. Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Ko- 174 GUSTAF III. 

nungens med kort, lockigt hår, i nationaldrägten med 
ordensband, Drottningens med spetsar och en band- 
rosett på bröstet. 

Frans. MONTESQ. SILVAEQ. LAETANTUR. En bergs- 
lagsort med en rykande masugn, berg med grufhus och 
malmtunnor på sina kedjor, en smedja med en stång- 
jernshammare i gång, en man körande en kolkärra ra. m. 
och i bakgrunden barrskog. I afskärn.: d. i. novembris 
mdcclxxviii. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. Sla- 
gen af Bruks Societeten genom Jernkontorets försorg. — Sst. 
n. 45. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 

48. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med ombundet hår, harnesk under rocken 
och ordensband. 

Frans. INTER GAUDIA PUBLICA D. I. NO V. MDCCLXXVIII 
PBIMITIAS OFFERT SOCIETAS ARG. FOD. DALLE i 6 rader. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Åtsidans st. på K. Myntet. Sla- 
gen af grufbolaget »Dals Bergs SocietetD af det första silfver, 
som erhölls ur Bolagets grufvor år 1778. Detta bolag bildades 
år 1775, på inbjudning af K. Bergs Collegium, genom patrioten 
Frih. Sam. Hermelin för bearbetning af silfver- och koppar- 
malmer inom Animskogs, Tydie, Tösse, Fergelanda, Torrskogs, 
Artemarks, Hesselskogs och Fröskoirs socknar i Dalsland. För- 
sta silfverskörden (år 1778) uppgick endast till 10 U 8 lod. 
Högsta årstillverkningen (1781) utgjorde 136 U 5 lod. Bolaget 
sålae 1787 landtegendomarne ochj upplöstes kort derefter. — 
Sst. n. 50. — K. Sik. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsens dop i kongl. slottskapellet, hvar- 
vid Rikets Ständer voro faddrar, den 10 Novem- 
ber 1778. 

Konungen inbjöd d. 9 Nov. Rikets Ständer att vara 
faddrar och anmodade dem att bestämma barnets namn. 
Till deputerade vid dopakten, som förrättades af Arhi- GU8TAF III. 175 

biskopen Br. Carl Fredrik Mennander, utsagos, jemte Landt- 
marskalken och de tre öfriga Talmännen, inom adeln bland 
dem, "som för sin ätt sjelfve förde stämma", de 3 första 
Grefvarne, de 3 första Friherrame, de 6 första i Riddare- 
klassen och de 6 första i Svenneklassen. Presterne och 
borgarne valde 9 deputerade inom hvartdera ståndet. Bland 
bönderna utsåg Konungen sjelf 9 deputerade. Grefve Ma- 
gnus Eriksson Brahe höll barnet vid dopet. Ständerna å 
sin sida lemnade en faddergåfva af 300,000 Rdr specie, 
hvaraf Konungen dock efterskänkte en tredjedel. Der- 
jemte lemnades Konungen till bestridande af kostnaden 
vid dopet 100,000 Rdr specie, och en lika stor summa 
stäldes till Brottningens disposition. 

49. 

Ats. Densamma som till n. 44. 

Frans. DEO ET PATRIAE på ett band. Konungen 
i full konglig skrud framträder med den späda Prin- 
sen på armarne för att öfverlemna honom till fadd- 
rarne, de fyra ståndens representanter, som stå vid al- 
taret i slottskapellet. Golfvet är betäckt med en matta 
prydd med kongliga kronor. I afskärn.: gust. adolph. 

PR1NC. HAER. NAT. D. I. N. BAPT. D. X. NOV. MDCCLXXVIII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Framställningen af Konungen frambärande 
sonen är icke fullt historisk, ty enligt ceremonielet bars Prin- 
sen till kapellet af Hertiginnan af Södermanland, och öfver- 
lemnades af Ofver-Hofmästarinnan Grefvinnan Hedvig Sophia 
von Rosen till Grefve Brahe, hvilken efter dopet frambar rrin- 
sen till Konungen. — Sst. n. 46. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

50. Ats. GUSTAVUS III. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., i nationaldrägten, med serafimerbandet. — 
Nedanför: a l. 

Frans. DEO ET PATRIAE på ett band. Konungen 
frambärande den späda Prinsen m. m. som på n. 49. 
I afskärn.: gust. adolph. princ. haer. nat. d. i. n. bapt. d. 

X. XOV. MDCCLXXVIII. 176 GUSTAF III. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
K. Myntet, åtsidans rostad. — Denna och den föregående p 
lades på Statens bekostnad. — Sst. n. 47. — K. Mk. (2 
o. B-n i silfver. Hedersmedaljer af Konungen utdelade till Ri- 
kets Ständers deputerade faddrar vid Kronprin- 
sens dop. 

Dessa minnespenningar utdelades i guld pk Drottnin- 
gens kyrkotagningsdag d. 27 Dec. 1778 till Ständernas 
deputerade vid dopakten, enligt följande klassifikation. Af 
n. 52 lemnades ett exemplar, infattadt i en krans af rosen- 
stenar, till Ärkebiskopen, som förrättat dopet. De öf- 
riga, infattade i en bred, gronemaljerad lagerkrans med 
en rosettprydnad på öfra och en på nedra kanten, utde- 
lades a) till Landtmarskalken (Friherre Hugo Herman 
von Saltza) och de 3 Grefvarne med båda rosorna bril- 
janterade och under kransen ett hängsmycke af juveler. — 
b) Till de 3 Friherrarne och Biskoparne med briljanteradc 
rosor, men utan hängsmycke. — c) Till de G deputerade 
ur Riddareklassen med den öfra rosen briljanterad och 
den nedra rödemaljcrad. — d) Till de 6 deputerade ur 
Svenneklassen samt Presteståndets deputerade (utom Bi- 
skoparne) och Borgareståndets Talman med båda rosorna 
rödemaljerade. På alla ingraverades å baksidan motta- 
garens namn och anledningen till gåfvan. Dessa medaljer 
buros i guldkedja om halsen. — N. 51 lemnades till Bonde- 
ståndets Talman och Borgareståndets 9 deputerade. Bonde- 
ståndets deputerade erhöllo en vase af guld att fastsys på 
venstra sidan af jackan samt exemplar i guld af den of- 
vanför (n. 46) beskrifna kastpenningen. 

51. 

Åts. GUSTAF III. SVERIGES KONUNG. Bröstbilden 
h. s., i nationaldrägten, med ombundet hår, spetskrage 
och ordensband. Frånsidan slät. GUSTAF III. 177 

Oval, 14 lin. hög (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 48. — K, Mk. i guld. B-n i silfver. 

52. 

Ats. Konungens bröstbild, lik n. 51, men endast 
efter bildens konturer och således utan omskrift, in- 
fattad i en oval, bred, grönemaljerad lagerkrans med 
en ros upptill och en nedtill, olika ornerade. (Blott 
ett exemplar, för Arkebiskopen, var infattadt i en krans 
af rosenstenar). 

Frans. Siat med ingraverad skrift på sätt som 
ses i de nedan intagna noterna. 

Höjden, med lagerkransen, 18 lin. (16y 2 6tor l-)- — K. Mk. i 
i gula, infattad i en lagerkrans med båda rosorna rödemaljerade; 
i öfra kanten en ögla med spiralring. * Lunds Univers. i guld, 
med båda rosorna Driljanterade, i öglan är fästad en lång guld- 
kedja af enkla länkar med hake i ändan. ** Frih. Bondes saml. 
i guld, med öfra rosen briljanterad, den nedra emaljerad, med 
tillhörande guldkedja. »»# Rikets Ständers förslag om fri religlonsöfning 
för utländingar i Sverige gilladt af Konungen 

den 25 Januari 1779. 

Det från Ständerna utgångna och i riksdagsbeslutet af 
d. 26 Januari intagna förslaget gillades d. 25 Jan. af 
Konungen, som "med nådigt nöje inhemtat den omsorg, 
hvarmed Rikets Ständer i detta mål varit betänkte på 
rikets tillvext medelst folkmängdens ökning och industriens 
förkofran" och "ansett denna Ständernas underdåniga pro- * På baksidan är ingraveradt: »Gifvil af K: GUSTAF in. till Eric Mag: 
Cronaeker Fadder till Sveriges Krön Printt, GUSTAF ADOLPH, d. 10 Nov: 1778.» 
(Cronaeker var Kongl. Lifdrabant). 

♦* På baksidan: »GifvU af K: GUSTAF III. till FriHr A. E. Gyllenstierna 
Fadder till Sveriges Krön Prinis, GUSTAF ADOLPH, d: 10 Nov: 1778.» (Gyllenstierna 
var Lagman i Halland och adjungerad ledamot i Göta Hofrätt). 

••• På baksidan: »Gifvit af K: GUSTAF III. till Carl Fr. Bonde Äid« Fadder 
till Sveriges Krön Prints, GUSTAF ADOLPH d. 10 Novembr. 1778.» (Bonde, Carl 
Göran, var Fänrik vid Lifgardet). 

12 178 GU8TAF III. 

position såsom en den mest hedrande för menskligheten 
och för en upplyst nation" Ehuru mänga välgrundade 
förbehåll voro i författningen intagna väckte denna likväl 
inom Presteståndet mycken -ovilja. Uti en kongl. förord- 
ning af d. 24 Jan. 1781 meddelades ytterligare föreskrif- 
ter rörande denna frihet Judarnes rättigheter i af seende 
på religionsfrågan ordnades särskildt genom K. Commerce 
Collegii reglemente af d. 27 Maj 1782. 

53. 

o 

Ats. Densamma som till n. 44. 

Frans. FIDES ET CARITAS. Två qvinnor i antik 
dr&gt, Kristliga kärleken barande en olivqvist och 
Tron med slöja och kors på armen, stående, rftcka 
hvarandra handen. I afskärn.: libertas religiösa xxvi. 
ian. mdcclxxix. — På afskärningslinien: ol. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 52. — K. Mk. i gula. Strengnäs 
Elementarlärov., De Geers, Hr Oldenburgs saml. i silfver. En eskader, rustad till Svenska handelsflottans 
skydd, utlöper från Carlskrona den 4 Juni 1779. 

För att skydda Svenska handelsfartyg mot kaperier un- 
der det påstående kriget mellan England å ena samt 
Frankrike, Spanien och Amerikanska staterna å andra 
sidan utrustades några linieskepp och fregatter. Sverige 
var således den första bland de neutrala makterna som 
under detta krig rustade sig till sjelfförsvar. Konungen 
hade infunnit sig i Carlskronä då första af delningen af 
denna eskader, under Hertig Carls befäl, d. 4 Juni utlopp 
att kryssa i Nordsjön. Hertigen nedlade sitt befäl i med- 
let af Juli. Flera fartyg utgingo senare på hösten. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 13 finnes i K. Mk. 
o. B-n i silfver. GUSTAF III. 179 

54. 

o 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. SECURITAS COMMERCIORUM VENDICATA. Ett 
antikt fartyg på sjön, med hissadt segel, tre kronor i 
akterflaggan och bredvid denna Neptuni treudd samt 
en merkuriistaf. I afskärn.: carolicorona die iv iunii 
mdcclxxix. — På afskärningslinien: gl* 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 53. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konglig spelpenning på Drottningholm 1779. 

Sedan Konung Gustaf af sin moder d. 3 Mars år 1777 
inköpt Drottningholm, uppehöll han sig alla år under den 
vackra årstiden på detta lustslott och gaf här lysande fester. 

55. 

Åts. KAN EJ BEPALLAS. Ryktet, en bevingad 
qvinna i lätt dr&gt, flyger, blåsande i sin trumpet. 

Frans. SPEL*PENNING PÅ DROTTNINGHOLM 1779. 
Der under två korslagda lagerqvistar. 

Åttkantig. Diam. Il 1 /» li n -> hörnvis 12 lin. (9:e etorl.). St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 54. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konvention om beväpnad neutralitet till han- 
delns beskydd upprättad mellan Sverige, Ryss- 
land och Danmark 1780, hvartill Holland slöt 

sig 1781. 

Förslaget om gemensam beväpnad neutralitet, för att 
skydda handelsflottan mot Engelska kapare 9 utgick från 
Konung Gustaf och hans Minister Grefve Ulrik Scheffer. 

* Frånsidan sammanpraglad med åtsidan till n. 50 finnes i K. Mit. i silfver. 180 GUSTAF III. 

Ryska Kejsarinnan afböjde till en början detta förslag, 
men upptog det slutligen som sitt eget och inbjöd de neu- 
trala makterna att i detsamma deltaga. Enligt konventio- 
nen mellan Ryssland och Danmark undertecknad i Köpen- 
hamn d. 9 Juli samt mellan Sverige och Ryssland i Peters- 
burg d. 1 Aug. X780 skulle Ryssland hålla 20 samt Sve- 
rige och Danmark tillsammans 16 skepp i sjön. Följande 
året slöt sig Holland och Preussen till detta förbund, samt 
senare äfven Portugal och Neapel. 

56. 

Åts. CATHARINA MAGN D. G. IMP. AVTOCR. RVSSOK. 
Kejsarinnan Katarina II:s bröstbild, h. s., med krona 
och lagerkrans, nackslöja samt veck af hermelinsmanteln 
öfver skullran och från venstra sidan. Kring lifvet ett 
fjällpansar. — Nedanför: i. o. holtzhey fec. 

Frans. MARE LIBERVM. Neptunus, med högburen 
treudd och fladdrande draperi, stående på en farkost 
liknande ett slags mussla prydd med Rysslands, Dan- 
marks, Sveriges och Hollands vapensköldar, utsträcker 
sin hand mot hafvet, som är fullt af seglare. Vid ena 
sidan sitter Mercurius med sin staf i handen på ett 
tomt ymnighetshorn pekande på en flagga och ett 
skeppsroder som ligga på marken, dem en sysslolös 
sjöman med korslagda armar och hatten afkastad sorg- 
sen betraktar, öfverst i inskriften en strålande stjerna. 

I afskärn.: mdcclxxx. — På afskärningslinien: i. g. holtz- 
hey feo. 

Diam. 16V 2 li n - (14 l / 2 storl.). Grav. af Joh. Georg Holtzhey 
i Amsterdam. — Sst. n. 56. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., 
Hr 01denburg8 saml., Rikskab. i Berlin i silfver. 

56. a. 

Åts. CATHARINA MAGN. D: G. IMP. AVTOCR. RVSSOR. 
Kejsarinnans bröstbild, ungefär som på n. 56; men af 
kejsarkronan syns blott öfra kanten öfver hufvudet; 
manteln är fästad genom ett rundt perlsmycke vid hö- 
gra axeln och på bröstet. 

Frans. Densamma som till n. 56. GUSTAF III. 181 Diam. 16 ! / 2 h Q - (l^ 1 ^ storl.). Afven denna åts. är graverad 
Holtzhey. — Jfr Sst. n. 57. — B-n, Upsala Univers., Riks- 
kab. i Berlin i silfver. 

57. 

Åts. GE WAP ENDE NE TJTRALI TEIT. En harnesk- 
klådd arm håller ett svärd och fyra på en kedja upp- 
festade sköldar, Rysslands, Danmarks, Sveriges och Hol- 
lands. 

Frans. JEHO VAH WREEKER DER VERBONden, STAAF 
KATHARINA'S HULPVERDRAG; ZOO BLYF' TONZYDIG ZEE- 
GEZAG, TOT HETL DER VOLKEN ONGESCHONDEN: i 8 rader. 
öfverst Guds strålande öga. I afskärn.: m.dcc.lxxx. — 
Der under: a. v. baerll. 

Diam. 107 2 lin. (7 1 /* storl.). Grav. af A. V. Baerll i Holland. 
Ateidans stamp har blifvit bräckt. — Sst. n. 58. — K. Mk. 
(2 ex.), B-n, Upsala Univers., Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. 

58. 

Åts. PROC: SCOP: BONO: VOT: REIPU: NERV: En 
sjöman, som håller i sin hand ett antikt roder prydt 
ined Hollands vapen, står lutande sig mot en afskuren 
kolonn, på hvilken äro genom band fastade Danska, 
Ryska och Svenska vapensköldarne. På kolonnen ligger 
frihetshatten och vid dess sida står ett ankar. På haf- 
vet ligga fyra skepp tätt bredvid hvarandra. — I af- 
skärn.: i m lageman. 

Frans. DE KOOPVAARDY GETERGT DOOR BRIT*SCHEN 
ELTELMOED: BIND EEN NEUTRAALE BAND OM NEERLANDS 
VBYEN HOED. 17*81. Öfverst en del af en strålande 
triangel. Nederst en bladrankafeston. 

Diam. 107 2 lin. (7 1 / 2 storl.). Grav. af J. M. Lageman i Hol- 
land. — Sst. n. 59. — R. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs 
saml. i silfver. 182 GUSTAF III. Hertigen af Småland Carl Gustafs födelse på 
Drottningholm den 25 Augusti 1782. 

Prinsen, som på födelsedagen nämndes till Hertig af 
Småland, döptes d. 5 Sept. 1782 af Ärkebiskopen Dr C. 
F. Mennander i slottskapellet i Stockholm. Efter någon 
sjukdom under tandbildnings perioden afled Prinsen redan 
d. 23 Mars följande året Jordfästningen förrättades d. 
26 Mars i Riddarholms kyrkan af Öfver-Hofpredikanten 
Friherre Evert Taube. 

59. 

Åts. GUSTAVUS m. D. G. KEX SVECIAE SOPHIA 
MAGDALENA D. G. REG. SVECIAE. Båda bröstbilderna 
vända mot h varandra, med smala veck kring bröstkan- 
ten, på Drottningens hopfästade genom ett rundt smycke. 
— Under kanten på Konungens bild: l. 

Frans. PROSPERA OMINANTES. Två barnhufvud, 
det ena något större än det andra, förenade, och öfver 
hvartdera en stjerna (således antikens Castor och Pollux). 
I afskärn.: carolo gustavi altero filio nato xxv aug. 
mdcclxxxii. — Under kanten af den större bilden: o l. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. Stamparne voro på Konungens Defallning i 
förväg graverade, med undantag af dateringen. Konungen hade 
till en början bestämt att Prinsens namn skulle blifva Carl, 
men detta ändrades vid dopet till Carl Gustaf. Det sednare 
namnet kunde mellertid icke intagas i den redan graverade 
stampen. Minnespenningen utdelades under festerna i Septem- 
ber i anledning af Drottningens återvunna helsa. — Sst. n. 60. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

60. 

o 

Ats. Densamma som till n. 46. 

Frans. MINNE AF SVERIGES 20*ÅRA UTWÄRTES FRED 
104.RA INWÄRTES LUGN OCH KONUNGAHUSETS TILLWÄXT 
1782. inom en blomsterkrans. GUSTAF III. 183 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Båda sidornas stampar hafva blifvit omgjorda med 
ringa olikhet. — Var ämnad till kastpenning vid de Tester, som 
anstäldes i anledning af Prinsens födelse och Drottningens 
kyrkotagning, men blef icke härtill använd. Den utdelades 
till Borgerskapets »Femtio äldste». — Sst. n. 61. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Tillämnad minnespenning för den händelse Drott- 
ningen skulle hafva blifvit förlöst med en dotter. 

(1782). 

På Konungens befallning graverades stampen äfven till 
denna frånsida i beredskap att genast kunna afpräglas, 
i händelse en dotter hade blifvit född. Ehuru stampen 
icke kom att användas har den dock blifvit härdad. 

61. 

Ats. Densamma som till n. 59. 

Frans. POECUNDITAS II. En qvinna (Fruktsamhe- 
ten), i antik dr&gt, stående med ett naket barn på högra 
armen och två blommor i venstra handen. I afskärn.: 
mdcclxxxii. — På planet: g. l. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet, öfver årtalet i frånsidans afskärning är tomt "rum 
för dagen, som skulle ingraverats i stampen om den kommit 
att användas. — De två blommorna afse de två kongliga bar- 
nen. Typen är lånad från ett Romerska Kejsarinnan Faustina 
den yngres mynt. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konungens omsorg att skydda Sveriges handel 

och sjöfart (1783). 

Sveriges köpmän och skeppsredare, som genom Konun- 
Jens kraftiga åtgärder till handelns beskydd vunnit betyd- 
tya fördelar, hade, för att i någon mon ersätta statsver- 184 GUSTAF III. 

kets kostnader, d. 23 Januari 1782 erbjudit sig att un- 
der två år till staten erlägga en viss afgift för hvarje 
fartyg af 30 svåra läster eller deröfver. Stockholms hand- 
lande som tillika voro skeppsredare beslöto derjemte att 
låta prägla denna minnespenning. 

62. 

Åts. GUSTAVUS HL D. G. KEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. 8., bar, med ombundet hår. — Nedanför: liung- 

BERGER. 

Frans. TE TUTA ET AUCTA PARENTE. Stockholms 
skeppsbro, på hvilken ligga tåg, packbalar och fastager 
och hvarifrån varor föras till packhuset. På sjön ses 
fartyg, dels vid bron, dels längre ut under tillsatta se- 
gel. På afstånd ses kastellet. I af skarn.: commercia 

CIV. STOCKH. MDCCLXXXII. 

Diam. I8V2 hn. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 

5å K. Myntet. Minnespenningen lemnades Konungen d. 28 
an. 1783. — Sst. n. 63. — K. Mk. en i guld, en i silfyer. 
B-n i silfver. Konungens återkomst från resan till Italien och 
Frankrike den 2 Augusti 1784. 

* Konungen, hvars helsa blifvit försvagad, särskildt i följd 
af hans armbrott vid ett fall från hästen på Parola maltn 
nära Tavastehus i Finland d. 12 Juni 1783, beslöt på 
läkares tillstyrkan begagna baden i Pisa. Under antaget 
namn af Grefve af Haga reste han d. 27 Sept. s. å. från 
Drottningholm åtföljd af Riksrådet Frih. Carl Spärr e. 
Exped. Sekreteraren Franc, m. fl., tagande vägen öfver 
Ystad, Warnemunde, Miinchen och Inspruch, begagnade 
baden S:t Giuliano vid Pisa under 3 veckor från d. 2 
Nov.i tillbragte vintern i Italien, begaf sig i Juni följande 
året till Frankrike, återvände öfver Osnabriick och Warne- 
munde, der han d. 29 Juli gick ombord på sin jagt Ama- 
dis och kom d. 2 Aug. 1784 till Dalarö, hvarifrån resan 
samma dag fortsattes landvägen till Stockholm. GUSTAF III. 185 

63. 

o 

Ats. Densamma som till n. 44. 

Frans. PRO REDITU PRINCIPIS. En eklöfkransad 
qvinna (Sverige) i antik drägt, står med venstra han- 
den lyftad, med den högra utgjutande en offerskål öf- 
yer ett lågande altare, på hvars framsida läses: vslm 
(vota solvit lubens merito). Vid qvinnans fot ligger ett 
lejon med tassarne omfattande Svenska riksgloben. I 
afsk&rn.: a. mdcclxxxiv. Der under ett kors med lilje- 
formiga armar. — På afskärningslinien: c. fehrman. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Frånsidan grav. af C. G. Fehr- 
man. St. på K. Myntet. — Slagen på Hertig Carls befallning 
och bekostnad i det af honom stiftade S:t Helen» brödraskaps 
namn, hvilket antydes genom korset i afskärningen. — Från- 
sidans inskrifter och den offrande qvinnan äro lånade från an- 
tika Romerska mynt. — Sst. n. 64. — K. Mk. i guld. B-n, 
De Geers saml. i silfver. Belöningsmedalj för okända Riddare, som del- 

togo i Konungens karusell på Drottningholm i 

Augusti och September 1785. 

Denna karusell öfvergick i prakt alla de fester, Konun- 
gen förut hade gifvit. Ämnet var, enligt den tryckta be- 
drifningen, "Uentreprise de la föret enchantée", taget ur 
en Fransk öfversättning af Tassos digt Gierusalemme Ii- 
berata. Deltagarne, hvaribland äfven hofvets damer, upp- 
trädde under namn lånta ur nämnda digt. Konungen 
f&estälde Syphax, Konung i Steniga Arabien, och anförde 
äe försvarande. Hertig Carl, föreställande Tyska Bid- 
äames hufvudman Guelph, ledde de anfallande. Leken 
utfördes under sex dagar eller s. k. "courser", den första 
**• 22 Aug., den sista d. 15 Sept. De of riga dagarne 
upptogos af skadespel och andra festliga tillställningar. 

* Denna frånsida finnes äfven sammanpräglad med åtsidan till n. 11 (K. 
Äk. o. B-n i silfver) och n. 62 (B-n i silfver). 186 GUSTAF 111. 

64. 

o 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. ETIAM CELATA TOLLIT PRAEMIA YIRTFS. 
En lagerkransad hjelm med nedfäldt visir. I afskärn.: 

EQUITIBUS INCOQNITIS DROTTNINGHOLMIAE. MDCCLXXXV. — Ne- 
danför hjelmen : c. fehrman. 

Diam. 14— 14 1 /» lin. (11— 12:e storl.). Frans. grav. af C. G 
Fehrman. St. på K. Myntet. Bokstafven q står bakvänd. — 
Sst. n. 67. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. Hedersbevisning åt Toltaires minne egnad af 
Kongl. Yitterhets Historie och Antiqvitets Aka- 
demien 1786. 

Då Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akade- 
mien skulle besörja utgifvandet af sista delen af den ur- 
sprungliga Kongl. Svenska Vitterhets Akademiens Hand- 
lingar innehållande, bland annat, minnesteckningar af bort- 
gångna ledamöter, beslöts att i stället för minnesteckning 
låta prägla en minnespenning öfver Akademiens d. 30 
Maj 1778 aflidne utländske ledamot, den af stiftarinnan 
med personlig vänskap omfattade och af samtiden högt 
uppburne Frangois Marie Arouet de Voltaire. Konung 
Gustaf icke blott gillade detta Akademiens beslut y utan 
bekostade sjelf präglingen af minnespenningen, af hvilken 
han sände exemplar i guld till Franska Akademien och 
till Voltaires närmaste efterlefvande frände och arfvinge 
Madame Denis. 

65. 

Ats. VOLTAIRE. Hans bröstbild, h. s., bar, me< 
nästan kalt hufvud. — Under bröstkanten: o. l. 

Frans. MANIBUS INDEFESSI QVONDAM MUSARUJ 
QVARUMLIBET CULTORIS OCTOGENARII VATUMQVE SECUL 
FACILE PRINCIPIS SOCII DESIDERATISSIMI LUGENS CON GUSTAF III 187 

SECRAT EEG. ACAD. LITTERÄR HUMAN. IN SVECIA MDCC- 
LXXXVI i 11 rader. 

Diam. 17 1 /, lin. (16:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Kronprinsen Gustaf Adolfs inför Rikets Stän- 
ders deputerade allagda knnskapsprof den 7 

Juni 1786. 

Förhöret med den åttaårige Kronprinsen anstäldes af 
fastor Primarius Johan Gustaf Flodin, som blifvit an- 
tagen att undervisa i kristendom, och af Prinsens lärare 
NUs von Bosenstein i Konungens sängkammare, i när- 
varo af Kongl. familjen och hofvet, Landtmarskalken och 
Talmännen samt 18 deputerade af adeln och 9 från hvart- 
dera af de öfriga stånden. "Alle närvarande kunde icke 
wton sinnesrörelse åhöra den färdighet och redighet, hvar- 
W€(J H. K Höghet besvarade alle honom gjorde frågor? 
Talmännen afgåfvo, hvar och en inom sitt stånd, berättelse 
om Prinsens för sina år ovanliga insigter, och beslut fatta- 
des att genom en särskild deputation uppvakta honom, för 
<*# betyga Ständernas f ägnad, hvilket dock af Konungen 
afböjdes, samt att låta prägla denna minnespenning. 

66. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. SVEC. GOTH. VAND. QVE 
BEX. Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget hår. 
~~ Nedanför: liungberger. 

Frans. AEVI DELICIAE PKAESENTIS SPESQUE FUTUBI. 
Minerva, stående med uddlöst spjut i handen, framställer 
den unga Prinsen, som bär furstelig krona och mantel 
samt serafimerkedjan, inför en stående qvinna (Sverige), 
som bär tornkrona och hvilar ena handen på Svenska 
skölden, med den andra helsande Prinsen. I afskärn.: 

OB FELICES PR. HAER. IN STUDIIS PROGRESSUS ORDD. R. S. 
HDCCLXXXVI. 188 GUSTAF III. 

Diam. 17 1 /, lin. (16:e storl.). Gravören G. Liungbergers sisu 
arbete. St. i Banken. — Sst. n. 77. — K. Mk. en i guld, en 
i silfver. B-n i silfver. Kongl. General Diskont kontoret inrättas och 
ordnas genom kongligt reglemente den 13 April 

1787. 

Denna Statens låninrättning, som kom att ersätta det 
år 1773 af enskilda personer bildade Diskont kompaniet, 
erhöll en grundfond af 24 tunnor guld (400,000 Bdr spe- 
de) och stäldes under en Direktion bestående af fem af 
Konungen utsedda Direktörer, hvilkas förvaltning skulle, 
när Konungen så funne för godt, granskas af särskildt 
förordnadt ombud. Direktionen kunde äfven af enskilda 
personer mottaga kapitaler mot billig ränta, att använda 
i rörelsen. Då den influtna årsbehållningen uppgått till 
200,000 Bdr skulle en fjerdedel deraf lemnas till Stats- 
kontoret, att till annan rikets nytta användas. 

67. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbildea 
h. s., med långt, utslaget och kring halsen uppkastad 
hår. — Nedanför: c. g. fehrman. 

Frans. RECIPIT ET REFUNDIT. En flodgud (Nilen 
ligger på stranden af Moeris sjö, stödjande sig på ei 
sfinx, med högra handen hållande sin urna, ur hvilkei 
vatten strömmar i sjön; på venstra armen ett ymnig 
hetshorn. Vid hans fot framdyker ur säfven en kro 
kodil. I sjön stå två pyramider, hvardera med en Ii 
ten bildstod på toppen. På stranden vexa palmer. . 

afskäm.: FISCUS R. PECUNIiE COLLOCANDiE ET MUTUANDJ 

mdcclxxxvii. — På afskärningslinien: c. g. fehrman. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman, ps 
Konungens befallning, 1790. St. på K. Myntet. — Moeris 
sjön (tecknad efter beskrifningen hos Herodotus och Pompo GUSTAF III. 189 

niu8 Mela) upptog vid Nilens öfversvämningar öfverflödsvatt- 
net, hvilket sedan, när torka inträffade, leddes genom kanaler 
att vattna landet. — Sst. n. 78. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. Svenska flottan, under Hertig Carls befäl, vinner 

en lysande seger öfrer den Ryska Tid Högland i 

Finska Tiken den 17 Juli 1788. 

Hertig Carl, som utgått med Svenska örlogsflottan frän 
Carlshrona, mötte d. 22 Juni vid Oland en Rysk eskader, 
hvilken han ej vågade bemäktiga sig, emedan krigsförkla- 
ring ännu icke blifvit officielt utfärdad. Sedan detta hin- 
der i början af Juli upphört fick han snart tillfälle att 
vid Högland utkämpa en ärofull strid mot hela Ryska 
flottan, som utlupit från Cronstadt. Om denna sjöstrid 
och seger se K. Carl XIII, n. 3. 

68. 

Ats; GUSTAVUS. III. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., bar, ined långt, utslaget hår. — Nedanför: e. 

Frans. C på en med furstelig krona täckt, oval 
sköld, som står på en kanon och hvilar mot troféer 
(fanor, spjut, masttopp med vimpel, kronflagga). Fram- 
för och vid sidorna ligga en Herkules-klubba, svärd, 
puka, trumpet, en rykande bomb, kulor. Öfver kronan 
svåfvar en lagerkrans. I afskärn.: d. 17 jul. 1788 * 

• 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 9 l / 2 lin. (6V2 storl.). Grav. af C. Enhörning 1793. — 
Sst. n. 79. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i förgyld koppar. 

69. 

Åts. GUSTAVUS in. D. G. EEX SVECIAE. Konungens 
bröstbild, h. s., med ombundet hår. 

Frans. Minnet af Siöflaget må Högland d: 17 Julii 

H88. i 7 rader. 190 GUSTAF III. 

Diam. 13 l / 2 — 14 lin* (ll:e storl.). Gjuten på samma ställe 
som de båda följande, bildsidan efter en Konung Gustafs riks- 
daler. — Jfr Sst. n. 79, not. — RR. — K. Alk. i jern. Hr 
Oldenburgs saml. gjuten kopia i tenn. 

70. 

Åts. GUD WÄLSIGNE KONUNGEN i 3 rader. Der 
under en kanon. 

Frans. MINNE AP D. 17. JULH 1788 Å NYSSHYTTE 
BBUK i 7 rader. 

Diam. 18 lin. (16 M / 2 storl.). Gjuten i jern vid Nisshytte bruk 
i Säters socken i Dalarne. — K. Mk., B-n, Linköpings Ele- 
mentarlärov., Hr Oldenburgs saml. i jern. 

71. 

Åts. MINNE AF ÅHB 1788 i 3 rader. 

Frans. NISHTTTE BRUK. 1789. i 3 rader. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Gjuten i Jern 1789 på samma 
ställe som n. 70. — RR. — K. Mk. o. B-n i jern. Hr Wed- 
bergs saml. kopia i tenn. Konungen räddar staden Göteborg från Danska 
krigshärens anfall i October 1788. 

En Dansk här om 7,000 man, under befäl af Prins 
Carl af Hessen, hade i slutet af Sept. inbrutit frän Norge 
och framträngt ända till Venersborg, Uddevalla och Kong- 
elf Sd snart Konungen erhållit underrättelse om Dan- 
skarnes fredsbrott, skyndade han från sin upproriska armé 
i Finland till Dalarne och Vermland, hvars innevånare 
på hans uppmaning samlades till landets försvar, och kom 
d. 3 Oct. till Göteborg, der trupper och allmogens frikorp- 
ser i hast inkallades och äfven borgerskapet deltog i fäst- 
ningsverkens upphjelpande och försvar. Danska anförarens 
parlamentär Gener al- Adjutanten Haxthausen, som kom 
att uppfordra staden, fann till sin bestörtning Konungen GUSTAF III. 191 här och återvände med af slag. Den 8 Oct. af slöts, under 
Engelsk och Preussisk bemedling, en vapenhvila, hvilken 
efter hand förlängdes, tills slutligen Danska Konungen 
förmåddes att sluta fred och draga sina trupper tillbaka. 72. 

Åts. GUSTAVUS m. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., nära lik n. 67. — Nedanför: c. o. fehrman. 

Frans. AUGUSTI PKAESIDIO TUTA. Mars står na- 
keD, med kask och ett lätt draperi, hotfullt blickande 
åt sidan, med ett spjut i högra handen, i den venstra 
hållande en sköld tecknad med Konung Gustafs krönta 
namnchiffer skyddande framför en sittande qvinna (Göte- 
borg), som bär tornkrona och håller i högra handen 
ett spjut, i den venstra ett antikt skeppsroder. Vid 
hennes sida en antik sköld, i hvilken ses stadens vapen. 
I afskärn.: civitas gothob. mdcclxxxviii. — Vid kanten 
på fältet : f. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Minnespenningen, bekostad af Göteborgs borger- 
skaD, lemnades Konungen d. 2 Dec. 1790. — Sst. n. 82. — 
K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. Kronprinsen Gustaf Adolfb, i närvaro af Rikets 
Stånders deputerade, ytterligare aflagda kunskaps- 

prof den 29 Mars 1789. 

Till förhöret, som anstäldes i Kongl. familjens närvaro, 
voro inbjudna Landtmarskalken och öfriga Talmännen, 
Prinsens i Stockholm varande faddrar samt vissa depu- 
terade från riksstånden. * En särskild deputation fram- 
förde sedermera till Konungen och Drottningen Rikets 
Ständers fägnad öfver Kronprinsens framsteg. 

* Ett tredje förhör med Kronprinsen anstäldes under riksdagen i Gefle 
*• 20 Febr. 1792 i Konungens rum» i närvaro af Landtmarskalken och öfriga 
Talmannen samt de riksdagsmän, som varit deputerade vid Prinsens dop. Då 
Ständernas deputerade i anledning af denna examen uppvaktade Konungen, 192 GUSTAF III. 

73. 

Åts. GUSTAVUS Hl. D. G. KEX SVECIAE (en blad- 
sirat). Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget och fram- 
kastad t hår. — Nedanför: c. e. 

Frans. LAETITIA ITEKUM. Samma föreställning (Mi- 
nerva framförande Prinsen till Sverige) som på n. 66, 
utan annan skilnad, än att Prinsen är något större. I 
afskärn.: ordinum r. ex educatione pr. haer. xxix. martii 
mdcclxxxix. — På marken: c. e. 

Diam. 18 lin. (16% storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. Slagen af Rikets Ständer och aflemnad till Konungen 
d. 23 Febr. 1790. — Sst. n. 83. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. Borgerskapets privilegier stadftstade under riks- 
dagen år 1789. 

I likhet med de öfriga stånden erhöll äfven Borgar- 
ståndet vid 1789 års riksdag försäkran på sina privilegier 
(d. 23 Febr.), hvilken försäkran ytterligare bekräftades 
såsom orygglig grundlag i Förenings- och Säkerhetsakten 
d. 3 April samma år, 

74. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget och framkastadt hår. — 
Nedanför: c. enhobning. 

Frans. STATORI IURIUM SUORUM REGNI CIVES UK- 
BICI MDCCLXXXIX. inom en eklöfskrans. 

På båda sidor kring kanten en perlring. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 

Borgareståndets beslut under 1789 K. Myntet. Slagen enligt 

"X Konung 
(2 ex.) o. B-n i silfver. års riksdag och åt Konungen lemnad d. 20 Dec. 1790. — Sst. 
n. 84. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i s att betyga sin f ägnad öfver Kronprinsens framsteg, framförde de Ständernas an* 
bnd af Den bröllopsgärd vid den tid Kongl. Maj:t lärer för efterkommandes 
eällhet förena H. K. Höghet med en värdig gemål.» GUSTAF III. 193 Hedersmedaljer for officerare och underoffice- 
rare, som deltagit i Svenska skargårdsflottans 
segrar öfrer Ryska flottan *id Fredrikshamn 
den 15 Mig och Tid Svensksund den 9 och 10 

Juli 1790. 

Konungen tog d. 10 Maj 1790 sjelf befälet of ver skär- 
gårdsflottan, som två dagar förut sågat sig ut ur isen 
från Sveaborg, och styrde kurs på Fredrikshamn, der Ry- 
ska flottan, under befäl af Konter- Amiralen Hisoff, d. 15 
Maj blef slagen och med förlust af 40 fartyg nödgades 
fly att söka skydd under Fredrikshamns kanoner. Om 
slaget vid Svensksund se anm. vid n. 81. — Medaljerne 
utdelades till officerare och underofficerare i så väl sjö- 
som land-staten, hvilka deltagit i det ena eller andra sjö- 
slaget eller i båda. De större lemnades i guld till rege- 
mentsofficerare och buros om halsen i ett snöre af guld- 
tråd; de mindre i guld till subalternofficerare och buros 
i ett dylikt snöre i knapphålet på bröstet. De större me- 
daljerne i silfver utdelades till underofficerare och buros 
i ett snöre om halsen af silfvertråd. Den stora utdelnin- 
gen titt alla i Stockholm varande officerare gjordes af Ko- 
nungen efter slutad gudstjenst i slottskapellet d. 13 Febr. 
1791, årsdagen af hans utropande till Konung. Den större 
medaljen bars af Konungen sjelf i en guldkedja om hal- 
sen och följde honom i likkistan. Jfr n. 81, 82. 

75. 

o 

Ats. Utan omskrift. Segergudinnan, med fladd- 
rande draperi och en lagerkrans i hvardera handen, 
står i förstafven på ett eröfradt Ryskt fartyg (en s. k. 
chaique), som bär Svenska flaggan och under fulla segel 
går fram öfver hafvet. På fartyget ligger den strukna 
Ryska krigsflaggan. — På nedra kanten: fehrman. 

Frans. 40 FIENTELIGE FARTYG ERÖFRADE DEN 15 
ÄAU 1790. inom en lagerkrans. 

13 194 GUSTAF III. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. Medaljen 
är lagd på ett ankare, hvars ögla sitter i öfra kanten 
och klorna under den ned ra. 

Oval, 14 lin. hög (ll:e storl.)., men med ankaret och öglan 
2OV2 ^ n - hög. Grav. af C. G. Fehrman, lika som de följande 
n. 76 — 80. rå några exemplar af dessa hederstecken är det 
lilla rummet mellan ankarklorna och sjelfva medaljen uthugget, 
på andra icke. Stamparne till dem alla finnas på K. Myntet. 
— Sst. n. 88. — K. Mk. 2 ex. i silfver. B-n i tenn. 76. 

Lik d. 75, så väl åtsidan som frånsidan m. m.; 
men mindre. 

Oval, 9 l / 2 lin. hög (6V2 storl.), men med ankaret och öglan 
14 lin. hög. — Jfr Sst. n. 92. — K. Mk. 2 ex. i silfver. B-n 
i tenn. 

77. 

o 

Ats. Densamma som till n. 75. 

Frans. 53 FIENTELIGE FARTYG ERÖFRADE DEN 9 
IULII 1790. inom en lagerkrans. I öfrigt lik n. 75. 

Oval. Storleken som n. 75. — Sst. n. 89. — K. Mk. i silf- 
ver. B-n i tenn. 

78. 

Lik n. 77, men mindre; med åtsidan af n. 76. 

Oval. Storleken som n. 76. — Jfr Sst. n. 93. — K. Mk. en 
i guld, en i silfver. B-n i guld med ring i öglan. Linköpings 
Elementarlärov., Hr Oldenburgs saml. i guld. 

79. 

Ats. Densamma som till n. 75. 

Frans. 40 FIENTELIGE FARTYG ERÖFRADE DEN 15 
MAII OCH 53 DEN 9 IULII 1790. inom en lagerkrans. I 
öfrigt sorn på n. 75. 

Oval. Storleken som n. 75. — Sst. n. 90. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. GUSTAF III. 195 

80. 

Lik n. 79, men mindre; med åtsidan af n. 76. 

Oval. Storleken som n. 76. — Sst. n. 91. — K. Mk. en i 
guld, en i silfver. B-n i guld. Svenska skärgårdsflottans seger, under Konun- 
gens beftl, öf ver Ryska flottan Tid Svensksund 

den 9 och 10 Juli 1790. 

Ryska flottan anfördes af Prinsen af Nassau, som med 
förtröstan på sin öfverlägsna styrka beslöt angripa Sven- 
ska skärgårdsflottan, för att genom en lysande seger för- 
herrliga årsdagen af Kejsarinnan Katarina II: s thronbe- 
stigning. Striden började kl. 1 / 2 10 f m. och fortfor till 
skymningen samt fortsattes följande morgon, då efter en 
timmas förlopp Ryska flottan, i grund slagen, måste i 
största oordning och med svåra förluster draga sig till- 
baka. Femtiotre större och mindre fartyg eröfrades } om- 
kring 6000 man gjordes till fångar, ett stort antal hade 
blifvit dödskjutna. Jfr n. 77—80. 

81. 

o 

Ats. Densamma som till n. 67. 

Frans. IX. X. IULII MDCCXC. En krans af lager 
med derpå fastade sex antika skeppsstäfver (corona 
uavalis). Der omkring en perlring mellan två släta li- 
nier och närmare kanten, utanför omskriften, ytterligare 
en perlring. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrraan. St. på 
K- Myntet. Slagen, lika som den följande, på Konungens be- 
fallning. — Sst. n. 85. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 
Linköpings Elementarlärov. i guld. 

82. 

o 

Ats. Densamma som till n. 30. 196 GUSTAF III. 

Fr ån s. IX. X. IULII MDCCXC. En skeppskrona (co- 
rona navalis) ra. ni. som på n. 81. * 

Diam. 14 1 /* Un. (12:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St 
på K. Myntet. — Set. n. 86. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

83. 

Åts. GUSTAVUS ffl. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
h. 8., lager kransad, med långt, utslaget hår. — Nedan- 
för: G. O. rVHRMAN. 

Frans. DEBELLATOBI HOSTIUM AUGUSTO. En krönt 
q vinna (Sverige), i antik drägt, stående med en lager- 
krans i venstra handen, som hon stöder på Svenska 
skölden, upphänger på en med skeppsstäfver prydd se- 
gerkolonn (colonna rostrata) en rund votivsköld, i hvil- 
ken läses: ix.x. iul. mdccxc. I afskärn.: pace parta ordd. 

REGNI IN COMITIIS MDCCXCII. 

Diam. 21 ! / 2 lin. (21:a storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. 
i Banken, frånsidans sprängd. Slagen enligt Rikets Ständers 
vid riksdagen i Gefle år 1792 fattade beslut; men blef icke 
färdig förr än två år efter Konungens död. — Sst. n. 87 och 
pag. 856. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 84. 

o 

Ats. Densamma som till n. 69 (bildsidan till Ko- 
nungens riksdalersprägel). 

Frans. Minnet af Slö/laget wid Swensksund d: 
9. Julil 1790. i 7 rader. 

Diam. 13 1 ', lin. (ll:e storl.). Gjuten vid Nisshytte bruk. 
Jfr n. 69-71. — EE. — K. Mk. i jern. * Denna frånsida finnes äfven sammanpräglad med åtsidan Ull n. 26 
(K. Mk. i silfver) och n. 51 (B-n i brons). GUSTAF III. 197 Fred mellan Sverige och Ryssland afslntad 
på Werelä slätt 1 Finland den 3 (14) Angrnsti 

1790. 

Fredsunderhandlingarne fördes å Svenska sidan af Ge- 
neral-Majoren Frih. Gustaf Armfelt, å den Ryska af Ge- 
neral-Löjtnanten Frih. Otto Henrik Ig elström, i tält upp- 
slagna på en slätt vid Kymene elf mellan båda arméer- 
nas förposter. Ratifikationerna utvexlades d. 20 Augusti. 
Gjorda eröfringar återstäldes och gränsen mellan rikena 
blef densamma som förut. De vid föregående fredsslut 
yrkade rättigheter för Ryssland att skydda Sveriges rege- 
ringsform af år 1720, omnämndes icke i traktaten. 

85. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE. Bröstbilden, 
b. s., med långt, utslaget och framkastadt hår. — Ne- 
danför: C. G. FEHRMAN. 

Frans. SALUTI POPULORUM. Konungen i antik rust- 
ning, med spjut i hand, och Kejsarinnan Katarina i an- 
tik drägt, med krona på hufvudet, räcka hvarandra han- 
den öfver ett altare, på hvars framsida ses två hoplagda 
händer hållande en merkuriistaf inom en olivkrans. I 
afakärn.: pax svec. inter et russ. xiv. aug. mdccxc. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Slagen på Konungens befallning, men utkom icke 
ton än efter hans död. — Jfr Sst. n. 94. — B-n i silfver. 

85. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 115. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). — K. Mk. i silfver. Hr Olden- 
burgs fiaml. i brons. 

86. 

o 

Ats. Rysk omskrift (Kejsarinnan Katarina 11:3 
Damn och titel). Hennes bröstbild, h. s., med krona 198 GUSTAF III. 

och lagerkrans, i fjällharnesk, med ordensband och den 
med Ryska örnar prydda hermelinsmanteln öfver skull- 
rorna framdragen vid sidorna. Nedanför: 1792. roch gra- 
vörens namn med Ryska bokstäfver. 

Från 8. Rysk omskrift (o: Naboelig och evig). En 
lång olivqvist uppskjutande genom en tåtbladig lager- 
krans. I afskärningen en Rysk treradig inskrift (o: Fred 
med Sverige afslutad d. 3 Augusti 1790). — På fältet 
vid nedra kanten: o. 

Diam. 28 lin. (25:e storl.). Grav., åtsidan af Timoteus Iwa- 
noff, frans, af Joh. Bapt. Gäss. — Denna och de följande 
n. 87, 88, stundom med varierande åtsidor, utdelades af Kej- 
sarinnan i guld och silfver af olika storlek efter mottagarens 
rang. — Sst. n. 95. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs sainl. 
i tenn. 

87. 

Lik n. 86; men mindre; efter gravörens namn på 
åtsidan: 1790. Diam. 22 lin. (21% storl.). Grav. af samma personer som 
den föregående. — Jfr Sst. n. 96. — B-n i svart brons. Up- 

1 TT • • • »1 f* r som 

r Sst. n. 96. — B-n i svart brons, 
sala Univers. i silfver. 

87. a. Dylik; men öfver gravörens namn på åtsidan: 1787 T 
(således af en äldre stamp). 

Diam. 22 lin. (21 1 / 2 storl.). Graverad af samma Iwanoff. — 
K. Mk., Hr Oldenburgs saml. i brons. 

87. b. 

Dylik; men åtsidan grav. af Tim. Iwanoff 1789. 
Diam. 22V 2 Hn. (21 1 /, storl.). — Kikskab. i Berlin i silfver. 

88. 

Lik n. 86, med små variationer; men mindre. Ne- 
danför bilden på åtsidan S. Ioudins namn med Ryska 
bokstäfver. 

Diam. 17 ! /2 lin. (16:e storl.). Grav. af Sam. Ioudin. — Sst. 
n. 97. — Upsala Univers., Rikskab. i Berlin i silfver. B-n af* 
gjutning i tenn. GUSTAF III. 199 89. 

Ats. Rysk omskrift (o: Naboelig och evig). En 
olivqvist uppskjutande genom en tätbladig lagerkrans. 

Frans. Rysk inskrift på 5 rader slutande: 1790 Z 7 : 
(x Fred med Sverige afslutad den 3 Augusti år 1790). 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). — Sst. n. 99. — K. Mk., B-n, Hr 
Oldenburgs saml., Rikskab. .i Berlin i silfver. Upsala Univers., 
De Geers saml. i guld. 

89. a. 

Dylik; men inskriften på frånsidan slutar: 1790 TO. 
Diam. 7 lin. (4:e storl.). — B-n i tenn. 

90. 

Ats. Utan omskrift. Kejsarinnan Katarinas bröst- 
bild, h. s., med diadem och lagerkrans inom en oval 
rand. Der under en lager- och en eklöfsqvist hop- 
bundna. 

Frans. Rysk inskrift på tre rader (d: För tjenst 
och tapperhet) inom en lagerkrans. I afskärningen Rysk 
inskrift (o: Fred med Sverige afslutad den 3 Augusti 
år 1790). 

Aflång, åttkantig, 13 lin. hög (10:e storl.), 9 lin. bred. — 
Utdelades i silfver åt Ryska underofficerare och soldater, att 
bäras i knapphålet. — Sst. n. 98. — K. Mk., B-n, Upsala Uni- 
vers., Hr Oldenburgs saml., Rikskab. i Berlin (några med ögla 
och ring) i silfver. Konungens hemkomst från Finland, efter slutad 

fred, i Augusti 1790. 

Konungen återkom med skärgårdsflottan, hvars segrar 
Nnder hans befäl hade föranledt eller åtminstone påskyn- 
dat freden och landsteg i Stockholm den 28 Aug. nedan- 
för Slottsbacken på den plats, der sedermera hans bitd- 
stod upprestes. 
200 GUSTAF III. 

91. 

Ats. Densamma som till n. 67. 

Frans. OPT. PRINCIPI TERRA MARIQUE VICTORI MA- 
JESTATE REGNI VINDICATA PACIS AUCTORI E BELLO RE- 
DUCI SCAN. ET BLEK. CLERUS MDCCXC. i 8 rader. En 
oliv- och en lagerqvist, nedtill hopbundna, omsluta på 
sidorna en del af inskriften. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrraan. St. på 
K. Myntet. Slagen af Lunds stifts presterskap, enligt beslut 
vid kommitterades sammanträde i Lund d. 25 och 27 Oct. 
1790, med anledning af Domprosten Petrus Muncks förslag att 
hellre på detta sätt uttrycka presterskapets glädje än genom 
att uppsända en lyckönsknings-deputation. Minnespenningen 
framlemnades till Konungen d. 20 Dec. s. å. — Sst. n. 100. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konungen återkommer, efter slutad brunns- och 
badkur i Aachen, till Stockholm den 3 Augusti 

1791. 

Konungen begaf sig d. 24 Maj 1791 från Stockholm sjö- 
vägen till Rostock under antaget namn af Grefve till 
Haga, för att begagna baden i Aachen och derjemte i af- 
sigt att komma närmare de politiska rörelserna vid Fran- 
ska gränsen. Han ankom d. 14 Juni till Aachen, der en 
stor mängd furstliga och andra politiska personer sam- 
lades kring honom, återvände derifrdn d. 25 Juli, gick d. 
30 s. m. ombord i Rostock och återkom till Stockholm d. 
3 Augusti. 

92. 

Åts. CIVIS PRINCEPS. Konungens bröstbild, h. s., 
med långt, utslaget hår under en lagerkransad kask 
prydd med fjäderbuske, en sfinx och en åskvigg. Of- 
ver bröstkanten ett fjällharnesk med ett bevingadt an- 
sigte. — Nedanför: c. g. fehrman. GUSTAF III. 201 

Frans. HEROI SOSPITATOBI GUSTAVO. III. PUBLICAE 
ACPBIVATAE LIBEBTATIS CONSEKVATORI VINDICI PATRIAE 
DL AUG. MDCCXCI REDDITO FRACTA IN ARMIS VALETU- 
DL\E AQUISGBANI BEDINTEGRATA CIVES STOCKHOLMEN- 
SES OVANTES, i 10 rader. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1792. 
Slagen af Stockholms borgerskap. — Sst. n. 101. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Konungens död i Stockholm den 29 Mars och 
begrafning i Biddarholms kyrkan den 14 Maj 

1792. 

Gustaf hade krossat partiernas makt, men ej förmått 
utrota partiagget, hvilket samladt och rigtadt mot honom 
sjelf under de senare åren af hans lefnad uppblossade 
häftigare i den mon han nödgades bereda sig större makt 
att betvinga detsamma. En krets af sammansvurna fien- 
der funno ett villigt redskap i en f. d. Kapten vid Lif- 
9&rdet Johan Jakob Anckarström, som på en maskeradbal 
i operahuset i Stockholm d. 16 Mars 1792 smög sig bak 
om Konungen och med en pistol sköt honom genom veka 
lifvet. Såret tycktes i början vara mindre farligt, men 
förvärrades snart så att Konungen afled efter manligt ut- 
härdade plågor d. 29 Mars. Vid obduktionen träffades 
uti inre delarne 2 kulor, 2 hagel, en nubb och något skrot, 
som icke kunnat uttagas. Liket bisattes d. 13 April i 
Riddarholms kyrkan, der jordfästningen förrättades d. 14 
Maj af Ärkebiskopen Dr Uno von Troil. 

93. 

Åts. GUSTAVUS ni. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, lagerkransad, med långt, utslaget hår. 
Nedanför: c. g. fehrman. 

Frans. MAIORQVE VIDERI COEPIT. Herkuless apo- 
theos. Hans gestalt höjer sig mellan stjernor och rökmoln 202 GUSTAF III. 

ur det brinnande bålet på berget Oeta, der lejonhuden 
är qvarlemnad jerate hans klubba och lyra (den sednare 
utmarkande Herkules Musagetes). På afstånd stå cy- 
pressträd. I af skarn.: xxix hart. mdccxcii. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Inskriften och framställningen på 
frånsidan grunda sig på berättelsen i Ovidii Metamorph., L. 9. 
fab. 4, om Herkules'8 död. — Sst. n. 103. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

94. 

Åts. GUSTAF m SVERIGES KONUNG. Bröstbilden, 
h. s., bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: c. o. 

FEHRMAN. 

Frans. OFÖKGÄNGELIG En konglig krona strålande. 
Der under: sedan den 29 mars 1792. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet, till åtsidan 2, till frånsidan 3, ined någon skilnad, 
i synnerhet i afseende på kronans storlek. — Var Kastpenning 
vid begrafningen. — Sst. n. 104. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. I K. Mk. äfven en afprägling i bly af frånsidan med 
en större krona. 

95. 

Ats. Utan omskrift. Konungens byst, framvänd, 
på en kubisk sten, som står på ett rutadt golf. På 
kubens framsida ett g inom en dubbel, strålande trian- 
gel. Vid sidan står en naken, bevingad gubbe (Tiden), 
utsträckande sin hand mot Konungens hufvud. Vid 
gubbens fot ligga hans timglas och lia. På golf vet ligga 
i oordning frimurareverktyg (murslef, klubba, cirkelma- 
tare, vinkelhake, vattenpass m. ra.). I afskärn. mdccxcii. 
— På golfkanten: fehrman. 

Frans. UPRORISKA WAPEN OMRINGADE MÄSTARN 
WED MIDNATT III GUSTAF LEFDE SÅRAD XIII DYGN DOG 
BEGRÅTEN WID FULL MIDDAG XXIX MART. i 7 rader. 

Diam. ^ 17 lin. (15:e* storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1794. 
St. på K. Myntet. Frånsidans har blifvit o ingraverad. Beko- 
stad genom åtskilliga Frimurares bidrag insamlade af den be- 
kanta, af Drottning Lovisa Ulrika upptagna Negern, titulerade 
Hofsekreteraren Ludvig Gustaf Albert Badin, som äfven lur i GU8TAP III. 203 

hafva uppgifvit det, förmodligen i ordensstil, affattade förslaget 
| till minnespenningen. — Sst. n. 105. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 

! i silfver. 

| 96. 

I Åts. GUSTAVUS III KEX SUECIAE PABRICIDIO PER- 

i EMTDS. Bröstbilden, v. s., med långt, ombundet hår, 

rock med en näsduk knuten om armen, ordensband och 

Svarta örns ordens krachan på bröstet samt veck af 

hermelinsmanteln från båda sidor. — Vid nedra kan- 

! ten: stoeble. fecit. 

Frans. LUGET ET HORRET. En q vinna (Sverige), 
med tornkrona och vidt, hermelinfodradt draperi, sitter 
med trekrönta skölden vid sidan, stödjande armen på 
en med cypressrankor behängd gr af ur na, vändande sig 
med afsky bort från en på marken liggande pistol jemte 
en mask med slingrande ormar. I afskärn.: d. xxix 

MAKT. MDCCXCII. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af Joh. Jak. Gottfr. Stierle 
i Berlin. Båda sidornas stampar hafva blifvit omgnorda med 
ringa skilnad. — Revolutionsdagen d. 19 Aug. 1772 bundo Ko- 
nungen och de officerare, som svurit honom trohet, såsom igen- 
känningstecken en näsduk om armen, hvilket bruk sedan länge 
bibehölls inom militären. — Sst. n. 108. — K. Mk. (2 ex.), 
B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

97. 

Åts. GUSTAV III KOENIG VON SCHWEDEN. Bröst- 
bilden, h. s., bar, med kort hår, lagerkransad. — Ne- 
danför: St: 

Frans. STARB DURCH MEUCHELMORD. En mask 
njed slingrande ormar och en pistol ligga på marken. 
Nedanför: den 29 merz 1792. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af samma Stierle. Frånsidans 
stamp har blifvit omgjord. — Sst. n. 110. — K. Mk. (2 ex.), 
B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

98. 

Ats. GUSTAVUS III. D: G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., i harnesk, med bar hals, ordensband och 204 GUSTAF III. 

under nedra kanten serafimer-krachanen; hermelinsman- 
teln öfver skullrorna framdragen och hopfästad genom ett 
ovalt smycke öfver bröstet. — Nedanför: c. h. kuchlek pec. 

Frans. TAM MARTE QUAM MERCUBIO. En cypress- 
kransad urna, täckt af en konglig krona och med Sve- 
riges tre kronor på sidan, står på en hög fot, bak om 
hvilken ses en rik grupp af fanor, ankar, antika och 
moderna vapen m. m. öfver urnan sväfvar odödlig- 
hetens strålande stjernkrans. Vid ena sidan står en 
qvinna (Handeln) i antik dr ägt, med armen stödd på 
en kolonn, lyftande en lagerkrans för att fästa den på 
urnan. Bredvid henne en merkuriistaf, ett nedvändt 
ymnighetshorn, ur hvilket penningar falla, en nedkastad, 
slocknande fackla samt vågskålar. Vid andra sidan står 
på en kanon en naken genius pekande på en oval fördjup- 
ning å en fyrkantig tafla, i hvilken föreställes scenen 
då pistolskottet aflossades mot Konungens rygg. Under 
denna tafla: heu halk peremptus. I afskärn.: natus d. xxiiii 

JAN. MDCCXXXXVI. SUCC. D. XII FEB. MDCCLXXI. TRUCID! D. XVI 
MART. MDCCXCII. OB. D. XXIX SUP. MENS. ET AN. — På af- 

skärningslinien: c. h. k. feg. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav af C. H. Kuchler (från 
Flandern) i England. Arbetet är vackert, men framställningen 
å frånsidan öfverlastad och derigenom smaklös. — Sst. n. 109. 
— K. Mk. (2 ex.). Hr Wedbergs saml. i brons. B-n, Upsala 
Univers., De Geers, Hr Oldenburgs saml. i silfver. Konung Gustaf Hfcs minne. 

99. 

Åts. GUSTAVUS Hl. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med ombundet hår, i fjällharnesk och veck 
af konungamanteln. — Nedanför: k. 

Frans. * NATUS MDCCXLVI. + DENATUS MDCCXCII. 
inom en lagerkrans, hvars ändar äro hopfogade genom 
en ros. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. ► GUSTAF III. 205 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1792 för 
han9 regentlängd. St. hos Hr Oldenburg. — Jfr Sst. pag. 766, 
n. 14. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

99. a. 

Åts. GUSTAVUS m. D. G. REX SVECIAE G. V. Bröst- 
bilden som på n. 99. — Nedanför: o. e. 

Frans. Densamma som till n. 99. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. Enhörning, som för- 
modligen förkastat denna stamp till åtsidan. — K. Mk. (2 ex.), 
Hr Olaenburgs saml. i silfver. 

100. 

Åts. GUSTAVUS m. D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med långt, utslaget och framkastadt 
hår. Under bröstkanten 1789 aet. 43. — Nedanför o. o. 

FEHRMAN. 

Frans. STATUTIS IMPERII LEGIBUS TUTATIS CIVIUM 
1URIBUS PROMOTIS LITERIS ARTIBUS LIBERAL. COMMERCIIS 
KDUSTRIA REGNI MAIEST. GENTIS GLORIAM PACE BELLO 
YINDICAVIT NAT. MDCCXLVI. OB. MDCCXCII. i 9 rader. 

Diam. 25 lin. (23:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. Åt- 
sidan, som är af vackert arbete, var redan färdig 1789. Från- 
sidan graverades 1793; men stamparne, som nu förvaras på K. 
Myntet, blefvo icke härdade och använda, sedan Kongl. Maj: t 
d. 22 Aug. 1793 förklarat sig icke finna skäl att låta inlösa 
dem till det af Fehrman uppgifna priset. — Sst. n. 107. — 
B-n i tenn, båda hälfterna noplödda. K. Mk. en dylik; men 
utan inskrift under bröstkanten. 101. 

Åts. DIVO. GVSTAVO. REGI. SVECIAE. Konung Gu- 
stafs bröstbild, h. s., bar, med långt, utslaget och fram- 
kastadt hår. 

Frans. I. CAESARI. VIRTVTIB. ET. FA TO. S1MILIS. 
Der öfver en stor strålande stjerna. 

Diam. WL lin. (12:e storl.). Grav. af L. Grandel i Rom år 
1793; men tillåtelse att i Stockholm afprägla de hemförda stam- 
parae erhölls först 1797. St. på K. Myntet, åtsidans söndrig. 206 GU8TAF III. 

— Sst. n. 106. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-fl 
silfver. 

102. 

Åts. GUSTAF m. STIFTARE. Konungens bröstbild 
h. s., bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: cmm. 

Frans. SVENSKA AKADEMIENS FEMTIONDE ÅRSFES' 
DEN 5 APRIL 1836. inom en lagerkrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af G. M. Mellgren. Slage 
på Konung Garl XIV Johans befallning och bekostnad bot 
en aktningsgärd åt stiftarens minne, då Svenska Akademie 
till femtioårsfesten d. 5 April 1836 hade präglat en minnes 
penning med samma frånsida, men med Carl Johans bild p 
åtsidan. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För tapperhet i krig. 

Dessa tapperhetsmedaljer, till en början bestämda blott 
för underbefäl och manskap i armeen och flottan, präg- 
lades, på Konungens befattning, första gången år 1789 
och utdelades under kriget mot Ryssland detta och föl- 
jande år i stor mängd i silfver, att bäras i ljusblått band. 
Frånsidans typer och inskrifter hafva bli f vit oförändrade 
bibehållna på tapperhetsmedaljer under Konung Gustafs 
efterträdare in till närvarande tid. 

103. 

Åts. GUSTAF m SVERIGES KONUNG. Bröstbilden 
h. s., bar, med långt, utslaget och framkastadt hår. — 
Nedanför: f. 

Frans. FÖR TAPPERHET I FÄLT. inom en lagerkrans 

Diam. 10— 10V* lin. (7— 7 1 /, storl.). Grav. af C. G. Fehrma: 
1789. St. på K. ^lyntet; båda hafva blifvit omgjorda med ring 
olikhet. — Sst. n. 80. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. GUSTAF Hl. 207 104. 

o 

Ats. Densamma som till n. 103. 

Frans. FÖB TAPPERHET TILL SIÖS inom en lager- 
], på hvilken äro fastade sex antika skeppsstäfver 
(corona navalis). 

Diam. 10— IOV2 lin. (7— 7 V, storl.). Grav. af C. G. Fehr- 
man 1789. Till frånsidan 2 8t. på K. Myntet. — Sst. n. 81. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. b) För medborgerlig förtjenst 

Dessa heder$medaljer började präglas dr 1785 och ut- 
delades i guld eller silfver åt förtjenta inländska etter ut- 
ländska män. Frånsidans inskrift och typ hafva bibehållits 
ned ringa förändring till närvarande tid; men sedan 1832 
präglas derjemte liknande medaljer med motsvarande Svensk 
inskrift, 

105. 

Ats. Densamma som till n. 13. 

Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 

lagerkrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. på 
K. Myntet. — Sst n. 65. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 1 silfver. 106. 

o 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 

lagerkrans. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
pa K. Myntet. — Sst. n. 66. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 1 silfver". 208 GU8TAF III. 

Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds 
belöningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Svenska Akademien. 

Svenska Akademien, hvars aderton ledamöter "skola ar- 
beta på Svenska språkets uppodlande och smakens stad- 
gande så väl i vältalighet som skaldekonst" stiftades af 
Konung Gustaf d. 20 Mars 1786. Konungen utnämnd* 
sjelf 13 ledamöter, lemnande åt Akademien att genom val 
fylla de öfriga rummen. Anslag gafs till prismedaljer i 
guld för godkända täflingsskrifter i vältalighet eUer skalde- 
konst. Akademiens högtidliga invigning skedde d. 5 April 
1786, årsdagen af Konungens första inträde i Kongl. 
Rådkammaren. Akademiens årliga högtidsdag firas d. 20 
Dec. f K. Gustaf II Adolfs födelsedag efter nya stilen. * 

107. 

Åts. VÄLTALIGHET, i afskärningen. Mercurius, Väl- 
talighetens gud, står med en skriftrulle i högra handen 
och sin bevingade staf i den venstra. — På afskärnings- 
linien : c. g. fehrman. 

Frans. SNILLE OCH SMAK. (Akademiens valspråk) 
inom en lagerkrans. Omskrift: SVENSKA ACADEMIEN IN- 
STIKTAD DEN 20 MABS 1786. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Bestämd att utdelas i guld till 26 dukaters vigt 
som högsta priset för en godkänd täningsskrift i obunden stil. 
Enligt stadgarne skulle samma medalj i silfver utdelas som 
Akademiens andra pris; men i stället användes dertill Akade- 
miens jetton i guld om 10 dukaters vigt. — Sst. n. 68. — K. 
Mk. en i guld, * # en i silfver. B-n i silfver. * Om man beräknar skilnaden mellan gamla och nya stilen sådan den 
var då Akademien stiftades blifver Konungens födelsedag efter nja stilen 
d. 20 December. Men år 1594, då Konungen föddes, Tar skilnaden mellan 
båda stilarne endast 10 dagar, då således födelsedagen efter nya stilen var 
d. 19 December. 

** Detta exemplar i gnid är detsamma som K. Gustaf, okänd, vann än- 
der Akademiens första täfiingsår för äreminnet öfver Fältmarskalken Grefve 
Lennart Torstenson och, sedan han som författare gifvit sig tillkänna, mottog 
i Akademiens enskilda sammankomst d. 1 Dec. 1787. Konungen lemnade 
exemplaret att förvaras i Kongl. Mjntkabinettet. GU8TAF III. 209 

108. 

Ats. SKALDEKONST, i afskärningen. Apollo citha- 
Toedus, lagerkransad, står slående sin lyra. — På af- 
skärningslinien: c. g. fehrman. 

Frans. Densamma som till n. 107. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Apollobilden är kopierad efter en antik staty, som 
förvaras i Svenska National Museets konstafdelning. — Högsta 
prismedalj, af lika värde med den föregående, för en godkänd 
tåflingsskrift i bunden stil. Så väl denna som n. 107 har dess- 
utom någon gång blifvit som bevis på Akademiens aktning 
lemnad till utmärkta författare inom och utom fäderneslandet. 
— Sst. n. 69. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

109. 

Åts. GUSTAF m. BESKYDDARE. Bröstbilden, h. s., 
tar, med ombundet hår. 

Frans. SNILLE OCH SMAK. inom en lagerkrans med 
tått packade blad. Omskrift: SVENSKA ACADEMIEN IN- 
STIKTAD D. 20 MARS 1786. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Jetton att utdelas till ledamöterna vid Akade- 
miens sammankomster. Utbyttes snart mot den följande. — 
Sst. n. 71. — K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 

109. a. 

Åts. GUSTAF III. BESKYDDARE. Bröstbilden, h. s., 
ta, med långt, utslaget hår uppkastadt kring bröst- 
ianterna. — Nedanför: f. 

Frans. Lik n. 109; men bladen i kransen äro fritt 
anordnade. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Sst. n. 70. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

110. 

Åts. GUSTAF III. STIFTARE. Bröstbilden, h. s., bar, 
ffi ed långt, utslaget hår. — Nedanför: g. fehrman. 

Frans. Lik n. 109. a. 

14 210 GUSTAF III. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på. 
K. Myntet. Åtsidan blef år 1794 sålunda ändrad, sedan Ko- 
nung Gustaf icke mera kunde kallas »Beskyddare». Frånsidans 
stamp har blifvit omgraverad. — Akademiens jetton i guld ut- 
delas som andra priset för täflingsskrifter; men har äfven nå* 
gon gång blifvit som aktningsbevis för litterära förtjenster lem- 
nad till icke täflande personer. — Sst. n. 72. — K. Mk. (i 
ex.) o. B-n i silfver. 

110. a. 

o 

Atsidan af n. 110 och frånsidan af n. 109 samman- 
präglade. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). — H. Maj: t Konung Oscar II:s 
samling i guld. * b) Kongl. Vitterhets Hlstorie och Antiqyitets 

Akademien. 

Samma dag Svenska Akademien stiftades upplifvade Ko- 
nung Gustaf sin moders Akademi med vidgade åligganden 
och under ny benämning af Kongl. Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademien. De från Lovisa Ulrikas Akademi 
qvarlefvande ledamöterna samlades d. 20 Mars hos Ko- 
nungen, som öfverlemnade de nya statuterna, anvisade nö- 
diga medel till prisbelöningar och utnämnde 20 nya leda- 
damöter. Antalet ledamöter bestämdes till 50 (14 Heders- 
ledamöter, 20 Arbetande, 16 Utländska). Som föremål 
för Akademiens verksamhet uppgafs "Historiens, Antiqvi- 
teters utforskande, Medaillers och inscriptioners uttydande^ 
uppfinnande samt författande, så på Svenska språket, 
som på Latin, Grekiska, Fransyska och Italienska." Aka- 
demien, hvars verksamhetsfält senare blifvit vidgadt ge- 
nom åtskilliga vetenskapliga uppdrag, har derjemte öfver- 
inseende öfver rikets fornlemningar, Statens antiqvariska 
och historiska samlingar och Kongl. Myntkabinettet, hvilka 
samlingars vård tillhör Akademiens Sekreterare, som i * Ar samma exemplar, hvilket H. Maj:t såsom Hertig af Östergötland 
på Akademiens högtidsdag d. 20 Dec. 1857 mottog som prisbelöning för några 
till täfling anonymt inlemnade dikter: »Ur Svenska Flottans Minnen.» GUSTAF III. 211 

egenskap af Riksantiqvarie och Konungens Garde des Mé- 
daiUes öfverflyttades från fordna Antiqvitets Arkivet på 
Akademiens stat. 

111. 

Åts. LUDOVICA ULB. CREATB. GUSTAVUS III. IN- 
STADR. AC. LIT. HUMANIOR. Konung Gustaf III:s och 
hans moders bröstbilder, bara, vända mot h varan dra, 
Konungens ined långt, utslaget hår, Drottningens med 
diadem och ett juvelband på det upplagda håret. — 
Nedanför Drottningens bild: c. o. f. 

Frans. SCIENTIA VICTRIX. En qvinna (Antiqva- 
riska forskningen) i antik drägt, sittande i en antik 
stol, hvilande venstra armen och handen på böcker och 
mynt, lyfter en skriftrulle med hotande åtbörd öfver en 
bevingad gubbe (Tiden), som med sin lia ligger fram- 
för hennes fötter rufvande på mynt och manuskripter. 
Vid qvinnans sida en halfrest sfinx. I afskärn.: inve* 
stigatio antiq vitatum. — På afskärningslinien: fehrman.* 
Lgon gång blifvit som aktningsb< 
delad till icke täflande personer. — Sst. n. 74. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 

112. 

Åts. Densamma som till n. 111. 

Frans. OBIENTIA TEMPORA NOTIS INSTRUIT. En 
hög och smal obelisk fulltecknad med hieroglyfer. — C. O. FEHBMAN. I afskärn.: 

Diam. 14 , / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af C. G. Fehnnan. St. 
på K. Myntet. — Akademiens prismedalj för tätting i inskrifts 
och sinnebildskonst. — Sst. n. 73. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

113. 

Åts. LUDOVICA ULB. CBEATBIX GUSTAVUS III. IN- 
STAUR. AC. LIT. HUMANIOR. Båda bröstbilderna bara, 

* Icke sällan finner man denna frånsida oriktigt sammanpräglad med 
Gustafs åtsida n. 26 (K. Mk. i silfver) eller n. 30 (B-n i silfver). 212 GUSTAF III. 

vända mot h varandra, Konungens med en bandrosett 
på det fritt nedfallande håret, Drottningens med diadem 
och juvelband som på n. 111. — Nedanför Drottningens 
bild: c. o. f. 

Frans. LUCIS METITUR PROGRESSIBUS. En fyrkantig 
tafla med utsatta timtal från i till xii bestrålad af solen. 

Diam. 11—12 lin. (8— 9:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. 
St. på K. Myntet. Frånsidans stamp har blifvit omgjord med 
små olikheter. — Jetton att utdelas bland ledamöterna vid 
Akademiens sammankomster. — Sst. n. 75. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

114.* 

Åts. LUDOVICA ULR. CREATR. GUSTAVUS III. IX- 
STAUR. AC. LIT. HUMANIOR. Bröstbilderna som på n. 
113; men Konungens hår utan bandrosett. — Nedanför 
Drottningens bild : c. o. f. 

Frans. . LUCIS METITUR PROGRESSIBUS. En af so- 
len bestrålad timsten på en fyrkantig fot stående på 
ett rutadt plan. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. senare af C. G. Fehrman for 
samma ändamål som den föregående. St. på K. Myntet. — 
Sst. n. 76. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. c) Kongl. Målare och Bildhuggare Akademien. 

Om Akademiens stiftelse se K. Fredrik, n. 51. Ko- 
nung Gustaf hade d. 5 Jan. 1773 gifvit kongl. stadfästelse 
dt Akademiens stadgar, d. 20 Maj 1777 lemnat henne 
ökade statsanslag och d. 20 Nov. samma år ordnat lö- 
ningsstaten för hennes lärare och betjening. 

115. 

Åts. GUSTAVUS III. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., bar, med ombundet hår. — Under bröst- 
kanten : o. l. * Någon gång hafva åt si dom a till dessa två jettoner (n. 113, 114) blifvit 
genom misstag omrexlade. GUSTAF III. 213 

Frans. SCA MUNERA LAETUS APOLLO. En grupp 

af sköna konsternas sinnebilder (en uppspänd tafleduk 

med en målad Apollobild på ett staffli, ett marmorblock 

på en ställning, pelarkapitäl, bok, en upprullad ritning, 

lineal, lagerqvist, palett med penslar, en antik torso, en 

bröstbild m. ni.). I afskärn.: praem. in regia pict. et 

SCULPT. ACAD. ADSIGNAT. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger 1780. 
St. på K. Myntet. Slagen af Akademien att begagnas som 
Tjrisbelöning. — Inskriften på frånsidan afser både Könungens 
frikostighet mot Akademien och Akademiens uppmuntringar 
åt eleverna. — Sst. n. 55. — K. Mk. (2 ex.) och É-n i silfver. d) Kongl. Södermanlands Regementes Militär 

Akademi. 

Chefen för K. Södermanlands regemente General-Löjt- 
nanten Friherre Gustaf Adolf von Siegroth inrättade år 
1782, med Konungens tillåtelse, inom nämnda regemente 
fl» Militär Akademi, der undervisning af anstälda lärare 
ämnades i matematik, historia, geografi och militärveten- 
$fap samt rid- och fäktkonst, för hvilket ändamål en sär- 
skild byggnad upptäts och en ridbana inrättades vid rege- 
mentets af honom anordnade kampementsplats Malmen. 
Kostnaden bestriddes till en del genom några af Kongl. 
Maj:t anslagna rotelöner vid regementet. År 1785 be- 
gärde och erhöll Siegroth Konungens tillåtelse att låta 
prägla denna medalj, att användas som prisbelöning för 
godkända afhandlingar öfver nppgifna täflingsämnen. 

116. 

Åts. GUSTAVUS TIT D. G. REX SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med ombundet hår, i halsduk och harnesk, 
Med ordensbandet utbred t öfver bröstet. — Nedanför: 

c - r " HHRMAN. 

* Denna frånsida orätt sammanpräglad med åtsidan till n. 13 och n. 44, 
finnes i B-n i silfver. 214 GU8TAF III. 

Frans. AUSPICE BEGE OPTIMO PRAEMIUM HOCCE 
OB INSIGNE IN LITTEEIS STUDIUM OBTULIT R. AC. MIL1- 
TAB AD LEGIONEM PEDESTK SUDERMANNICAM INSTITDTA 
MDCCLXXXII. i 10 rader. 

Kring kanten på båda sidor en perlrand. 

Diam. 11 X L lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1780. 
St. på K. Myntet. — Sst. n. 62. — K. Mk. en i guld, en i 
silfver. B-n en i guld, en i silfver. e) Örlogsmanna Sällskapet. 

Detta sällskap stiftades, på förslag af Kapten-Löjtnan- 
ten Fredrik Vilhelm Leijonancker y i Stockholm d. 15 Nov. 
1771 af unga Amiralitets officerare, men flyttades 1785 
till Carlskrona, och erhöll kongl. stadfästelse d. 9 Maj 
1805. Sällskapets bestämmelse är att bidraga till full- 
komnande af sjökrigs vetenskapen. Dess Handlingar bör- 
jade utgifvas 1787. 

117. 

Åts. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. En grupp af 
skeppsinventarier (roder, ankar, spel) och vapen (kanon, 
kulor) på en hafsstrand. Vid sidorna klippor. På haf- 
vet seglande ett skepp och en galer. På fastet skyar. 
I afskärn.: 1771. 

Frans. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS MINSTA ÄR- 
KÄNSLA i 5 rader. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af G. Liungberger 1771. 
St. på K. Myntet. — Utdelades som prisbelöning för godkända 
svar på uppgifna frågor i ämnen rörande sjökrigs vetenskapen. 
— Berch 314: 5. Sst. pag. 850. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

118. . 

o 

Ats. Densamma som till n. 117. 

Frans. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS LEDAMOT i 
4 rader. 


QU8TAF III. 215 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). St. på K. Myntet. — Var måhända 
att anse som motsvarande ett ledamots diplom, eller kanske 
som ett slags pollett berättigande ledamöterna till inträde vid 
sammankomsterna. — Sst. pag. 850. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. f) Allmänna Barnhus Direktion. 

Stockholms stora barnhus grundlades dr 1637. Sedan 
Kongl. Maj:t d. 4 Maj 1785 förordnat att barnhusbarnen, 
i stället för att, som dittills, sammanföras i trånga och 
osunda barnhus, skulle utlemnas till fosterföräldrar på 
landet, der de kunde åtnjuta en mera ändamålsenlig upp- 
fostran, beslöt Barnhus Direktion år 1791 anhålla om 
Kongl. Maj:ts tillåtelse att låta prägla en jetton, hvilhcn, 
utom den bestämda uppfostringshjelpen, skulle lemnas för 
att offentligen bäras till sådana fosterföräldrar, som egnat 
synnerlig ömhet och omvårdnad åt mottagna barnhusbarn. 
Frånsidan af denna penning har bibehållits under de föl- 
jande Konungarne. Först under K. Carl XV:s regering 
blef inskriften något ändrad. 

119. 

Ats. Densamma som till n. 46. 

Frans. FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN inom 
*n krans af oliv och rosor. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7 1 /. storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1791. 
St. på K. Myntet. — Jfr Sst. n. 102. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. g) Kongl. Patriotiska Sällskapet 

Patriotiska Sällskapet inrättades af den för Svenska nä- 
rtngarne nitälskande Presidenten Eduard Carleson år 1767 
1 samband med det redan förut stiftade sällskapet Pro 
**cttria (se n. 122); men skilde sig snart derifrån och 216 GUSTAF III. 

erhöll som ett sjelfständigt sällskap kongl. stadfästelse d. 
12 Febr. 1772. Dess ändamål var och är att sprida 
nyttiga kunskaper i allmänna hushållningen, befrämja nä- 
ringar och utdela belöningar för berömliga gerningar, od- 
lingar m. m. samt åt flitiga och trogna tjenare. 

120. 

Åts. GUSTAVUS m. D. G. REX SVEC1AE. Bröstbil- 
den, h. s., i tidens drägt, med ombundet hår och sera- 
fimerbandet. 

Frans. KL. SV. PATB. SÅLLSK. En grupp af berg- 
verks- och industri-redskap m. m. (packbal, väfsked, 
skyttel, stad i sin kubb, stångjernshammare, plog, mer- 
kuriistaf, bok). Vid sidan den uppgående solen bak om 
ett berg. I bakgrunden ses ett seglande skepp på haf- 
vet. I afskärn. ett ornament. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af G. Liungberger 1772. 
St. på K. Myntet. — Berch 315: 10. Set. n. 11. — K. ML 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

121. 

o 

Ats. Densamma som till n. 50. 

Frans. BEGIA SOCIETAS PATEIA SVECA. En lager- 
krans, i hvilken äro korsvis satta en vimpel och ett 
antikt skeppsstyre samt upprätt en merkuriistaf och 
öfverst en antik kask. Vid sidorna: E. P. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. Slagen år 1781 af Patriotiska sällskapet, att 
utdelas som belöning till främjande af handel och sjöfart. Säll- 
skapet hade år 1779 för nämnda ändamål mottagit en gåfva 
bestämd till 300 Livrés årligen från Konsuln i Dunkerque 
Francois Frederic Emmery, som vid gåfvan fastat det vilkor 
att hans namnbokstäfver f. e. skulle utsättas på medaljen. Der 
står mellertid e. f. som man antagit skola betyda »Emmery 
filsD och sålunda afse gifvarens son. — Utdelas ännu någon 
gång ehuru det ursprungliga anslaget upphörde redan år 1/86 
genom gifvarens döa. — Sst. n. 12. — K. Mk. en i guld, en i 
silfver. B-n i silfver. GUSTAF III. 217 h) Sällskapet Pro Patria. 

Ar 1766 blef det s. k. "Svenska Landgillet", som velat 

härleda sin upprinnelse frän Engelbrekt Engelbrektsson 

och Carl Knutsson, ett ordenssällskap med benämning 

"Svenska Patriotiska Förbundet" sedan kalladt "Svenska 

Landtorden" och slutligen Sällskapet "Pro Patria" Detta 

sättsiap erhöll konglig stadfästelse d. 1 Nov. 1799. Dess 

hufvudsakliga ändamål är välgörenhet samt att uppmuntra 

och belöna medborgerliga förtjenster, trohet och flit hos 

tjenare. Sällskapet inrättade 1775 ett barnbördshus och i 

förening dermed en försörjningsanstalt för värnlösa, på 

stället födda barn. 

122. 

o 

Ats. Densamma som till n. 48. 

Frans. RIKETS VÄLMAGT. En på marken upprätt 
stående sädeskärfve med axen utböjda i form af en 
s. k. vase. I afskärn.: för idoge medborgare af sam- 
hället PRO PATRIA. 

Diam. 11 — ll ! / 2 lin. (8:e storl.). Grav. af G. Liungberger 
H74. St. på K. Myntet. — Sst. n. 13. — K. Mk. (2 ex.) i 
silfver. B-n en i guld med vidfastad konglig krona och i 
i denna en ring, en i silfver. i; Ordens-sällskapet Augustibröderna. 

Inskrifterna och emblemerna vitna om Augustibrödernas 
fonungska och fosterländska tänkesätt. Konung Gustafs 
födelsedag och dagen då han bröt riksdagspartiernas välde 
$ y*a$ hafva varit sällskapets högtidsdagar. Minnespen- 
ningen lär hafva blifvit präglad 1776, att bäras i hvitt 
fond i knapphålet af l:sta gradens ledamöter. 

123. 

o 

Ats. den. 19 aug: 1772 på en i nedra brädden 
upphöjd slät kant. Den ur molnen framträdande solen 218 GUSTAF III. 

strålar öfver ett segment af jordgloben tecknadt med 
Sveriges tre kronor. 

Frans. G G P vid öfra kanten, och på nedra kan- 
ten: den. 24: ianu: 1776. Ett lågande hjerta på ett fyr- 
kantigt med bladfestoner prydt altare, som står på en 
rund mur. På altarets framsida en vase; på dess fot: 
NNV. Vid sidan ett lutande ankar. 

Oval, 13 lin. hög (10:e storl.). — Sst. pag. 850. — K. Mk. 
(2 ex.), B-n, Upsala Univers., Hr OldenburgB, Hr Wedbergs 
8aml., Rikskab. i Berlin i silfver (några med ögla och ring). 

123. a. 

Dylik; men af andra stampar. På åtsidan är in- 
skriften tecknad: den 19 aug. 1772.; molnskyn är lättare. 
— På frånsidan: 6. G. F och den 24 ian. 1776. Altaret 
är rundt och står på en rak mur; ankaret är mindre 
lutande. Kring kanten på båda sidor en slät ram. 

Oval, 13 lin. hög (10:e storD. Grav. af C. Enhörning 180<>. 
St. på K. Myntet, åtsidans skadad. — K. Mk. i tenn. B-n, Hr 
Oldenburgs saml. i silfver. k) Ordens-sällskapet Pro Lantura. 

Sällskapet stiftades år 1786 i Carlskrona af Kapten 
Mechanicus Magnus Cosswa (sedan adopterad Ankarsvärd), 
Löjtnant Mechanicus Jonas Lidström (sedan Öfverste Löjt- 
nant Lidströmer) och Magister Tegman, Sällskapets ända- 
mål var, "utom oskyldigt nöje, som i vänskapens sköte nju- 
tes n , dels att bygga och underhålla huset kring källan vid 
Lyckeby, * dels att understödja nödlidande ordensbröder 
och lemna begrafningshjelp efter deras död. Dekorationen 
bars i svart band. Sinnebilderna på frånsidan tyckas 
hafva af seende på de fyra riksstånden. Åtsidans förJda- 
ring torde höra till ordens hemligheter. Sällskapet upp- 
hörde på 1820-talet * Byggnaden öfver Lyckeby källa, från hvilken Carlskrona stads inne- 
vånare länge hemtat sitt driksvatten, hade denna inskrift: E. U. D. M. T. K. w. t 
h vilket lär betyda: »Enighet uppbyggde denna mur till källans vård.» GUSTAF m. 219 

124. 

Ats. Utan omskrift. Från marken höjer sig ett 
Babels torn i 12 afsatser, med en port på hvarje afsats. 
Nedanför: a. M: (anno mundi) 1738. 

Frans. Utan omskrift. En värja ligger på en upp- 
slagen bok. Ofvanför boken ligger en gåspenna; vid 
sidorna en merkuriistaf och en spade. Nedanför boken: 
A: C: (anno Christi) 1786. Kring kanten en kedja af grofva 
fyrkantiga länkar. 

Oval, 17 lin. hög (15:e storl.). Äldre kronoloeer och bibel- 
tolkare antogo att Nimrod och hans anhängare började bygga 
Babelstomet år 1758 efter verldens skapelse (enligt andra år 
1757). — K. Mk. t B-n, Linköpings Elementarlärov., Hr Olden- 
burg8 saml. i silfver. 1) Ordens-sällskapet Fribyggare-samhället. 

Sällskapet, hvars stiftelsedag angifves på dtsidan, hade 
litterärt och pedagogiskt ändamål, utgaf 1796 och följande 
& r en en Journal för allmän upplysning och sederna m. fl. 
drifter, samt inrättade ett Lyceum för undervisning (se 
£• Gustaf IV Adolf, n. 49). Sällskapets verksamhet i 
Härvarande tid af ser hufvudsakligen att lemna understöd 
*t behöfvande. 

125. 

Åts. OKBIS NON SUFFICIT UNUS. Der inom: F. B. 
er under en mur, på hvilken är fästad en tafla med 
Skrift: 1787^. 

Frans. SANNING OCH SNILLE, inom en lagerkrans. 

Diam. 137 2 lin. (ll:e storl.). Slagen måhända först efter K. 
<Wafs död. — Sst. pag. 856. — R. — K. Mk. i koppar. Hr 
Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. i silfver. D 220 GUSTAF III. m) Ok&ndt välgörenhets Sällskap. 

Anledningen till sällskapets stiftelse d. 11 Juli 1790 år 
lika som dess historia obekant. Att dess ändamål varit 
välgörenhet antydes af den öppna handen och inskriften, 
hvilken förmodligen bör läsas: "Behöf vandes vän" 

126. 

Ats. B? WAN öfver en öppen hand. 
Frans. DEN XI IULII MDCCXC i 3 rader. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Oval, 9 lin. hög (6:e storl.). — Sst. pag. 851. — BB. 
K. Mk. i tenn med ämne till ögla. Ensidiga minnespenningar med Konung Gustafs 

bild. 127. 

Utan omskrift. Konungens bröstbild, h. s., bar, 
med långt, utslaget hår inom en oval perlring. — Ne- 
danför bilden: e. 

Oval, 6 lin. hös (3:e storl.). Grav. af C. Enhörning för att in- 
sättas i en ring eller annat smycke. Baksidan är stundom fint 
rutad. — K. Sik., Hr Oldenburgs saml. i brons. Prih. Bondes 
saml. i guld. 

128. 

GUSTAVUS ni. D. G. KEX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: wikman. 

Diam. 187 2 lin. (18:e storl.). Grav. af J. G. Wikman, men 
ej begagnad för någon minnespenning. — Hr Oldenburgs samL 
afprägling i tenn, bronserad. GUSTAF III. 221 129. GUSTAVUS ET. D. G. RE£ SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
i lagerkransad kask med en vase och ornamenter på 
sidan samt fjädrar på kammen, fjäll harnesk med kronor 
på axelbetäckningen, ordensband och veck af hermelins- 
manteln från venster och öfver högra skullran, der 
de äro fastade genom ett rundt smycke. På manteln 
sitter Serafimer ordens krachan. — Nedanför: o. enhörning. 

Diam. 19 lin. (18:e etorl.). Grav. af C. Enhörning att an- 
vändas som åtsida till n. 92; men blef ej antagen. — Jfr Sst. 
n. 101, anm. — K. Mk., B-n, Hr Oiden burgs, JErr Hjertbergs 
saml. i tenn. SOPHIA MAGDALENA. 

KONUNG GUSTAF III:S GEMÅL. * 

Prinsessan Sophia Magdalenas förmälning genom 

proknration med Svenska Kronprinsen Gustaf i 

Köpenhamn den 1 October 1766. 

i 
Sedan Riksrådet Orefve Adam Horn infunnit sig i Kö- 
penhamn, för att hemta den furstliga bruden, skedde för- 
målning genom prokuration d. 1 Oct. på Christiansborgs 
slott, hvarvid brudgummens person förestäldes af Prin- 
sessans broder Prins Fredrik. Om mottagandet i Helsing- 
borg och förmätningen i Stockholm, se K. Adolf Fredrik 
n. 42, 43 och K. Gustaf III, n. 7, 8. 

1. 

Åts. SOPHIA MAGDALENA DAN: ET NORV: PRINCEPS. 
Bröstbilden, v. s., med diadem och perlsnören i håret 
samt brämade mantelveck uppfästa genom ett ovalt 
smycke på axeln. — Nedanför: d. i. adzbbfb: 

Frans. ITERATIS NEXIBUS. Äktenskaps^uden (Hy- 
men) med högburen fackla och en qvinna (Abund an- 
tia) med dubbla ymnighetshorn på armen, stå vid ett 
med blomsterband prydt altare, på hvilket de hålla de 
hopbundna Danska och Svenska sköldarne. I afskärn.: 

GUSTAVO SUECLE PRINCIPI HiEREDI NUPTA. D. I. OCT. MDCCLXVI. 

— På marken : d. i. a. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Grav. af Dan. Jensen Adzer i 
Köpenhamn. — Berch, pag. 316. Sst. n. 1. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. * Jfr K. Adolf Fredrik, n. 42, 43; — K. Gustaf Hl, n. 7, 8, 47, 69, 61. SOPHIA MAGDALENA. 223 Drottningens kröning i Stockholms storkyrka 

den 29 Mig 1772. 

Drottningens kröning skedde omedelbart efter Konun- 
yeiw (se K. Gustaf III, n. 15). Hennes krona påsattes 
af Ärkebiskopen Magnus Beronius och Riksrådet Friherre 
Kristofer Falkengren. 

2. 

Åts. SOPHIA MAGDALENA D. G. REGINA SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., i krona och prydlig drägt ined her- 
melinsmanteln fastad genom ett smycke öfver axeln. — 
Sedanför: o. l. 

Frans. MAGNORUM SOBOLES REGUM. Drottningen, 
i kröningsskrud, står med krona på hufvudet, spiran 
och riksäplet i händerna. I afskärn.: solium occupat. 

MDCCLXXII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
på K. Myntet. — Sst n. 2. — K. Mk. (2 ex.) o. S-n i silfver. Drottningens död på Ulriksdal den 21 Augusti 
och begrafning i Biddarholms kyrkan den 30 

September 1813. 

Drottningen insjuknade d. 9 Augusti med feber och plå- 
9or i underlifvet. Sjukdomen tilltog efter några dagar 
ffled kramp och svårighet att tala och slutade med döden 
i 21 Augusti. Jordfästningen förrättades af Ärkebiskop 
J- A. Lindblom. 

3. 

A t s. SOPHIA MAGDALENA SV. ENKE-DROTTN1NG. 
höstbilden, h. s., med diadem och perlor i håret samt 
nachlöja. — Nedanför: e. 224 SOPHIA MAGDALENA. 

Frans. ÄLSKAD och SÖRJD af SVEA FOLK inom 
en krets af stjernor. Vid nedra kanten: född d. 3. jtjL. 

1746. DÖD D. 21. AUG. 1813. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet; båda hafva blifvit omgjorda. — B-n, Hrr Hjert- 
bergs saml. i silfver. 

3. a. 

Liknande n. 3; men åtsidan med mindre perlor i 
håret och utan gravörens namnbokstaf. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). St., sålunda omarbetad af C. En- 
hörning, på K. Myntet. — Var kastpenning vid begrafningen. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Ensidig minnespenning med Drottning Sophia 

Magdalenas bild. 

4. 

Utan inskrift. Drottningens bröstbild, h. s., med 
veck af kongliga manteln öfver axlarne och från ven- 
stra sidan öfver drägten. På axeln ett rundt smycke. 
Nedanför: c e. 

Oval, 8 ! / 2 lin. hög (5V 2 storl.). Grav. af C. Enhörning. — 
K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfver. f KONUNG GUSTAF IV ADOLF OCH HANS GEMÅL DROTTNING FREDRIKA DOROTHEA 
VILHELMINA. 15 Gustaf Adolf. Född i Stockholm d 1 November 1778. Son 
af Konung Crustaf III och Sophia Magdalena af Danmark. Ko- 
nung d. 29 Mars 1792 under förmynderskap af farbrodern Her- 
tig Carl af Södermanland. Tillträdde sjelf regeringen d. 1 Nor. 
1796. Krönt jemte sin gemål i S:t Olai eller stadskyrkan i Norr- 
köping d. 3 April 1800. Arresterad i Stockholms slott d. 13 
Mars 1809. Sedan han d. 29 Mars af sagt sig regeringen, för- 
klarades han d. 10 Maj samma dr af Rikets Ständer thronen 
förlustig icke blott för egen del utan äfven för hans bröstarf- 
vingar. Afreste d. 6 Dec. s. å. under bevakning från Grips- 
holms slott till Carlskrona och derifrån vidare på en fregatt till 
Tyskland. Förde sedermera tidtals ett kringirrande lif. Död i 
S:t Gallen i Schweitz } der han en tid varit bosatt, d. 17 Febr. 
1837. 

Förmäld i Stralsund genom prokuration d. 6 Oct. och per- 
sonligen i Stockholm d. 31 Oct. 1797 med Fredrika Dorothea 
Vilhelmina (f. d. 12 Mars 1781, f d. 25 Sept. 1826), dotter 
af Arfprinsen af Baden Carl Ludvig och Amalia Fredrika af 
Hessen Darmstadt. Detta äktenskap upplöstes genom laglig skils- 
messa d. 17 Febr. 1812. 

Valspråk: Gud och folket. 

Fullständiga titeln: Gust. IV Ad. Dei gratia Svecorum Go- 
thorum Vandalorumque Rex. ANORDNING. Kronprinsen Gustaf Adolf blifver Kansler for Universi- 
tetet i Upsala d. 21 Nov. 1785 

Kronprinsens besök på Stockholms rådhus d. 29 Mars 
1790 .' 

Gustaf Adolf utropad till Konung d. 29 Mars 1792 

Konungen blifver K. Vetenskaps Akademiens beskyddare 
1792 

Jubelfesten till minne af Upsala mötes beslut år 1593 
firad d. 8 Mars 1793 

Förbund mellan Sverige och Danmark, att hindra främ- 
mande krigsflottors inträde i Östersjön, afslutadt i 
Köpenhamn d. 27 Mars 1794 

Konungens besök vid kopparmynt-verket i Avesta i Da- 
larne d. 9 Juli 1794 

Konungens äntrade till riksstyrelsen d. 1 Nov. 1796 

Konungen återtager kanslersbefattningen vid Upsala Uni- 
versitet 1796 

Konungens tillämnade besök på Kongl. Myntet i Stock- 
holm åren 1796 och 1797 

Konungens förmälning med Fredrika Dorothea Vilhel- 
mina Markgrefvinna af Baden i Stockholm d. 31 

Oct. 1797 N. ™ » »» i» ii » »» » i» » Kon un gen blifver Timmermans ordens beskyddare d. 16 
Dec. 1797 1. 

2. 

3, 4. 

5. 

6, 7. 8. 

9. 
10, 11. 

12. 

13. ™ 14. 15. Sveriges industri skyddad genom kongl. förordningen 
mot lurendrejeri af d. 6 April 1799 N. 

Hederstecken för Grenadierer af Konungens egen ba- 
taljon, som tjenstgjort på Drottningholm 1799 

Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Aug. 
och Sept. 1799 

Kronprinsen Gustafs födelse d. 9 Nov. 1799 

Konungens och Drottningens kröning i S:t Olai eller 
stadskyrkan i Norrköping d. 3 April 1800 

Konungens återkomst från krönings riksdagen till Stock- 
holm d. 16 Juni 1800 

Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Aug. 
och Sept. 1800 

Konungens besök hos Kejsar Paul i S:t Petersburg, dit 
han ankom d. 11 Dec. 1800 

Stockholms skeppsredares aktningsbetygelse för Engelske 
Parlaments ledamoten Charles Grey (1801) 

Nedläggning af grundstenen till den nya universitets- 
byggnaden i Åbo d. 24 Juli 1802 

Svenska jerntillverkningens främjande genom kongl. för- 
ordningen af d. 15 Juni 1803 

Konungens och Drottningens återkomst från Tyskland 
till Stockholm d. 7 Febr. 1805 

Aftäckning af Konung Gustaf lll:s bildstod i Stock- 
holm d. 24 Jan. 1808 

Hederstecken för Lifgardister, som utgjort General stabs 
vakt vid Finska och Norra armeen åren 1808 och 
1809 

Kongl. Belöningsmedaljer. 

a) För tapperhet i krig 

b) För medborgerlig förtjenst c) För berömliga gerningar N. 34. 

d) För jordbrukets förbättring och nyodling „ 35. 

e) Till en enskild person for god krut-tillverkning „ 36- 

Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds be- 
löningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Musikaliska Akademien „ 37, 38. 

b) Kongl. Krigs Akademien på Carlberg „ 39, 40. 

c) Allmänna Barnhus Direktion ;. „ 41. 

d) Kongl. Patriotiska Sällskapet ., 42. 

e) Kongl. Sällskapet Pro Patria „ 43. 

f) Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet „ 44, 45. 

g) Direktionen öfver Gustafs Inrättning till under- 

stöd af Stockholms stads fattiga arbetare „ 46. 

h) Sällskapet för allmänna medborgerliga kunska- 
per „ 47, 48. 

i) Fribyggare-Samhället , 49. 

t) Sällskapet Fackelgillet „ 50. 

1) Okända Sällskap „ 51 — 54. 

Ensidiga minnespenningar med Gustaf IV Adolfs bild „ 55 — 57. DROTTNING FREDRIKA DOROTHEA VILHELMINA. 

KONUNG GUSTAF IV ADOLF.8 GEMÅL. 

Ensidig minnespenning med Drottningens bild N. 1. GUSTAF IV ADOLF* 

Kronprinsen Gustaf Adolf Mif ver Kansler för 
Universitetet i Upsala den 21 November 1785. 

Upsala Universitet hade redan dr 1783 anhållit att få 
Kronprinsen titt Kansler; men Konung Gustaf af böjde 
detta och utnämnde i stället Kanslipresidenten Grefve 
Gustaf Filip Creutz. Efter dennes död 1785 lemnades 
kanslersvärdigheten till den sjuåriga Prinsen, och behagade 
Konungen under Prinsens minderårighet i dess namn sjelf 
åtaga sig Universitetets omedelbara styrelse. När Gustaf 
Adolf blef Konung (1792) uppdrogs kanslersbefattningen 
åt hans farbroder och förmyndare Hertig Carl; men han 
återtog den sjelf när han 1796 tillträdt riksstyrelsen. Jfr 
w. 12. 

1. 

Åts. GUSTAVUS ADOLPHUS PEINCEPS HAER. REGNI 
SVEC. Bröstbilden, h. s., med kort hår, veckad, utvikt 
barnkrage kring den bara halsen och Serafimer ordens 
band. — Nedanför: g. liungbergeb. 

Frans. AGNOSCO VETEETS VESTIGIA FLAMMAE. Mi- 
nerva stående, med sitt spjut i venstra handen, hvi- 
lande den högra på en sköld, som innehåller en krönt 
vase, blickar på det af den uppgående solen bestrålade 
Gustavianska auditoriihuset. Vid gudinnans fötter en 
grupp af vetenskapernas sinnebilder (bok, pergaments- 
rulle, vågskålar, gradskifva, himmelsglob, eskulapiistaf, 
cirkelmatare). I afskärn.: serenissimo patris aviq. ad 

EXEMPL. CANCELLAR. SUO ACADEMIA UPSAL. MDCCLXXXV. 
* Jfr K. Gustaf III, n. 46—52, 66, 73. 232 GU8TAF IV ADOLF. 

Diam. 18 lin. (16 l / 2 storl.). Grav. af G. Liungberger. St. 
Myntet 
silfver. på K. Myntet. — Sst. n. 1. — K. Mk. en i guld, en i silfver. 
B-n i Kronprinsens besök på Stockholms rådhus den 

29 Mars 1790. 

Kronprinsen uppträdde, enligt faderns föreskrift, på 
Stockholms rådhus, att förklara Konungens välbehag och 
erkänsla i anledning af borgerskapets fortfarande omsorg 
att bestrida vakthållningen i hufvudstaden under Konun- 
gens och Gardes regementenas frånvaro i Ryska kriget. 

2. 

Åts. GUSTAVUS ADOLPHUS PR1NCEPS HAER. EEGN1 
SVEGIAE. Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår, 
barnkrage, bar hals och serafiraerbandet som på n. 1. 
— Nedanför: * . enhörning . « . 

Frans. IAM IOVE DIGNDS. Merkurius, barande sin 
staf i handen, framträder med talande åtbörd till en 
qvinna (Stockholm), som stående, i antik drägt med 
dubbel tornkrona på hufvudet, lägger handen på sin 
vapensköld innehållande S:t Eriks hufvud. Vid hennes 
sida ligger ett antikt skeppsstyre. I af skäm.: patebna 

CLEMENTISS1MA JUSSA DEFERENTI XXIX MART. MDCCXC GIV. 

stockh. * — öfver afskärningslinien: c. e. 

Diam. 18 lin. (16 1 /., storl.). Grav. af C. Enhörning. St. p* 
K. Myntet. Slagen af Stockholms borgerskap 1791. — Mer- 
kurius var Jupiters (Jovis) son och budbärare. — Sst. n. 2. — 
K. Mk. en i guld, en i silfver. B-n i silfver. GUSTAF IV ADOLF. 233 Gustaf Adolf utropad till Konung den 29 Mars 

1792. 

Vtropningen skedde samma dag som Konung Gustaf III 
dog. Enligt Gustafs testamente af d. 19 Maj 1780 och 
tiUägget af d. 1 Juni 1789 förordnades farbrodern Her- 
tig Carl till förmyndare och regent under Konungens min- 
derårighet. 

3. 

Åts. GUSTAVUS ADOLPHUS IV. KEX SUEZLE * Bröst- 
bilden, h. s., hufvudet något framvändt, med kort hår, 
i uniformsrock med serafimerbandet. 

Frans. PRINCIPIAEIT REGNARE 29 MARTU 1792 på 
4 rader. Der öfver en stjerna, två rosetter och fyra 
punkter i en rad. 

Diam. 6 l / 2 lin. (3V 2 storl.). Utländskt, simpelt arbete. — B. 
— B-n, Göteborgs Museum, Hr Oldenburgs saml. i messing. 

4. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. SVEC. G. V. QU. 
BEX. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår. — Ne- 
danför: C. K. 

Frans. NATUS MDCCLXXV1I1. KEX MDCCXCn. inom 
en blomsterkrans. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1792 som 
tålutning på hans regentlängd. St. på K. Myntet. — Sst. n. 
15. - K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konungen blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens 

beskyddare 1792. 

Kongl. Vetenskaps Akademien egnade samtidigt en lik- 
nande vördnadsgärd dt Konungens förmyndare Hertig 
Carl Se K. Carl XIII, n. 7. 234 GUSTAF IV ADOLF. 

5. 

Åts. GUSTAVUS IV. ADOLPHUS D. G. SVEC. GOTH. 
VAND. QVE KEX. Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget 
böljande hår, bar. — Nedanför: i. g. wikman. 

Frans. PATRIO UT TUEARIS AMORE. Minerva, sit- 
tande, helsar med talande åtbörd den framträdande 
unga Konungen, som bär antik krigaredr&gt och mantel. 
Omkring gudinnan äro grupperade medusaskölden och 
åtskilliga vetenskapernas sinnebilder syftande på Aka- 
demiens verkningskrets (en retort på en rykande ke- 
misk ugn, himmelsglob, pergamentsrulle, cirkelmätare, 
eskulapiistaf, böcker, en krukväxt). I afskärn.: protec- 

TORI SUO REG. ACAD. SC1ENT. MDCCXC1I. 

Diam. 13 lin. (10 storl.). Grav. af J. G. Wikman. St. på 
K. Myntet. Slagen af K. Vetenskaps Akademien. Utkom år 
1796. — Sst. n. 3. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Jubelfesten till minne af Upsala mötes beslut 
år 1593 firad den 8 Mars 1793. 

Dagen firades öfver hela riket medelst ottesång, hög- 
messa och aftonsång, med särshildt för ordnade texter, 
hvarefter lästes en tryckt berättelse om anledningen till 
festen jemte uppgifna bön- och tacksägelse formulär. Ko- 
nungen och Hertig Carl, en stor mängd af hofvet och hö- 
gre embetsmän samt deputerade frän stiften samlades i 
Upsala, der akademiska tal höllos under fyra dagar och 
åtskilliga kyrkliga frågor behandlades, hvarigenom festen 
blef ett slags kyrkomöte. Den egentliga festdagen (en fre- 
dag) predikade Biskopen i Borgå Dr. Zacharias Cygnaus 
i domkyrkan. Tjugosju Theologie Doktorer utnämndes. Jfr 
K. Carl IX, n. 5; K. Carl XI, n. 119—121. 

6. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. REX SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget hår. — N e ~ 
danför: c. g. fehrman. GUSTAF IV ADOLF. 235 

Frans. SECDLA VINCIT. En qvinna (Religionen) 
i antik drägt, med ett upphöjdt kors i högra handen, 
h vilande den venstra på Svenska skölden, står vid en 
fyrkantig afskuren pelare, på hvars framsida sed en 
ringlagd orm, evighetens symbol. I afskärn.: iteratum 
iubiLuEum in mem. conc. ups. mdccxciii. På fältet öfver 
afskarningslinien : c. o. f. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. Slagen, lika som den näst följande, på Konungens 
befallning, att utdelas till deltagarno i festen. — Sst. n. 4. — 
K. Mk. (§ ex.) o. B-n i silfver. 

7. 
Lik n. 6; men mindre. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Sst. n. 5. — K. Mk. o. B-n i silfver. Förbund mellan Sverige och Danmark, att hindra 

främmande krigsflottors inträde i Östersjön, af- 

slatadt i Köpenhamn den 27 Mars 1794. 

Båda regeringarne förbundo sig att under dä varande 
krig iakttaga sträng neutralitet Å hvardera sidan skulle 
utrustas 8 linieskepp och ett antal fregatter, att gemensamt 
skydda båda rikenas handel och stänga inloppen i Öster- 
sjön för fiendtliga flottor. Medel till utrustande af Svenska 
flottan erhöllos till en. del genom riklig subskription inom 
landet Förbundet afslöts ä Sveriges sida genom d. v. 
Ministern i Köpenhamn Frih. Erik Magnus Statt von 
Holstein. 

8. 

Åts. CHRISTIANVS. D. G. KEX. DAN. NORV. VAND. 
GOTH. Konung Christian VII:s bröstbild, h. s., bar, 
ined ombundet hår. — Nedanför: g. hvll. 

Frans. STABILI FOEDERE 1VNXIT. På ett olivträd 
med två friska grenar, men stympad stam, hänga Danska 236 GUSTAF IV ADOLF. 

och Svenska sköldarne. Vid sidan står Minerva med 
spjut i handen. I afsk&rn.: d. xxvii mart. mdccxciv. — 
På en sten vid Minervas fot: g. h. 

'Diam. 107j lin. (7 1 /* storl.). Grav. af G. Hull i Köpenhamn. 
— Sst. n. 6. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfver. Konungens besök vid kopparmynt-verket i Avesta 

i Dalarne den 9 Juli 1794. 

Vid Avesta i Grytnäs socken i Dalarne anlades 1636 
ett kopparverk och följande året ett gårmakeri. Stället 
egde stadsprivilegier från 1641 till 1686. Här verkstäJr 
des kronans prägling af kopparskiljemynt, med få undan- 
tag, från 1644 titt 1831, samt äfven tidtals plåtmyntning. 
— Den 7 Juli 1794 begåfvo sig Konungen och hans för- 
myndare Hertig Carl med en ansenlig svit från Haga, 
för att genomresa bergslags orterna i Vestmanland, Dalarne, 
Oestrikland och Roslagen. Efter besök i Sala grufva fort- 
gick resan d. 9 Juli till Avesta, der den här upptagna 
penningen präglades i Konungens närvaro. 

9. 

o 

Ats. Konungens namnchiffer G iv A mellan tre kro- 
nor under en större konglig krona. 

Frans. D: 9. IULI i sidovinklarne af två korslagda 
pilar (Dalarnes vapen). I öfra vinkeln en öppen krona; 
i den nedra: 17 94. 

På båda sidor kring kanten en fin lagerkrans. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7% storl.). Präglad i koppar. Randen är 
på åtskilliga exemplar rutad, på andra snedt strierad. — Sst. 
pag. 746. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i koppar. I Hr Oldenburgs 
saml. ett ex. prägladt på en planta af endast 9 lin. diameter. GUSTAF IV ADOLF. 237 Konungens äntrade till riksstyrelsen den 1 No- 
vember 1796. 

I Konung Gustafs ursprungliga testamente af d. 19 Maj 
1180 var sonens myndighetsålder bestämd till 21 år; men 
i tillägget af d. 1 Juni 1789 förordnades att han redan 
d. 1 Nav. 1796, då han fyllt 18 år, skulle sjelf mottaga 
regeringen. TiUträdesahten egde rum på rikssalen. Se- 
dan Konungen sjelf förklarat sig myndig, afgaf Hertig 
Carl berättelse om sin förmyndare-regering och mottog Ko- 
nungens qvittobref. Konungen afgaf sin försäkran, hvar- 
efter Hertigen till honom öfverlemnade regalierna. Akten 
slutades med tal och bön af Ordensbiskopen Joh. Gust. 
Flodin i storkyrkan. Följande dagen undertecknade Ko- 
nungen inför en tillkallad samling af Rikets Herrar och 
högre embetsmän så väl sin konungaförsäkran, som för- 
enings- och säkerhetsakten af d. 21 Febr. och d. 2 April 
1789. 10. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. EEX SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
ordensband och veck af konungamanteln från venstra 
axeln. — Nedanför: c. o. fkhrman. 

Frans. NEC JAM LABOR ISTE GRAVABIT. En bergs- 
lagsort. I en öppen smedja står en smed sysselsatt 
att under hammaren uträcka en jernstång; hans dräng 
står vid stämbordsstången. Vidare ses machinhus och 
malmtunnor på sina kedjor, trappor och stegar, gruf- 
Öppningar i berget; på förgrunden ett kolfat på sin 
Urra, en jernraka m. in. I afskärn.: principi scept. ca- 

PE88. OFFICIN. FERR. POSSESS. I. NOV. MDCCXCVI. — På afskär- 

wngslinien: c. enhörning. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav., åtsidan af C. G. Fehrman, 
frånsidan af C. Enhörning. — Slagen af Bruks Societeten 1796. 
— S9t. n. 9. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 238 GUSTAF IV ADOLF. 

11. 

Åts. GUST. IV ADOLPH S. G. OCH W. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., med ombundet hår, fj&llharnesk och veck 
af könsliga manteln. — Nedanför: b. 

Frans. D. I. NOV. MDCCXCVI. i 2 rader. På fältet 
en rosett öfver och en under inskriften. 

Kring kanten på båda sidor en ornamentsrand. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. och bekostad af C. Enhör- 
ning. St. hos Hr Oldenburg. — Sst. n. 10. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Konungen återtager kanslersbefattningen vid Up- 

sala Universitet 17%. 

Då Hertig Carl d. 1 Nov. 1796 afgick från förmyndare- 
regeringen, nedlade han på samma gång jemte andra em- 
beten, hvilka han under Konungens minderårighet åtagit 
sig, äfven kanslersbefattningen. När efterträdare skutte af 
Gonsistorium väljas blefvo rösterna delade mellan Konun- 
gens farbroder Hertig Fredrik Adolf och Nils von Rosen- 
stein. Konungen beslöt då att sjélf återtaga kanslersbe- 
styren, med Rosenstein som Sekreterare; dock behöll han 
icke denna befattning längre än tre år. Missnöjd öfver 
ett särskildt uppträde och i allmänhet med tonen bland 
ungdomen vid Universitetet reste Konungen tiU Upsah, 
gaf Consistorium en skarp föreställning och utnämnde d. 
6 Dec. 1799 till Kansler Gr ef ve Hans Axel von Fersen. 
Jfr n. 1. 

12. 

Åts. GVSTAWS. IV. ADOLPHVS. D. G. KEX. SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
serafimerbandet och veck af hermelinsmanteln från ven- 
stra axeln. — Nedanför: l. o. GUSTAF IV ADOLF. 239 

Frans. TWS. JAM. REGNAT. APOLLO. Gustavian- 
ska auditoriihuset i Upsala på ett rutadt plan. I af- 
ton.: cvra. acad. vpsal. svscepta. mdccxcvi. — På af- 
sk&rningslinien: l. g. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Grav. af L. Grandel. St. på K. 
Myntet, till frånsidan två, den ena bräckt. Slagen af Upsala 
Universitet enligt beslut d. 12 Nov. 1798. Åtsidans stamp 
har blifvit omgraverad med ringa olikhet. — Sst. n. 11. — K. 
3fk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konungens tillämnade besök på Kongl. Myntet 
i Stockholm åren 1796 och 1797. 

Jtongl. Kammar Collegium hade låtit gravera stamparne, 
f&r att afpräglas på Kongl. Myntet vid Konungens vän- 
tade besök, hvilket likväl uteblef så väl 1796 som 1797. 

13. 

Ats. GA (monogram) iv mellan Sveriges tre kro- 
nor under en större konglig krona. Der nedanför en 
medaljpress, kring hvilken ligga myntplantsar på det 
I rutade golf vet. — I afskärn. : c. g. p. 

Frans. PRIMUM AUGUSTI CONTUITUM SIBI GRATU- 
LATUR OFPIC. MONET. MDCCXCVI. i 5 rader. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. — St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 8. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

13. a. 

Lik n. 13, med undantag af årtalet: MDCCXCVII. 

Kam. 12 lin. (9:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 240 GUSTAF IV ADOLF. Konungens ffirmfilning med Fredrika Dorothea 
Vilhelmina Markgrefrinna af Baden i Stockholm 

den 31 October 1797. 

Sedan Konungens d. 1 Nov. 1795 offentligen kungjor- 
da förlofning med Prinsessan Lovisa Charlotta af Mek- 
lenburg-Schwerin följande året blifvit af honom bruten, 
och tanken på en ifrågasatt förbindelse med Prinsessan 
Alexandra af Ryssland till följd af Konungens religions- 
skrupler blifvit öfvergifven, tillkännagafs d. 4 Sept. 1797 
hans trolofning med Prinsessan Fredrika Dorothea Vil- 
helmina, med hvilken Konungen sammanträffat i Erfurt 
i medlet af Augusti samma år. Efter förutgången för- 
mätning d. 6 Oct. genom prokuratioh i Nicolai kyrkan i 
Stralsitnd, hvarvid Konungens person förestäldes af Am- 
bassadören, Öfverste Kammar junkaren Friherre Evert 
Taube , afhemtades bruden på linieskeppet Manligheten 
fördt af Amiralen Grefve Clas Wachtmeister och ankom 
d. 10 Oct till Carlskrona, der Konungen var henne till 
möte. Uppresan gick öfver Vexiö, Nyköping, Gripsholm 
till Fitja och vidare sjöledes till Drottningholm, dit an- 
komsten skedde d. 23. Härifrån företogs det högtidliga 
intåget d. 31 Oct. i Stockholm, der vigseln samma dag 
förrättades i slottskapellet af Ärkebiskop Uno von Troil 

14. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPH. D. G. REX SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med Sera- 
fimer ordens band och veck af kongliga manteln från 
venstra axeln. — Under armen: o. o. f. 

Frans. EEAT IN VOT1S inom en myrtenkrans. Vid 
öfra kanten: die xxxi octobris. och vid den nedra: 

MDCCXCVII. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. och bekostad af C. G. Fehr- 
man. — Sst. n. 12. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. GUSTAF IV ADOLF. 241 

t 

onungen blifver Timmermans ordens beskyddare 

den 16 December 1797. 

Timmermans orden, stiftad i Stockholm omkring dr 1760, 
inrättade d. 1 Nov. 1796 på sin egendom Eriksberg ett 
hospital för fattiga och orkeslösa personer, som i krig 
eller vid byggnader blifvit skadade. Beslut att prägla denna 
minnespenning fattades år 1803, sedan nämnda orden, lika 
som Frimurarnes, blifvit genom särskild konglig nåd fri- 
kallad från skyldighet att, enligt utfärdad författning, till 
i} f ver ståthållare embetet afgifva redogörelse för ordens in- 
rättning. 

15. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES G. OCH V. KO- 
CKG. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, 
led ordensband och veck af hermelinsmanteln från ven- 
tra axeln. — Under armen: c. e. 

Frans. TIMMERMANS ORDENS BESKYDDARE DEN 16 
DECEMB. 1797. inom en lagerkrans, på hvars nedra del 
är fastknuten en ordförande-klubba. 

Diam. lS 1 /^ lin. (ILe storl.). Grav. af C. Enhörning. Från- 
sidans st. på K. Myntet. Slagen af nämnda orden 1804. — 
Sa. n. 13. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Sveriges indnstri skyddad genom kongl. för- 
ordningen mot lnrendrejeri af den 6 April 

'1799. 

Den vidlyftiga kongl. förordningen bestämmer högst be- 
tydliga böter icke blott för den som i landet inför, utan 
äfven för den som köper till införsel förbjudet gods. 

16. 

, Åts. GUSTAF IV ADOLPH SV. G. och V. KONUNG. 
rö stbilden, h. s., med långt, utslaget hår, i harnesk, 

16 242 GUSTAF IV ADOLF. 

med ordensband och veck af kongliga manteln öfver 
venstra axeln. — Under armen : enhörning, f. 

Frans. INHEMSK SLÖJD, på ett band. Minerva och 
Mars, stående, gifva hvarandra handen. På marken mellan 
dem ligga sinnebilder af slöjd (skyttel, väfsked, ham- 
mare, vinkelhake, merkuriistaf). I afskärn. : skyddad d. 
6 april 1799. — Under afskärningslinien: o. e. 

Diam. 17 ! / 2 lin. (16:e storl.). Grav. af C. Enhörning. Från- 
sidans stamp har blifvit bräckt. Slagen af Manufaktur Societe- 
terna i Stockholm 1799. — Sst. n. 14. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. Hederstecken f5r Grenadierer af Konungens 
egen bataljon, som tjenstgjort på Drottning- 
holm 1799. 

17. 

o 

Ats. Utan inskrift. Ett likar madt kors mellan 
Sveriges tre kronor under en större konglig krona. 

Frans. AF GUSTAF IV ADOLPH FÖR TROGEN TJENST 
1799 i 7 rader. 

Rutformig, med ögla. Diam. Il 1 /» lin. (8:e storl.), hörnvis 
15 — 16 lin. Grav. af L. D. Lunderberg. St. på K. Myntet — 
Utdelades i silfver, att bäras i knapphålet. — Sst. n. 16. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

17. a. 

Ats. Densamma som till n. 17. 

Frans. AF KONUNGEN FÖR TROGEN TJENST 1799. 

Form och storlek som n. 17. St. på K. Myntet. — Denna 
nya frånsida präglades, att utbytas mot den föregående, sedan 
Gustaf Adolf olifvit skild från regeringen» — Sst. pag. 855. — 
K. Mk. i silfver. Hrr Hjertbergs samt. i silfver med ögla och 
i donna en ring. GUSTAF IV ADOLF. 243 Tornerspel Tid Drottningholm under fem dagar 
i Augusti och September 1799„ 

Gustaf Adolf dterupplifvade dessa af hans fader in- 
förda offentliga riddarespel. Fem utmanande riddare an- 
fördes af Konungen och lika mänga utmanade af Hof- 
stallmästaren Gr ef ve David Frölich. De förre försvarade 
péLståendet: "Ärans låga upplifvad af kärlekens vinner 
dangenom en fördubblad kraft i tappra riddares hjertan" 
H-var emot de utmanade yrkade "att hos tappra riddare 
ärans låga eger af sig sjelf tillräcklig kraft, och långt 
ifrdn att behöfva låna sin styrka af kärleken, denna tvärt- 
o*** genom förening med ridderliga dygder vinner både för- 
ädling och varaktighet" Fältdomare voro H. Exc. Öf- 
verste Kammarherren Grefve Nils Posse och Förste Hof- 
staUmästaren Friherre , Clas Rålamb. Ett stort och fem 
mindre pris utdelades af Drottningen. 

18. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SV. G. OCH W. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s.^bar, med långt, utslaget hår. — Ne- 
danför: C. G. PEHBMAN. 

Frans. TOENERSPEL VID DROTTNINGHOLM 1799 inom 
e n lagerkrans. 

Diam. 10% lin. (7Y 2 storl..). Grav., åtsidan af C. G. Fehr- 
flaan, frånsidan af L. D. Lunderberg. St. på K. Myntet, från- 
sidans söndrig. — Slagen på Konungens befallning att utdelas 
bland deltagarne i festen. — Sst. n. 15. — K. Mt. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. • Kronprinsen Gustafs födelse den 9 November 

1799. ronprinsens dop förrättades d. 15 Nov. i slottskapellet 
*f ^Ärkebiskop Uno von Troil. Denne konungason, som 
Jcmte fadern år 1809 bortfördes från Sverige, ingick i 244 GU8TAF IV ADOLF. 

Österrikisk krigstjenst, antog d. 5 Maj 1829 titeln v Prins 
af Wasa" och blef d. 9 Nov. 1830 förmäld med Louise 
Amelie Stephanie (f d. 19 Juli 1854), dotter af Stor- 
hertigen af Baden Carl Ludvig Fredrik och Kejsar Na- 
poleon I:s adoptivdotter Stephanie Louise Adrienne. 

19. 

Åts. FÖR DET NYA En q vinna (Hoppet) i antik 
drägt står, hvilande armarne på ett upprätt ankar. — 
I afskärn.: hoecknkr. 

Frans. ÅRHUNDRADE. En krönt qvinna (Sverige), 
i hermelinsmantel öfver drägten, sitter i* ett nordiskt 
landskap, med ett ny föd t barn på skötet, hvilande han- 
den på sin trekrönta sköld. Bak om henne ett gran- 
träd. I afskärn.: mdcclxxxxix. ix. nov. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af Hoeckner den yngre i 
Dreeden på bekostnad af Kur-Sachsiske Öfver-Kammarherren 
Grefve Bohse, som åren 1777 — 1785 varit sitt hofs Minister i 
Sverige och sistnämnda år blef Kommendör af K. Nordstjerne 
orden. Grefve Bohses hopp att blifva Serafimer Riddare vid 
den stora promotionen 1794 tillintetgjordes af den' mäktige 
Frih. Reutcrholm, med hvilken han råkat i ovänskap. Genom 
präglingen af denna minnespenning synes han hafva velat göra 
sig påmint hos den nyfödde thronarfvmgens fader. — Sst. n. 18. 
— k. Mk. (2 ex.), B-n, Hr Grefve Snoilsky'8, Ht Oldenburgs 
saml. i silfver. Konungens och Drottningens kröning i S:t 
Olai eller stadskyrkan i Norrköping den 3 

April 1800. 

Dä Konungen sent omsider funnit sig föranlåten att 
sammankalla Rikets Ständer, valde han af politiska skäl 
till samlingsort Norrköping, der riksdagen öppnades d. 15 
Mars 1800. Kröningen skedde i S:t Olai eller stadskyr- 
kan. Konungens krona påsattes af Ärkebiskopen Uno ron 
Troilr och Riksdrotset Grefve Carl Axel Wachtmeister, 
Drottningens af Ärkebiskopen och H. Exc. Friherre Gu- 
staf Adolf Reuterholm. Hyllningen skedde d. 7 April* 
Riksdagen slutades d. 15 Juni. GUSTAF IV ADOW. 245 

20. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS FEEDRICA DOROTHEA 
WILH. REX ET REGINA SVECIAE. Bådas bröstbilder med 
krona och utslaget hår, vända mot hvarandra, Konun- 
gens med de fyra ordenskedjorna öfver kröningsmanteln, 
Drottningens med veck af hermelinsmanteln kring brö- 
stet och på sidan en krachan. — Under Konungens 
bröstkant: l. g. 

Erans. PRAESID1UM ET DECUS inom en rik lager- 
krans. I afskärn.: in memor. coronationis norrk. iii. apr. 

MDCCC ORDD. R. SV. 

Diam. 19 l / 2 lin. (19:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. i 
Banken. Slagen af Rikets Ständer. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 

i silfver. 

20. a. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS PREDRICA DOROTH. 
WILH. REX ET REGINA S.VECIAE. Båda bröstbilderna som 
på n. 20. — Under Konungens bröstkant: l. g. 

Frans. Densamma som till n. 20. 

Diam. 19V 2 lin. (19:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. i 
Banken, åtsidans remnad. Detta var ursprungliga åtsidan, men 
snart måste ny stamp graveras. Bokstäfverna äro något större 
än på den nya (n. 20). — Sst. n. 21. — R. — Brn i silfver. 
Hr Wedbergs saml. i tenn. 

21. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH S. G. OCH V. K. KRÖNT 
1&00. Bröstbilden, h. s., med utslaget hår, i krona, 
med de fyra ordenskedjorna öfver kröningsraanteln. 

Frans. GUD och FOLKET (Konungens valspråk) 
inom en lagerkrans. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. på K. 
Myntet, 2 till hvardera sidan, frånsidans skadade. — Var kast- 
penning vid kröningen. — Sst. n. 22. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 246 GUSTAF IV ADOLF. Konungens återkomst från krönings riksdagen 
till Stockholm den 16 Juni 1800. 

Konungen återkom ensam utan mottagningsceremoni d. 
16 Juni till Stockholm, och uppvaktades d, 18 af Öfver- 
ståthdllaren Grefve Sam. af Ugglas samt Borgerskapet 
och Magistraten, hvilkas förut framstälda anhållan, att 
med anledning af Konungens och Drottningens återkomst 
från riksdagen få prägla en skådepenning, redan d. 9 
Juni blifvit af Konungen bifallen. Drottningen afreste rf. 
16 Juni med Kronprinsen från Norrköping till Örebro 
och följande dagen till Strömsholm, der hon till en tid 
uppehöll sig. 

22. 

■ 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS, FREDRICA D. V. KEX 
ET REGINA SVECIAE. Bådas krönta bröstbilder förenade, 
h. s., Konungens med utslaget* hår och de fyra or- 
denskedjorna öfver konungamanteln, som Rr hopfäst ge- 
nom ett smycke på bröstet; Drottningens i prydlig drågt 
med en flik af manteln öfver venstra axeln. — Nedan- 
för: ENHÖRNING. 

Frans. AUGUSTIS REDEUNTIBUS. inom en krans af 
lager och rosor. I afskärn.: mens. jun. mdccc. cives 

STOCKHOLMENSES. • 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. Frånsidans stamp omgraverad med obetydlig skil- 
nad i kransen. Slagen af Stockholms borgerskap. — Sst. n. 
23. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar 
i Angnsti och September 1800. 

Sex Riddare d hvardera sidan uppträdde. De utma- 
nande, anförda af Konungen, försvarade utmaningsorden: 
"Näst efter känslan för fäderneslandet utgör känslan för GUSTAF IV ADOLF. 247 

ett ädelt och älskadt föremål en sann riddares yppersta 
kännetecken" De utmanade åter yrkade "att blotta känslan 
för fäderneslandet redan fullkomligt utmärker en sann 
riddare och att brist på känsla för skönhetens behag icke 
kan anses bevisa att ridderliga tänkesätt saknas. 11 Anfö- 
rare för de utmanade och fältdomare voro de samma som 
vid torneringen föregående året. (Jfr n. 18). Prisen ut- 
delades af Drottningen. 

23. 

-Äts. Densamma som till n. 18. 

Tråns. TORNERSPEL VID DROTTNINGHOLM 1800 inom 
•en lagerkrans. 

Diam. 10 1 /* lin. (7 1 /., storl.). Grav. åtsidan af C. G. Fehr- 
man, frånsidan af L. 1). Lunderberg. St. på K. Myntet. — 
Leixmades till deltagarne i festen. — Sst. n. 24. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. Konungens besök hos Kejsar Panl i S:t Peters- 
burg, dit han ankom den 11 December 1800. 

Konungen begaf sig, med antaget namn Grefve af Haga, 

d- £9 Nov. 1800 från Drottningholm, reste öfver Grisle- 

htnn och Åland till Finland och ankom d, 11 Dec. till 

Petersburg. Mottagandet hos Kejsar Paul var till en bör- 

Jan hjertligt och festligt, men slutade med köld å båda 

sidor innan Konungen återvände d. 27 Dec. liesans huf- 

mdsakliga ändamål vanns dock genom den konvention, som 

d - 26 (4) Dec. 1800 i Petersburg afslatades till skydd 

fi r de neutrala makternas handelsflottor mot Englands 

wperier, hvilket förbund snart tillträddes af Danmark och 

Preussen. Konungen återkom d. 11 Jan. 1801 till Stock- 

24. 

A. 1 8. Rysk omskrift (o: Gustaf Adolph II. Sveriges 
^onung). Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget 
ar * Nedanför: carl. lebkrecht. f. 248 GUSTAF IV ADOLF. 

Frans. Rysk inskrift (o: Den 29'November 1800) i 
tre rader. 

Diam. 22V- lin. (21 »/» storl.). Grav. af C. Leberecht i Pe- 
tersburg. — Den 29 Nov. g. st. motsvarar d. 11 Dec. nya stilen, 
dagen då Konungen ankom. Benämningen Gustaf Adolf II var 
i sjelfva verket rigtig; men till följd af vanan vid siffran IV 
(som dock bordt sättas näst efter första namnet) har på åtskilliga 
exemplar II blifvit genom en senare ingraverad snedstreck än- 
dradt till IV. Minnespenningen utdelades i guld och silfver 
till Konungen och hans sällskap då de d. 27 Dec. togo afsked 
af kejserliga familjen. — Sst. n. 25. — K. Mk. (2 ex.), Upsak 
Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. B-n i guld. Stockholms skeppsredares aktningsbetygelse för 
Engelske Parlaments ledamoten Charles Grey. 

(1801). 

Charles Grey hade i Engelska parlamentet d. 2 Febr. 
1801 hållit ett tal, som väckte stort uppseende, till försvar . 
för de neutrala flaggornas rättigheter. Som Engelska Re- 
geringen, med anledning af den Svensk-Ryska traktaten, 
låtit lägga embargo på alla Svenska fartyg i Engelska 
hamnar, hade Stockholms skeppsredare god anledning att 
uttrycka sin aktning för den frisinnade talaren. 

• 

25. 

Åts. CAROLUS GREY PARLIAMENTI BRITANNICI MEM- 
BRUM. Bröstbilden, v. s., i civil drägt. — Nedanför: 

Lundtrbtrg. 

Frans. COSMOPOLITAE. OPT: IURA. GENT: MARITIMA. 
CORAM. CONSESSU. POPDL: BRIT: DIE. IL FEBR: MDCCCI. 
STRENUE. DEFENDENTI. NAVICULARII. STOCKHOLMIENSES. 
inom en eklöfskrans. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Gräv. af L. D. Lunderberg. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. i silfver. i GUSTAF IV ADOLF. 249 Nedläggning af grundstenen till den nya uni- 
versitetsbyggnaden i Åbo den 24 Juli 1802. 

Konungen och Brottningen nedlade grundstenen, under 
hvilken inmurades en plåt med Latinsk inskrift samt denna 
minnespenning och exemplar af rikets då gångbara mynt. 
Engelske Prinsen Vilhelm Fredrik af Gloucester, som på 
en fregatt ankommit till Sveaborg och afrest till Åbo att 
hesöka Konungen, var äfven närvarande vid denna cere- 
moni 

26. 

o 

Ats. Densamma som till n. 12. 

Frans. AUGUSTO. NOVAE. AEDIS. ACAD. CONDITORL 
HETAS. MVSAB. ABOÉNSIVM. MDCCCII i 6 rader. 

Diam. 18 lin. (16 1 /* utorl.). Grav. af L. Grandel. Till' från- 
***** 2 st. på K. Myntet. Slagen af Åbo Universitet. — Sst. 
D - 26. - K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Svenska jerntillrerkningens främjande genom 
kongl. forordningen af den 15 Juni 1803. 

Den nämnda förordningen, utfärdad i strid mot Bergs- 
kollegiets åsigter och många mäktiga enskilda intressen, 
*Pphäfde förbudet att söka ny eller ökad smidesrätt. 
Följden blef, att' inom sex år smidet i riket ökats med 
tära 100,000 skeppund, utan minskning i af sättning och 

\ således utan förlust för de tidigare privilegierade jern- 

\ bruken. 

I 27. 

Ats. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES KONUNG. Bröst- 
en, h. s., med kort hår, i harnesk, med ordensband. 
~~ Under axeln: l. g. 

Frans. FÖR UTVIDGAD NÄRINGSFRIHET D. XV. JUNI 
*XJCCiii inom en eklöfskrans, hvilken åter omslutes af 250 GUSTAF IV ADOLF. 

en lagerkrans. Vid nedra kanten: tacksamme jernyerks- 

IDKARE. 

Diam. 19 x / 2 lin. (19:e *torl.). Grav. af L. Grandel. Slagen 
1805 af Svenska bergsaljraogen och anläggare af nya jernverk. 
Frånsidans st. på K. Myntet. — Sst. n. 29. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Konungens och Drottningens återkomst från Tysk- 
land till Stockholm den 7 Februari 1805. 

Konungen och Drottningen hade d. 25 Juli 1803 före- 
tagit en resa till Tyskland, der de mesta tiden vistades 
hos Drottningens anförvandter i Baden och Baiern. Ko- 
nungens hat till Napoleon } stärkt genom mystiska grubb- 
lerier, bragte honom under denna tid i politiska förveck- 
lingar, som slutade med olycka för fäderneslandet och för 
honom sjelf med förlust af hans ärfda konungakrona. Ef- 
ter ett och ett hälft års frånvaro gingo Konungen och 
Drottningen jemte Prinsessan Sophia Vilhelmina d. 23 
Nov. i Stralsund ombord på kronojagten Amadis; men af- 
resan fördröjdes genom motvind till d. 30. Då de d. 2 
Dec. närmat sig Svenska kusten måste de för storm och 
is återvända till Barhöft, der de i en fiskarebåt med lifs- 
fara landsattes, och vidare till Stralsund, der de qvarstan- 
nade till d. 7 Jan. 1805. Hemresan företogs då öfver 
Slesvig, Balterna och Danmark. Den 7 Febr. 1805 skedde 
ankomsten till Stockholm. Som Konungen undanbedt sig 
festligt mottagande, beslöt. Magistraten *och borgerskapet 
lemna en summa af 16,666 Rdr 32 skilL banko till stif- 
tande af en arbetsinrättning. Grosshandels Societeten an- 
höll att få prägla denna minnespenning. 

28. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS FREDRICA D. WILH. 
REX ET REGINA SVECIAE. Båda bröstbilderna, h. s., för- 
enade, Konungens med kort hår, i harnesk med ett 
ånglahufvud på bröstet och kronor öfver axelbetacknin- 
gen, ordensband och mantelveck hopfästa genom ett GUSTAF IV ADOLF. 251 

ovalt smycke på axeln ; Drottningens med juvelband och 
perlsnören på håret samt veck öfver drägten af herme- 
linsmanteln från venstra sidan. — Nedanför: enhörning. 

Frans. AUGUSTIS IN PATEIAM REDUCIBUS. En qvinna 

(Glädjen) i antik drägt, stående, med en krans af ro- 

i *or på hufvudet, en myrtenqvist i högra och en iner- 

| kuriistaf i venstra handen. I afskärn.: laetitia mer- 

: ^ATORUM MAGNARIORUM STOCKHOLM. MDCCCV. — öfver af- 

*kärningslinien: e. 

Kring kanten på båda sidor en ornamentsrand. 

Diam. 21 lin.. (207 2 storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
&• Myntet, åts i dan 8 bräckt. Frånsidans stamp omgjord med 
j%>n ringa förändring. Slagen af Stockholms grosshandlare, 
^guren på frånsidan är lånad från ett antikt mynt. — Sst. n. 
Ä - — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i siliver. * Aftickning af Konung Gustaf IEbs bildstod 1 
Stockholm den 24 Januari 1808. 

Bildstoden, modellerad af Joh. Tobias Sergel, gjuten i 

Stockholm af Major Mechanicus C. Appelqvist, bekostad 

a f Stockholms borgerskap, upprestes på det ställe nedanför 

Slottsbacken, der Konung Gustaf landsteg då han } efter 

slutad fred med Ryssland, d. 28 Aug. 1790 återkom med 

armeens flotta. Borgerskapet hade redan d. 30 Aug. 1790 * Här må, ehuru med tvekan, intagas beskrifning på en minnespenning, 
tom möjligen kan hafva afscende på Sveriges Konung. 

AtB. AMITIÉ 8AGESSE. En vase på en fylld triangel. Under trian- 
ieln ett bevingadt ugglehufvud. Nederst: 5806. 

Frins. L:. DES FRERES UNIS. Bokstafven G i en strålkrets, på hvil- 
ken ligger en öppen cirkelmätare och en vinkelhake. I afskärn.: O:. DE paris. 

Kring kanten på båda sidor en ornamentsrand. 

In ^ am " 9 * in * ( 6:e storl.). Denna frimuraremedalj, präglad i silfver, ligger 
i De Geers saml. bland Svenska minnespenningar, måhända endast på grund 
• J MCn ' 80m tvc ^ 8 na r> a af seende på Svenska konungahuset. Årtalet 5806 
1 ^warespriket lär svara mot de oinvigdas årtal 1806. Kännare af frimu- 
*net« historia må af göra huruvida det får anses troligt att en Fransk fri- 
fod* .* u nnat' 1806 stå i vänskaplig beröring med Napoleons hätskaste 
e och till hans ära prägla en minnespenning. 252 GUSTAF IV ADOLF. 

fattat beslut att resa denna bildstod och arbetet på grun» 
den börjades 1792. Gjutningen skedde d. 21 Aug. 1799; 
men aftäckningen först på Gustafs födelsedag d. 24 Jan. 
1808. Festen illustrerades genom allmän illumination m. m. 
samt prägling af denna minnespenning. 

29. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., med kort hår, i harnesk med styf, slät 
uniformskrage samt Serafimer ordens band, hvilketsyns 
ftfven under bilden med deri hängande dekoration. — 
Nedanför: knhorninq. > 

Frans. Utan omskrift. Konung Gustafs bildstod, 
med inskrift på fotställningen : xt kosung gustaf m lagstiftare »i- 

GERVXXNARR FREDENS ÅTERSTÄLLARE — AP STOCKHOLMS BOBOERS KAP MDCCXC. 1 aiSKaFD.* 

AF STOCKHOLMS BORGER8KAP D. 24 JAN. 1808 (på två rader). 

— På grundplanen (till venster om bildstoden): c. e. 

Diam. 22 lin. (21 å / 2 storl.). Grav. af C. Enhörning. Slagen 
af Stockholms borgerskap. — Sst. n. 34. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

29. a. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES KONUNG. Bröst- 
bilden som på n. 29; men på harnesket öfver bröstet 
en bladsirat och i öfrigt något olika ornering. Under 
bilden syns icke ordensbandet eller dekorationen. — 
Nedanför: c. enhörning, f. 

Frans. Densamma som till n. 29. 

Diam. 22 lin. (21 1 /* storl.). Denna åtsida torde hafva blifvit 
förkastad, ehuru den är lika väl arbetad som den till n. 29. — 
Hr Oldenburgs saml. i tenn, bronserad. 

29. b. 

Lik n. 29. a; men inskriften i frånsidans afskärning 
upptager 3 rader; gravörens namnbokstäfver: c. e. stå 
på grundplanen till höger om bildstoden. 

Diam. 22 lin. (21 ! / 2 storl.). Stampen till denna frånsida har 
förmodligen icke blifvit härdad. — Hr Oldenburgs saml. i 
tenn. Hr Wedbcrgs saml. frånsidan i tenn. GUSTAF IV ADOLF. 253 

Hederstecken för Lifgardister, som utgjort Ge- 
neral Stabs rakt vid Finska och Norra armeen 

åren 1808 och 1809. 

På hemställan af Sekundchefen för Kongl. Lif gardet till 
häst befalde Konung Carl XIII d. 27 Jan. 1810 att dessa 
hederstecken, präglade i silfver, skulle utdelas till de ge- 
nom sitt välförhållande utmärkta lifgardister } som tjenst- 
gjort vid' så väl f d. Finska armeen som f. d. Norra ar- 
meen, att bäras i sådant band, som var bestämdt för man- 
skåpets tapperhetsmedaljer. 

30. 

• Åts. GENERAL-STABS-VAKT 1808 och 1809 i 3 rader. 

Frans. TAPPERT OCH PÅLITLIGT UPPFÖRANDE — 
i 4 rader. 

Diam. lOVa—11 lin. (7%— 8:e storl.). St. på K. Myntet. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För tapperhet i krig. 

Dessa tapperhetsmedaljer började präglas år 1806. De 
utdelades i guld och silfver och buros i band, hälften 
blått, hälften gult Jfr K. Gustaf III, n. 103, 104. 

31. 

Ats. G A (monogram) IV mellan Sveriges tre kro- 
nor under en större konglig krona. 

Frans. FÖR TAPPERHET I FÄLT inom en lager- 
krans. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Åtsidan grav. af L. Grandel. Från- 
sidan nära liknande K. Gustaf III.s n. 103. — Sst. n. 32. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 254 GUSTAF IV ADOLF. 

32. 

Ats. Densamma som till n. 31. 

Frans. FÖR TAPPERHET TILL SJÖS inom en lager- 
krans, på hvilken äro fastade sex antika skeppsståfver 
(corona navalis). 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Frånsidan är lik K. Gustaf III:s 
n. 104, med undantag af ordet »sjös». — Sst. n. 33. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver.. b) För medborgerlig förtjenst. 

Se K. Gustaf III 9 n. 105, 106. Den större medaljen 
(af 18:de storleken) utdelades ej af K. Gustaf Adolf Den 
21 Dec. 1805 godkände Konungen en af K. Vitterhets 
Historie och Antiqvitets Akademien på befallning upp- 
gifven öf ver sättning på Svenska af frånsidans inskrift; 
men någon sådan medalj blef icke präglad. 

BB. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS REX SV. Bröstbil- 
den, h. s., med kort hår, i harnesk, med ordensband, 
i — Under axeln : l. g. 

Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam. 14V 2 li n - (12:e storl.). Åtsidan grav. af L. Grandel. 
Frånsidan är densamma som till K. Gustaf III, n. 106. , St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 35. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. c) För berömliga gerningar. 

Belöningsmedaljer af detta slag började präglas år 1805. 
Frånsidans inskrift och krans har bibehållits under Ko- 
nungens efterträdare. GUSTAF IV ADOLF. 255 

34. 

o 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECERE MERENDO inom 
en eklöfskrans. 

Diam. 14 l /j lin. (12:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. på 
K. Myntet. — Sst. n. 36. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

34. a. 

Åts. GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. REX SVECIAE. 
Bröstbilden, v. s., med långt, ombundet hår, i harnesk, 
med serafimerkrachan midt på bröstet och veck af her- 
melinsmanteln från högra axeln. — Nedanför: l. o. 

Frans. Densamma som till n. 34. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Åtsidans stamp graverad af L. 
Grandel har förmodligen blifvit kasserad. — Hr Oldenburgs 
saml. i tenn. d) För jordbrukets förbättring och nyodling. 

Denna medalj, i mindre skala efterbildad K. Adolf Fre- 
driks n. 53, började på Konungens befallning präglas dr 
1805. Frånsidan har någon gång blifvit använd äfven i 
senare tid. 

35. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SV. G. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., alldeles lika med n. 33. — Under 
armen: l. g. 

Frans. LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En man, som 
plöjer med ett par oxar. Bak om en gftrdesgård ses 
en hage med träd och öfra delen af en stuga. I afskärn. : 
ipodlad jord. — På afskärningslinien: o. b. rknov. 

Diam. 14 l /2 li n » (12:e storl.). Åts. grav. af L. Grandel; från- 
sidan af G. Enhörning. — St. på K. Myntet. — Sst. n. 37. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 256 GU8TAF IV ADOLF. e) Till en enskild person for god krut-tillverk- 
ning. * 

Gafs år 1794 i guld, att bäras på bröstet, åt Anders 
Andersson Kjellström (f d. 9 Juni 1810), hemmansegare 
i Kjellsby i Husby socken i Dalarne. 

36. 

Ats. Densamma som till n. 18. 

Frans. GIFWEN ANDERS ANDERS, son KIELLSTRÖM 
FÖR TILWERKADT GODT KRUT. i 5 rader. Der öfver tre 
kemiska tecken för krutets beståndsdelar, svafvel, kol 
och salpeter. 

Diam. 10 ! / 2 Hn. (7 1 /* storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1794. 
St. på K. Myntet. — Sst. n. 7. Hildebrand. Minnesn. öfver 
enskilda Sv. män o. qvinnor, p. 269. — K. Mk. o. B-n i silfver. Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds 
belöningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Musikaliska Akademien. 

Kongl. Musikaliska Akademien stiftades af Konung Gu- 
staf III d. 8 Sept. 1771 efter förslag af 19 musikälskare. 
Dess stadgar hafva flera gånger blifvit ändrade. Enligt 
de nu gällande eger Akademien kalla 100 inländska leda- 
möter och dessutom 25 qvinliga medlemmar, hvilka dock 
icke ega rösträtt, samt 50 associerade, hvilka kunna del- 
taga i sammankomsterna, men utan rösträtt. Utländska * Såsom konglig belöningspenning, ehuru icke af särskild prägel, för en 
enskild person kan här upptagas en i Upsala Universitets myntkabinett for- 
varad medalj, bestående af åtsidan till n. 10 med slät frånsida, på hvilken 
är med grafstickel inristadt: »AF KONUNG GUSTAF IV ADOLPH GIF VEN 
TILL OLOF LARSSON TALEMAN FÖR BONDESTÅNDET VID RIKSDAGEN 
ÅR 1800 i 9 rader, med ögla i kanten och deri en ring. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). GUSTAF IV ADOLF. 257 

ledamöters antal är obegränsadt. Akademien eger ett un- 
dervisningsverk, med skyldighet att examinera organister, 
och kantorer, orgelbyggare och musiklärare vid de offent- 
liga läroverken. Akademien utdelar belöningar åt elever 
. och för musikaliska arbeten af utmärkt förtjenst. 

37. 

Åts. TIL UPMDNTRAN. En tresträngad antik lyra, 
nedtill slutande i en oval sångbotten i form af ett sköld- 
paddskal. 

Frans. FÖR KONGL. SVENSKA MUSICALISKA ACADE- 
MENS ELEVE. i 5 rader. Der under tomrum för ingra- 
vering af den belönades namn. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrraan. St. om- 
gjorda på K. Myntet. Började präglas år 1797 och begagnas 
»om föTsta belöning för elever. — Sst. pag. 853. — K. M k. 
«n i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

37. a. 

Ats. Densamma som till n. 37. 

Fi* åns. Slät för ingravering af namn och titel m. m. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). — Utdelades till en tid som akt- 
mngsbevis åt personer, som icke tillhörde Akademiens elev- 
personal. — Sst. p. 853. — B-n i silfver. 

38. 

o 

Ats. TIL UPMUNTRAN. En femsträngad lyra, ned- 
till slutande i en kantig sångbotten. 

Frans. Densamma som till n. 37. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1797., 
St. omgjorda på K. Myntet. — Utdelas som andra prisbelöning 
fo Akademiens elever. — Sst. p. 852. — K. Mk. en i silfver, 
*a i brons. B-n i silfver. 17 258 GUSTAF IV ADOLF. b) Kongl. Krigs Akademien på Carlberg. 

Sd snart Hertig Carl hade öfvertagit riksstyrelsen 1792 
beslöts att den i /Jarlskrona upprättade kadettkorpsen skulle 
indragas. 1 stället inrättades en ny kadettskola, som under 
namn af Krigs Akademi förlades till Öarlberg utanför 
Stockholm. (Jfr K. Adolf Fredrik, n. 15). Under 2L 
Carl XV förvandlades benämningen till "Krigs Skola?. — 
Belöningspenningarne utdelades till kadetterna vid examina 
och buros i rödt band i knapphålet. 

39. 

Åts. FÖR FRAMSTEG I WETENSKAPERNE inom en 
lagerkrans. 

Frånsidan slät för att ingravera den belönade ka- 
dettens namn. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). St. på K. Myntet. — Började 
präglas år 1793 och begagnades för utdelning till år 1804. — 
Sst. (K. Carl XIII) n. 7. — K. Mk. (2 ex.), Upsala Univers. i 
silfver. 

40. 

Åts. BELÖNING OCH UPPMUNTRAN inom en lager- 
krans. 

Frans. CADETTEN (tomrum för ingravering af namn 
och klass); längre ned: VID KL. KRIGS ACAD. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). St. på K. Myntet. Begagnades 
till utdelning från och med år 1804. — Sst. n. 30. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

40. a. 

Atsidan af n. 39 sammanpräglad med frånsidan af 
n. 40. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Denna sammanprägling har må- 
hända skett af misstag på Kongl. Myntet. — B-n, Upsala Uni- 
vers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. GUSTAF IV ADOLF. 259 

c) Allmänna Barnhus Direktion. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 119. 

41. 
Ats. Densamma som till n. 18. 

■ 

Frans. FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN 
mom en krans af oliv och rosor. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7V t storl.). St. på K. Myntet. Frånsidan 
ar densamma som till K. Gustaf III, n. 119. *- K. Mk. i 
bions. B-n i silfver. d) KongL Patriotiska Sällskapet 

Jfr Konung Gustaf III, n. 120, 121. 

42. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES G. OCH V. KO- 
KUNG. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i har- 
nesk, med serafimer bandet. — Nedanför: c. e. 

Frans. KL. SV. PATR. SÄLLSK. Ert grupp *f berg- 
verks- och industriredskap m. ra. Vid sidan, bak om 
*tt berg, den uppgående solen; på hafvet ett skepp. 
I afekärn. ett ornament. 

. Kam. 11 lin. (8:e storl.). Åts. grav. af C. Enhörning. Från- 
81( i&n är densamma som till K. Gustaf III, n. 120. St. på K. 
Myntet. — Sst. n. 27. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

42. a. 

Ats. Densamma som frånsidan till n. 42. 

Frans. Siat för ingravering af den belönades namn. 

Diam. 11 lin. (8:e stori.). Började utdelas år 1804 och har 
af ven under K. Carl XIILs tid blifvit begagnad. — Sst. p. 853. 
~~" K- Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 260 GU8TAF IV ADOLF. 

e) Kongl. Sällskapet Pro Patria. 

Jfr Konung Gustaf III. n. 122. 

43. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES G. OCH V. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s M med oinbundet hår, i har- 
nesk, med ordensband och veck af konungamanteln från 
venstra axeln. — Nedanför: o. k. 

Frans. RIKETS VÄLMAGT. En på marken upprest 
sädeskärfve med axen utböjda i form af en s. k. vase. 
I afskärn. : kongl. sällskapet pro patria be&kyddadt den 

1 NOV. 1799 « 

Diam. 13Y 2 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 

5å K. Myntet. Började präglas år 1801. — Var bestämd att ut- 
elas som belöningspenning, men Sällskapet ville på samma 
gång uttrycka sin tacksamhet för den kongliga stadfåstelsen 
på Sällskapets stadgar. — Sst. n. 17. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. f) Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet 

Finska Hushållnings Sällskapet stiftades i Åbo d. 1 Nov. 
1797 och erhöll konglig stadfästelse d. 4 Febr. 1798. Säll- 
skapet har utgifvit en stor mängd af tryckta skrifter och 
anlagt sockenskolor, grundade hufvudsakligen på den rika 
donation en af Sällskapets ledamöter Assessoren Gabriel 
Ahlman (f d. 10 Maj 1799) lemnat till befrämjande af 
Sällskapets ändamål. 

44. 

Åts. GUSTAF IV ADOLPH SV. G. OCH W. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
ordensbandet och veck af konungamanteln från venstra 
axeln. — Under armen: c. e. 

Frans. KUNSKAP och DRIFT, inom en krans af ek- 
löf, ax och blommor. Utanför kransen : K. FINSKA HUS- 
HÅLLNINGS SÄLLSKAPET. GUSTAF IV ADOLF. 261 

T>iam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1799.. — 
Sst. n. 19. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

45. 

o 

A t s. Densamma som till n. 44. 

Frans. TAITO JA TOIMI. inom en krans sådan som 
pä n. 44. ' Utanför kransen: K. SUOMALAINEN HUONEN- 
HALLITUXEN SEUBA •: *:• * 


Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af C. Enhörning samtidigt 
med den föregående att utdelas till personer, som ej kände annat 
än Finska språket. — Sst. n. 20. — K. Mk. o. B-n i silfver. g) Direktionen öfver Gustafs Inrättning till un- 
derstöd af Stockholms stads fattiga arbetare. 

Detta Sällskap, stiftadt med anledning af Kronprinsen 
G-Hstafs födelse 1799, hade förnämligast till ändamål "att 
vid infallande dyr tid och ovanligt uppstegrade varupriser 
bispringa den fattige, men idoge och omtänksamme arbe- 
taren med sina nödvändigaste behof medelst tillhanda- 
hållande af nödvändighetsvaror till nedsatt pris. År 1802 
begärdes och erhölls tillåtelse att prägla belöning spennin- 
9<*r af detta slag. Sällskapet kom likväl icke att utdela 
flera än den här upptagna, hvilken lemnades i guld åt 
JCatnmarförvandten i K. Krigs Collegii Fortifikations De- 
partement, sedan Krigsrådet G. A. af Sillen (f d. 26 
Juni 1858) som prisbelöning för hans afhandling i SäU- 
sfapets år 1801* utsatta täflingsämne: "Om bästa sättet 
till fattigvårdens inrättande i Stockholm." Sällskapets hi- 
storia i öfrigt är okänd. 

46. 

Åts. Densamma som till n. 43. 

Frans. AP DIREKTIONEN ÖFVER GUSTAFS INRÄTT- 
NING TILL BELÖNING ÅT GEORG AXEL af SILLEN 1802 
' 9 rader. 262 GUSTAF IV ADOLF. 

Diam. 13% lin. (ll:e storl.). Frånsidan grav. af L. Gran- 
del. — Sst. n. 28. Hildebrand, Minnesp. öfver enskilda Sv. 
män o. qvinnor, pag. 355. — K. Mk. i silfver. B-n i tenn. h) Sällskapet för allmänna medborgerliga kun- 
skaper. 

Detta Sällskap bildades dr 1794 genom försorg af Se- 
kreteraren i Patriotiska Sällskapet Adolf Modéer och bör- 
jade samma dr utgifva sina skrifter, i ändamål att ut- 
breda v en till allmän nytta lämpad kunskap uti historien 
och allmänna hushållningen", samt ämnade, "när tillgån- 
garne det kunde medgifva, utsätta hedersbelöningar för 
pris-skrifter och jemväl lemna sådana dt författare till 
goda arbeten, som utan Sällskapets åtgärd i förenämnde 
. ämnen utkomma" Att döma efter prispenningar ne, synas 
fordringarne hafva varit anspråkslösa. Under åren 1796 
— 1798 utgaf Sällskapet åtskilliga undervisnings-skrifter för 
allmogen och dess barn. Sällskapet utgjordes af en få- 
talig arbetande af delning i Stockholm; men hade i lands- 
orterna en stor mängd hedersledamöter. Efter Modéers 
död d. 16 Juli 1799 lär Sällskapet hafva upphört. 

47. 

Åts. DISCE VERUMQ. LABOREM. Minerva, stående 
med sitt spjut i hand, ant?1nder med en fackla en hög 
af masker. Vid sidan frambryta svaga strålar från den 
bak om ett berg uppgående solen. 

Frans. TU PATRIA NOBIS. inom en eklöfskrans, på 
hvilken äro fästa Sveriges tre kronpr. Omskrift: S0- 
CIETAS PRO Cl VI SCIENDIS. Vid nedrä kanten: mdccxciv. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 6 ! / 2 lin. (3:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman 1794. - 
Bokstafven Q i åtsidans inskrift står bakvänd. — Sst. pag. 852. 
— K. Mk. (2 ex.), B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs, Hrr 
Hjertbergs saml. i silfver. • * K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien mottog år 1794 »frin 
ett okändt sällskap» förslag till en minnespenning, hvilket Akademien tona GUSTAF IV ADOLF. 263 

48. 

A t s. DISCE VEKUMQVE LABOREM. Minerva, stå- 
ende, m. in. som på n. 47, men strålarne äro rikare 
från solen, af hvilken en kant synes. 

Frans. TU PATRIA NOBIS. inom en eklöfskrans m. ra. 
och öfriga inskrifter som på n. 47. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. 1797 af G. Enhörning, sedan 
stamparne till den föregående tagit skada. — Sst. pag. 851. — 
K. Mk., B-n, Upsala Univers., fir Oldenburgs, Hr Wedbergs, 
Hrr Hjert bergs saml. i silfver. i) Fribyggare-Samhället. 

Om detta ordenssällskap se K. Gustaf III, n. 125. Säll- 
skapets Lyceum, der denna penning utdelades som belö- 
***ng, stiftades förmodligen pä Konung Gustaf Adolfs fö- 
&&lsedag d. 1 Nov. 1796 eller till minne af hans äntrade 
till regeringen denna dag. 

49. 

o 

Ats. Utan omskrift. Ett antikt tempel (Vishe- 
ts), omgifvet af strålar, på toppen af ett berg, upp- 
för hvilket en krokig stig leder till templet. 1 afsk&rn.: 
ö. l. nov. 1796. 

Frans. AF F. B. LYCEUM FÖR FRAMSTEG T KUN- 
SKAPER. — i 4 rader. 

Diam. 10 1 /* lin. (7 1 ', storl.). Grav. af C. G. Fchrman och 
präglad hos Kapten Mcchanicus Appelqvist. * Utdelades första 
Rången d. 1 Nov. 1798. — Sst. pag. 852. — K. Mk., Upsala 
Univers. i silfver. — B-n, Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. 
i koppar. 

»mörkt och oredigt», hvarför Akademien uppgaf ett annat förslag (se Aka- 
demiens Handlingar, 7:de del. pag. 459, n. 4), der Sällskapet kallas »Societas 
sipientiae civicae dicata.» Detta blef dock icke beg.ignadt, utati Sällskapet 
behöll i det närmaste sitt »mörka och orediga» förslag, till följd hvaraf pen- 
ningen förmodligen präglades hos någon enskild person, kanske Kapten Me- 
cbanicus Appelqvist. 

♦ Sällskapet hade till K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien 
iniemnat ett annat förslag, som befanns »mörkt, stötande och löjligt», och 
derför ogillades. 264 GU8TAF IV ADOLF. k) Sällskapet Fackel-Gillet 

Sällskapet bestod ursprungligen af två vittra ordens- 
samfund, "Grekerne" och "Facklan", hvilka förenades un- 
der namnet "Le Flambeau Grec" eller "Grekiska Facldan*, 
sedan "Fackel-Gillet" Penningen utdelades som högsta be- 
löning för vitterhets arbeten författade af Sällskapets leda- 
möter. Som pris utdelades äfven gipsbyster af lärda och 
utmärkta män. 

50. 

Åts. CERTANTIBUS. En sexstr&ngad lyra under 
en strålande solbild (A po Hos lyra) inom en öppen 
krans af lager blandad med hyacinter. På kransens 
nedra del en skriftrulle, på hvilken lyran står. 

Frans. MUSARUM CULTORIBUS. En upprätt stå- 
ende, brinnande fackla omlindad med lager. I afskärn.: 

MDCCXCVII. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1797. — Uti 
det till K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien af 
Kongl. Bibliotekarien Carl Stridsberg inlemnade förslaget upp- 
gifves, att »de å penningen anförda orden hafva genom sina 
initialer allusioner på sjelfva Gillets myther.» — Sst. pag. 852. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 1) Okända Sällskap. 51. A t s. DEM TIL ÄRA DESSA BÄRA vid nedra kanten. 
En upprest sädeskärfve (s. k. vase), på hvilken ftro fä- 
sta ett G och ett C, sammanbundna, det ena öfver det 
andra. 

Frånsidan slät. 

Diam. 11 1 / 2 lin. (8:e storl.). — De på vasen fasta bokstä- 
verna o och c torde syfta på Konung Gustaf IV Adolf och GUSTAF IV ADOLF. 265 

hans förmyndare Hertig Carl. Af denna anledning, upptages 
penningen här. — BIL — K. Mk. i koppar, förtennt. 52. 

A t s. Utan inskrift. Ett naket barn, med utsträckta 
armar, sitter på en enslig klippa i hafvet. Der öfver 
tvi armar med hoplagda händer under en strålande sol. 

Frans. DYGD. OSKULD. FÖRGÄT ALDRIG DEN SPÄDA 
\ÄBSLÖSA DEN OLYCKLIGA: 17Ö3 i 8 rader. Der öfver 
en ordförande-klubba och en staf, satta korsvis i en 
liten lagerkrans. 

Oval, 13 lin. hög (10:e storl.). — Penningen torde hafva varit 
bestämd att bäras af ledamöterna vid sammanträden i detta 
okända välgörenhets sällskap, hvilket förmodligen blifvit stif- 
tadt år 179o. — BB. — Linköpings Elementarlärov. i koppar, 
förgyld, med ett borradt hål i öfra kanten. Ett dylikt exem- 
plar egdes för några år sedan af Hr Häradshöfding Ehrenborg. 53. 

n 

Ats. Utan inskrift. En lummig ek, med stammen 
t omslingrad af lager, växande på en stenig mark, be- 
strålad af solen. Vid sidan ett altare. 

Frans. F. OCH U. D. 23 AUG. 1801. En eklöfskrans 
och i denna ett W. 

Kring kanten på båda sidor en kedjeranka. 

Oval, 8 lin. hög (5:e storl.). Grav. af L. D. Lunderberg. 
Förslaget inlemnades d. 10 Nov. 1801 till K. Vitterhets Hi- 
storie och Antiqvitets Akademien »från några studerande, som 
önskade låta prägla denna penning, att såsom belöning vid sina 
sammankomster utdela.» — Sst. pag. 853. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

54. 

Två armar med sammanlagda händer som hålla en 

Mare, allt inom en upphöjd ring. På en ram utanför 

denna ring sitter ett öga midt för kikarens ena anda 

och en stjerna midt för den andra. På samma ram ses 

(/erjeinte en halfmåne och nederst: W & U. 266 GUSTAF IV ADOLF. 

Ensidig, diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). — Denna ordenspenning 
af okänd ålder upptages här gissningsvis under K. Gustaf IV 
Adolfs regeringstid. — RJL — K. Mk. i tenn med ögla i öfra 
kanten. Ensidiga minnespenningar med Gustaf IT Adolfs 

bild. 55. 

Gustaf Adolfs bröstbild i barnaåren, h. s., med 
långt, nedhängande hår och bar hals, utklippt efter 
konturerna. 

Höjd 5 lin. (I 1 /, storl.). Grav. af C. Enhörning år 1780 eller 
1781, att insättas i ringar, vanligen lagd på blå botten. — Up- 
sala Univers., Frih. Bondes, Hr Oldenburgs saml. brakteat- 
afslag i guld. 

56. 

GUSTAF IV ADOLPH SVERIGES G. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. 8., med ombundet hår, i fjällharnesk och 
veck af konungamanteln från venstra sidan.. — Nedan- 

lön C. M. FKUHERIE. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af C. M. Frumerie år lfl# 
till pristäflan i Målare och Bildhuggare Akademien; men kom 
aldrig att användas. Synes vara imiterad efter n. 43. — K. 
Mk., B-n,*Hr Oldenburgs saml. i tenn. 

57. 

GUSTAVUS IV ADOLPHUS D. G. REX SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., i lagerkransad kask med hjelmbuske i 
kammen, harnesk, .med mantelveck från venstra sidan, 
samt ordensband. — Nedanför: m. fbumerie. — Kring kan- 
ten en ornerad rand. i 

'Diam. 17 lin. (15:e storl.). — Hr Oldenburgs saml. i tenn, 
bronsérad. FREDRIKA DOROTHEA VILHELMINA.* 

KONUNG GUSTAF IV ADOLFS GEMÅL. 

Ensidig minnespenning med Drottningens bild. 

FEEDEICA DOEOTHEA WILHELMINA SVEEIG. DBOTT- 
XING. Bröstbilden, h. s., med perlsnören och blommor 
i håret, kring bröstkanten mantelveck uppfästa genom 
ett rund t smycke på axeln. — Nedanför: c. k. — Kring 
kanten en perlring. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af C. Enhörning, men icke 
begagnad till någon minnespenning. — K. Mk. i tenn samt ett 
brakteatafslag i silfver. Hr Oldenburgs saml. i silfver. Hr 
Wedbergs saml. i tenn. 

* Jfr K. Gustaf IV Adolf, n. 14, 20, 22, 26, 28. i KONUNG CARL XIII . OCH HANS GBMÅL DROTTNING HEDVIG ELISABET 
CHARLOTTA. Carl Född i Stockholm den 26 September (7 Öctober) 1748. 
Son af Thronföljaren, sedan Konung Adolf Fredrik och Lovisa 
Ulrika af Preussen. Hertig af Södermanland 1772. Riksföre- 
ståndare under brorsonen Konung Gustaf IV Adolfs minder- 
årighet 1792—1796. Konung d. 6 Juni 1809. Krönt jemte sin 
gemål i Stockholms storkyrka d. 29 Juni samma dr. Konung 
jemväl i Norge d. 4 Nov. 1814. Död i Stockholm d. 5 Febr. 
1818. Begrafven i Riddarholms kyrkan d. 20 Mars samma år. 

Förmäld i Wismar genom prokuration d. 22 Juni och per- 
sonligen i Stockholm d. 7 Juli 1774 med Hedvig Elisabet Char- 
lotta (f. d. 22 Mars 1759, f d. 20 Juni 1818), dotter af Her- 
tig Fredrik August af Holstein-Gottorp och Ulrika Fredrika af 
Hesscn-Kassél. 

Valspråk: Folkets väl min högsta lag. 

* 

Fullständiga titeln: Carolus XIII Dei gratia Svecorum (ef- 
ter d. 8 Febr. 1814 Norvegorum) Gothorum Vandälorumque Rex. ANORDNING. 

é 

Hertig Carls förmälning med Hedvig- Elisabet Charlotta 

af Holstein-Gottorp i Stockholm d. 7 Juli 1774 ... N. 1. 

Hertig Carl som Stormästare i Frimurare orden (1787) „ 2. 

Svenska flottans seger, under Hertig Carls befäl, öfver 
den Ryska vid Högland i Finska viken d. 17 Juli 
1788. „ 3, 4. 

Hertig Carl blifver Riksföreståndare under brorsonen 
Konung Gustaf IV Adolfs minderårighet d. 29 Mara 

1792 * „ 5. 

Hertigen blifver Kansler för Upsala Universitet d. 15 

Maj 1792 „ 6. 

Kongl. Vetenskaps Akademiens vördnadsbetygelse (1792) „ 7. 

" er % Carl antager den af Rikets Ständer framlagda 
n fa regeringsformen och deras anbud af Svenska 
konungakronan d. 6 Juni 1809 „ 8. 

Konung Carl XHLs och Drottning Hedvig Elisabet Char- 
lottas kröning i Stockholms storkyrka d. 29 Juni 

! 1809 „ 9, 10. 

konung en som K. Vetenskaps Akademiens beskyddare 

(1809) „ 11. 

i? 
°Dung en8 återkomst från riksdagen i Örebro d. 18 

Öct. 18ib „ 12. 

er "ges deltagande med de öfriga allierade makterna i 
striden mot Kejsar Napoleon 1813 „ 13. Konungens vistande ombord på linieskeppet Gustaf den 
Store under Svenska flottans anfall på Norge i 
Augusti 1814 

Sveriges och Norges förening d. 20 Oct. 1814 

Konungens femtio-års jubileum som Prseses illustris i 
Kongl. Vetenskaps Societeten i Upsala (1815) 

Hertigen af Södermanland Prins Oscars första nattvards- 
gång d. 16 samt aflagda tro- och huldhetsed d. 20 
April 1815 

Jubelfesten till minne af Luthers år 1517 började re- 
formation, firad i Sverige d. 31 Oct. 1817 

Konungens död i Stockholm d. 5 Febr. och begrafning 
i Riddarholms kyrkan d. 20 Mars 1818 

Kongl. Belöningsmedaljer. 

a) För tapperhet i krig 

b) För medborgerlig förtjenst 

c) För berömliga gerningar 

d) För jordbrukets förbättring och nyodling 

e) Till tjenare vid kongl. hofvet 

Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds be- 
löningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Vetenskaps Akademien 

b) Kongl. Landtbruks Akademien 

c) Kongl. Musikaliska Akademien 

d) Kongl. Sundhets Collegiura 

e) Kommitén för Salpeter ärender 

f) Göta Kanal Bolags Direktion 

g) Dykeri och Bergnings Kompaniets Direktion 

h) Kongl. Sällskapet Pro Patria N n n ii n i» ii i* i» ii n 15- U 

18. 

t- 
19. « 20. 21. 22—24. 25—28. 
29, 30. 

31. 

32. 35. ! 

36. ! 

37. i 

38. [ 

39. ' 
40. 
41. 
42. i) Kongl. Hushållnings Sällskap N. 43,44. 

Ii) Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion ... „ 45. 

1) Okändt Sällskap „ 46. 

Ensidig minnespenning med Konung Carls bild „ 47. DROTTNING HEDVIG ELISABET CHARLOTTA. 

KONUNG CARL XIIT:S GEMÅL. 

[ertiginnan Hedvig Elisabet Charlottas spelpenning. 

(1774) /./ N. 1. 

rottningens död i Stockholm d. 20 Juni och begraf- 

ning i Riddarholms kyrkan d. 16 Juli 1818 „ 2. 18 CARL XIIL* 

Hertig Carls förmätning med Hedvig Elisabet 
Charlotta af Holstein-Gottorp i Stockholm den 

7 Juli 1774. 

Prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta, dotter af Konung 
Adolf Fredriks broder Hertig Fredrik August och Ulrika 
Fredrika af Hessen-Kassél, Konung Fredrik I:s brors- 
dotter, mottogs af Ho f marskalken Frih. Thure Leonard 
Klinckowström m. fl. i Wismar, der förmätning genom 
prokuration skedde i Mariakyrkan d. 22 Juni 1774, hvar- 
vid brudgummens person förestäldes af Presidenten i Wis- 
mars Tribunal Frih. Carl Otto von Höpken. Prinsessan 
gick d. 26 Juni ombord på en Svensk eskader, kom d. 1 
Juli titt Dalarön, uppehöll sig på Erstavik till d. 5 och 
sedan på Nyckelviken, hvarifrån intåget skedde på kong- 
liga slupar till Stockholm d. 7 Juli. Vigseln förrättades 
samma dag på aftonen i slottskapellet af Biskopen i Lin- 
köping Dr Peter Filenius. Stockholms borgerskap, som 
bekostade minnespenningen, begagnade tillfället att på den- 
samma uttrycka sin fägnad öfver den vård Hertigen så- 
som tillförordnad Öfverståthållare från d. 7 Sept. 1772 
titt a. 23 Juni 1773 egnat stadens angelägenheter. Jfr 
K. Gustaf III, n. 34. 

1. 

Åts. CAROLUS D. G. REGN. SVEC. PR. HAER. ET DUX 
SUDERM. Bröstbilden, h. s., ined ombundet hår, i bar- * Jfr K. Fredrik I, n. 73. — K. Adolf Fredrik, n. 14. — K. Gustaf III, 
n. 34, 37, 39, 64, 64, 68—71. 276 CARL XIII. 

nesk, med Serafimer ordens band och dess krachan 
fästad på hermelinfodrade mantelveck, — Nedanför: 

LIUNGBEBGER F. 

Frans. AFFULSIT POPTJLO GRATIOB IT DIES. En fly- 
gande genius (Aktenskapsguden), med högburen brin- 
nande fackla i venstra handen, räcker ,en krans af rosor 
åt en qvinna (Stockholm), som med murkrona på huf- 
vudet och med handen hvilande på en med stadens 
vapen (S:t Eriks hufvud) tecknad sköld, sitter vid hafs- 
stranden bland klippor, öfver h vilka framskymta mast- 
toppar. Vid horisonten uppstiger solen strålande öfver 
hafvet. I afskftrn.: praesidii memori holmiae. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af G. Liungberger. St. pa 
K. Myntet. — Sst. n. 1. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Hertig Carl som Stormästare i Frimurare orden. 

(1787). 

Hertigen, som var ifrig vän af ordensmystik, hade år 
1768 blifvit intagen i ^Frimurare orden och mottog 1773 
Stormästarebefattningen (jfr n. 2é) } hvilken han år 1811, 
vid stiftelsen af K. Carl XIILs orden, lemnade till d. v. 
Kronprinsen Carl Johan. Hertigen hade 1786 utverkat 
"en ny gradindelning inom systemet, hvars Vicarius Salo- 
monis han förblef intill sin död" * 

2. 

Åts. CABOLUS D. G. REGN. SVEC. PE. HAER. ET DtJX 
SUDERM. Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget 
hår. — Nedanför: fehbman. 

Frans. LUCE FIDA ET CONSTANTE. En strålande 
stjerna öfver en kub, som står på ett rutadt golf om- 
gifven af frimurare-sinnebilder (vinkelhake, vattenpass. * De med citationstecken anförda uppgifterna åro hemtade nr Th. Merz- 
dorfs Die MUnzen der Freimaurerbriiderschaft Schwedens. Leipsig 1866. CARL XIII. 277 

cirkelmätare, murslef, sänklod). I afskärn.: summo prae- 

FECTO LIB. FR. MUR. SVECI. MDCCLXXXVII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. på 
K. Myntet. — Slagen af Frimurare ordens medlemmar och lem- 
nad Hertigen på Carlsdagen d. 28 Jan. 1788. — Sst. n. 2. — 
K. Mlc. (2 ex.) o. B-n i silfver. Svenska Flottans seger, nnder Hertig Carls be- 
ftl, öfver den Ryska rid Högland i Finska Ti- 
ken den 17 Juli 1788. 

Hertigen, ombord pä amiralskeppet "Konung Gustaf den 
Tredje", hade under sitt befäl <L5 linieskepp och 5 fre- 
9atter jemte 4 s. k. repeterfregatter och 3 jagare. Den 
Ryska flottan, anförd af Amiral Greigh f som i striden 
hlef sårad, var starkare både till antal skepp och bestyck- 
n ***g; fnen icke desto mindre var Svenskarnes seger full- 
stcindig. Ett Ryskt linieskepp togs, flera fartyg gjordes 

r edlösa. De som kunde räddas drogo sig tillbaka till Cron- 

stadt. Jfr K. Gustaf III, n. 68—71. 

3. 

Åts. CAEOLUS D. G. REGN. SVEC. PRINC. HAER. DUX 
StDERM. Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget 
"fr och inustager. — Nedanför: c. enhörning f. 

Frans. TANTO NOMINI TANTAE VIRTUTI. Seger- 
gudinnan, med tåspetsen hvilaude på ett antikt fartyg, 
hår i den högra, uppsträckta handen en lagerkrans, i 
( len venstra två eröfrade Kyska flaggor. I afskärn.: 

DE CLABSE RUSS. AD* HOGL. D. XVII JUL. MDCCLXXXVIII. * — 

Pä kanten af fartyget: c. k. 

Diam. 18 lin. (16:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. Slagen af Rikets Ständer enligt beslut d. 28 April 
1789. Exemplar i silfver lemnades Hertigen att utdela till 
8kepp8cheferne, som deltagit i striden. — Sst. n. 3. — K. Mk. 
en i guld, en i silfver. B-n i silfver. 278 CARL XIII. 

4. 

A t s. C under en furstelig krona. I bokstafven 
äro fftsta en lagerkrans, en palmqvist och en tretungad 
Svensk flagga. Vid nedra kanten: » D. 17 iul. 1788. 

Frånsidan slät. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Hvem som graverat eller låtit 

f rävera denna, som det tycks, ofulländade penning är obe- 
ant. — BB. — K. Mk. i silfver. Hr Olaenburgs saml. i 
messing, förgyld, med spår af en tapp på baksidan. Hertig Carl blifver Riksföreståndare under bror- 
sonen Konung Gustaf IT Adolfs minderårighet 

den 29 Mars 1793, 

Konung Gvstaf III hade i sitt testamente af d. 19 Maj 
1780 förordnat Hertig Carl att under Gustaf Adolfs omyn- 
diga år "förestå allena riksens styrsel och regemente", lik- 
väl med undantag af rättigheten att upphöja i grefligt och 
friherrligt stånd, att göra adel och att utdela ordnar, utom 
Svärds orden i händelse riket skulle hemsökas af krig; 
hvarjemte i tillägget af d. 1 Juni 1789 föreskrefs att Her- 
tigen icke fick utnämna någon till Riksens Råd och icke 
sammankalla Rikets Ständer. Jfr K. Gustaf IV Adolf, 
n. 10. 

5. 

Åts. CAROLUS D. G. REGN. SV. PR. HAER. DUX SU- 
DERM. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i har- 
nesk, med serafimerbandet. — Under axeln: c. e. 

Frans. Utan omskrift. En strålande stjerua öfver 
ett rundt altare prydt med Svenska skulden och blad- 
kedjor. På altaret ligga kongliga kronan och spiran 
samt Hertigens krona och en lagerqvist. I afskärn.: 
29 mart. 1792. Der under en liten vase med två punk- 
ter på hvardera sidan. — På afskärningslinien : i. CARL XIII. 279 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

i Diam. 9 l / 2 lin. (6% storl.). — Grav. af C. Enhörning och 

j präglad hos Kapten Mechanicus Appelqvist. — Sst. n. 4. — I K. Mk. (2 ex.) o. B-n i förgyld koppar. Hertigen blifver Kansler för Upsala Universitet 

den 15 Mty 1793. 

Hertigen mottog anförda dag, på Universitetets kallelse, 
kanslersbe fattningen, som blifvit ledig genom Gustaf Adolfs 
uppstigande på thronen, och frånträdde densamma då riks- 
förestdndarskapet nedlädes d. 1 Nov. 1796. Jfr K. Gu- 
staf IV Adolf, n. 12. 

6. 

Åts. CAROLVS. REGN. SVEC. PRINC. HAER. DVX. SV- 
DERM. Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget hår. 

Frans. POTENTI. MARIS. DEO. Arion, som med ett 
plectrum slår sin lyra, sitter på eh i hafvet simmande 
delfin. I bakgrunden ett antikt tempel och en annan 
tyggnad; på hafvet en seglande ^farkost. I afsk&rn.: 

SERENISS. CANCELLARIO. ACAD. VPSALIENSI8. MDCCXCII. 

Diam. 18 lin. (16 1 /* storl.). Grav. af L. Grandel i Rom.* 
St. på K. Myntet. — Slagen af Upsala Universitet. — Skal- 
an Arion från Lesbos blef, enligt poeternas berättelse, under 
en sjöresa störtad i hafvet, men Neptunus sände en delfin, som 
P* sin rygg förde honom oskadad till stranden. — Sst. n. 6. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. KongL Vetenskaps Akademiens vördnadsbetygelse. 

(1792). 

På samma gång Akademien lät prägla en minnespenning 
öfver sin beskyddare Konung Gustaf Adolf, egnade hon 
en lika vördnadsgärd åt hans förmyndare. 4i 280 CARL XIII. I 7. 

Ats. CAROLUS REGN. SVEC. PRINC. HAER. DUX SU- | 
DERM. Bröstbilden, h. s., bar, med ombundet hår. — ^ 
Nedanför : i. o. wikman. 

Frans. GENERIS VESTIGIA SERVAT. En krigare i 
antik rustning, stående, håller skyddande sin sköld öf- 
ver en sittande qvinna (K. Vetenskaps Akademien), 
som pekar på en vid hennes fot liggande sköld tecknad 
med Akademiens sinnebild, nordstjernan strålande genom 
Sveriges tre kronor, samt på vetenskapliga attributer 
(eskulapiistaf, skriftrulle, triangel). I afskärn.: optimo 

PRINCIPI REG. ACAD. SC1ENT. MDCCXCII. 

Diam. 13 1 /* lin. (ll:e storl.). Grav. af I. G. Wikman. S^- 
på K. Myntet. — Sst. n. 5. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfVfc«- Hertig Carl antager den af Rikets Ständer fram- 
lagda nya regeringsformen och deras anbud af 
^ Svenska konnngakronan den 6 Juni 1809. 

Sedan Konung Gustaf IV Adolf blifmt arresterad d. 
13 Mars 1809 och farbrodern Hertig Carl samma dag på 
anmodan som Riksföreståndare öfvertagit regeringen, ut- 
färdades kallelse till Rikets Ständer att sammanträda d. 
1 Maj. Riksdagen öppnades d. 9 Maj och följande dagen 
uppsade Ständerna på rikssalen Gustaf Adolf och hans 
bröstarfvingar tro och lydnad. Den nya regeringsformen, 
på 14 dagar till det väsentligaste af Hans Järta utarbetad 
i Konstitutions utskottet, antogs af Ständerna d. 5 Juni, 
med några föga betydliga å hvarje stånds sida gjorda för- 
behåll och anmärkningar, hvilkas afgörande hänsköts till 
nästa riksdag, och framlades följande dagen på rikssalen 
för Riksföreståndaren, som genast antog och underskref 
densamma, hvarefter han utropades till Konung. 

8. 

Åts. CAROLUS XIII REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med ombundet hår, i harnesk och med Serafimer ordens 
band. — Nedanför: knhörking f. CARL XIII. 281 

Frans, PATRIA SERVATA LIBERTATE STABILITA. En 
krönt qvinna (Sverige), i antik drägt och kronbeströdd 
mantel, står hållande i högra handen ett labarum med 
inskrift: vi iunit mdcccix , och i den venstra, som hvilar på 
Svenskar skölden, en eklöfskrans. I af skarn.: ordd. r. 
jtdcccx. — På planet: c. e. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. §lagen af Rikets Ständer år 1810. — Set. n. 10. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konung Carl XlILs och Drottning Hedvig Elisa- 
bet Charlottas kröning i Stockholms storkyrka 

den 29 Jnni 1809. 

Konungens krona påsattes af Ärkebiskopen Dr Jakob 
Axelsson Lindblom och Justitie Statsministern f d. Riks- 
drotset Gr ef ve Carl Axel Trolle Wachtmeister ; Drottnin- 
gens af Ärkebiskopen och f. d. Riksrådet Grefve Fredrik 
Ridderstolpe. Hyllningen skedde d. 1 Juli på platsen fram- 
for Gustaf IILs bildstod. 

9. 

Åts. CAROLUS Xin HED V. ELISAB. CAROL. REX ET 
REG. SV. Bådas bröstbilder vända mot hvarandra; Ko- 
nungens med utslaget hår, bar hals och mantelveck upp- 
fästa genom ett rundt smycke på axeln; Drottningens 
med diadem och perlor i håret samt brämade mantel- 
veck. — Under Konungens axel: m. f. 

Frans. SIC REGNA RESURGERE FAS EST på ett band. 
Konungen, i kröningsdrägt, sittande på sin thron i kyr- 
kans chor, krönes af Arkebiskopen och Justitie Stats- 
ministern. Vid sidan framträder Drottningen i mantel 
och furstlig krona. I afskärn.: in memor. coronationis 
aug. d. xxix jun. mdcccix ordd. r. — öfver afskärnings- 
linien: f. 

Diam. 19 1 /* lin. (19:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. i 
Banken. Slagen af Rikets Ständer enligt beslut vid 1809 års 282 CARL XIII. 

riksdag; men blef ej till Konungen och Drottningen afleinnad 
förr än på Konungens födelsedag d. 7 Oct. 1816. — Sst. n. 
11. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i siltver. H. Maj:t Konung Oscar 
11:8 saml. i guld. 

10. 

Åts. CARL XIII S. G. OCH V. £. KRÖNT ÅR 1809. 
Bröstbilden, h. s., med konglig krona, utslaget hår och 
de fyra ordenskedjorna öfver kröningsrnanteln. 

Frans. FOLKETS VÄL MIN HÖGSTA LAG (Konun- 
gens valspråk) inom en lagerkrans. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Båda stamparne hafva blifvit otn 

fraverade och förvaras på K. Myntet. — Var kastpenning vi< 
röningen. — Sst n. 12. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n (2 ex.) i silfvei Konungen som Eongl. Vetenskaps Akademiens 

beskyddare. (1809). 

Akademien hade redan förut egnat Konungen såsom 
Hertig och Riksföreståndare en liknande vördnadsbetygelse. 
Se ofvan, n. 7. 

11. 

Åts. CAROLUS XIII REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s, 
bar, med långt, utslaget hår. — Nederst: m. frumerie. 

Frans. ITERUM TUA NUMINA POSCO. En qvinna 
i antik drägt (K. Vetenskaps Akademien) sittande 
på en kub, omgifven af landtbrukets, industriens och 
vetenskapens sinnebilder (plog, cirkelmätare, hammare» 
astronomisk tub), synes tala till Konungen, som klädd 
i antik rustning står med en uddlös lans (hasta pura) 
i högra handen, hållande sin sköld skyddande öfver 
henne. I afskärn.: protectori suo auq. acad. reg. sciext. 
— På marken : m. f. 

Diam. 12 7» ^ n - (10:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. \ 
K. Myntet. Slagen af K. Vetenskaps Akademien år 1810. - 
Sst. n. 14. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i siifver. CARL XIII. 283 Konungens återkomst från riksdagen i Örebro 

den 18 October 1810. 

Då Konungen, sedan thronföljarevalet egt rum, återkom 
från Örebro riksdag till Nya Haga d. 18 Oct., uppvak- 
tades han der af Cheferne och deputerade från Gardes- 
regementena, Artilleriet, Armeens Flotta m. fl. i Stock- 
holm förlagda korpser, anförda af tjenstgörande General- 
Adjutanten öfversten Gustaf Olof Lagerbring, som fram- 
förde officerarnes anhållan att få prägla en medalj till 
minne af Konungens lyckliga hemkomst. 

12. 

Åts, CABOLUS XIII. REX SVECLE. Bröstbilden, h. s., 
med kort hår, i harnesk, med serafimerbandet samt veck 
af hermelinsmanteln från venstra axeln. På manteln 
Serafiuier ordens krachan och riddare-tecknet af K. 
Svärds ordens l:sta klass. — Bak om bilden: w«*«y. 

Frans. I^ETITIA MILIT. PILESIDIAK. HOLMLE. En 
qvinna i antik drägt (Glädjen) står, stödjande sig mot 
en kolonnfot, med en eklöfskrans i högra och en lans 
i venstra handen. I afskärn.: ob felicem reditum aug. 

xnn. OCT. MDCCCX. 

Diam. 18 lin. (IG 1 /* storl.). Grav. af L. D. Lunderberg, då- 
ligt arbete. St. på Ii. Myntet. — Sst. n. 19. — K. Mk. (2 ex.) 
0. B-n i silfver. Sveriges deltagande med de öfriga allierade mak- 
terna i striden mot Kejsar Napoleon 1813. 

Kejsar Napoleon hade med ständigt vexande öfvermod 
yrfot Sveriges antagande af kontinental systemet och tvin- 
9*t Konungen att förklara England krig; hans här hade 
%rt Pommern i besittning och Sveriges der varande em- 
fotsmän och trupper hade blifvit bortförda som fångar; 284 CARL XIII. 

Franska kapare hade tagit Svenska fartyg och deras be- 
sättningar tvingats att tjena på Franska flottan. Under 
sådana förhållanden återstod för Svenska Begeringen icke 
annat val, än att förena sig med Frankrikes fiender. En 
hemlig traktat af slöts med Ryssland d.-3 Mars 1812 och 
med England slöts fred d. 18 Juli samma år. VUkoren 
för Sveriges deltagande i den gemensamma frihetskampen 
aftalades vidare under ett möte i Åbo i slutet af Augusti 
s. å. mellan Svenska Kronprinsen och Ryska Kejsaren 
Alexander, samt bestämdes genom nya traktater med Eng- 
land d. 3 Mars 1813 och med Preussen d. 13 April s. å. 
Den 25 Mars 1813 förklarades den år 1810 med Frank- 
rike ingångna freden förbruten och en Svensk här af 
30,000 man öfverfördes till Tyskland. Se vidare K. Carl 
XIV Johan, n. 9—18. 

13. 

Åts. SDUM CUIQUE. Fyra ovala sköldar, Rysslands, 
Österrikes, Preussens och Sveriges, omslutna af en ek- 
löfskrans, stå på ett segment af jordklotet, på hvilket 
är tecknadt: fceutfdjlonb. I afskärn.: 1813. . — På jordglo- 
ben: L. 

Frans. (Sitie fVfte -Sim) ifli unfer (Solf. Der öfver: 

mm i en strålande triangel. 

Oval, 10 lin. hög (7:e storl.). Grav. af Dan. Loos i Berlin 
år 1814. — Enligt gravörens tryckta anmälan var denna minnes- 
penning bestämd att som »patriotischer Damenschmuck bäras 
af Tysklands hustrur och döttrar om halsen eller i grannskapet 
af deras för fäderneslandet klappande hjerta,» med erinran der 
om, att »deras åt den allmänna stora saken omsorgs- och kär- 
leksfullt bragtaf offer öfver allt med liflig tacksamhet och be- 
undran erkännas», och med åberopande af »bruket hos deras 
ädla mödrar, hvilka på gamla målningar ses bära Då bröstet 
skådepenningar afseende deras förfaders och anhörigas eller 
Furstars och deras nations storverk.» Penningen bars i hvitt 
band med svarta och orangegula kanter. — K. Aik., Hr Oiden- 
burgs, Hrr Hjertbergs saral. i tiilfver med ögla. CARL XIII. 285 Konungens vistande ombord på linieskeppet Gu- 
staf den Store under Svenska flottans anfall på 

Norge i Augusti 1814. 

Under det Svenska landtarmeen framträngde i Norge 
gick Konungen d. 2 Aug. ombord på linieskeppet Crustaf 
den Store och tog befälet öfver flottan, som under honom 
kommenderades af Amiralen Grefve Johan Puke, och an- 
grep Fredriksstad vid Glommens utlopp i hafvet. Efter 
några timmars beskjutning uppgafs d. 4 Aug. 1814 fäst- 
ningen 9 hvars besättning, 2fi00 man, frigafs med befall- 
ning att återvända till sina hem. Den 11 Aug. lemnade 
Konungen linieskeppet. 

14. 

Äts. CARL XIII SVERIG. OCH NOREIGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och mantel- 
veck kring bröstkanten hopfästa genom en rund knapp 
på axeln. — Nederst: l. grandel sc. 

Frans. MINNE AF KONUNGENS VISTANDE OM BORD 
PÅ LINIESKEPPET GUSTAF DEN STORE FRÅN D. 2. TILL 
D. II. AUG. 1814 HVARUNDER FREDRIKSTAD ERÖFRADES 
i 7 rader. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. Grandel 1815. St. 
på K. Myntet; frånsidans har blifvit omgjord. Slagen på Ko- 
nungens befallning, att tilldelas öfver- och underbefäl samt 
besättning, som funnos på nämnda linieskepp då Fredriksstad 
intogs. — Norge upptogs i Konungens titel d. 8 Febr. 1814. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfvcr. Sveriges oeh Norges förening den 20 October 

1814. 

Sedan Danmark vid fredsslutet i Kiel d. 14 Jan. 1814 
'.tfträdt Norge titt Sverige, motsatte Norrmännen sig denna 
förening i afsigt att bilda en sjelfständig stat, upprättade 286 CARL XIII. 

i Eidsvold d. 17 Maj en konstitution och utropade d. 19 
Maj Danska Ståthållaren i landet Prins Christian Fred- 
rik till Norges Konung. För att bringa föreningen till 
stånd nödgades derför Svenska Begeringen gripa till va- 
pen. Armeen inbröt i senare hälften af Juli och början 
af Aug. i Norge, och Fredriksstad eröfrades af Svensk 
flottan d. 4 Aug. Den 14 Aug. af slöts en konvention i 
Möss; d. 16 utgick kaUelse till Norska folkets represen- 
tanter att samlas i Christiania d. 7 Oct. Den 10 Od. 
mottogs Prins Christians afsägelse af Norska kronan och 
d. 20 Oct. gick Storthinget in på föreningen af båda ri- 
kena. Den 4 Nov. antogs den mellan Sveriges Kommis- 
sarier och Storthinget öfverenskomna Norska grundlagt* 
och samma dag utropades Carl XIII till Norges Konung. 
Grundlagen stadfästades, å Svenska Konungens vägnar, 
af Kronprinsen Carl Johan i Christiania d. 10 Nov., då 
Storthingets ledamöter aflade trohetsed. Storthingets de- 
puterade, en från hvarje stift och 2 bönder, anförda af 
det upplösta Storthingets President Christie, ankommo til 
Stockholm och afgåfvo d. 14 Dec. på rikssalen redogörelse 
för Storthingets beslut samt framlemnade den Norska grund- 
lagen. 

1$. 

Åts, CARL XIII SV. NORR. GÖTH. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget hår. 

Frans. SVERIGES OCH NORRIGES FÖRENING D. 20 
OCTOBER 1814 i 3 rader. 

Diam. 147* lin. (12:e storl.). Åtsidan är årets vanliga riks- 
dalersprägel ; frans. grav. af M. Frumerie. St. på K. Myntet, 
åtsidans bräckt. — Slogs, på Konungens befallning, under <fc 
Norska deputerades besök på K. Myntet d. 23 Dec. 1814, och 
lemnades åt hvar och en af dem ett exemplar i silfver. Be- 
fallningen gafs d. 19 Dec. och tiden medgaf således ej att gra- 
vera ny stamp till åtsidan. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

16. 

Ats. Densamma som till n. 15. 

Frans. TILL DEPUTERADEN FRÅN NORRIGES RIKE> 
STOR-THING ERICH NORD 1814 i 6 rader. CARL XIII. 287 

Diam. 14 ! /2 lin. (12:e storl.). St. p& K. Myntet. — Slagen, 
lika som den näst följande, i Januari 1815 på Konungens be- 
fallning att som minnesgåfva lemnas till forska Storthingets 
båda deputerade bondemän. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

17. 

Ats. Densamma som till n. 15. 

Frans. TILL DEPUTERADEN FRÅN NORRIGES RIKES 
STOhVTHING OSM. NORDGAARD 1814 i 6 rader. 

Diam. 147 2 lin. (12:e storl.). St. på K. Myntet, — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

18. 

Åts. CAROLUS XIII REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och mantel- 
veck som på n. 14. — Nedanför: c. b. 

Frans. NAT. 1748. LIBERTATE RESTTTUTA PATRIAE 
SOLICM OCCDPAVIT 1809. NORVEGIAE 1814. i 6 rader. 

Diam. 11— 11 1 /* lin. (8ce storl.). Grav. af C. Enhörning 1817. 
St. på K. Myntet, frånsidans bräckt. — K. Mk. (2 ex.) o.' B-n 
i silfver. Konungens femtioårs jubilanm som Proses 
illnstris i Kongl. Vetenskaps Societeten i Up- 

sala. (1815). 

Vetenskaps Societeten i Upsala, stiftad år 1720 före- 
trädesvis genom d. v. Bibliotekarien Erik Benzelius, er- 
höll konglig stadfästelse på sina stadgar d. 11 Nov. 1728* 
Enligt dessa skulle de matematiska och fysikaliska veten- 
skaperna, fäderneslandets naturalhistoria och geografi samt 
Svenska språket och antiqviteterna utgöra föremål för So- 
cietetens verksamhet Efter Riksrådet Orefve Gustaf Bonde, 
som afled 1764, valdes Hertig Carl d. 25 Maj 1765 till 
Societeten^ Preeses illustris, hvilket uppdrag han behöll 
både som Riksföreståndare och Konung. 288 CARL XIII. 

19. 

Åts. CAROLUS Xm REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
Serafimer ordens band. — Under armen: c. e. 

Frans. PRIMUS AMOR PHOEBI. Ett vexande lager- 
träd. I afskärn.: praesidi seäisaeculari r. sc. societas 

UPSAL. MDCCCXV. 

Diam. 13 1 /* lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 

på K. Myntet, åteidans bräckt. Slagen af K. Vetenskaps So- 

cieteten och lemnad Konungen d. 23 Juni 1815. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Hertigen af Södermanland Prins Oscars första 
nattvardsgång den 16 samt aflagda tro- och hnld- 

hetsed den 20 April 1815. 

Hertigens religionsundervisning besörjdes af d. v. Kyrko- 
herden i Adolf Fredriks församling (slutligen Ärkebiskop) 
Dr Johan Olof Wdttin. Den 14 April anståides i Ko- 
nungens sängkammare förhör i närvaro af Konungen, 
Kronprinsen, Landtmarskalken och öfriga Talmännen samt 
deputerade af riksstånden m. fl. Konfirmationen egde rum 
d. 15 och Prinsens första nattvardsgång d. 16 April. Tro- 
och huldhetseden aftades på rikssalen, i Rikets Ständers 
närvaro, d. 20 April och d. 30 i samma månad förkla- 
rade Kongl. Maj: t Prinsens uppfostran fullbordad. 

20. 

Åts. CAROLUS XIII REX SVECIAE ET NOBVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och mantel- 
veck som på n. 14. — Nedanför: g. a. knkgbkn. 

Frans. DEO REGI ET PATRIAE. Prins Oscar i furst- 
lig drägt, med händerna hoplagda på bröstet, kn&bö- 
jande på ett knä, framför altaret i kongl. slottskapellet. 
På altaret står ett kors, på hvilket hänger Frälsarens CARL XIII. 289 

törnekrans. Bak om korset ligger furstekronan. Den 
krönta riksskölden står lutad mot altarets framsida. I 
af skära.: fidem dedit dux suderm. ordd. r. coram xyi. xx. 

APR. MDGCCXV. 

Diam. 19 1 /, lin. (19:e storl.). Grav. af G. A. Enegren 1816. 
St. i Banken, till frånsidan tvä, den ena söndrig. Slagen en- 
list Rikets Ständers beslut 1815 och aflemnad genom Banko- 
fullmäktige till Konungen och dess familj d. 19 Maj 1817. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Jubelfesten till minne af Luthers är 1517 bör- 
jade reformation, firad i Sverige den 31 Oeto- 

ber 1817. 

Minnet af d. 31 Oct 1517 7 då Mårten Luther anslog 
sina theser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg och 
sålunda uppträdde positivt mot katolicismen, firades med 
gudstjenst i alla Svenska kyrkor, i städerna ottesång, hög- 
messa och aftonsång, på landet endast högmessa. Sär- 
skilda texter samt tacksägelse och böner voro föreskrifna. 
Efter predikan lästes en tryckt berättelse om festens an- 
ledning och betydelse. 

21. 

Åts. CABOLUS Xin P. G. SVEC. NOBV. G. V. BEX. 
Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och mantel- 
veck som på n. 14. — Nedanför: m. fbumkrie sc. Under 
bröstkanten: c. k. renov. 

Frans. SAECULARIA SACBA III. Ett kors, omgifvet 
af strålar, står på ett altare, å hvars framsida läses: 
xxxi oct. mdccoxvii. I afskärn. : ordd. regn. consulto. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af M. Frumerie, men åt- 
sidans stamp omgjord af C. Enhörning. St. i Banken. Sla- 

fen enligt Kikets ständers beslut vid 1818 års riksdag. — K. 
Ik. o. B-n i silfver. 19 290 CARL XIII. Konungens död i Stockholm den 5 Februari och 
begrafhing i Biddarholms kyrkan den 20 Mars 

1818. 

Konungen, som länge hade lidit af en allmän afmatt- 
ning, insjuknade d. 27 Jan. mera häftigt. Vid liköppnin- 
gen befanns i hufvudet en stor qvantitet vatten, som för- 
stört nervsystemet och på sista tiden förorsakat betydlig 
själsslapphet Likpredikan hölls af Biskopen i Linköping 
Dr Carl von Rosenstein och jordfästningen förrättades af 
Ärkebiskopen Dr Jak. Ax. Lindblom. Sorgemarchen vid 
begrafningen var komponerad af Kronprinsen Oscar. 

22. 

Åts. CABL XUI SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. 8., bar, med långt, utslaget hår. 

Frans. NEDLAGDA FÖR DEN HÖGSTES THRON. Två 
kongliga kronor liggande på ett segment af jordglobens 
norra del. I afsk&rn.: den 5 febr. i 81 8. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Båda stamparne hafva blifvit om- 
graverade med någon olikhet i synnerhet på åtsidan (på den 
ena är håret framdraget på båda sidorna). St. på K. Myntet. — 
Var ämnad till kastpenning vid begrafningen; men någon för- 
sigtig politiker fann anstötligt, att den ena kronan tia nåpn 
del ligger öfver Finland, som icke mera hörde till Sverige, 
hvarför befallning gafs att låta gravera en annan frånsida (n. 
23). — K. Mk. (o ex.) o. B-n i silfver. 

23. 

Ats. Densamma som till n. 22. 

Frans. NEDLAGDA FÖR DEN HÖGSTES THRON. Två 
kongl. kronor lagda på ett hyende. I afskärn.: den s 

FEBR. 1818. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. Åfven denna frånsidas stamp har blifvit omgra- 
verad. — Sålunda omsiord användes denna till kastpenning vid 
begrafningen. — K. Mk. (3 ex.) o. B-n (2 ex.) i silfver. CARL XIII. 291 

24. 

Åts. CAROLUS XHI REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och mantel- 
veck som på n. 14. — Nedanför: m. frumerie. 

Frans. AETERNUS TAMEN. En grafvård, på hvars 
fotsten sitta två sörjande nakna genier med omvända, 
slocknande facklor. Mellan dem ligga framför altar- 
foten frimurareverktyg (murslef, klubba, vattenpass, cir- 
kelmätare, vinkelhake). I afskärn.: protectori et per 

XLV ANN. SUPR. MAG. L. FR. MUR. SVECI MDCCCXVI1I. 

Diam. I8V2 li n * (18:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. i 
Banken. Slagen af Svenska Frimurare orden. Jfr n. 2. — Min- 
nestalaren i Frimurarelogen yttrade, att Carl som Stormästare 
med egen hand skrifvit ordens lagar och ordningsstadgar samt 
vitsordade »dessa omätliga arbetens vidd och förträfflighet.]) — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n 1 silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s 
aaml. i guld. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För tapperhet i krig. 

Dessa tapperhetsmedaljer utdelades första gängen af 
Carl som Riksföreståndare år 1809, och hafva under föl- 
jande regenter bibehållits oförändrade, fastän stamparne 
Mifvit Qmgjorda. De utdelades i guld till officerare, i silf- 
ver till underbefäl och manskap, att bäras i band, med 
& Svenska färgerna, hälften blått, hälften gult 

25. 

Ats. Utan inskrift. Kongl. Svärds ordens riddare- 
^jerna under konglig krona. 

Frans. FÖR TAPPERHET I FÄLT inom en lagerkrans. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7 ! / 2 storl.). St. på K. Myntet. Frånsidan 
** lika med K. Gustaf III:s n. 103 och Gustaf IV Adolfs n. 
31. — Sst. n. 8. — K. Mk. (2 ex., det ena med hål i öfra 
kanten och deri en ring) o. B-n i silfver. 292 CABL XIII. 

26. 
Lik n. 25; men mindre. 

Diam. 57 2 lin. (2:a storl.). Slagen af någon enskild person 
(förmodligen under någon af de följande Konungarne), att bä- 
ras på civil drägt. — B-n en i guld, en i silfver med ögla. 
Upsala Univers. i silfver med ögla och ring. Hr Oldenburga 
eaml. i guld. 

26. a. 

o 

Atsidan af n. 26, med slät frånsida. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Slagen för samma ändamål som n. 
26. — K. Mk. i silfver. 

27. 

o 

A 1 8. Densamma som till n. 25. 

Frans. FÖR TAPPERHET TILL SJÖS inom en lager- 
krans, på hvilken äro fastade 6 antika skeppsstäfver (co- 
rona navalis). 

Diam. 107 2 lin. (7 1 /* storl.). St. på K. Mvntet. På en del 
exemplar läses siös i st. f. sjös, måhända till följd deraf att 
man begagnat frånsidan till K. Gustaf III:s n. 104. — Sst. n. 
9. — BL Mk. (2 ex) o. B-n i silfver. 

28. 

Lik n. 27; men mindre. I frånsidans inskrift står: 
TILL SIÖS. 

Diam. 5 l / 2 lin. (2:a storl.). Slagen för samma ändamål som 
n. 26. — K. Mk., Upsala Univers., Hr Oldenburgs, Hrr Hjert- 
bergs saml. i silfver (några med ögla och ring). b) För medborgerlig förtjenst 

Jfr Konung Gustaf III, n. 105, 106; Gustaf IV Adolf n. 33. 

29. 

o 

Ats. Densamma som till n. 8. 

Frans. ILLIS QVOBUM MERUERE LABORES inom en 
rikbladig lagerkrans. CARL XIII. ' 293 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. Från- 
sidan nära liknande K. Gustaf III:s n. 105. — Sst. n. 15. — 
Mk. o. B-n i silfver. 

30. 

Åts. CABOLUS XIII REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med långt, utslaget hår och mantelveck kring bröst- 
kanten som på n. 14. — Under bröstkanten: i. t. s. 
Nedanför: l. g. sculpsit. 

Frans, ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Atsidan grav. af L. Grandel 
efter en modell af Joh. Tob. Sergell. St. på K. Myntet. Från- 
sidan är densamma som till K. Gustaf III:s n. 106 och Gustaf IV 
Adolfs, n. 33. — Sst. n. 16. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. c) För berömliga gerningar. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 34. 

» 

31. 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS PECERE MERENDO inom 
en eklöfskrans. 

Diam. 14V 2 lin- (12:e storl.). Frånsidan är densamma som 
till K. Gustaf IV Adolfs n. 34. — Sst. n. 17. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. d) För jordbrukets förbättring och nyodling. 

Jfr Konung Adolf Fredrik, h. 53; Gustaf IV Adolf, n. 35. 

32. 

Åts. CARL XIII SV. G. OCH V. KONUNG. Bröstbil- 
den, h. s., med långt, utslaget hår och mantelveck 
som på n. 14. — Under bröstkanten: sergell. Nedanför: 

L. (IRANDEL 8C. 294 CARL XIII. 

Frans. LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En man som 
plöjer med ett par oxar. Bak om en gärdesgård ses 
en hage med träd och öfra delen af en stuga. I afskärn.: 
upodlad jord. — På afskämingslinien : c. e. rknov.* 

Diam. 14 1 /* lin. (12.e storl.). St. på K. Myntet. Åtsidan 
grav. af L. Grandel efter J. T. Sereells modell. Frånsidan är 
densamma som till K. Gustaf IV Adolfs n. 35. — Sst. n. 18. 
— K. Mk., Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i silfver. e) Till tjenare rid koiigl. hofvet. 

33. 

o 

Ats. Densamma som till n. 32. 

Frans. GIF VEN AF K. CARL XIII TILL GABRIEL REMY 
FÖR TRETTIOTRE ÅRS TROGEN TJENST — i 8 rader. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). St. nå K. Myntet. Slagen §* 
1817. — G. Remy var Konungens Kammartjenare. — Iv. Mk^ 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

34. 

o 

Ats. Densamma som till n. 10. 

Frans. GIPVEN AF DROTTNING HED V. EL. CHAR- 
LOTTA TILL MAGD. MELLSTRÖM FÖR 30 ÅRS TROGEN 
TJENST i 9 rader.** 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Slagen år 1814. St. på K. Myn- 
tet. — Magdalena Mellström var Drottningens Kammarfru." — 
K. Mk. i silfver. * Denna frånsida har af ren blifvit sammanpråglad med åtsidan till n. 
30, ehuru denna har Latinsk omskrift. (K. Mk. o. B-n i silfver). 

*+ Då det med skäl ansetts mindre lämpligt att till en belöningspenning 
använda en åtsida med Konungens bild i kröningsskrud, har man vid senare 
afpräglingar begagnat åtsidan af kastpenningen vid Konungens begrafning, 
n. 22. (K. Mk. o. B-n i silfver). Måhända har dock den ena af de till be- 
grafnings penningen använda, något varierande åtsidorna redan år 1814 varit 
graverad att begagnas till Drottningens belöningspenning, i hviiket fall sam" 
manpräglingen med åtsidan till kröningspenningen senare skett af misstag. CARL XIII. 295 

Akademiers, Embetsverks och Enskilda Samfunds 
belöningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Vetenskaps Akademien. 

Om K. Vetenskaps Akademiens stiftelse se E. Fredrik, n. 60. 

35. 

Åts. FÖR EFTERKOMMANDE (Akademiens valspråk). 
En gammal man i kort dr ägt, med sin spade i hand, 
planterar ett ungt träd. På marken ligga två dylika 
tråd. — På en sten: f. 

Frans. KONGL. WETENSKAPS ACADEMIEN. Akade- 
miens antagna sinnebild, Nordstjernan strålande mellan 
Sveriges tre kronor under en konglig krona. I afskftrn.: 

lo 10, 

Diam. 10 1 /» lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
E. Myntet. Började präglas 1815, att utdelas till Ledamöterna 
vid Akademiens sammankomster. Stamparne hafva i senare 
tid blifvit omgjorda utan gravörens namnbokstaf, med slät kant 
i stället för den ursprungliga krusade af 10 lin. diam. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. b) Kongl. Landtbrnks Akademien. 

Landtbruks Akademien, stiftad på Kronprinsen Carl 
Johans förslag d. 28 Dec. 1811, organiserades genom 
kongl. bref d. 3 Dec. 1812 och invigdes af Kronprinsen 
med ett tal i Akademiens högtidssammanträde på stora 
börssalen d. 28 Jan. 1813. Akademiens bestämmelse är 
att efter erfarenhetens och vetenskapens anvisningar in- 
hemta och sprida kännedom om rön och uppfinningar gag- 
neliga för landtbruket, samt genom föredöme och belönin- 
gar främja jordbrukets förkofran. Jfr K. Carl XIV Jo- 
han, ». 76. 

36. 

Åts. CARL XIII SVERIGES GÖTHES OCH VENDES KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., med långt, utslaget hår och 
mantelveck som på n. 14. — Nedanför: l. grandkl. 296 CARL XIII. 

Frans. KONGL. LANDTBRUKS-ACADEMIEN. Sades- 
gudinnan (Ceres) står, med skära i högra handen och 
en sädeskärfve under armen, stödjande venstra handen 
på en plog. I afskärn.: stiftad d. 28. deg. 18H. 

Diam. 17 lin. (15:e stor].). Grav. af L. Grandel 1814, att 
begagnas som Akademiens större prismedalj. St. på K. Myn- 
tet, frånsidans söndrig. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. c) Kongl. Musikaliska Akademien. 

Jfr K. Gustaf IV Adolf, n. 37, 38. 

* 

37. 

i 

Åts. ANDA .OCH KONST. En fyrsträngad lyra med 
spiralvridna bågar och afrundad basis. 

Frans. K. SVENSKA MUSIKALISKA AKADEMIEN inom 
en lagerkrans. 

Diam. H 1 /* Hn. (8:e storL). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. Började präglas år 1814 att utdelas till så kallade 

Jivartalsledamöter i Akademiens sammanträden. Upphörde att 
ör detta ändamål begagnas år 1856. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i silfver. d) Kongl. Sundhets Collegium. • 

År 1663 d. 16 Maj grundades af Konung Carl XI:s 
Förmyndare-regering ett Collegium Medicum, som likväl 
först på 1700-talet organiserades till ett embetsverk med 
efterhand vidgad verksamhet i af seende pd den militära 
och civila sjukvården. Den 27 Jan. 1813 upplöstes Colle- 
gium Medicum och i stället inrättades Kongl. Sundhets * Under Konung Carl XIILs regeringstid utdelades d. 28 Ock 1814 och 
sannolikt vid flera tillfällen Allmänna Barnhus Direktions belöningsmedalj 
»För ömsint vård om torftiga barn.» Någon sådan medalj har jag icke sett. 
Förmodligen har man begagnat frånsidan till Gustaf III:s n. 119. Men någon. 
stamp passande till åtsida finnes icke på E. Myntet, om man icke får antags 
att åtsidan till kastpenningen vid kröningen (n. 10) dertill blifvit an vand, 
eller att någon af åtsidorna till kastpenningen vid begrafningen varit tidi- 
gare graverad. carl xni. 297 

CoUegium, som d. 6 Dec. 1815 erhöll konglig instruktion. 
Kollegiet har öfverinseende öfver vaccinationen eller ymp- 
ningen med skyddskoppor, som i Sverige infördes vid år- 
hundradets början genom Akad. Adjunkten, sedan Pro- 
fessorn Eberhard Zacharias Munck af Bosenschold. Frän 
och med 1810 blef vaccinationen mera allmänt begagnad. 
Genom lag blef den obligatoriskt föreskrifven dr 1815. 

38. 

Åts. CARL Xffl SVERIGES G. OCH V. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., bar, med långt, utslaget hår. — Nedanför: 

ILnUJHIRIB. 

Frans. FÖR BEPRÄMIAD VACCINATION inom en ek- 

löfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af M. Frumerie. Började 
med Kongl. Majrts tillåtelse präglas år 1813, att utdelas till 
läkare och andra personer, som på verksamt sått befrämjat 
vaccinationens användande. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. e) Kommitén för Salpeter Ärender. 

Kongl. Maj: t förordnade d. 5 Febr. 1811 en kommité 
för vidtagande af åtgärder till salpeternäringens upphjel- 
pande och tillhandahållande af salpeter åt krutbruken. 
Utan tvifvel har denna kommité låtit prägla nedanstående 
hJmingsmedalj. Dock torde få exemplar hafva blifvit ut- 
<khde } emedan penningen är mycket sällsynt. Då kom- 
citerade hos Kongl. Maj:t anmält personer till belöning, 
fofva de alltid föreslagit antingen medaljen med inskrift: 
"UK* qvorum meruere labores" eller en silfverbägare eller 
vanligare ett litet kontant penningbelopp. 

39. 

o 

Ats. Konungens namnchiffer C ocn deri xm un- 
der en konglig krona. 

frans. FÖR UTMÄRKT WÅRD WID SALTPETER NÄ- 
BItfGENS UTWIDGAN-DE i 8 rader. 298 carl xm. Oval, lO 1 /* lin - t* ö g ( 7 7* storl.). — Förslag till denna belö- 
ningspenning har icke vant understaldt K. Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademiens granskning. — R. — E. Mk. o. 
B-n i dilfver med ögla. f) Göta Kanal Bolags Direktion. 

Tanken att genom en kanal bereda segelfart genom lan- 
det mellan Östersjön och Nordsjön uppstod redan hos Bi- 
skop Brask. Under K. Carl XII börjades storartade ar- 
beten på slussar vid Trollhättans vattenfall. Trollhätte 
kanal fullbordades dock först under åren 1793—1800. 
Planen till Göta kanal mellan Venern och Östersjön upp- 
gjordes redan 1767 af Daniel Thunberg, men det var Fri- 
herre (sedan Grefve) Balear Bogislaus von Plåten förbe- 
hållet att bringa detta företag i gång och till nära full- 
bordan innan han d. 6 Dec. 1S29 afled. Vid 1809 års 
riksdag beslöts arbetet och detta börjades följande året 
af ett bolag, som d. 11 April 1810 erhöll kongl. privile- 
gium. Se vidare K. Carl XIV Johan, n. 32. 

40. 

Åts. CARL XIU SVERIGES GÖTHES OCH WENDES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar, med långt, utslaget 
hår. — Under bröstkanten: jw. 

Frans. FÖR WERKSAMT BITRÄDE TILL HAFVEXS 
FÖRENING i 4 rader. I afskärn.: gifven af götha ca- 

NAL BOLAG. 

Diam. 14 1 / 2 lin. (12:e storl.). Grav. utomlands. Började prå- 
las år 1812, att utdelas till ti ens teman och arbetare vid kanal- 
arbetet. — K. Mk. (2 ex., det ena med borradt hål i kanten) 
o. B-n i silfver. 

40. a. 

Åts, CARL XIII SVERIGES GÖTHES OCH WEXDES 
KONUNG. Bröstbilden, v. s., bar, med hufvudet något 
framvändt, kal hjessa och för resten kort hår samt 
polisonger. CARL XIIL 299 

Frans. Densamma som till n. 40. 

Diam. 14}/ 2 lin. (12:e storl.). Bilden är obehaglig, hvarför 
denna åtsida förmodligen snart förkastades och ersattes af den 
föregående. — B. — B-n i brons. Hr Wedbergs saml. i tenn. 
Hrr Hjertbergs saml. i silfver. g) Dykeri oeh Bergnings Kompaniets Direktion. 

Ett Dykeri och Bergnings kompani erhöll d. 22 Dec. 
1802 uteslutande privilegium på 25 dr att besörja berg- 
ning af skepp och gods. Upprepade Magomål öfver kom- 
paniets förfarande gåfvo anledning till förslag om ny reg- 
lering. Medan dessa förslag pröfvades fick kompaniet d. 
12 Dec. 1827 förlängning på oktrojen tills vidare. Enligt 
kongl. bref af d. 10 Juni 1831 upphörde kompaniets be- 
fattning med bergningsanstalter d. 30 i samma månad. 

41.* 

Åts. DYKERI OCH BEBGNINGS COMPAGNIET. En 
dykareklocka med Sveriges trekrönta sköld på sidan 
och under klockan ett gallrad t bottenplan hängande i 
tre kejor. 

Frans. FÖR TROGEN OCH NITISK TJENST. i 3 rader. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af C. Enhörning. Direk- 
tionen erhöll 1814 Kongl. Majrts tillstånd att låta prägla och 
utdela denna belöningspenning att bäras i sjögrön t band med 
svarta kanter. — K. Mk. en i silfver, en i tenn. B-n, Upsala 
Univers. i silfver. Hr Oldenburgs, Hr Wedbergs saml. i tenn. * I Hr Oldenburgs saml. förvaras en ensidig oval kopparbricka, 23\ 2 lin. 
ög. hvilken synes hafva varit ett tjenstetecken, att bäras af kompaniets 
i an skåp eller dess befälhafvare under befgningsarbete. Den har följande 
skrift och emblemer: UNDER BERGNING AF KONG^ PRIVILIG: DYKERI 
OMPAGNI i 4 rader. Der under ett redlöst fartyg i hög sjö kastadt mot 
rå klippor. På skanstaket och vid relingen ses personer sysselsatta med 
äddning af saker, af h vilka åtskilliga nedlangas i en båt som lagt till vid 
dan. En annan större båt. lastad ined tunnor och annat bergadt gods, ros 
erifrån. 
300 CARL XIII. h) Kongl. Sällskapet Pro Patria. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 122; Gustaf IV Adolf, n. 43. 

42. 

Åts. CARL Xm SVERIGES GÖT. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
ordenband. — Nedanför: c. enhörning. 

Fräns. KONGL. SÄLLSKAPET PRO PATRIA i 3 rader. 

Diam. 13 ! / 2 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 

Så K. Myntet. Började präglas år 1809. — Sst. n. 13. — K. 
[k. (2 ex.) o. B-n i silfver. i) Kongl. Hushållnings Sällskap. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 44, 45. 

43. 

Åts. CARL XUI SVERIGES GÖTHES OCH VENDES KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i har- 
nesk, med ordensband. — Nedanför: c. e. 

Frans. AF KONGL. WERMELÅNDSKA HUSHÅLLNINGS- 
SÄLLSKAPET FÖR UTMÄRKT FÖRTJENST inom en krans 
af sädesax. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1813. 
St. nå K. Myntet. — Sällskapet, stiftadt år 1803, hade redan 
år 1808 fatt konglig tillåtelse att låta prägla en belöningspen- 
ning med ofvanstående inskrift; men någon sådan biet dock 
icke färdig under Gustaf IV Adolfs regering. — K. Mk. (* 
ex.) o. B-n i silfver. H. Maj: t Konung Oscar II:s samling i 
guld. 

44. 

Åts. CARL Xffl SVERIGES OCH NORMGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med ombundet hår, i harnesk, med 
broderad uniformskrage samt ordensband. — Under ar 
men : c. k. CARL XIII. 301 

Frans. AF SÖDERMANLANDS HUSHÅLLS SÄLSKAP. 
En eklöfskrans, med tomt rum inom densamma för in- 
ristande af den belönades namn och förtjenster. 

Diam. 11 * lin. (8:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. — Kongl. Maj: te tillstånd att prägla denna penning 
erhölls år 1816. Sällskapet stiftades år 1814. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. k) Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion. 

Allmänna Brandförsäkrings verket grundades och erhöll 
sitt första kongl. reglemente d. 15 April 1782. Det om- 
fattade ursprungligen både städer och landet intill år 1828, 
då Städernas Allmänna Brandstodsbolag skilde sig der- 
ifrån. Genom konglig förordning af d. 22 Aug. 1808 er- 
koll Direktionen rättighet att af allmänna brandförsäk- 
rings fonden utdela belöningar, antingen medaljer i guld 
eUer silfver, eller kontanta penningar. 

45. 

Åts. ALMÄNNA BRANDFÖRSÄKRINGS DIRECTION. En 
irönt glob delad; i öfra fältet Sveriges tre kronor, i 
det nedra en fenix med uppsträckta vingar stående 
på ett brinnande bål. Bak om globen två nedvända, 
fykande facklor satta i kors. 

Frans. FÖR MOD I FAROR OCH MEDBORGLIGT NIT. 
F&ltet tomt för att ingravera den belönades namn. 

Diam. 13V 2 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 
på K. Myntet. Började präglas år 1810, att utdelas till per- 
soner, som vid eldsvådor med nit och skicklighet deltagit i 
släckningen. — Sst. pag. 854. — K. Mk. o. B-n i silfver. 302 CARL XIII. 1) Okåndt Sällskap. 46. o 

Ats. T. i), på en fyrkantig grafhftll hvilande på 
fyra hörnstenar å marken, — allt inom en rund krets 
i midten af en sjuuddig stjerna. 

Frans. ENDRAGT inom en dylik stjerna. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Kanten vågig. Ar 1812 d. 21 
Jan. begärde ett okändt Sällskap K. Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademiens tillåtelse att ft prägla denna ordens- 
penning. Akademien ansåg medaljförslag af denna art icke 
utgöra föremål för hennes granskning. — B* — K. Mk. i 
koppar med rutformigt lettrerad rand. Lunds Univers. i silf- 
ver med ögla i öfra kanten. Ensidig minnespenning med Konung Carls bild. 

47. 

Utan inskrift. Carls bröstbild i yngre åren, h. s., 
bar, med ombundet hår. — Nedanför: k. — Kring kan- 
ten en perlring. 

Diam. 6 lin. (3:e storL). Grav. af C. Enhörning medan Carl 
ännu var Hertig. — K. Mk. o. B-n brakteatafprägling i silfver. HEDVIG ELISABET CHAKLOTTA.* 

KONUNG CARL X1IHS GEMÅL. 

Hertiginnan Hedvig Elisabet Charlottas spel- 
penning. (1774). 

1. 

Ats. Utan inskrift. Hertig Carls och Hertiginnans 
ovala vapensköldar på ett underlag prydt med bloraster- 
festoner under en hertiglig krona. 

Frans. JETTON DE S. A. R. MADAME LA DUCHESSE 
DE SUDERMANNIE i 6 rader. 

Åttkantig, 11 lin. i diam., hörnvis 12 lin. (9:e storl.). Grav. 
förmodligen af G. Linngberger. St. på K. Myntet. Präglad 
till julafton 1774. — Sst. pag. 157. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n 
i riHVer. Drottningens död i Stockholm den 20 Juni och 
begrafning i Biddarholms kyrkan den 16 Juli 

1818. 

Drottningen hade länge varit sjuklig, tidtals med svåra 
&&gor af kramp i bröstet och po dager. Ett dylikt kramp- 
** n faU och oförmåga att upphosta samladt slem förorsakade 
**otslig qväfning. Jordfästningen förrättades af Ärke- 
***hopen Dr 3 ak. Ax. Lindblom. Jfr K. Gustaf m,"n. 34; Carl XIII, n. 1, 9, 34. 304 HEDVIG ELISABET CHARLOTTA. 2. 

Åts. HEDV. EL. CHARL. SV. OCH NORR. ENKE-DROTTN. 
Bröstbilden, h. s., i slöja. 

Frans. SVEARS SORG ÖKAD D. 20. JUN. 1818 mellan 
två korslagda palmqvistar. Der öfver en stor konglig 
krona strålande öfver två mindre dylika kronor. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. — Var kastpenning vid Drottningens begrafning. - ? 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. sm FURSTLIGA PERSONER AF HOLSTEINSKA ÄTTEN. FREDRIK ADOLF. 

HBRTIO AF ÖSTERGÖTLAND. 
KONUNG ADOLF FBKDBIK8 SON. SOPHIA ALBERTINA. 

ABBEDISSA I QVEDLINBURG. 

KONUNG ADOLF FREDRIKS DOTTER. CARL AUGUST. 

SVERIGES KRONPRINS. 

KONUNO CARL XIII: 8 ADOPTERADE BON. 20 FREDRIK AliOLF. 

Född pä Drottningholm d. 7 Juli 1750. Son af ThronföU 
jaren y sedan Konung Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika af Preus- \ 
sen. Hertig af Östergötland 1772. Död oförmäld i MontpeUier I 
i Frankrike d. 12 Dec. 1803. Begrafven i Biddarholms kyrkan 
d. 10 Sept. 1804. SOPHIA ALBERTINA. Född i Stockholm d. 8 Oct. 1753. Dotter af Konung Adolf 
Fredrik och Lovisa Ulrika af Preussen. Vald Coadjutrice af 
stiftet Qvedlinburg d. 20 Sept. 1767. Abbedissa derstädes 1787. 
Död oförmäld i Stockholm d. 17 Mars 1829. Begrafven i Eid- 
darholms kyrkan d. 27 April samma dr. CARL AUGUST. 

Christian August. Född på slottet Augustenburg d. 9 Juli 
1768. Son af Hertig Fredrik Christian af Holstein-Sonderburg- 
Augustenburg och Charlotta Amalia Vilhelmina af Holstein-Plöen. 
Mottog 1803 militärbefäl i Norge, der han d. 25 Juli 1809 blef 
Fältmarskalk och Ståthållare. Vald på riksdagen i Stockholm 
till Svensk Thronföljare d. 18 Juli 1809 och som sådan högtid- 
ligen förklarad d. 28 Augusti. Af Konung Carl XIII adopterad 
som son med namnet Carl August d. 24 Jan. 1810. Död af 
slag pä Qvidinge hed i Skåne d. 28 Maj 1810. Begrafven i 
Biddarholms kyrkan d. 13 Juli samma år. 


\ FREDRIK ADOLF.* 

* « 

HERTIG AF ÖSTERGÖTLAND. KONUNG ADOLF FREDRIKS SON. 

Hertigens Spelpenning. (1777). 

1. 

Åts. FIDE. AVITA. (Hertigens valspråk) vid nedra 
kanten. Hertigens vapensköld, oval, tredelad, innehål- 
lande Svea, Göta och Östergötlands vapen med slägt- 
vapnet i midten, omgifven af Serafimer ordens kedja 
på en vapenniantel under hertiglig krona. 

Frans. SPEL PENNING * inom en tätbladig lager- 
krans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Präglad år 1777. St. på K. Myn- 
tet. — Sst. n. 1. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Nyare Spelpenning. 

2. 

Ats. Utan inskrift. En klufveri sköld under her- 
tiglig krona; i högra fältet Sveriges tre kronor, i det 
veustra Östergötlands vapen, en grip mellan fyra rosor. 

Frans. SPEL PENNING i 2 rader. Kring kanten 
en perlring. 

Diam. 9 ! / 2 lin. (6 1 /* storl.). Åtsidan är icke annat än en livré- 
knapp, till hvilken L. D. Lunderberg graverat frånsidan, som * Jfr K. Adolf Fredrik, n. 16. 308 FREDRIK ADOLF. 

på lika sätt blifvit sammanpräglad med åtskilliga enskilda t^^ er ~ 
soners vapenknappar. (Jfr Hildebrand, Minnespenningar ör s * rcr 
enskilda Svenska män och qvinnor, pag. 252). Präglades W^ oi 
Major Mechanicus Appelqvist i slutet af 1700- eller början a * 
1800-talet. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i koppar. 


Hertigens död i Montpellier den 12 December 

1803. 

Hertigen, som för sin helsas vårdande sökt ett blidare 
klimat i södra Frankrike } afled i Montpellier d. 12 Dec. 
1803. Liket balsamerades och hemtades följande året på 
en kutterbrigg } som ankom till Waxholm, hvarifrån det 
på en af armeens flottas större slupar infördes till Stock- 
holm d. 4 Sept. 1804. Jordfästningen förrättades rf. 10 
samma månad i Riddårholms kyrkan af Biskopen i Ve- 
sterås } Ordensbiskopen Dr Joh. Gustaf Flodin. 

3. 

Åts. FRID. ADOLPH. PRINCEPS SVEC. DUX. OSTBOG. 
Bröstbilden, h. 8., med ombundet hår, i rock med Se- 
rafimer ordens band och veck från venstra sidan af 
hermelinsmanteln, på hvilken är fästad ordens krachan. 
— Nedanför: c. fehrman. 

Frans. SOCIO PER QUINA LUSTRA CELSISSIMO MDCCCDI 
MORTE ADEMTO VENERAB. ET LUGENS ACAD. PICT. ET 
SCULP. STOCKHOLM, i 8 rader. 

Diam. 16 lin. (14:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. pi 
K. Myntet, åtsidans bräckt. — Slagen år 1804 af Kongl. Målare 
och Bildhuggare Akademien, hvars Hedersledamot Hertigen 
hade varit sedan år 1778. — Sst. n. 2. — K. Mk. en i silfver, 
en i tenn. B-n i silfver. 
IV i •»■ FREDRIK ADOLF. 309 Ensidig minnespenning med Prins Fredrik Adolfs 

bild och namn. 4. 

FRID. ADOLPH. PRINCEPS SVEC. DUX OSTROG.* Bröst- 
f/den, h. 8., med ombundet hår, hvars ändar utbreda 
sig under bilden, i harnesk med ordensband. — Nedan- 

fÖn C. FEHRMAN. 

Diam. 15V, lin. (13:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman för 
en minnespenning, som K. Målare och Bildhuggare Akademien 
år 1797 hade beslutat låta prägla till Prinsens ära, men som 
aldrig utkom. Åtsidans stamp blef förmodligen icke härdad. 
— KR. — Hr Oldenburgs saml, i tenn. SOPHIA ALBERTINA.* 

ABBEDISSA I QVEDLINBURG. KONUNG ADOLF FREDRIKS DOTTER. Frimurare barnhusets stiftelse i Stockholm med 
anledning af Prinsessans födelse den 8 Oetober 

1758. 

Detta hem för värnlösa barn, grundadt genom samman- 
skott af Frimurare ordens medlemmar till minne af Sophia 
Albertinas födelse, erhöll kongl. stadfästelse d. 5 Dec. 1753. 
Redan första året intogos 20 barn uti inrättningens lokal 
på Ladugårdslandet i hörnet af Storgatan och Skeppare- 
gatan. s Den 6 Juni 1756 inköptes barnhusets nuvarande 
egendom i hörnet af Malmtorgs- och Jakobs-gatan, sedan 
Rikets Ständer vid samma års riksdag lemnat ett ränte- 
fritt lån på 10 år af 100,000 daler kopparmynt, hvilket 
lån efterskänktes vid 1761 års riksdag. Utom de barn, 
som vårdas på stället, underhålles ett stort antal utanför 
barnhuset genom utdelad uppfostringshjelp. 

i. 

Åts. SERVA VIT REGrÅ NATA. Konung Faraos dotter 
knäböjd på stranden af Nilfloden, ur hvilken hon upp- 
tagit ett barn (Moses). Bak om henne två palmer. 
Längre bort, på andra sidan floden, ses pyramider och 
ett palm träd. 

Frans. INTER PUBL. GAUDIA EX SOPHIA ALBERTLVA 
SVEC. REGIS PRIMOGENITA INFANTULIS EGENORUM PRO- 
SPEXIT PIETAS L1B. FRATR. MUR. HOLMIAR 1753. i 9 rader. • Jfr K. Adolf Fredrik, n. 25. SOPHIA ALBERTINA. 311 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af D. Fehrman. Till från- 
sidan 2 st. på K. Myntet. Slagen af Frimurare ordens loger 
i>S:t Jean auxiliaire» och »Adolf Fredrika i Stockholm genom 
föranstaltande af Riksrådet Frih. Carl Fredr. SchefFer. — Berch 

(Adolf Fredrik) 302: 30. — K. Mk. en i guld, en i silfver. 

B-n i silfver. 

1. a. 

Dylik; men åtsidan af om gjord stamp utan annan 
väsentlig olikhet, än att gravörens signatur c. e finnes 
a kanten af stenhällen, på hvilken konungadottern hvilar. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Denna åtsida graverades 1797 af 
C. Enhörning sedan den ursprungliga stampen tagit skada. St. 
P* K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Prinsessans Spelpenning. (1770). 

2. 

-Ats. S A (dubbelt monogram) mellan Sveriges tre 
kronor under en konglig krona. 

Frans. NÄR FÖRSIKTIGHET FÅR RÅDA HAFVER 
IACICaN FÖGA MAKT inom en krans af rosor. 

Åttkantig, diam. 11 1 /? lin., hörnvis 12 lin. (9:e storl.). St. 
P^ K. Myntet. — Skänktes af Prinsessans moder Drottning 
Lovisa Ulrika till Julafton 1770, sedan dotterns uppfostran med 
8a **ima år ansågs fullbordad. — Berch (Lovisa Llrika) 313: 9. 
Ss t, n. 1. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Prinsessans vård om Frimurare barnhusets barn 
yid en eldsvåda den 24 December 1783. 

Julafton 1783 uppkom eldsvåda hos en enskild hyres- 
gäst i barnhuset Prinsessan lät genast tills vidare in- 
rymma de husvilla barnen i sitt samma år inköpta palats 
rid Gustaf Adolfs torg. I 
312 SOPHIA ALBERTINA. 

3. 

Åts. SOPHIA ALBERTINA PBINCEPS SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. 8., bar, med perlsnöre i det till en del ut- 
slagna håret. — Under bröstkanten: c. fehrman. 

Frans. VASORUM SORORI. inom en tät eklöfskrans. 
Vid nedra kanten: D. xxiv dec. mdcclxxxiii. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

c Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman år 1784. 
St. på K. Myntet. Frånsidans stamp omgjord med ringa olik- 
het. Slagen på bekostnad af åtskilliga Frimurare. — Minnes- 
penningen blef till en början förbjuden med anledning af från- 
sidans olyckligt tvetydiga inskrift, hvilken blifvit uppgifven af 
Kongl. Bibliotekarien Lagman Johan Simmingsköld, som 1784 
rymde ur riket, 1786 för bedrägeri dömdes adelskapet förlustig 
och år 1796 dog i fängelse på Königsteins fästning i Sachsen. 
Denna inskrift, antingen den tillkommit af elakhet eller af 
tanklöshet, har utan tvifvel varit en bidragande orsak till stad- 

fandet i kongl. förordningen af d. 20 Mars 1786, att på Kongl. 
[yntet icke får präglas någon medalj, utan att förslaget till 
densamma blifvit i K. Vitterhets Historie och Antiavitets Aka- 
demien granskadt och gilladt. — Sst. n. 2. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Prinsessan tillträder som 'Abbedissa stiftet Qved- 

linburg i Tyskland. (1787). 

Prinsessan valdes d. 20 Sept. 1767 titt Coadjutrice af 
stiftet Qvedlinburg, blef Abbedissa derstädes 1787 och i 
Sept. samma dr introniserad. De d minnespenningarne 
antydda närmast företrädande Abbedissorna voro: 1) Prin- 
sessan Maria Elisabet af Holstein-Gottorp (f i Qvedlin- 
burg d. 16 Juli 1755), dotter af Hertig Christian Albert, 
således syster till Carl XILs svåger Hertig Fredrik IV 
och till Konung Adolf Fredriks fader Biskopen af Lybeck 
Christian August; 2) Prinsessan Anna Amalia af Preus- 
sen (f i Berlin d. 30 Mars 1787), dotter af Konung Fred- 
rik Vilhelm I och således syster tiU Drottning Lovisa 
Ulrika. Konung Jerome Napoleon öfverlät d. 31 Jan. SOPHIA ALBERTINA. 313 

1&10 abbotstiftet Qvedlinburgs egodelur och afkastning till 
Kongl. Westphaliska Kronordens kassa. Genom Kronprin- 
sen Carl Johans bemedling anslog nämnde Konung d. 29 
Oct. 1810 dt Sophia Albertina en årlig lifränta af 30,000 
Francs, hvarjemte hon berättigades att framgent som dittills 
fritt förfoga öfver abbotsstiftets boställe och dertiU hörande 
lösörebo. Den 21 Dec. s. å. beviljades henne en skade- 
ersättning af 15,540 Francs för hvarje år hon hade varit 
förlustig nyttjande rätten af stiftets område, räknadt från 
Jeromes besittningstagande af konungariket Westphalen. 

4. 

Åts. SOPHIA ALBERTINA PBINCEPS SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., bar, ined perlsnören på det till en del 
utslagna håret. — Nedanför: c. g. fkhbman. 

Frans. DE SANGVINE BEGIO SVECO HOLSATICO ET 
BORUSSO BRANDEBURGICO PROGNATA QVEM PROXIMO TE- 
NUERE PATRIS AMITA AC MATRIS SOROR ABBATIAE QVED- 
L1NBURG. CLAVUM SUSCEPIT MDCCLXXXVII. i 1 1 rader. 

Diam. 17'/j lin- (16:e storl.). Grav. af C. G. Fehrman. St. 
på K. Myntet. — Slagen, lika som den följande, på Konung 
Gustaf IILs befallning 1787. — Sst. n. 3. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

5. 

Lik n. 4; men mindre. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af samma Fehrman. St. 
på K. Myntet. — Sst. n. 4. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. CARL AUGUST. 

SVERIGES KRONPRINS. KONUNG CARL XIII:S ADOPTERADE SON. 

Kronprinsen, adopterad af K. Carl Xm som son 
med namnet Carl August, afläggelr trohetsed och 
mottager Rikets Ständers hyllning på rikssalen 

den 24 Januari 1810. 

Prins Christian August af Slesmg Holstein Sonderburg 
Augustenburg valdes af Rikets Ständer i Stockholm d. 18 
Juli 1809 till Svensk Thronföljare och blef den följande 
28 Augusti på rikssalen högtidligen som sådan förklarad. 
Sedan freden med Danmark d. 10 Dec. 1809 blifvit af- 
slutad, ankom Prinsen d. 7 Jan. 1810 från Norge öfver 
Svinesund till Svenska gränsen, der han mottogs af Stats- 
rådet Friherre Georg Adlersparre, Landshöfdingenr i Göte- 
borgs Län Grefve Axel Pontus von Rosen och (i Biskop 
J. Wingårds ställe) Kyrkoherden i Tanum Prosten Go- 
mer Brunius. Resan fortsattes till Göteborg och vidare 
ofver Örebro till Drottningholm, dit Prinsen ankom d. 20 
Jan. Sedan Landtmarskaiken och Talmännen följande da- 
gen här öfverlemnat valakten och mottagit Prinsens under- 
tecknade försäkran skedde intåget i Stockholm d. 22 Jan. 
Vid adoptionen d. 24 Jan. antogs namnet Carl August. 

1. 

Åts. CAROLUS AUGUSTUS REGN. SV. PRINC. HERED* 
Bröstbilden, h. s., i militär uniform med styf, broder- 
krage, hermelinfodrade mantelveck öfver skullran cz 
bröstet hopfästa genom ett rundt sn^cke på axeln. 
Nedanför: c. enhörning. CARL AUGUST. 315 

Frans. TEPIDIS FIDUCIA EEBUS. En qvinna (Sve- 
rige), bärande konglig krona och mantel, står med han- 
den hvilande på Svenska skölden och sätter en furste- 
krona på Kronprinsen, som klädd i antik drägt och 
mantel står med handen på den Holsteinska skölden. 
I afskärn.: ordd. regni xxiv jan. mdcccx. — På marken: k. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. — Präglad enligt Rikets Ständers beslut vid 1810 års 
riksdag, men blef ej till kongl. familjen lemnad förr än d. 7 
Oct. 1816. — Sst. n. 1. — K. Mk. o. JB-n i silfver. 1. a. 

Åts. CAROL. AUG. BEGNI PRINCEPS HEREDIT. Bröst- 
bilden som på n. 1. — Nederst: c. knhörning. 

Frans. Densamma som till n. 1. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Åtsidans stamp, graverad af samma 
Enhörning, skadades vid de första exemplarens afprägling. Den 
förvaras på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Kronprinsens död på Qvidinge hed i Skåne den 

28 Mty 1810. 

Kronprinsen anträdde d. 9 Maj en resa till södra land- 
skapen öfver Linköping, Eksjö och Carlskrona till Hel- 
singborg. Vid Ramlösa sammanträffade han med sin bro- 
der Hertig Fredrik Christian d. 25 Maj. Redan i början 
af resan kände han sig illamående. Då han d. 28 Maj, 
samma dag han i Helsingborg hade tagit af sked af sin 
broder, besåg truppernas exercis på Qvidinge hed fick han 
under en häftig ridt ett slaganfall, föll af hästen odh in- 
bars i Qvidinge prostgård der han snart afled. Liket ob- 
ducerades d. 30 Maj, fördes d. 12 Juni från Qvidinge, 
kom d. 20 samma månad till Stockholm, der det uppfördes 
tiU riddarsalen i kongl. slottet att offentligen förevisas. Jord- 
fästningen förrättades af Ärkebiskopen J. A. Lindblom i 
Riddarholms kyrkan d. 13 Juli. 316 CARL AUGUST. 

2. 

Ats. Densamma som till n. 1. 

Frans. VIBTIIS QVAM BREVIS ILLA FUIT. En lik- 
kista med en furstelig krona på locket. På fotlisten 
ligga två fasces och vid sidorna två nedvända, slock- 
nande facklor. I afskärn.: in memoriam defuncti ordd. 

REGNI MDCCCX. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. Präglad enligt Rikets Ständers beslut vid 1810 års 
riksdag och öfverlemnad på samma gäng som den föregående 
till kongl. familjen. — öst. n. 2. — lv. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i guld. \ KONUNG CARL XIV JOHAN OCH HANS OEMÄL DROTTNING DESIDERIA. Jean Baptiste Jules Bernadotte. Född i Pau i Bearn i 
södra Frankrike d. 26 Januari 1764. Son af Jean Henri Ber- 
nadotte Avocat au Parlement de Pau (f d. 3 Mars 1780) och 
M:me de 8:t Jean de Beneil (f d. 8 Januari 1809). Egnade 
sig tidigt åt krigareyrket, inom hvilket hans snille och tapper- 
het beredde honom hastig befordran från de lägsta till de högsta 
graderna. Frankrikes Krigsminister 1799. Marskalk af Frank- 
rike 1804. Prins af Ponte Corvo, ett hertigdöme i södra Italien, 
d. 5 Juni 1806. Vald till Thronföljare i Sverige på riksdagen 
i Örebro d. 21 Augusti 1810. Adopterad son af K. Carl XIII 
med namnet Carl Johan d. 5 November samma år. Deltog som 
Befälhafvare öfver Norra Tyska armeen i kriget mot Napoleon 
1813. Förenade Sverige och Norge 1814. Konung i dessa båda 
länder d. 5 Februari 1818. Krönt i Stockholms storkyrka d.U 
Maj och i Throndhjems domkyrka d. 7 September samma år. 
Död i Stockholm d. 8 Mars 1844. Begrafven i Riddarholms 
kyrkan d. 26 April samma år. 

Förmäld i Paris d. 16 Augusti 1798 med Eugenie Bern- 
hardine Desirée Clary (f. d. 8 November 1781, f d. 17 De- 
cember 1860), dotter af Bankiren Nicolas Clary i Marseille och 
halfsyster till Konung Josef Bonapartes gemål. 

Valspråk: Folkets kärlek min belöning. 

Fullständiga titeln: Carolus XIV Johannes Dei gratia Stc- 
corum Norvegorum Gothorum Vandalorumqve Rex. ANORDNING. 

Minnespenningar präglade före Kronprinsens ankomst 

till Sverige N. 1—3. 

Kronprinsen, adopterad af Konung Carl XIII som son 
med namnet Carl Johan, aflägger tro- och huld- 
hets ed d. 5 Nov. 1810 „ 4, 5. 

Kronprinsen blifver Kansler for Upsala Universitet d. 

11 Nov. 1810 „ 6. 

Kronprinsen mottager kallelsen att vara Kongl. Veten- 
skaps Akademiens Förste Ledamot d. 15 Dec. 1810 „ 7. 

Kronprinsens första besök i Upsala i Nov. 1811 „ 8. 

Kronprinsen deltager som Befålhafvare öfver Norra Ty- 
ska armeen i de allierade makternas strid mot Na- 
poleon 1813 „ 9. 

Svenska härens deltagande i Norra Tyska armeens stri- 
der och segrar 1813. 

a) Striden vid Grossbeeren d. 23 Aug. 1813 „ 10, 11. 

b) Striden vid Dennewitz d. 6 Sept. 1813 „ 12, 13. 

c) Striden vid Roslau nära Dessau d. 29 Sept. 1813 „ 14. 

d) Striden, som slutade med eröfringen af Leipzig 

d. 19 Ock 1813 „ 15-17. 

e) Intagandet af Lybeck d. 5 Dec. 1813 „ 18. 

Kronprinsens återkomst från Tyska kriget till Sverige 

d. 28 Maj och besök i Nyköping d. 2 Juni 1814 „ 19. Kronprinsens besök i Örebro d. 21 Juni 1814 N. 20. 

Sveriges och Norges förening grundlagd och befästad 

genom Kronprinsen Carl Johan 1814 „ 21. 

Konung Carl Johans uppstigande på Sveriges och Nor- 
ges throner d. 5 Febr. 1818 „ 22-24. 

Konungens kröning i Stockholms storkyrka d. 11 Maj 

1818 „ 25-27. 

Konungen blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens be- 
■ skyddare 1818 : \ 28. 

Södertelge kanal öppnad till genomfart d. 7 Oct. 1819 „ 29 

Jubelriksdaler till minne af Sveriges befrielse genom 
Konung Gustaf I från politiskt och andligt förtryck. 
(1821) „ 30. 

Aftäckning af Konung Carl XIILs bildstod i Stock- 
holm d. 5 Nov. 1821 „ 31. 

öppnandet af Göta kanal på Vestgötalinien d. 23 och 

24 Sept. 1822 „ 32. 

Svenska konungahusets tillvext genom Kronprinsen Oscars 

tre äldsta söner. (1829) „ 33. 

Svenska Akademiens femtio års fest d. 5 April 1836 ... „ 34. 

Kongl. Vetenskaps Akademiens hundra års fest d. 31 

Mars 1839 „ 35. 

Ett monument vid Göritz i Tyskland, upprest till minne 
af Gustaf II Adolfs och Carl Johans besök 1631 
och 1813, invigdt d. 2 Sept 1840 „ 36. 

Konungens tjugofem års regerings jubilseum d. 5 Febr. 

1843 „ 37-41. 

Konungens död i Stockholm d. 8 Mars och begrafning 

i Riddarholms kyrkan d. 26 April 1844 ., „ 42. 

Konung Carl Johans minne „ 43—47. longl belöningsmedaljer. 

a) För medborgerlig förtjenst N. 48 — 55. 

b) För berömliga gerningar ^ „ 56—62. 

e) För nyttiga uppfinningar „ 63, 64. 

i) För nit och redlighet i rikets tjenst „ 65. 

e) För jordbrukets förbätttring och nyodling „ 66, 67. 

f) För berömlig qvinlig spinnslöjd „ - 68. 

g) För nitfull undervisning i väfnad „ 69. 

Lonungens enskilda som minnesgåfva eller belöning 

utdelade medaljer „ 70—75. 

akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds be- 
löningsmedaljer och minnespenningar. 

ö) Kongl. Landtbruks Akademien „ 76, 77. 

fy Kongl. Krigs Vetenskaps Akademien „ 78, 79. 

c) Kongl. Sundhets Collegium .'. „ 80, 81. 

d) Allmänna Barnhus Direktion „ 82. 

e ) Göta Kanal Bolags Direktion „ 83. 

f) Bruks Societeten genom dess Fullmäktige i 

Jernkontoret „ 84, 85. 

9) Kongl. Patriotiska Sällskapet .' „ 86. 

h ) Kongl. Sällskapet Pro Patria „ 87—89. 

1) Kongl. Hushållnings Sällskap „ 90—93. 

*) Patriotiska Föreningen för Sveriges hästkultur „ 94 — 95. 

v Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion „ 96 — 99. 

**) Vexiö stads belöningsmedalj för biträde vid 

släckning af vådeiden d. 19 Febr. 1838 • „ 100. 

n ) Direktion öfver Hillska skolan på Barnängen 

i Stockholm „ 101—105. 

21 o) ChristianstadB Skyttsällskap N. 106. 

p) Sällskapet De Fattigas vänner „ 107. 

q) Okändt Sällskap „ 108. 

Ensidiga minnespenningar med Konung Carl Johans 

bild „ 109-120. 

Konung Carl Johan och hans gemål Drottning De- 
sideria samt deras ätt „ 121—125. 

Minnespenningar med Konung Carl Johans, bild och 
namn präglade i eller för Norge. 

1. Konungens kröning i Throndhjems domkyrka 

d. 7 Sept. 1818 „ 126—128. 

2. Konungens tjugofem års regerings jubiteum 

år 1843 „ 129. 

3. Belöningsmedaljer: 

a) For Borgerdaad „ 130, 131. 

b) För kadetter vid afgång från läroverket „ 132. 

c) Det Kongl. Norske Yidenskabers Selskab i 

Throndhjem „ 133—135. DROTTNING DESIDERIA. 

KONUNG CARL XIV JOHANS GEMÅL. 

-Minnespenningar präglade vid Drottningens öfverflytt- 

ning till Sverige 1823 N. 1, 2. 

Drottningens kröning i Stockholms storkyrka d. 21 

Aug. 1829 „ 3, 4. 

Drottning Desiderias belöningsmedalj till en tjenare... „ 5. CARL XIV JOHAN.* 

Minnespenningar präglade före Kronprinsens an- 
komst till Sverige, 

Den första af dessa minnespenningar af ser det skydd 
Marskalken Bernadotte som anförare för Franska armeen 
i Hannover lemnade detta lands innevånare och särskildt 
bergverken i Harz. Ehuru beskyddarens namn icke före- 
kommer på denna penning, har den likväl ansetts böra 
upptagas såsom betydelsefull ej mindre med af seende på 
Carl Johans krigareära än hans ädla sinnesart. 

1. 

Åts. L'ARMÉE D'HANOVBE och på fältet inom en 
öppen krans af två eklöfsqvistar: A NAPOLEON EMPE- 
REUR DES FRAN£AIS. 1804. 

Frans. DES MINES ET USINES DU HARZ PROTÉGÉES 
PENDANT LA GUERRE. inom en öppen krans af två lager- 
qvistar. öfverst två hamrar i kors. Vid nedra kan- 
ten : ABGENT Fl». 

Diam. 14 l / 2 Kn. (12:e storl.). St. på K. Myntet, dit de i se- 
nare tid blifvit anemnade. Slagen af den under Marskalken 
Bernadottes befäl stående Franska armeen i Hannover 1804. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 2. 

Åts. S. EX. M. BERNADOTTE PRINCE DE PONTE CORVO. 
Bröstbilden, h. s., i Fältmarskalks uniform med flera or- 
denstecken. Nedanför bilden: maréchal de l'empire. 
Kring kanten en ornamentsrand. n. 14. * Jfr K. Carl XIII, n. 12, 13, 15. — Dr. Desideria, n. 1, 2. — K. Oscar I, 324 CARL XIV JOHAN. 

Frans. MÉDAILLIER GENERAL DES HOMMES IL- 
LUSTRES CELEBRES OU FAMEUX ANCIENS ET MÖDERNES 
COMMENCÉ EN 1801 PAR P. G. LIÉNARD A PARIS, inom 
en lagerkrans. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Tillhör en af P. G. Liénard i 
Paris utgifven serie af minnespenningar öfver ryktbara män. 
Slagen efter 1806, då Bernadotte blef Prins af Ponte Corvo. — 
R. — K. Mk. o. Hr Oldenburgs saml. i koppar, förgyld; båda 
sidorna brakteatformigt afpraglade och hopfästa i en ram med 
ögla och glasbetäckning öfver bildsidan. I Hr Oldenburgs 
saml. dessutom en dylik afprägling af åtsidan. Hr Wedbergs 
saml. afgjutning af åtsidan i brons. 

3. 

Åts. J. B TE JULES BERNADOTTE PRINCE ROYAL DE 
SUÉDE. Bröstbilden, h. 8., i niilit&risk uniform, med 
ordensband och åtskilliga ordenskors. — Under armen: 

LIENABD. 

Frånsidan slät, med en ornamentsrand kring kanten. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af P. G. Liénard i Paris 
1810 efter det Prinsen, blifvit vald till Thronföljare i Sverige, 
men innan han dit afrest och antagit sitt nya namn. — R. — 
B-n i koppar. K. Mk. åtsidan i koppar, starkt förgyld, infattad 
i en smal ram under glas. Hr Oldenburgs saml. åtsidan i 
koppar förgyld. * * Kronprinsen, adopterad af Konung Carl XIII 

som son med namnet Carl Johan, aflftgger tro- 

och huldhetsed den 5 November 1810. 

Vid riksdagen, som öppnades d. 30 Juli 1810 i Öre- 
bro, dit Rikets Ständer blifvit kallade för att efter Carl 
Augusts död anställa nytt thronföljareval, arbetades af ett 
parti för val af Danska Konungen Fredrik VI och af ett 
annat för den aflidne Kronprinsens broder Hertig Fred- 
rik Christian af Augustenburg. Men d. 18 Aug. föreslog 
Konungen riksdagen att välja Fursten af Ponte Corvo 
och d. 21 s. m. skedde detta val. Prinsens svar att han CARL XIV JOHAN. 325 

antog kallelsen är dateradt d. 7 Sept Pd vägen till Sve- 
rige öfversände han frän Kassel d. 9 Oct sin försäk- 
ringsskrift; kom d. 20 Oct. till Helsingborg, sedan han 
föregående dagen i Helsingör inför Ärkebiskop Lindblom 
m. /I. förklarat sig antaga Lutherska trosbekännelsen. Re- 
san fortsattes d. 23 Oct. öfver Christianstad, Vexiö och 
Jönköping till Sturehof och vidare d. 29 sjövägen till 
Drottningholm, der Rikets Ständers deputerade d. 31 
Oct. framlemnade valakten och mottogo Prinsens försäk- 
ringsskrift Den 2 Nov. skedde det högtidliga intåget i 
hufvudstaden, och d. 5 samma månad, efter skedd adop- 
tion, aftade Kronprinsen pd rikssalen tro- och huldhetsed 
samt mottog Ständernas hyllningsed. 

4. 

Åts. CAROLUS JOHANNES REGN. SVEC. PRINC. HE- 
REDIT. Bröstbilden, h. s., i fjälligt harnesk med ordens- 
band och Serafimer ordens krachan hängande under ar- 
men, samt hermelinsmanteln öfver skullran framdragen 
från venstra sidan öfver bröstet. — Under armen: c. b. 

Frans. PRO TE FORTISSIME VOTA. En qvinna (Sve- 
p ig e )> barande konglig krona och kronbeströdt draperi 
öfver drägten, står med venstra handen hvilande på 
den trekrönta skölden och sätter med den högra Sven- 
ska furstekronan på Kronprinsen, som klädd i antik 
krigaredrägt och mantel står med svärd i venstra han- 
den och den högra hvilande på Pontecorviska furste- 
skölden. I afskärn.: ordd. regni d. v. novemb. mdcccx. 
— På planet: c. k. 

Diam. 19% lin. (19:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 
i Banken. Slagen enligt Rikets Ständers beslut d. 5 Nov. 
1810; men aflemnades till kongl. familjen först d. 7 Oct. 1816; 
— Sst. n. 1. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 5. 

Ats. Utan inskrift. Kronprinsens bröstbild, h. s., 
J?ed veck hopfästa genom ett rundt smycke öfver axeln. 
Kring kanten en perlrand. 326 CARL XIV JOHAN. 

Frans. CHARLES JEAN PRINpE BOYAL DE SUÉDE 
inom en lagerkrans. 

Diam. 6 l / 2 lin. (3:e storl.). Grav. af C. Enhörning, som af 
artighet mot Kronprinsen valt Franska språket. — E. Mk., 
B-n, Strengnäs Elementarlärov., Göteborgs Museum, Hr Wed- 
bergs eaml. i silfvcr. Kronprinsen blifrer Kansler för Upsala Univer- 
sitet den 11 November 1810. 

Efter Orefve Hans Axel von Fersen, som d. 20 Juni 
1810 blifvit mördad af pöbeln i Stockholm, valde Upsala 
Universitet Kronprinsen till Kansler. Han mottog d. 11 
Nov. detta uppdrag och bibehöll detsamma till sin thron- 
bestigning, 

6; 

Åts. CAROLUS JOHANNES REGNI SVEC. PRINC. HE- 
RED. Bröstbilden, h. s., lagerkransad, i harnesk, med 
Serafimer ordens band. — Nedanför: bnhöbnwg. . 

Frans. MRANTUR INERMEM. Herkules Musagetes, 
med lejonhuden nedfallande bak om ryggen och med 
en lyra på armen, går emot fem vördnadsfullt framträ- 
dande sånggudinnor. Vid hans fot ligger hans klubba 
nedlagd. I af skarn.: camenae upsalienses mdcccx. — 
På planet: k. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet, åtsidans bräckt. Slagen af Upsala Universitet 1814. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 327 Kronprinsen mottager kallelsen att rara KongL 
Vetenskaps Akademiens Förste Ledamot den 15 

December 1810. 

7. 

Åts. CABOLUS IOHANNES KEGN. SV. PRINC. HERED. 
Bröstbilden, h. s., bar, lagerkransad. — Nederst: m. 

FBUMKKIX. 

Frans. NEC DURI TANTO SDB TESTE LABORES. En 
gammal halfnaken man sysselsatt att plantera ett träd. 
Vid sidan ligger hans spade på marken. I afsk&rn.: 

80CI0RUM PRINCIPI REG. ACAD. 8CIENT. SVEC. MDCCCX. — På 

marken: m. f. 

Diam. 18 lin. (10:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K. Myntet. Slagen af K. Vetenskaps Akademien 1812. — Sst. 
n. 2. — K. 3Vfk. (2 ex.) 6. B-n i silfver. Kronprinsens första besök i Upsala i November 

1811. 

Kronprinsen, åtföljd af sin son Arfprinsen Oscar, be- 
sökte i slutet af November 1811 första gången Upsala, 
der han d. 29 Nov. lät för sig presentera den studerande 
ungdomen. Hänförde af hjeltef ur stens varma, hjertliga 
tilltal, beslöto studenterne att låta prägla denna minnes- 
penning, hvilken genom en deputation, anförd af Ärke- 
biskop Lindblom, framlemnades d. 29 Nov. 1812. 

8. 

Åts. CAROLUS JOHANNES PRINC. REGN. SVEC. HAE- 
BED. Bröstbilden, h. s., lagerkransad, i harnesk med 
broderad styf uniformskrage och Serafimer ordens band. 
— Under armen: c:e: 328 CARL XIV JOHAN. 

Frans- * CANCELLAMO AUG. UPSALIAM PREMUM IN- 
VISENTI VENERABUNDA IUVENTUS ACADEM. i .5 rader. 
I afskärn.: die xxix nov. mdcccxi. 

Kring kanten på båda sidor en perlrand. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1812. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i eilfver. Kronprinsen deltager som Befälhafrare öfrer 

Norra Tyska armeen i de allierade makternas 

strid mot Napoleon 1813. 

Om Svenska Regeringens beslut att deltaga i striden 
mot Napoleon se K. Carl XIII, n. 13. Kronprinsen lem- 
nade Stockholm d. 26 April 1813, gick d. 14 Maj i Carls- 
krona ombord på fregatten Eurydice och landsteg d. 17 
vid Perth pä Rugen. Under Mars— Maj öfverfördes Sven- 
ska trupperna till Pommern och MeJdenburg. Vid mötet 
i Trachenberg i Schlesien d. 9—12 Juli med Kejsaren af 
Ryssland och Konungen af Preussen antogs Carl Johans 
framlagda krigsplan. De allierades krigsstyrka delades, 
sedan Österrike slutit sig till förbundet t i tre stora ar- 
méer, den Schlesiska anförd af Fältmarskalken Bliicher, 
den Böhmiska af Furst von Schwarzenberg, och den Norra 
Tyska af Svenska Kronprinsen. Den sistnämnda armeen 
.utgjordes af Svenska hären under Fältmarskalken Grefve 
Curt B. L. C. von Stedingks befäl, en Rysk och två Preus- 
siska armekorpser samt en observationskorps af Svenska, 
Ryska, Preussiska, Engelska, Meklenburgska och Hanse- 
atiska trupper, tillsammans 150,000 man. 

9. 

Åts. KAKL JOHANN KRONPBINZ V. SCHWEDEN. Bröst- 
bilden fram vänd, i militär uniform med stora epauletter, 
Serafimer ordens band och krachan samt riddaretecknet 
för Svärdsordens stora kors, lista klassen, jemte en annan 
krachan; kring halsen K. Carl XIII:s orden. — Nedan- 
för: DETLER. CARL XIV JOHAN* 329 

Frans. FELDMÅRSCHALL FttRST VON SCHWARZEN- 
BEBG. Bröstbilden framvänd, i militär uniform, med två 
ordensband och tre krachaner. — Nedanför: l. hwjbergbr f. 

Diam. 18 lin. (16 1 /» storl.). Grav., åtsidan af P. Detler, från- 
sidan af L. Heuberger i Wien. Aktningen för Carl Johan, 
hvars snille och faltherreskicklighet egt ett afgörande infly- 
tande på frihetskrigets utgång, har förmodligen gifvit anled- 
ning att sammanprägla hans bild med den österrikiske anfö- 
rarens. * — BRR. — Hr Wedbergs saml. i brons. Svenska härens deltagande i Norra Tyska ar- 
meens strider och segrar 1813. 

a) Striden rid Grossbeeren den 28 Augusti 

1813. 

I afsigt att intaga Berlin hade Franske Marskalken 
Oudinot (Hertigen af Beggio) framryckt med en kär af 
80 } 000 man och eröfrat den endast en half mil derifrdn 
belägna byn Grossbeeren. Carl Johan gaf Preussiske Ge- 
neralen Biilow befallning att till hvad pris som helst åter- 
taga denna by, hvilket ock efter häftig och tapper strid 
verkstäldes. En Fransk trupp, som försökte kringgå Preus- 
sarnes högra flygel, blef slagen, till en väsentlig del genom 
ett framskickadt batteri af Svenska artilleriet under Öf- 
versten Carl von Cardells befäl. Fienden nödgades med 
stor förlust gripa till flykten. 

10. 

Ats. Densamma som till n. 5. 

Frans. • GROSS-BEERN D. 23. ADG. 1813. • i tre ra- 
der. Kring kanten en perlrand. 

Diam. 6 ! / ? lin. (3:e storl.). Grav. af C. Enhörning. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. * Denna Furst von Schwaroenbergs bildsida, sammanpräglad med en 
dylik öfver Ryake Generalen Grefve Ostermann, fanns i W. Kilians samling, 
tom såldes på auktion i Wien i Sept. 1852. 330 CAKL XIV JOHAN. 

11. 

Åts. GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN HEERE. Se- 
gergudinnan flygande med ett flammande svärd i högra 
och en lagerkrans i venstra handen. 

Frans. BEI GBOSSBEEREN DURCH DEN KRONPKIN- 
ZEN VON SCHWEDEN D. 22—23 AUG. 1813 i 7 rader. 

Kring kanten på båda sidor en perlrand. 

Diam. 5 lin. (I 1 /* storl.). Präglad i Berlin af Medaljören 
Loos, som utgaf 68 dylika små minnespenningar öfver märk- 
liga tilldragelser under kriget 1813 — 18l5, försedda med ögla, 
för att bäras af personer, som deltagit i dessa strider. — K. 
Mk. (2 ex.) i silfver. b) Striden Tid Dennewitz den 6 September 1813. 

Marskalken Ney (Fursten af Moskwa) sändes af Na- 
poleon med en här af 70,000 man att utföra den plan, 
som för Oudinot misslyckats. En mördande strid upp- 
stod vid Juterbogk och vid byn Dennewitz. Oaktadt Preus- 
sarnes tappra anfall syntes dock Fransmännens seger vara 
af gjord; men i hast ändrades förhållandet dä Carl Jo- 
han, efter en forcerad march af 4 Svenska mil, fram- 
ryckte med en talrik här af Ryska och Svenska trupper, 
hvilkas artilleri spridde förödelse i den Franska armeen, 
som fullkomligt slagen med en oerhörd förlust skingrades 
i vild flykt. * 

12. 

o 

Ats. Densamma som till n. 5. 

Frans. DENNEVITZ D. 6 SEPT. 1813. i tre rader. 
Kring kanten en perlrand. 

Diam. 6 1 /* lin. (3:e storl.). Grav. af C. Enhörning. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. * Sedan Berlin genom slaget vid Dennewitz lör andra gången blifrit 
räddad, sände stadens innevånare till Svenska Kronprinsen en deputation, 
som anhöll att de måtte få till hans ära prägla en medalj, hvilket dock 
aldrig kom till verkställighet. Konungen af Preussen samt Kejsarne af Ryss- 
land och Österrike sände honom sina förnämsta ordnar. CARL XIV JOHAN. 331 

13. 

O 

Ats. Densamma som till n. 11. 

Frans. BEI DENNEWITZ D. 6 SEPT. 1813 i 4 rader. 
Kring kanten en perlrand. 

Diam. 5 lin. (l l / 2 storl.). Slagen af Loos i Berlin. — K. 
Hk. (2 ex.) o. B-n i silfver. c) 'Striden vid Boslau nära Dessau den 29 Sep- 
tember 1813. 

Svenske General-Löjtnanten Friherre Johan August San- 
dels försvarade med tre Svenska bataljoner en vid Roslau, 
tiH skydd för Norra Tyska armeens gång öfver Elbeflo- 
«*en, uppförd broskans och fördref en af Ney framskickad 
Korps af 8 } 000 man, af hvilka 1,500 förlorades. 

14. 

Ats. Densamma som till n. 11. 

Frans. BEI ROSLAU DURCH SANDELS D. 29 SEPT. 
*8l3 i 6 rader. Kring kanten en perlrand. 

Diam. 5 lin. (l l / 2 storl.). Präglad af Loos i Berlin. — - Hilde- 
t>rand, Minnesp. öfver enskilda Svenska män o. qv. pag. 315. 
— K. Mk. (2 ex.) i silfver. \ d) Striden, som slutade med eröfringen af Leip- 

V zig den 19 October 1813. 

De allierade makternas tre stora arméer hade närmat 

tig Leipzig, dit Napoleon blifvit nödsakad att draga sig 

^1 tillbaka. Den 16 Oct. utkämpades häftiga strider mellan 

Fransmännen och den Böhmiska samt den Schlesiska ar- 

ween. Den 17 inträdde ett slags vapenhvila och samma 332 CARL XIV JOHAN. 

dag framkom Carl Johan med den Norra armeen. Den 

18 fortsattes under hela dagen en förfärlig strid och d. 

19 stormades Leipzig, hvarifrdn Napoleon på morgonen 
aftdgat med en del af sin armé. Svenska hären och i 
synnerhet dess artilleri bidrog vid flera tillfällen till den 
vunna segern och Svenska trupper voro bland de första 
som inträngde i staden. Carl Johans förutsägelse vid 
mötet i Trachenberg, att de allierades härar skulle mötas 
i Napoleons Viger ^ gick sålunda i fullbordan. Segern var 
dyrköpt; men Napoleons makt var bruten. 

15. 

o 

Ats. Densamma som till n. 5. 

Frans. LEIPZIG. D. 19 OCT. 1813. i tre rader. Kring 
kanten en perlrand. 

Diam. 6 l / 2 lin. (3:e storl.). Grav. af C. Enhörning. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

16. 

o 

Ats. Densamma som till n. 5. 

Frans. LEIPZIG. LE 19 OCT. 1813. En flygande 
örn med en lagerqvist i n&bbet och blixtar i klorna. 
Kring kanten en perlrand. 

Diam. 6% lin. (3:e storl.). Grav. af densamme som n. 15. 
— K. Mk. i silfver, förgyld, med ögla och ring. B-n i silfver. 

17- 

o 

Ats. Densamma som till n. 11. 

Frans. BEI LEIPZIG IN DER VÖLKER*SCHLACHT 16- 
19 OCT. 1813 i 7 rader. Kring kanten en perlrand. 

Diam. 5 lin. (V/ 2 storl.). Präglad af Loos i Berlin. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 333 e) Intagandet af Lybeck den 5 December 1813. 

Fältmarskalken Grefve von Stedingk framryckte med en 
Svensk armé att storma Lybeck, som var besatt af Fran- 
ska och Danska trupper under General LaUemands befäl. 
Stormningen förekoms genom en kapitulation, som öppnade 

portarne för fiendens aftåg och Svenskarnes inträde. 

# 

18. 

At8. Densamma som till n. 11. 

Frans. BEFREIUNG VON LtfBECK D. 5 DEC. 1813 i 
5 rader. Kring kanten en perlrand. 

Diam. 5 lin. (V/ 2 storl.). Präglad af Loos i Berlin. — K. 
Mk. i silfver. Kronprinsens återkomst från Tyska kriget till 
Sverige den 28 Maj och besök i Nyköping den 2 

Juni 1814. 

Efter slaget vid Leipzig vände sig Carl Johan med en 
del af sina trupper mot de i nordvestra Tyskland qvar- 
varande Fransmännen och deras bundsförvandter Dan- 
skarne. Sedan freden i Kiel blifvit af slutad och trupperna 
återförda till Rhen, nedlade Kronprinsen d. 17 April 
1814 befälet öfver Norra armeen f som i början af Maj 
upplöstes; hvar efter Svenska trupperna återvände till fä- 
derneslandet. Sjelf gick han i Travemunde d. 25 Maj 
ombord på fregatten Galathea och landsteg d. 28 i Carls- 
krona. Under uppresan derifrån tUlbragtes natten mellan 
d. 2 och 3 Juni i Nyköping och följande dagen ankom 
den med nya lagrar krönte hjelten under folkets jubel till 
hufvudstaden. 

19. 

Åts. CAROLUS JOHANNES REGNI SVEC. PBINC. HAE- 
RED. Bröstbilden, h. 8., lagerkransad, i harnesk, med 
Serafimer ordens band. — Nedanför: c. b. 334 CARL XIV JOHAN. 

Frans. HEROI E BELLO REDEUNTI CIVES NTCOP. 
i 4 rader. I afskärn.: d. ii. junu mdcccxiv. 

Diam. 14 l /j lin. (12:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 
på E. Mvntet. Slagen af Nyköpings borgerskap med anled- 
ning af Kronprinsens besök. — K. Mk. en i silfver, en i brons. 
B-n en i gula, en i silfver. Kronprinsens besök i Örebro den 21 Juni 1814. 

Till minne af det i Örebro d. 21 Aug. 1810 skedda thron- 
följarevälet och Kronprinsens besök d. 21 Juni 1814 hade 
stadens innevånare sistnämnda dr beslutat låta prägla denna 
minnespenning. Förslaget kom dock icke till verkställighet 
förr än i slutet af 1816 och medaljen blef först d. 10 Juli 
1817 af en deputation till Hans Kongl. Höghet och den 
öfriga kongliga familjen öfverlemnad. 

20. 

Åts. CAROLUS JOHANNES PRINC. HAERED. REGN. 
SVEC. ET NORVEG. Bröstbilden, h. s., i harnesk, med 
styf, broderad uniformskrage och Serafimer ordens band. 
— Nedanför: enhörning. 

Frans. SPES ET FELICITAS PATRIAE. En krigare 
i antik drägt, med kask och mantel, står på marken 
hållande i högra handen en merkuriistaf, i den venstra 
en lager- och en eklöfskrans. I afskärn.: dier. xxi aug. 

MDCCCX. ET XXI IUN. MDCCCXIV. MEMOR URBS ÖREBRO. — På 

marken: b. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung 
Oscar 11:3 saml. i guld. CARL XIV JOHAN. 335 

Sveriges och Norges förening grundlagd och be- 
ftstad genom Kronprinsen Carl Johan 1814. 

Carl Johan hade vid mötet med Kejsar Alexander i 
Åbo 1812 gjort Norges förening med Sverige till vilkor 
för sitt och Svenska härens deltagande i befrielsekriget 
mot Napoleon samt utverkade Englands och de allierade 
makternas garanti för denna förening, hvurs befästande 
han genomdref med vapenmakt och högsint ädelmod. Jfr 
K. Carl XIII, n. 15—18. 

21. 

Åts. CAKOLUS JOHANNES PRINC. HAER. REGN. SVEC. 
ET NORVEG. Bröstbilden, h. s., med afskurna mantel- 
veck hopfesta genom ett rundt smycke öfver axeln. — 
Nedanför: c. b. 

Frans. • NAT. 1764. REGNI SUCCESSOR A SVECIS 
ELECTUS 1810. SVECIAM ET NORVEG. UNO IMPERIO CON- 
JPNXIT 1814. • i 8 rader. 

Diam. 11—12 lin. (8— 9:e storl.). Grav. af C. Enhörning 
1817. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konung Carl Johans uppstigande på Sveriges 
och Norges throner den 5 Februari 1818. 

Sä snart Konung Carl XIII kl. 10 om aftonen d. 5 
Febr. 1818 af somnat, begaf sig Carl Johan till det för- 
samlade Statsrådet och afgaf der sin konungaförsäkran. 
Följande dagen skedde utropningen. Tro- och huldhets- 
ed afiades i Stockholm af Kronprinsen Oscar och Rikets 
Ständer d. 7 och i Christiania af Storthinget d. 11 Febr. 

22. 

Åts. CAROLUS XIII CAROLUS XIV JOH. R. R. SVE- 
CIAE ET NORVEGIAE. Konungarne Carl XIII:s och Carl 336 CARL XIV JOHAN. 

Johans bröstbilder, bara, vända mot hvarandra, den 
förra med långt, utslaget hår. — Nedanför den sist- 
nämnda: C.E. 

Frans. NEC SANGUINIS ORDO SED VIRTUTIS HONOS 
inom en lagerkrans, och fortsättning vid nedra kanten: 
ILLUM AD ASTRA HUNC IN SOLIUM EVEXIT 1818. Om- 
kring lagerkransen en krets af stjernor. 

Diam. 1972 ^ n - (l^ :e storl.). Grav., åtsidan af C. Enhörning, 
frånsidan af G. A. Enegren. St., till åtsidan två, den ena sprängd, 
i Banken. Slagen enligt Rikets Ständers beslut »till åminnelse 
af Konung Carl XIII såsom sista manliga ättelägg af Wuir- 
nes stam och i förening dermed Svenska nationens förhopp- 
ningar vid spirans öfverlemnande åt en af H. Maj: t Carl Jo- 
han grundlagd ny konungaätt.» — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

&&% a. 

Åts. CAROLUS Xm CAROL. XIV JOH. och vid nedra 
kanten: R. R. SV. ET NORV. Båda Konungarnes bröst- 
bilder som på n. 22. — Nedanför Carl XIII:s bild: 

O. A. ENEGREN. 

Frans. Densamma som till n. 22. 

Diam. 19 1 /» lin. (19:e ( storl.). Stampen till denna åtsida, 
grav. af G. A. Enegren, bräcktes vid första aftrycket, hvar- 

5fter C. Enhörning fick uppdrag att gravera ny åtsida (n. 22). 
ifven Enegrens stamp förvaras i Banken. — RRR. — B-n i 
silfver med spår af bräckor. 23. 

Åts. CAROLUS XIV IOH. REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med afskurna mantelveck m. m. som 
på n. 21. — Nedanför: c. e. 

Frans. NAT. 1764. REGNI SUCCESSOR A SVECIS ELEO 
TUS 1810. SVECIAM ET NORVEG. UNO IMPERIO CONJUNXT 1 
1814. REX 1818. i 9 rader. 

Diam. 10 1 /*— 11 lin. (7%— 8:e storl.). Grav. af C. Enhö 
ning som bihang till hans regentlängd. St. på K. Myntet - 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 337 

24. 

Åts. CABOLUS XIV IOH. BEX SV. ET NOBVEG. Bröst- 
bilden ined mantelveck som på n. 21. — Nedanför: c. k. 

Frans. NAT. 1764. KEGNI SUCCESS. A SVECIS ELEC- 
TUS 1810. SVECIAM ET NOBVEG. UNO IMPEBIO CONIUNXIT 
1814. BEX 1818. — i 9 rader. 

Kring kanten på båda sidor en bladrand. 

Diam. 6V2 Un- (3:e 9torl.). Grav. af C. Enhörning. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konungens kröning i Stockholms storkyrka den 

11 Mig 1818. 

Kröningsakten förrättades af den gamle Ärkebiskopen 
Jakob Axelsson Lindblom, som jemte Justitie Statsmini- 
stern Grefve Fredrik Gyllenborg satte kronan på Konun- 
gens hufvud. Hyllningen skedde på Lejonbacken framför 
kongl. slottet d. 19 Maj. 

25. 

Åts. CABL XIV JOHAN SV. OCH NOBB. K. KBÖNT 
ÅR 1818. Bröstbilden, h. s., med konglig krona och 
öfver hermelinskragen (som går ända ned till kanten) 
de fyra ordenskedjorna. 

Frans. FOLKETS KÄBLEK MIN BELÖNING (Konun- 
gens valspråk) i en krans bildad af en ek- och en 
olivqvist. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). På Kongl. Myntet förvaras tre 
par stampar, graverade af G. Enhörning och L. Grandel, med 
små variationer i afseende på kronans storlek m. m., bland 
hvilka endast en här nedan sarskildt upptages. — Var kast- 
penning vid kröningen. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

25. a. 

Åts. CABL XIV JOHAN SV. OCH NOBB. K. KBÖNT 
1818. Bröstbilden m. m. som på n. 25; men kronan 

22 338 CARL XIV JOHAN. 

är mindre och nedanför hermelinskragen syns en kant 
af den kronbeströdda manteln. 

Frans. Lik n. 25. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Åfven på en annan af de tre 
stamparne saknas ordet ÅR. — B-n, Upsala Univers., Hr 01- 
denburgs saml. i silfver. 

26. 

Åts. CABOLUS XIV IOHANNES D. G. SVEC. NORV. 
GOTH. VAND. BEX. Bröstbilden, h. s., i konglig krona 
och hermelinsmantel med de fyra ordenskedjorna öfver 
denna. — Under axelkanten: lpl. 

Frans. CORONATUS STOCKHOLMIAE DIE XI MAJI A. 
MDCCCXVm inom en olivkrans. 

Diam. 14 lin. (ll:e storL). Grav. af L. P. Lundgren. St 
på K. Myntet. Slagen på Konungens befallning, att lemnas i 
guld till Norska Storthingets 12 deputerade, som, anförda af 
Statsrådet Rosenkrantz, hade öfvervarit kröningsakten. Bars i 
guldkedja om halsen. — Förslaget till denna minnespenning 

fillades d. 10 Nov. 1818, men det dröjde dock flera år innan 
en blef färdig. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung 
Oscar II:s saml. i guld med konglig krona och ring i öfra 
kanten. 

27. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORR1GES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck uppfesta 
genom ett rundt smycke öfver axeln. — Nedanför: c. *. 

Frans. TILL MINNE AP D. 26—29 OCT. 1816 DÅ D. 
K. H. H. KRON-PRINSEN OCH ARF--FURSTEN BESÖKTE NORR- 
KÖPING i 7 rader. I afskärn.: af stadens invånare d. 

11 MAJI 1818. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. 

5å K. Myntet. Slagen 1818 af Norrköpings invånare, som 
en 11 Maj fattade beslut att på detta sätt uttrycka sin glädje 
i anledning af den samma dag firade kröningsfesten och der- 
jemte upphfva minnet af det furstliga besöket i deras stad. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 339 Konungen blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens * 

beskyddare 1818. 

Som Kronprins hade Carl Johan mottagit kallelsen att 
vara Akademiens Förste Ledamot. (Se n. 7). 28. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. SVEC. NORV. 
QOTH. VAND. REX. Bröstbilden, h. s., lagerkransad, med 
mantelveck öfver dr&gtén uppfästa genom ett rundt 
smycke på axeln, som bet&cfces af en epaulette. — Ne- 
danför: M. FKUMERIS. 

Frans. FELICES OPERTJM DIES. En gammal man 
i antik drägt planterar ett träd. Vid sidan ligger hans 
spade på marken. I afskärn.: protectore aug. reg. ac. 

BCIENT. MDCCCXVIII. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K. Myntet. Slagen af K. Vetenskaps Akademien 1819. — K. 
Mk. en i silfver, en i brons. B-n i 9ilfver. Södertelge kanal öppnad till genomfart den 7 

October 1819. 

Redan dr 1435 lär Engelbrekt vid Södertelge företagit 
gråfning i afsigt att bereda segelled mellan Mälaren och 
Östersjön. Vid 1525 års riksdag och under frihetstidens 
riksdagar bragtes frågan flera gånger på tal och medel 
anslogos, med säréhUdt af seende på behofvet att under 
flodtid afleda Mälarens vatten. Den 18 SepL 1772 kun- 
gjorde K. Gustaf III att hvem som ville, vare sig inländsk 
eller utländsk man, v kunde anmäla sig till entreprenad på 
en kanals öppnande vid Södertelge med slussverk och vatten- 
ledningar, som Kongl. Maj: t finner för godt att utsätta. 1 * 
Den 3 Juli 1780 blef kanalens anläggning fastståld och 340 CARL XIV JOHAN. 

d. 18 Nov. s. d. utsågs en Direktion för arbetets utförande ; 
men verkställighet uteblef Ett nytt bolag erhöll kongl. 
privilegium d. 15 Mars 1806. Arbetet var förenaåt med 
många svårigheter, hvarigenom dess fulländning fördröjdes 
ända till 1819. Kanalen är 12 fot djup, 60 fot bred i 
vattenytan samt, inberäknad den lilla sjön Maren, omkring 
6,000 fot lång. Kostnaden uppgick till mer än 1,200,000 
riksdaler. Konungen, som för öppnandet bestämt K. Carl 
XIILs födelsedag, var jemte Kronprinsen närvarande. 
Slussen bär Carl Johans namn. 

29. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. SVEC. NORY. 
GOTH. VAND. REX. Bröstbilden som på n. 28; men utan 
lagerkrans och ined afskurna mantelveck. — Nedanför: 

M. TRUMERIE. 

Frans. MEDIAS FECIT SIBI LITORA TERRAS. Ett 
fartyg går genom vindbron in i Södertelges sluss. Vid 
sidorna ses stadens kyrktorn, några hus och på af- 
stånd en landthöjd. I afskärn.: fossa telgensis primum 

NAVIGATA VII OCT. MDCCCXIX. 

Diam. I8V2 l" 1 - (18:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. pa 
K. Myntet. Kanalbolaget hade redan år 1818 fattat beslut att 
prägla denna minnespenning, men beslutet kom ej till verk- 
ställighet förr än 1820. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 
H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i guld. Jubelriksdaler till minne af Sveriges befrielse 
genom Konung Gustaf I från politiskt och and- 
ligt förtryck. (1821). 

Rikets Ständer anhöllo d. 22 Aug. 1823 att Kongl. 
Maj:t ville låta slå denna jubelriksdaler, och d. 10 Sept. s. å. 
afgick befallning till Kongl. Kammar Collegium att besörja 
präglingen. Stamparne blefvo dock först år 1825 färdiga. 
Jfr K. Fredrik n. 12. CARL XIV JOHAN. 341 

30. 

Åts. CAROLVS XIV IOH. D. Q. KEX SVECIAE ET NORV. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck hopfästa genom ett 
rundt smycke öfver axeln. Nedanför: an. ivbil. 1821. 

Frans. * Tre ovala medaljonger innehållande Ko- 
mingarne Gustaf I:s, Gustaf II Adolfs och Fredrik I:s 
bröstbilder, med omskrift: l) gvstaws i d. g. bex sv. 2) gvst. ii 
ad. d. g. bex sys. 3) FRiDERicvs i d. g. b. sv. öfver medaljongerna 
två sammanbundna palmqvistar och under dem två hop- ' 
bundna lagerqvistar. I afskarn.: in memor. vindicatae 

LIBERT. AC RELIG. — På f ftltet : C. B. 

Randskrift: * gloria * in * excelsis * deo * 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. på K. 
Myntet, åtsidans spräckt. Slagen till riksdalers skrot och korn, 
hvarför ock myntmästaren Cnr. Borgs namnbokstäfver blifvit 
utsatta. — K. Mk. o. B-n i silfver. . Aftfickning af Konung Carl XIII:s bildstod i 
Stockholm den 5 November 1821. 

Bildstoden, bekostad af Konung Carl Johan, upprestes 
i f. d. kungsträdgdrden, som förändrats till ett öppet torg y 
hvillcet genom kongl. bref af d. 26 Mars 1822 erhöll le- 
tömningen v Carl XIILs torg". Bilden, modellerad af Pro- 
fessor Er. Gustaf Göthe, är gjuten i Paris af Carbonnau. 
Be pd bottenplanen liggande fyra lejonen, hvilka här an- 
foagtes dr 1824, äro modellerade af B. E. Fogelberg och 
9Jutna pd samma ställe. Hvartdera lejonet hvilar ena tassen 
På ett klot; pd tvä af dessa klot ses Sveriges tre kronor, 
På de andra två Norska lejonet med yxan. — Aftäcknin- 
9*n skedde på årsdagen af Carl Johans adoptering som 
son af Carl XIII. 

31. 

Åts. CAROLUS XIV IOHANNES SVECORUM ET NOR- 
^GOBUM REX. Bröstbilden, v. s., bar, lagerkransad. — 
Nedanför: babbe f. 842 CARL XIV JOHAN. 

Frans. CAROLO XIII RERIJM SVECIAE RESTITUTORI 

PATRI PATRIAE. Konung Carl XHI:s bildstod sådan den 

är rest i Stockholm. På fotställningen: It carl xm fäder- 
neslandets BÄDDARS FOLKETS FADEB AF DBSS TACKSAMME SON OABL XIV JOHAN. 

I afskärn.: pie vovit filiub carolus xiv iohannes mdcccxxi. 
— Vid kanten i afskärningen : babbef. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af Jacques Jean Barre i 
Paris. St. på K. Myntet. Slagen på Konung Carl Johans be- 
kostnad. Den tillämnade, på medaljen intagna Svenska inskrif- 
ten saknas ännu på statyns fotställning. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. Öppnandet af Göta kanal på Vestgöta-linien den 

23 och 24 September 1822. 

Om .beslutet vid 1809 års riksdag att anlägga Göta ka- 
nal och arbetets början se K. Carl XIII, n. 40. Sedan 
Grefve B. B. von Plåten d. 6 Dec. 1829 aflidit öfvertogs 
arbetets ledning af General-Löjtnanten Friherre Bengt Er- 
land Franc Sparre. Första slussen (vid Forsvik) öppna- 
des d. 14 Oct. 1813; hela V estgöta linien, mellan Venern 
och Vetter n med 19 slussar , d. 23 och 24 Sept. 1822; 
kanalen från Vettern till Roxen 1825; från Roxen till 
Östersjön d. 26 Sept. 1832. Kanalen, som går genom 
sjöarne Viken, Boren 9 Roxen och Aspldngen } har en längd 
af 17 l / 2 mil, deraf 9 l / t mil är sjö, 8 l / 9 mil gräfd eller 
sprängd kanal, med 53 sänkslussar och 5 bestämmande 
slussar. Stigningen från Östersjön till sjön Viken utgör 
471 fot 2 tum. Kostnaden uppgick till något öfver 9 
millioner Rdr banko. — Konungen ankom d. 22 Sept 1822 
till Sjötor}) vid Venern, gick följande dagen ombord på . 
jakten Frigga, sedan på fartyget Thunberg, och seglade 
på kanalen till Hajstorp samt vidare d. 24 till Påfvelstorp, 
hvarifrån han landvägen begaf sig till Norge. 

32. 

Åts. * CARL XIV IOHAN SVERIGES NORRIGES 
GÖTHES och WENDES KONUNG. Bröstbilden, h. s. f bar. 
Nedanför: o. loos dir. h. gube feo. CARL XIV JOHAN. 343 

Frans. FÖRENADE. Två flödgudar (Vettern och 
Venern), den ene med ett antikt roder i handen, sit- 
tande vid sina urnor, lägga händerna på först&fven af 
ett fartyg, som går fram ur en i berget sprängd sluss. 
Fartygets bog är prydd med Östergötlands och Väster- 
götlands vapensköldar, öfver slussporten ses masttop- 
par, och på berget står en smal obelisk utmärkande 
högsta landhöjden i trakten af sjön Viken. I afskärn.: 

AR 1822 DEN 23 OCH 24 SEPTEMBER. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. 1824 af Henr. Gube i Ber- 
lin under chefens för der varande myntverk G. Loos'8 ledning. 
Slagen enligt Konungens beslut vid kanalens öppnande. Vid 
samma tillfälle fattades beslut om obeliskens uppförande. — 
K. Mk. (2 ex.), o. B-n i silfver. Svenska konungahusets tillvext genom Kron- 
prinsen Oscars tre äldsta söner. (1829). 

Oscars och Josephinas tre äldsta barn voro födda: Carl 
Ludvig Eugéne, Hertig af Skåne (sedan Konung Carl 
XV), d. 3 Maj 1826; Frans Gustaf Oscar, Hertig af 
Upland, d. 18 Juni 1827; Oscar Fredrik, Hertig af Öster- 
götland (sedan Konung Oscar II), d. 21 Jan. 1829. Gustaf 
afled d. 24 Sept. 1852 i Christiania, hvarifrån hans lik 
hemfördes till Stockholm och nedsattes i Riddarholms kyr- 
tan d. 14 Oct. samma dr. 

33. 

Åts. AUCTA REGIA DOMUS och vid nedra kanten: 
CAROLO. GUSTAVO. OSCARE. De tre Prinsarnes bröst- 
bilder, h. 8., förenade, h vardera med spetskrage kring 
den bara halsen. — Nedanför: m. fkumebte. 

Frans. NUlHERO MOX LUMINE COMPAR. En krönt 
qvinna (Sverige) i antik drftgt, rned spira i venstra 
handen som hvilar på Svenska skölden, sitter i en bergs- 
trakt pekande med högra handen på karlavagnens stjer- 
N>r, hvilka ses på fästet. Vid qvinnans fot ligger Sven- 344 CAKL XIT JOHAN. 

ska lejonet blickande uppåt. I afsk&rn.: obdd. begni 
gratulab. a. mdcccxxix. — På en klippkant: m. f. 

Diam. 18 lin. (16 l / 2 storl.). Grav. af M. Frumerie. St. i 
Banken. Slagen enligt Rikets Ständers beslut vid 1829 års 
riksdag; men blef ej l&rdig förr än 1833. — Antalet af kongl. 
familjens medlemmar var, när Rikets Stånders beslut fattades, 
lika med stjernornas i karlavagnen (Stora Björn). — K. Mk. 
en i silfver, en i brons. B-n i silfver. H. Maj: t Konung Oscar 
11:8 saml. i guld. Svenska Akademiens femtio års fest den 5 April 

1886. • 

Om Svenska Akademiens stiftelse och invigning se K. 
Gustaf III, n. 107. Vid minnesfesten upplästes skalde- 
stycken af Franzén och Tegnér samt en berättelse om 
Akademiens verksamhet af dess Sekreterare Bernhard von 
Beskow, hvarjemte Hr Grubbe till införande i handlingarne 
meddelat en af handling rörande utvecklingen af de filoso- 
fiska undersökningarne om det sköna och konsten under 
det senast förflutna halfva århundradet Då den tiU 
Akademiens beskyddares ära präglade minnespenningen 
lemnades Konung Carl Johan, lät han genast, af aktning 
för stiftarens minne, på sin bekostnad till samma från- 
sida prägla en annan åtsida med K. Gustaf IILs bild 
och namn. (Jfr J8T. Gustaf III, n. 102). Föregående 
året hade Carl Johan stiftat ett årligt pris af 300 Rdr 
banko, att af Akademien tilldelas någon författare af fram- 
stående förtjenst. Medel till detta årliga pris hafva af 
hans efterträdare på thronen fortfarande bUfvit lemnade. 

34. 

Åts. CARL XIV JOHAN BESKYDDARE. Bröstbilden, 
h. s., med mantelveck som på n. 21. ♦ Den 6 April var Årsdagen af Akademien* invigning. Man hade till 
en början ifrågasatt att festen borde fixas på årsdagen af sjelfva stiftelsen 
d. 20 Mars och låtit gravera en stamp till frånsidan, der inskriften slätar 
med orden: den so jiabtii i 88 6. CARL XIV JOHAN. 345 

Frans. SVENSKA AKADEMIENS FEMTIONDE ÅRSFEST 
DEN 5 APRIL 1836. inom en lagerkrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kongl. Vetenskaps Akademiens hundra års fest 

den 31 Mars 1839. 

Om K. Vetenskaps Akademiens stiftelse se K. Fredrijc 
n. 60. Akademiens stadgar erhöllo konglig stadfästelse 
d. 31 Mars 1741, till följd hvaraf denna dag städse fi- 
rats som Akademiens högtidsdag. — Festtalet hölls af 
Akademiens då varande Preeses Hr Landshöfdingen Hans 
Järta. 

35. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES PROTECTOR. Bröst- 
bilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — Nedan- 
för: L. P. LUNDGREN F. 

Frans. EXHT AD COELUM RAMIS FELICIBUS ARBOR. 
En gammal man i antik drägt, knäböjande under ett 
stort olivträd, håller en spade i ena handen och lägger 
den andra på bröstet, rå marken der omkring vexa 
flera unga träd. I afskärn.: acad. reg. scient. holm. 
anno saeculari mdcccxxxix. — På afskärningslinien: m. 

FRUfflfRIE. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav., åtsidan af L. P. Lund- 
ren, frånsidan af M. Fminerie. St. på K. Myntet. Slagen af 
. Vetenskaps Akademien 1839. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 346 CARL XIT JOHAN. Ett monument Tid Göritz i Tyskland, upprest 
till minne af Gustaf II Adolft och Carl Johans 
besök 1631 oeh 1813, invlgdt den 2 September 

1840. 

Under fälttåget 1813 höll Carl Johan med sin armé 
rast vid Göritz i Anhati-Bernburg (kretsen Coswig), der 
minnet af Svenskarnes besök under trettioåriga kriget år 
1631 förvaras bland annat i en sten kallad "Schweden- 
stein v 9 på hvilken ses en fördjupning i form af en hästsko, 
enligt sägen intrampad af Konung Gustaf II Adolfs häst. 
Till minne af de båda Svenska hjeltarnes besök och del- 
tagande i striden för Tysklands frihet upprestes af ortens 
invånare vid denna sten ett monument*, som af täcktes d. 
2 September 1840. 

36. 

Åts. SCHWEDENS HELDEN KCENIGE i tre rader öf- 
verst, och vid nedra kanten: GVST II ADOL. CARL XIV. 
IOH. Konungarne Gustaf Adolfs och Carl Johans bröst- 
bilder vanda mot hvarandra, den förre i otydlig drägt, 
den sednare i militärisfc uniformsrock. 

Frans. DER SCHWEDENSTEIN B. GOERITZ. Monu- 
mentet bestående af ett kors, med upphängdt draperi 
öfver armarne, stående på en fyrkantig stenfot. På 
korsarraarne: 1631 1813. På foten: ein geweiht 2 sep. i 840. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Gjuten. — B» — Hr Arfwedsons 
saml. i tenn med ögla.. * I Statens Historiska Museum förvaras en af H. Maj:t Enkedrottning 
Josephina skänkt modell i silfver af detta monument. På korset hänger ett 
band med inskrift: GUSTAV. II ADOLPH. På korsets midt en triangel 
inom en cirkel. På framsidan af den fyrkantiga foten sitter en tafla med 
inskrift: 

HIEE STÅNDEN MIT IHKEN SIEGBEICHBN HEEREN 

GUSTAV II ADOLPH CARL XIV JOHANN 

1631 1813 

SIE KÅMPFTEN FttR DE UT SCH LAND 8 FBEIHEIT. DER DEUTSCHEN DAN K WEIHET 

DIE8E 8TÅTTE AM £tek SEPTEMBEB 1840. 

Framför foten ligger en kullrig sten med en hästskolik fördjupning, en 
modell af den ofvan omnämnda Schwedenstein. CABL XIV JOHAN. 347 Konungens tjugofem års regerings jubileum den 

5 Februari 1843. 

Den åldrige Konungens lefnadsafton förskönades genom 
den gärd af vördnad, kärlek och tacksamhet, som egnades 
honom af Svenska folket med anledning af hans tjugofem- 
åriga, för landet välsignelserika regering. Den betydelse- 
fulla minnesdagen gaf icke blott anledning till storartade 
festligheter. Inom armeen och flottan, de civila embets- 
verken, kyrkan och läroverken^ de vetenskapliga samfunden 
i Stockholm och Frimurarnes orden samlades medel tiU 
präglande af efterföljande minnespenningar, hvilka likväl 
icke alla hunno blifva färdiga att till Konungen aflemnas 
innan han nedlagt sin dubbelkrona. 

37. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. REX SVEC. NORV. 
GOTH. VAND. PATER CASTRORUM. Bröstbilden, h. s., la- 
gerkransad, med mantelveck som på n. 21. Vid nedra 
kanten: anno impeb. xxv. — Under bröstkanten: l. p. 

LUNDGREN FSC. 

Frans. ET VIRTUS BELLI ET SAPIENTIA PACIS. Ko- 
nungen i antik krigaredr&gt och mantel, hållande ett 
signum militäre öfverst prydt med en victoriola i han- 
den, står mellan Mars och Neptunus, af hvilka den förre 
håller en lagerkrans, den sednare en corona navalis öf- 
ver Konungens hufvud. Bak om Mars ses en sköld, ett 
baner, spjut m. fl. vapen; bak om Neptunus en antik 
skeppsst&f. I afskärn.: exercitus svec. terra marique d. 

V. FEBR. MDCCCXLIU. 

Diam. 28 lin. (25:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Slagen af Svenska armeens och flottans befäl 
och manskap. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung 
Oscar II:s saml. i guld. 

3g. . 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. REX SVEC. NORV. 
GOTH. VAND. PATER PATRIAE. Bröstbilden, h. s., lager- 348 CARL XIV JOHAN. 

kransad, med mantelveck uppfästa genom en rund knapp 
på axeln. — Nedanför: m. frumerie. 

Frans. PACATUM REGIT VIRTUTIBUS ORBEM. Mi- 
nerva med en olivqvist i handen och Rättvisans gudinna 
hållande sin våg räcka hvarandra handen öfver ett lå- 
gande altare, på hvars framsida läses: vot. xxv. I af skarn.: 

RER. CIVIL. IN PATRIA ADM1NISTRI DIE V FEBR. A. MDCCCXLIII. 

— Vid nedra kanten: c. o. qvarnström inv. h. frumerie sc. 

Diam. 20V 2 lin. (20V 2 storl.). Grav. af M. Frumerie, från- 
sidan efter en af Professor C. G. Qvarnström utförd modell. 
St. på K. Myntet. Slagen af rikets civila embets- och tjenste- 
män. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

,39. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. KEX SVEC. NOB- 
VEG. GOTH. VAND. Bröstbilden, h. s., lagerkransad med 
mantelveck som på n. 38. — Nedanför: m. frumerie sc. 

Frans. VOTIS CONCORDIBTJS ARDENT. Två qvinnor 
i antik drftgt, Religionen sittande på en klippa, med 
korsstaf vid| högra armen och en palmqvist i venstra han- 
den, blickar upp mot Guds strålande öga; Läroverket 
sitter i en antik stol, låsande i en bok, hvilande armen 
på ett bord på hvilket står en lågande lampa; bak om 
henne på marken en lyra lutad mot stammen af ett 
olivträd. I afsk&m.: servat ae per annos xxv pbospe- 

RITATIS MEMOR ECCLESIAE SVIOG. SCHOLARUMQUE PIETAS A. 

mdccclxiii. — Vid nedra kanten: c. g. qvarnström ikt. *• 

FRUMERIE SC. 

Diam. 27 lin. (25:e storl.). Grav. af M. Frumerie, frånsidan 
efter Professor C. G. Qvarnströms modell. St. på K. Myntet 
Slagen af Svenska presterskapet och läroverksstaterna. — K. 
Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml 
i guld. 

40. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES D. G. REX SVEC. NORV. 
GOTH. VAND. PROTECTOR MUNIFICENTISS. Bröstbilden, 
h. s., lagerkransad, med mantelveck som på n. 21. ~~ 
Nedanför : pehr lundgren f. CARL XIV JOHAN. 349 

Frans- AETEBNIS SIGNANT TUA TEMPORA FASTIS. 
Åtta qvinliga figurer i antik dr äg t (Stockholms åtta 
Akademiska Samfund betecknade genom särskilda 
attributer), dels stående, dels sittande omkring ett lå- 
gande altare, på hvars framsida ses en stork, tacksam- 
hetens sinnebild. Två af de stående qvinnorna* (Landt- 
bruks och Krigsvetenskaps Akademierna) gjuta olja i 
elden. Vid altarets fot sitta Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademien upptecknande på ett pergaments- 
blad hjeltekonungens bedrifter och Svenska Akademien 
vid 8 in lyra sjungande hans lof. I afskårn.: reg. aca- 

DEMIAB. HOLM. PIETAS DIE V FEBR. A. MDCCCXLIII. Vid 

nedra kanten: c. quarnström iny. p. lundgrbn feg. 

Diam. 20 1 /. lin. (20% storl.). Grav. af Pehr Lundgren, från- 
sidan efter Professor C. 6. Qvamströms modell. St. på K. 
Myntet. Slagen af de i Stockholm befintliga åtta akademiska 
samfunden: Svenska Akademien, K. Vetenskaps Akademien, 
K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, K. Landt- • 
bruks Akademien, K. Akademien för de fria konsterna, K. 
Musikaliska Akademien, K. Krigsvetenskaps Akademien och 
K. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandi- 
naviens historia, bland hvilka Landtbruks Akademien, såsom 
stiftad på Carl Johans förslag, och Krigsvetenskaps Akademien, 
såsom nära förbunden med den firade hjelten, fått en mera 
framstående plats vid tacksamhetens altare. — Minnespennin- 

§en aflemnactes efter Carl Johans död genom Svenska Aka- 
emiens Direktör till Konung Oscar. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

41. 

Åts. CAEOLUS XIV JOHANNES REX SVEC. ET NORV. 
SUPR. MAG. ET PROTECTOR. Bröstbilden, h. s., med man- 
telveck som på n. 21. — Nedanför: l. p. lundgrbn t. 

Frans. HAUD DIMINUTO SPLENDORE. En nedgående, 
men klart strålande sol belyser ett altare, på hvilket 
ligga Konungens krona, spira och svärd. På altarets 
framsida: xxv mellan två palmqvistar; på dess fot ligga 
frimurare verktyg (cirkelmätare, vinkelhake, vattenpass). 
Vid sidan står ett baner innehållande Ordensmästarens 
symboliska tecken. I afskärn.: in mem. anni jubilaei 
mdcccxliit. ll. fr. mur. sveci. På en omgifvande rand: 

*EPTR«MTBIO ' • | OM « ENS | • | MKRI«DIRS | • '. OCOl « DKK8 | • |. 350 CARL XIV JOHAN. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. S 
på K. Myntet. Slagen af Svenska Frimurare orden, hvars Sto 
mästare Carl Johan var från 1811 till 1818, då han lemnw 
denna befattning till Kronprinsen Oscar. Minnespenningen lei 
nades Konungen d. 16 Nov. 1843. — K. Mk. o. B-n i silfve 
H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i guld. Konungens död i Stockholm den 8 Mars och 
begrafning i Biddarholms kyrkan den 26 April 

1844. 

* Konungen anfölls plötsligt på sin födelsedag d. 26 Ja- 
nuari 1844 af en conjection dt hjernan så häftig att ett 
slaganfall syntes nära förestående. Detta förekoms, men 
en reaktionsféber, fortfarande i fem dygn, efterlemnade en 
allmän svaghet i hela nervsystemet Till följd häraf upp- 
hörn snart $. k. gangrmna sicca i den förlamade högra fo- 
ten och utbredde sig småningom vidare. Afmattningen 
tilltog, och d. 8 Mars hl. 2 på morgonen föll Konungen i 
en dvala, ur hvilken han icke uppvaknade förr än kl Vi 
4 efter middagen, då han uttalade namnet Oscar och 
derpå af somnade. Konungens lik nedsattes till en början 
i K. Gustaf II Adolfs grafchor, men flyttades längre fram 
i det för Carl Johan och hans ätt uppförda nya grafeho- 
ret. Likpredikan hölls af biskopen i Linköping Dr Johan 
Jakob Hedren och jordfästningen förrättades af Ärkebi- 
skopen Dr. Carl Fredrik af Wingård. 

42. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVER. NORR. GÖTH. O. VEM 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., lagerkransad, med mante 
veck som på n. 21. — Nedanför: l.p.l. 

Frans. * AP LIFVET NÄRMADE I BRAGDER AF D< 
DEN I HVILA. * Det inre af Gustaf II Adolfs grafch< 
med eröfrade fanor nedhängande från hvalfvet och rus 
ningar pä pelarne samt i fonden Gustaf Adolfs sarkoft 
med inskrift på fotens gcst. ad. maon. Vid nedra kantei 

DEN 8 MARS 1844. CARL XIV JOHAN. 351 

Diam. 10 l / 2 lin. (77i etorl.). Grav. af L. P. Lundgren. Båda 
sidornas stampar, omgraverade, finnas på K. Myntet. — Var 
kastpenning vid begrafningen. — E. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Konung Carl Johans minne. 

43. 

Ats. Utan omskrift. Konung Carl Johans bröst- 
bild, h. s., bar. Vid nedra kanten: mdcccxiii— mdcccxiv. 

Frans. Utan omskrift. Carl Johans bildstod till 
häst, sådan den blifvit rest på Carl Johans torg i Stock* 
holm. I afskärn.: den iv november mdcccliv. — Vid 
sidorna: b. b. fogelbkro inv. lea ahlborn feg. 

Diam. 107 2 lin. (7% storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Från- 
sidans st. söndrig på K. Myntet. — Utdelades, att bäras i gult 
band med två smala blå ränder, till de Svenska och Norska 
arméernas deputerade, som voro närvarande när Carl Johans 
bildstod aftäcktes d. 4 November 1854, fyrationde årsdagen af 
Sveriges och Norges förening. — Bildstoden modellerad 1 Rom 
af Svenske bildhuggaren Bengt Erland Pogelberg och gjuten 
i Milnchen af Ferd. von Muller, bekostades af Konung Oscar I. 
På marmorfoten står en inskrift: åt garl xiv johan brödra- 
folkens fader af oscar i. Platsen erhöll aftäckningsdagen ge- 
nom särskildt kongligt bref namnet: »Carl Johans torg.» — n. 
Mk. o. B-n i silfver. 

43. a. 

Lik n. 43; men med omgraverad frånsida utan ar- 
tisternas namn. 

Diam. 10 ! / 2 lin. (7 1 /- storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung 
Oscar II:s saml. i guld. 

44. 

Lik n. 43. a; men mindre. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn, att begag- 
nas till civil drägt. St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.; o. 
B-n i silfver. 352 CARL XIV JOHAN. 

45. 

Lik n. 43. a och n. 44; men ännu mindre. 

Diam. 3 l / 2 lin. Grav. af Lea Ahlborn för samma ändamål 
som n. 44. — St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

46. 

Åts. CARL XIV JOHAN och vid nedra kanten: SE- 
GERSÅLL FREDSÄLL ÅRSÅLL. Konungens bröstbild, h. s., 
bar. — Nedanför bilden : lea ahlborn. 

Frans. MINNE AF HJELTEKONUNGENS LANDSTIG- 
NING PÅ SVENSK JORD DEN 20 OCTOBER 1810. inom en 
lagerkrans. Ut efter öfra kanten: carl johans förbun- 
det EGNADE GÄRDEN DEN 20 OCTOBER 1860. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Slagen 1860 af Carl Johans Förbundets leda- 
möter, att fira 50:de årsdagen af Carl Johans landstigning i 
Helsingborg, då han som vald Kronprins ankom till sitt nya 
hemland. — Carl Johans Förbundet stiftades genom Professor 
Israel Hwasser i Upsala 1848 på Konungens dödsdag d. 8 Mars. 
Förbundet utgöres af Svenska och Norska män, som hysa vörd- 
nad och kärlek för den store Konungens minne. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i 
guld. 

47. 

Åts.. CAROLUS XIV JOHANNES REX SVECIAE ET N0R- 
VEGIAE. Bröstbilden, h. s., bar, kopierad efter n. 46. 
— Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. FULGENTIOR RADIAT POST DECEM LUSTRA 
CORONA. Konung Carl Johans byst med öfra delen af 
dess fotställning sådan den blifvit uppsatt i den s. k. 
Carolina-parken i Upsala. öfver Konungens hjessa svåf- 
var odödlighetens strålande stjernkrans. På fotställnin- 
gen : åt iiinnkt af CARL xiv johan. I afskärn. I REGI IMMORTALI V0TA 
PIE SOLVIT SOCIETAS SUA DIE XI MAII MDCCCLXVIII. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Slagen 1868 af Carl Johans Förbundet, att fira 
femtionde årsdagen af Konungens kröning d. 11 Maj 1818. 
— Den af Carl Johans Förbundet bekostade bilden i Upsala- 
parken aftäcktes d. 8 Juni 1854. — K. Mk. o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 353 I Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För medborgerlig förtjenst. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 105, 106; Gustaf IV Adolf, 
n. 33; Carl XIII, n. 29, 30. Lika som förut utdelades 
dessa belöningsmedaljer under början af Carl Johans re- 
gering endast med Latinska inskrifter, ehuru redan Grustaf 
IV Adolf d. 21 Dec. 1805 hade gillat en föreslagen öfver- 
sättning på Svenska språket År 1832 , uppgå f K. Vitter- 
hets Historie och Antiqvitets Akademien infordradt nytt 
förslag till öf ver sättning, hvilket af Kongl. Maj:t gillades 
d. 30 Juni s. å., dock med föreskrift att stamparne med 
de Latinska inskrifterna skulle förvaras, att vid behof an- 
tändas. 

.48. 

Åts. CAROLUS XIV IOHANNES KEX SVECIAE ET NOR- 
VEGIAE. Bröstbilden, h. s. med mantelveck som på n. 
21. — Under bröstkanten: l. o. 

Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Atsidan grav. af L. Grandel. 
Frånsidan densamma 'som till K. Carl XlII:s n. 29. Först d. 
5 Oct. 1819 gafs befallning om prägling af åtsida med Konung 
Carl Johans bild till denna och andra offentliga belönings- 
medaljer. St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 48. a. 

^ Åts. CAROLUS XIV JOHANNES REX SVECIAE ET NOR- 
^■lAE. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
nBl. — Nedanför: l. p. lundgren f. 

Frans. Densamma som till n. 48. 

[Diam. 19 lin. (18:e storl.). Atsidan grav. af L. P. Lundgren, 
användas i st. f. Grandels stamp. St. pa K. Myntet. — K. 
i. en^ i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

23 354 CARL XIV JOHAN. 

49. 

Åts. CAROLUS XIV IOH. REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: l. g. 

Frans. ILLIS QVOBUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam 14% lin. (12:e storl.). Åtsidan grav. af L. Grandel. 
St. på K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Gustaf 
III» n. 106, Gustaf IV Adolfs n. 33 och K. Carl XIII:s n. 30. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

49. a. 

Å ts. CAROLUS XIV JOH. REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. Utan 
gravörens signatur. 

Frans. Densamma som till n. 49. 

Diam. 14 1 /, lin. (12:e storl.). Synes vara L. Grandels ar- 
bete. — De Geers saml. i silfver. 

49. b. 

Åts. CAROLUS XIV JOH. REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: l. lundoren f. 

_ • 

Frans. Lik n. 49; men af ny stamp, med QU0- 
RUM i st. f. QVORUM. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

50. 

Åts. CAROL. XIV IOHANNES REX SVECIAE ET NORVEG. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam/ VL lin. (4V 2 storl.). Frånsidans st. på K. Myntet, 
bräckt. — Upsala Univers. i silfver. Hr Wedbergs saml. i 
brons. CARL XIV JOHAN. 355 

51. c A t s. * CABOLUS XIV JOHANNES REX SVECIAE ET 
NORVEGIAE på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., 
med mantel veck som på n. 21.* 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram. På fältet vid öfra kanten en liten ek- 
löfskrans. Der under tomt rum att ingravera den be- 
lönades namn. Nederst på ramen en rosett mellan två 
palmqvistar. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Åtsi- 
dans st. på K. Myntet. Denna frånsida bildar en öfvergång 
till det senare antagna bruket att under en liten eklöfskrans 
prägla den belönades namn med upphöjda bokstäfver. (Jfr n. 
55). — K. Mk. o. B-n i silfver. 52. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORR1GES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nedanför: lundgren f. 

Fråös. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST inom en 

eklöfskrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. 1832 af L. P. Lundgren. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n 
en i guld, en i silfver. 

53. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nedanför: lundoren f. ** 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST inom en 

eklöfskrans. 

Diam. U l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. 1832 af L. P. Lund- 
gren. St. på K., Myntet. Åtsidans stamp har blifvit omgra- 
verad med ringa skilnad. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

* Denna åtaida, afpräglad med slät frånsida, finnes i Hr Oldenburgs 

•*»1. i silfver, 

** I Hr Oldenburgs saml. finnes denna åtsida afpräglad med slät från- 
'ti*, i hvilken är ingrayeradt: Minne af den 26& October 1835. 356 CABL XIV JOHAN. 

54. 

« 

Åts. * CABL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORBIGES 
KONUNG på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. 9., 
med mantelveck som på n. 21. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram. På fältet en liten eklöfskrans vid öfra 
kanten och der under tomt rum för att ingravera den 
belönades namn. Vid nedra kanten på ramen en rosett 
mellan två palmqvistar. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Atsi- 
dans stamp på K. Myntet. Jfr anm. vid n. 51. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 

55. 

o 

Ats. Densamma som till n. 54. 

Frans. Lik n. 54; men den belönades namn och 
titel präglade med upphöjda bokstäfver. * Nederst på 
ramen endast en rosett. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. — K. 
Mk., Hr Wedbergs saml. i brons. b) För berömliga gerningar. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 34; Carl XIII, n. 31. 
Den Svenska öfversättningen föreslogs af Kongl. Vitter- 
hets Historie och Antiqvitets Akademien dr 1832 och gil- 
lades af Kongl. Maj:t d. 30 Juni samma år. 

56. 

o 

Ats. Densamma som till n. 48. a. * Detta s&tt, att på hvarje sådan belöningspenning med upphöjda bok- 
stäfver prägla den belönades namn ocb titel, infördes i slutet af Carl Johans 
regering. Sedan det för den belönade af sedda exemplaret biifvit afprägUdt. 
utslipas namnet i stampen, hvars midt år högre än den omgifvande skrift- 
ramen, på det nytt namn må kunna i samma stamp ingraveras. Det kan 
icke komma i fråga att i en offentlig samling förvara af dylika' belönings- 
penningar mera än ett profexemplar af hvarje storlek. Vanligen afprsgta 
icke flera exemplar än det för den belönade personen bestämda. CARL XIV JOHAN. 357 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECEBE MERENDO inom 
en eklöfskrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

Så K. Myntet. Började först under K. Carl Johan präglas af 
enna storlek. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

57. 

Ats. Densamma som till n. 49. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECERE MERENDO inom 
en eklöfskrans. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. på K. 
Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Gustaf IV Adolfs 
n. 34 och K. Carl XIII:s n. 31. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

58. 

Ats. Densamma som till n. 52. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR inom en krans 
^ hälften lager, hälften ek. 

I>iam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. år 1832 af L. P. Lundgren. 
St- på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

59. 

^Ats. Densamma som till n. 53. 

frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR inom en krans hälften lager, hälften ek. >iam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
P&> K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

mm 

60. 

o 

Ats. Densamma som till n. 54. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR på en upp- 
höjd kantrara. En liten eklöfskrans vid öfra kanten och 
der under fältet tomt för att ingravera den belönades 
namn. Nederst en rosett mellan två palmqvistar. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Jfr n. 
51. — K. Mk. o. B-n i silfver. 358 CARL XIV JOHAN. 

61. 

o 

Ats. Densamma som till n. 54. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR på en upp- 
höjd kantram, på hvars nedersta kant är en rosett. På 
fältet vid öfra kanten en liten eklöfskrans. Der under 
den belönades namn och titel med upphöjda bokstäfver. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). — Jfr n. 55. — Hr Oldenburgs saml. 
i brons. 

62. 

o 

Ats. Utan inskrift. Konungens bröstbild, h. s., 
lagerkransad, bar. — Nedanför: e. 

Frans. Inslagen skrift: FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR 
inom en ingraverad lagerkrans. 

Diam. 4 1 /» lin- (l*a storl.). Atsidan jgrav. af C. Enhörning. 
Slagen för någon enskild person, att i stället för den större 
bäras på civil drägt. — Hr Oldenburgs saml. i guld med der- 
öfver fastad konghg krona. c) För nyttiga uppfinningar. 

År 1805 rf. SO Maj gillade Kongl. Maj:t ett uppgiftet 
förslag till en belöningsmedalj för uppfinningar i veten- 
skaper och fria konster y med inskrift: "Qvod inventas vi- 
tam excoluere per artes" inom en krets af stjernor; men 
någon sådan har icke veterligen bli f vit präglad förr än 
x under Konung Carl XV. Den Svenska inskriften: "För 
nyttiga uppfinningar" uppgafs af K. Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademien 18S2 och godkändes af Kongl. 
Maj:t d. 30 Juni samma år. 

63. 

Ats. Densamma som till n. 52. 

Frans. FÖR NYTTIGA UPFINNINGAR inom en la- 
gerkrans. CABL XIV JOHAN. 359 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. 

64. 

o 

Ats. Densamma som till n. 53. 

Frans. FÖR NYTTIGA UPFINNINGAB inom en la- 
gerkrans. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgen. St. 
på K. Myntet. — K. M. (2 ex.) o. B-n i silfver. d) För nit och redlighet i rikets tjenst. 

Medan år 1803 gillade K. Vitterhets Historie och Anti- 
qvitets Akademien förslaget till en belöningspenning med 
inskrift på frånsidan: "Hedersbelöning för nit och red- 
lighet i rikets tjenst", ämnad att "på underdånig anmälan 
af Tullarrende Societetens Fullmäktige utdelas till Tull- 
betjente, hvilka utmärka sig för nit och oförtrutenhet i tjen- 
sten? Ehuru detta förslag af Kongl. Maj: t stadfästades 
d. 20 Maj 1803 och d. 11 Juli samma år gafs befallning 
åt L. Grandel att skyndsamt gravera stamparne, är det 
likväl icke bekant att någon sådan medalj blifvit präglad 
och utdelad förr än under K. Garl Johan. 

65. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. NORR. G. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: m. f. 

fräns. HEDERSBELÖNING FÖR NIT OCH REDLIGHET 
I RIKETS TIENST inom en krans af blandad lager och 
ek, med bandlyckor upptill och nedtill. 

Diam. HV2 ^ n - (8:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 360 CARL XIV JOHAN. e) För jordbrakets förbättring och nyodling. 

I af seende på den första af dessa belöningspenningar 
jfr K. Gustaf IV Adolf n. 35 och Carl XIII, n. 32. Den 
under n. 67 upptagna lär åtminstone en gång hafva blif- 
vit utdelad (år 1821). 

66. 

o 

A 1 3. Densamma som till n. 53. 

Frans. LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En man som 
plöjer med ett par x>xar. Bak om en gardesgård ses 
en hage med träd och öfra delen af en stuga. I afskärn.: 
upodlad jord. — På afskftrningslinien: c. k. bbnov.* 

Diam. 14V 2 lin- (12:e storl.). Frånsidan är densamma som 
till K. Gustaf IV Adolfs n. 35 och K. Carl XIII» n. 32. - 
K. Mk. o. B-n i silfver. Hr Oldenburgs saml. i brons. 

67. 

Ats. Densamma som till n. 23. 

Frans. IUVAT INDULGERE LABORI. Vasaordens- 
tecknet en vase inom en oval ram, med inskrift på ra- 
men : gustap. den. TREDiB. itisTiKTARE. MDccLxxii. Vid ned ra kan- 
ten: D. 29. MAII. 

Diam. 10 1 /» lin. (7 l / 2 storl.). Frånsidan är densamma som 
till K. Gustaf IILs n. 14. — K. Mk. i silfver. f) För berömlig qvinlig spinnslöjd. 

Jfr Konung Adolf Fredrik, n. 56. 

68. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NÖRRIGES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nedanför: l. g. * Denna frånsida bar äfven blifvit sammanpräglad med åtsidan till n. 
49, ehuru denna bar Latinsk inskrift (B-n, De Geers saml. i silfver: Upsal* 
Univers., Hr Wedbergs saml. i tenn). CARL XIV JOHAN. 361 

Frans. TIL. HEDER. FÖR. DEN. QVINNA. SOM. FINT. OCH. 
SNÅLT. KAN. SPINNA, på ett band. En bondflicka sittande 
vid sin spinnrock i en sparrstuga. I afskärn: noi. 

Diam. 10V 2 lin. (7V 2 storl.). Åtsidan tillhör egentligen n. 
82 eller 98. Frånsidan är densamma som till K. Adolf Fred- 
riks n. 56. St. på K. Myntet. — K. Mk. i silfver med årtalet 
å frånsidan nära utmejsladt; Hr Oiden burgs saml. dylik i silf- 
ver, båda med tapp för ögla i öfra kanten. g) För nitfull undervisning i ylftiad. 

69. 

Ats. Densamma som till n. 68. 

Från 8. Inristad skrift: För ffltfuU Undenrisning 
i Vä/nad. på 5 rader. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). En sådan belöningsmedalj fanns i 
Grosshandlaren Johan Scnarps samling, som såldes på auktion 
i Stockholm år 1851. Konungens enskilda som minnesgåfra eller be- 
löning utdelade medaljera 

Konung Carl Johan lät för egen räkning prägla me- 
daljer, dem han utdelade i guld eller silfver som minnes- 
gåfva och som aktnings- etter tacksamhetsbevis. Derjemte 
har han äfven, efter K. Carl XIlLs exempel, låtit för 
tjenare vid kongl. hofvet prägla särskilda medaljer som 
belöning för långvarig och trogen tjenst. 

70. 

o p 

Ats. Densamma som till n. 31. 

Frans. FOLKETS KÅRLEK MIN BELÖNING (Konungens 
valspråk) inom en krans af hälften lager, hälften eklöf. * 

* Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 52 finnes i Banken 
i silfver. Samman präglingen har troligtvis skett af misstag. 362 CABL XIV JOHAN. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Frånsidan torde vara graverad i 
Stockholm. St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

71. 

Åts. CABL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., i inilitär-uniform med styf, 
slät krage och epauletter, Serafimer ordens band öfver 
axeln och Carl XIII.s orden om halsen. — Nedanför: 

BABBE F. 

Frans. FOLKETS KARLEK MIN BELÖNING inom en 
krans af hälften lager, hälften eklöf. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Atsidan graverad af Jacques 
Jean Barre i Paris, att sammanpräglas med en bild af Kron- 
prinsen Oscar. Frånsidan är sannolikt graverad i Stockholm. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

71. a. 

Dylik; men åtsidan af omarbetad stamp utan gra- 
vörens namn. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). St. på K. Myntet. — Hr Olden- 
burgs saml. i brons. 

72. 

Ats. Densamma som till n. 68. 

Frans. AF K. CARL XIV JOHAN TILL ANDERS LÖF- 
GREN FÖR 39 ÅRS TROGEN TIENST VID KÖNGL. HOFVET 
i 5 rader. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af L. Grandel år 1825. St. 
på K. Myntet. — Löfgren var Kammarvaktmästare hos Ko- 
nungen. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

73. 

Ats. Densamma som till n. 53. 

Frans. GIFVEN AF KONUNG CABL XIV JOHAN TILL 
JEAN BARTHELEMY DOTTA FÖR 33 ÅRS TROGEN TJENST 
SÅSOM KAMMARTJENARE 1843 i 11 rader. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.)- Grav. af L. P. Lundgren. St- 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. CARL XIV JOHAN. 363 

74. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nederst: l. p. lundgben f. 

Frans. GIFVEN AP KONUNG CARL XIV JOHAN TILL 
CARL P. LINDEQVIST FÖR 30 ÅRS TROGEN TJENST 1843 
på 9 rader. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — Lindeqvist var Kammartjenare med Hof- 
qvartermästares titel. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

75. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORR. KO- 
XCNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. 

Frans. GIFVEN AF KONUNG CARL XIV JOHAN TILL 
CARL P. LINDEQVIST FÖR 30 ÅRS TROGEN TJENST 1843 
på 9 rader. 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren, förmod- 
ligen på mottagarens egen bekostnad, att bäras i stället för 
den större. — K. Mk. i silfver. Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds 
belöningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Landtbrnks Akademien. 

Om K. Landtbruks Akademiens stiftelse se K. Carl XIII, 
n. 36. Kronprinsen Carl Johans befattning som "Styres- 
man" i denna på hans förslag stiftade Akademi gaf an- 
ledning att hans bild i stället för Konungens anbragtes 
på Akademiens jetton, bestämd att utdelas till Ledamöterna 
vid Akademiens sammankomster. Sedan han som Konung 
blifvit Akademiens Beskyddare, utbyttes den äldre dt- 
sidan mot en ny med ändrad titel. 364 CARL XIV JOHAN. 

76. 

Åts. CARL JOHAN S. B. KRONPRINS K. LANDTB. ACAD. 
STYRESMAN. Bröstbilden, h. s., med mantel veck som 
på n. 21. — Under bröstkanten: l. g. 

Frans. STUNDANDE SKÖRDAR MÖDORNAS LÖN. En 
man som med ett par oxar plöjer ett fält. I förgrun- 
den en samling af hoplagda stora från faltet undan- 
röjda stenar. I bakgrunden planteringar och låga bergs- 
kullar. 

Diam. 11 — IIV2 lin- (8:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. 

få K. Myntet; båda hafva blifvit omgjorda. Började präglas 
813. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

77. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. NORR. G. OCH V. KONUNG 
LANDTB. ACADEMIENS BESKYDDARE. Bröstbilden, h. s., 
med mantelveck som på n. 21. 

Frans. Densamma som till n. 76. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af L. Grandel 1822. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

77. a. 

Åts. CARL XIV JOH. SV. N. G. OCH V. KONU^ 
LANDTB. ACAa BESKYDDARE. Bröstbilden, h. s., m*d 
mantelveck som på n. 21. — Nederst: lpl. 

Frans. Inskrift och figurer som på n. 76; xt*» e 
stenarne i förgrunden betydligt mindre. 

Diam. 10 ! / 2 lin- (7 l li storl.). Sålunda omgraverad år 182 
L. P. Lundgren och präglad i ring, således med 9lät k: 
St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) 1 silfver. b) Kongl. Krigs Vetenskaps Akademien. 

Det dr 1796 stiftade Svenska Krigsmanna Sällskapen 
erhöll dr 1804 namnet: "Kongl. Krigs Vetenskaps Akade- 
mien". Dess "ändamdl är att söka fullkomna alla delar a^ CABL XIV JOHAN. 365 

krigsvetenskapen titt lands och sjös genom samlande af 
nyttiga upptäckter, rön och tankar, som tjena att utveckla 
och bestämma dess grundsatser, samt att genom Akade- 
miens tryckta Handlingar meddela de allmänt nyttiga skrif- 
ter eller uppgifter, som af skicklige män i eller utom Aka- 
demien utarbetas och inlemnas" Dess inländska ledamöter 
äro nu delade i två klasser. Antalet af utländska leda- 
möter är obestämdt. Akademien uppgifver årligen täflings- 
ämnen samt utdelar större och mindre prismedaljer. 

78. 

Åts. CAEOLUS XIV JOHANNES KEX SVECIAE ET NOR- 
VEGIAE. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 
21. — Nedanför: l. lundgren. 

Frans. INGENIO ET FORTITUDINE. Minerva i rust- 
ning (Minerva beilat rix) står, med spjut i högra han- 
den, hvilande den venstra på roedusaskölden, trampande 
på Krigsgudens svärd och Neptuni treudd. I af skarn.: 

REG. ACAD. SCIENT. MILIT. SVEC. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

(>å K. Myntet. Började präglas år 1827 och begagnas fört- 
ärande som Akademiens större prismedalj. — K. Mk. o. B-n 
i silfver. 

79. 

Lik n. 78, men mindre. Nedanför bröstbilden på 
åts i dan: l.p.l. 

Diam. 11 Va lin. (8:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Denna mindre prismedalj började präglas år 
1829. — K. Mk. o. B-n i silfver. c) Kongl. Sundhets Colleglum. 

Jfr Konung Carl XIII, n. 38. 
80. 

Åts. CARL XLV JOHAN SVERIGES NORRIGES G. OCH 
V. KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som 
på n. 21. — Nedanför: krumkrie. 366 CARL XIV JOHAN. 

Frans. FÖR BEFRÄMIAD VACCINATION inom en gles 
eklöfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:e . storl.). Grav. af M. Prumerie. Från- 
sidan är densamma som till K. Carl XIII:s n. 38. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

\ 81. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES NORRIGES G. OCH 
V. KONUNG. Bröstbilden, h. s., med man tel ve c k som 
på n. 21. — Nedanför: l.p.l. 

Frans. FÖR BEFRÄMJAD VACCINATION inom en tä- 
tare eklöfskrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren och 
präglad i ring, således med slät kant; bättre arbetad ån den 
föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. d) Allmänna Barnhus Direktion. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 119 och GuBtaf IV Adolf, n. 41. 

82. 

o 

Ats. Densamma som till n. 68. 

« 

Frans. FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN inom 
en blomsterkrans. 

Diam. 10 1 /* lin. (l l / 2 storl.). Frånsidan är densamma som 
till K. Gustaf III:s n. 119 och K. Gustaf IV Adolfs n. 41. - 
B-n i silfver. e) Göta Kanal Bolags Direktion. 

Jfr n. 32 och K. Carl XIII, n. 40. 

83. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. NORR. G. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: m. frumkrie. CARL XIV JOHAN. 367 

Frans. FÖR WEBKSAMT BITRÄDE TILL HAFVENS 
FÖRENING på 4 rader. I afskftrn.: gifven af götha canal 

BOLAG. 

Diam. 14% lin. (12:e storl.). Åtsidan grav. af M. Framerie. 
Frånsidan, ursprungligen densamma som till K. Carl XIII:s n. 
40, har blifvit omgraverad med någon skilnad i bokstäfvemas 
storlek. St., två till hvardera sidan, nu förvarade på K. Myn- 
tet, skänktes af bolagets Direktion d. 12 April 1821 till Ban- 
kens myntkabinett. — K. Mk. o. B-n i silfver. f) Bruks Societeten genom dess Fallmäktige 1 

Jernkontoret. 

Om Jernkontorets stiftelse se K. Fredrik, n. 66. Den 
hc£*r under n. 84 upptagna medaljen utdelas som heders- 
teclcen och belöning till förtjente gruf-, hytte- och bruks- 
whetare, någon gång äfven till bruksegare, som på något 
utmärkt sätt främjat bergshandteringen. Bärs i kedja 
P& bröstet. 

84. 

Ats. Utan omskrift. En rykande masugn och vid 
andra sidan på ett berg en grufstuga med uppfordrings- 
tunna hängande på sin kedja. Mellan dessa ligga på 
marken en blåsbälg med kedja, ett städ i sin kubb, en 
grof tång, en skaftad stångjernshammare och en mer- 
fcuriistaf. öfverst ses jernmärket (o 71 ) i strålar. I af- 
s k&m.: mdcccxxii. 

* Frans. FÖR FLIT OCH SKICKLIGHET I BERGSMANNA 
Y **KEN i 6 rader. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). . Grav. af L. P. Lundgren. St. 
P& K. Myntet. Började präglas 1822. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 

85. 

Lik n. 84; men mindre. 

Diam. 6 ! /j lin. (3:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Från- 
sidans st. på K. Myntet. Slagen förmodligen genom någon 
enskild persons försorg. — K. Mk. i silfver. 368 CARL XIV JOHAN. 

85. a. 

* 

Åts. FÖR FLIT OCH SKICKLIGHET I BERGSMANNA 
YRKEN som på frånsidan af n. 85, men med något 
större bokstäfver. * 

Frånsidan slät. 

Diam. 6 ! / 2 lin. (3:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. g) Kongl. Patriotiska Sällskapet " 

Jfr Konung Gustaf III, n. 120, 121 och Gustaf IV Adolf n. 42. 

86. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES NORRIG. G. 0. V. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som pa 
n. 21. — Under bröstkanten: C. 

Frans. Kt SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af indu- 
striens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, 
merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett 
städ i sin kubb). Vid sidan solen uppgående bak om 
ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärnin- 
gen tom. 

Diam. 12 lin. (9:e storl). Grav. af G. A. Enegren 1824. - 
Frånsidan skiljer sig från den under de föregående Konungar- 
nes tid begagnade nufvudsakligen derigenom att afskärningen 
är tom. — IL Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. * Denna åtsida har, förmodligen genom godtycke af någon arbetare pi 
K. Myntet, blifvit sammanpräglad med bildsidan till något K. Carl Johans 
mynt. (K. Mk. o. Hr Oldenburgs saml. i brons). 

** År 1830 gillade K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien ett 
förslag till K. Patriotiska Sällskapets belöningspenning för qvinspersoner, si 
lydande: »Ett kors med en deröfver flätad eklöfskrans, med inskrift å ena 

sidan: AF K. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET; å andra sidan; TILL FOR 

med tomrum för ingravering af namnet, samt gåfvans anledning. — I Hr Wed* 
bergs samling förvaras en oval, 11 lin. hög si lfverpl åtta med ingraverad skrift, 
på ena sidan: Kongl Patriotiska Sällskapet; på den andra: Christina Jattt- 
dotter för trogen tjenst. Öftrer plattan är en bandros med nedhängande ändtr 
och i öfra kanten en ögla. CARL XIV JOHAN. 369 

86. a. 

Frånsidan af n. 86 begagnad som åtsida, med slät 
frånsida för ingravering af den belönades namn. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). — Upsala Univers. i silfver. h) Kongl. Sällskapet Pro Patria. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 122; Gustaf IV Adolf, n. 43; Carl XIII, n. 42. 

87. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. NORR. G. OCH V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: m. frumerix: 

Frans. FÖR MEDBORGERLIGA DYGDER inom en ek- 
löfskrans. Vid nedra kanten: af kongl. sällskapet pro 
patria. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K, Myntet. Började präglas 1828. — K. Mk. och B-n i silfver. 

88. 

o 

Ats. Densamma som till n. 87. 

Frans. FÖR TROHET OCH FLIT inom en krans af 
blandade eklöf och sädesax. Vid nedra kanten: af kongl. 

8ÄLL8KAPET PRO PATRIA. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1828. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

89. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. NORR. G. OCH VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nedanför: m. r. 

Frans. Inskrift och krans som på n. 88. 

Diam. 11V 2 lin. ' (8:e storl.). Grav. af M. Frumerie 1828. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 24 370 CARL XIV JOHAN. i) Kongl. Hushållnings Sällskap. 

Jfr K. Gustaf IV Adolf, n. 44, 45; Carl XIII, n. 43, 44. 

90. 

Åts. CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. — Nedanför: *l. grandel. 

Frans. Siat, med ingraverad skrift: För idoghet 
af Jemtlands Läns Kongl. Hushålln. Sällskap.'* 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Åtsidan grav. af L. Grandel, som 
det tycks, särskildt för denna belöningspenning, till hvars präg- 
ling erhölls E. Maj:ts tillstånd d. 15 Dec. 1818. Sällskapet 
stiftades år 1817; dess stadgar erhöllo kongl. stadfastelse d. 
30 Juli 1821. — Hr Oldenburgs saml. i silfver. B-n o. Up- 
sala Univers. ega åtsidan med slät frånsida utan ingraverad 
skrift, med tapp i öfra kanten för bildandet af ögla. Hr Wed- 
bergs saml. åtsidan i tenn. 

91. 

Åts. CARL JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES KRON- 
PRINS. Bröstbilden, h. s., i mantel veck uppfästa genom 
ett rundt smycke öfver axeln. — Vid nedra kanten: 

M. FBUMEBIE. 

Fr&ns. FÖR OMTANKA OCH IDOGHET AF UPSALA 
LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLLSKAP inom en oliv- 
krans. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af M. Prumerie 1814. St 
på K. Myntet. — Kronprinsens befattning som K. Landtbruks 
Akademiens »Styresman» har förmodligen gifvit anledning att 

}>å Sällskapets belöningspenning anbringa hans bild i stället 
or Konungens. Sällskapet stiftades år 1813. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i guld. 

92. 

o 

Ats. Densamma som till n. 68. 
Frans. Densamma som till n. 91. * En anteckning af D. Q. Nescher omnämner en Linköpings Läns K. 
Hushållnings Sällskaps belöningspenning af år 1818 med frånsidan blank för 
namnets inristning. Möjligtvis har den varit af samma beskaffenhet som n. 90. CARL :XIV JOHAN. ,371 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Måhända har Hushållnings Säll- 
skapet äfven efter år 1818 fortfarande utdelat den ursprungliga 
belöningspenningen med Carl Johans titel som Kronprins. I 
sådan händelse Tår man antaga, att den gamla frånsidans sam- 
manpragling med åtsidan af n. 68 tillkommit genom mynt- 
arbetarnes godtycke eller misstag. — Hr Wedbergs o. Hr 01- 
deoburgs saml. i brons. 

93. 

Åts. CABL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES, 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på 
n. 21. 

Frans. AP WESTMANLANDS KL. HUSHÅLLN. SÄLL- 
SKAP TILL FÖR med tomt rum för att ingravera 
den belönades namn och anledningen till gåfvan, — allt 
inom en eklöfskrans. 

Diam. 12 l / 2 lin. (10:e storl.). Grav. förmodligen af M. Pru- 

merie. St. på K. Myntet. — Förslaget till denna medalj gilla- 

\ des af K. \ ltterhets Historie och Antiqvitets Akademien 1822, 

i men någon prägling lär icke hafva skett förr än 1827. Säll- 

\ skåpet stiftades 1813. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

i 

% 93. a. 

o 

Ats. Densamma som till n. 93. 

Fr åns. AF WESTMANLANDS KONGL. HUSHÅLLNINGS- 
| SÄLLSKAP TILL med tomt rum för namnets ingravering, 
— allt inom en yppigare eklöfskrans. 

Kam. 12 1 /» lin. (10:e storl.). Frånsidans stamp grav. af Lea 
AMborn 1871. St. på K. Myntet. — Utdelas fortfarande med 
den ursprungliga åtsidan. — K. Mk. o. B-n i silfver. b) Patriotiska Föreningen för Sveriges häst- 
kultur. 

-^o reningen stiftades i början af år 1830 och dess stad- 
cintogos d. 23 April samma år. För att hunna be- 
prisbelöningar dels vid kapplöpningar, dels åt per- 372. CAEL XIV JOHAN. 

söner, som på ett framstående sätt främjat hästkulturen, 
samlades genom subskription en fond, med förbindelse för 
subskribenten att endast årligen erlägga fem procents ränta 
på det kapitalbelopp han tecknat. 

94. 

Åts. AF PATRIOTISKA FÖRENINGEN FÖR SVERIGES 
HÄSTCULTUR STIFTAD UNDER KONUNG CARL XIV JOHANS 
Xn REG. ÅR på 8 rader. 

Frans. FÖR NITISKA BEMÖDANDEN TILL HÄSTCCL- 
TURENS BEFRÄMJANDE på 5 rader. 

Diam. 16% lin. (U\< 2 storl.). Slagen år 1833. St. på K. 
Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

95. 

♦ 
o 

Ats. Lika inskrift som på n. 94. 

Frans. PRIS-JETON VID KAPPLÖPNINGAR på 3 rader. 

Diam. 10 l L lin. (7 l / 2 storl.). Slagen år- 1833. St. på K. 
Myntet. — K. Mk. o. S-n i silfver. 1) Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion. 

Jfr K. Carl XIII } n. 45. Kongl. Maj:t lemnade d. 22 
April 1819 tillåtelse för Brandförsäkrings verkets Direk- 
tion att hos Kongl. Maj: t anmäla "sådane personer, som 
genom särdeles mod och oförtrutenhet vid eldsvådor kunna 
göra sig af någon utmärkt belöning förtjente 7 då 'Kongl 
Maj:t vill för hvarje särskildt fall prof va om samma per- 
son må belönas med en af Direktionen bekostad jetton i 
guld försedd med Konungens bild f att bäras på bröstet i 
eldrödt bandy 

96. 

Åts. ALMÄNNA BRANDFÖRSÄKRINGS DIKECTION. En 
krönt glob delad, i öfra faltet Sveriges tre kronor, i CARL XIV JOHAN. 373 

det nedra en fenix med uppslagna vingar stående i ett 
brinnande bål. Bak om globen två nedvända, rykande 
facklor satta i kors. 

Frans. FÖR MEDBORGLIGT NIT. Fältet tomt för 
ingravering af den belönades namn och anledningen till 
gåfvan. ' 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af C. Enhörning 1818. 
Fräns. st. på K. Myntet. Åtsidan är densamma som till K. 
Carl XlILs n. 45. I stället för ordet »medborgligt» står i 
K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens förslag: 
»medborgerligt.!) — K. Mk. o. B-n i silfver. Upsala Univers. 
i tenn. 

* 97. 

Åts. ALLMÄNNA BRANDFÖRSÄKRINGS DIRECTION. 
Den krönta globen m. m. som på n. 96. 

Frans. FÖR MEDBORGLIGT NIT. Faltet tomt för 
ingravering af namn m. m. 

Diam. 10— 10V 2# Kn. (7— 7 l / 2 storl.). St. på K. Myntet. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

98. 

Ats. Densamma som till n. 68. 

Frans. FÖR MEDBORGLIGT NIT. En krönt glob på 
två nedvända facklor m. m. som på åtsidan af n. 96. 

Diam. 11 — 11 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af L. Grandel. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1820. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

99. 

Ats. Densamma som till n. 24. 

Frans. FÖR MEDBORGLIGT NIT. Globen m. m. som 
på n. 96. Kring kanten en tågrand. 

Diam. 6 1 /* lin. (3:e storl.). Slagen af någon enskild person, 
att bäras via mindre högtidliga tillfällen i stället för den större, 
för hvilket ändamål man föga lämpligt begagnat a en åtsida med 
Latinsk inskrift. — K. Mk., Hr Wedbergs saml. i brons. Up- 
sala Univer8., Hr Oldenburgs saml. i silfver. 374 CARL XIV JOHAN. m) Vexiö stads belöningsmedalj för biträde vid 
släckning af vådelden den 19 Februari 1838. 

^ En häftig eldsvåda utbröt i Vexiö under den talrikt be- 
sökta Sigfridsmässo-marknaden och lade största delen af 
staden i aska. Medaljen lemnades dt personer, som visat 
rådighet och nit vid släckningen, att bäras i svart band 
med röda kanter. 

100. 

Åts. AP WEXIÖ STAD vid nedra kanten. Ett stort 
W under en öppen krona (stadens vapen) på en glob; 
öfver globen en murkrona och bak om densamma två 
nedvända, rykande facklor. 

Frans. FÖR BERÖMLIGT FÖRHÅLLANDE DEN 1 9 FEBR 
1838 inom en eklöfskrans. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. 1838 af L. P. Lundgren. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) i silfver. n) Direktion öfver Hillska skolan på Barnängen 

i Stockholm. 

Skolan organiserades 1829 af ett aktiesällskap , med 
Häradshöfdingen Grefve David Frölich i spetsen, efter 
Hillska uppfostrings methoden, använd vid Hazelwood och 
Bruce-Castle-skolorna i England. Andamålet var att be- 
reda en "liberal, humanistisk och moralisk bildning. n I af- 
seende på anordningen utgick man från följande egen- 
domliga grundsatser: "Ju större del af lagstiftnings och 
domare befattningarne åläggas gossarne, desto fullkomligare 
blir systemet" samt: "I en skola eller ett nyskapadt sam- 
hälle, der ett rättssystem mera fullkomligt kan utvecklas 
och bibehållas, der kan penningen i alla afseenden vara 
en måttstock" Enligt sistnämnda grundsats skulle belö- 
ningar for gossarnes arbete å fritimmar, för deras tjenste- CABL XIV JOHAN. 375 

befattningar i , skolan ro. ro., lika som en mängd plikter, 
föreskrifna i en ' vidlyftig straff balk, erläggas i jettoner 
och marker af olika värde. * Efter åtskilligt experimente- . 
rande upplöstes skolan dr 1846. 

101. 

Åts. FÖB FLIT — •— Nedanför i en böjd rad: 
hillska skolan in o ra en öppen lagerkrans, öfverst en 
stjerna. 

Frans. Utan inskrift. En öppen eklöfskrans. öf- 
verst en stjerna. 

Diam. lO 1 /* lin. (7 l / 2 storl.). Frånsidans st. på K. Myntet. 
— B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 102. 

Åts. FÖB UTMÅBKTFLIT — »— hillska skolan inom 
en lagerkrans m. m. som på n. 101. 

Frans. Densamma som till n. 101. 

Diam. 10Y 2 lin. (7 l / 2 storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

103. 

Åts. FÖB FLIT OCH UPPFÖBANDE — •— hillska 
skolan. I öfrigt som på n. 101. 

Frans. Densamma som till n. 101. 

Diam. IOV2 l* n - (^ l A storl.). St. på K. Myntet. Började 
präglas 1832. — K. Mk. o. B-n i silfver. * Till belöningar och plikter användes marker eller polletter med ut- 
satta siffertal, hvarigenom ynglingarnes sjelfpröfning inskränktes till en sim- 
pel additionsräkning. I Kongl. Myntkabinettet förvaras dylika marker af 
följande utseende: 

1. TRÖTTNA ICKE i 2 rader) (B ARNÅNGEN 1830. I midten: 6. — 
Rosformig, 57* lin. i diam. Tenn. 

2. LYCKLIGT BEMÖDANDE) (Frans, som på n. 1, men i midten: 10. 
— Diam. 5 lin. Tenn. 

3. TÅFLAN OCH HOPP på 3 rader) (Frans, som på n. 1; men i midten: 
50. — Rosformig 6 Vi lin. i diam. Tenn. 

4. FLIT OCH GODA SEDER på 4 rader) (Frans, som på n. 1; men i 
midten: 100. — Diam. 6V 2 Un. Tenn. 376 CARL XIV JOHAN. 

104. 

Åts. FÖR HEDRANDE UPPFÖRANDE — •— hillska 
skolan. I Ofrigt som på n. 101. 

Frans. Densamma som till n. 101. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7 1 /* storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

Iff5. 

Åts. FÖR UTMÄRKT FLIT OCH HEDRANDE UPPFÖ- 
RANDE — •— HILLSKA SKOLAN. I öfrigt SOnTpå D. 101. 

Frans. Densamma som till n. 101. 

Diam. lO 1 /* lin. (7V 2 storl.). St. på K. Myntet. Började 
präglas 1841. — K. Mk. o. B-n i silfver. o) Christianstads Skyttsällskap. 

Sällskapet stiftades 1831. Dess stadgar och jagtbalk 
trycktes 1833. Penningen utdelades som skottpris vid skjut- 
öfningar. 

106. 

Åts. CHRISTIANSTADS SKYTT SÄLLSKAP 1831. En 
falk, med fjäderprydd hufva och band om foten, sitter 
på en pinne. 

Frånsidan slät för ingravering af årtal, den belö- 
nades namn och prisets beskaffenhet. 

Diam. 10% lin. (7 l / 2 storl.). — K. Mk. i silfver. p) Sällskapet De fattigas vänner. 

Sällskapet stiftades i Stockholm till minne af Prins Carls 
födelse d. 3 Maj 1826 och har titt ändamål i främsta 
rummet att lemna vård åt fattiga barn } samt i öfrigt hjelpa CARL XIV JOHAN. 377 

nödlidande personer inom hufvudstaden. Penningen bärs 
af Sällskapets ledamöter i grönt band med bruna "kanter 
vid sammankomsterna. 

107. 

Ensidig. DE FATTIGAS VÄNNER ut efter nedra kan- 
ten, öfverst ett moln, ur hvilket solstrålar frambryta. 
Der under en krycka lagd öfver en upp- och nedvänd 
hatt. Under denna: 18J26. 

Oval, 8 lin. hög (5:e storl.). Brakteatformigt afpräglad. — 
— Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i siltver med ögla i 
öfra kanten. q) Okftqdt Sällskap. * 

108. 

Åts. I: G: 0: på släta fältet. 

Frans. DEN XXIX MABTII MDCCCXXH. på två rader. 
Kring kanten på båda sidor en strierad rand. 

Diam. l 1 /^ lin. (472 storl.). Det är obekant huruvida den 
29 Mars har afseende på Konung Gustaf 111:8 trettio år förut 
inträffade dödsdag. — BB. — Hr Wedbergs saml. i silfver 
med ögla och ring, i hvilken är fastadt ett ljusblått sidenband 
med hvita kanter. * I Kongl. Myntkabinettet förvaras en liten penning, hvars historia och 
bestämmelse nn är obekant. Ehuru den troligtvis icke blifvit slagen för nå- 
got »Sällskap», må dock dess beskrifning här intagas. 

Åts. CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. Bröstbilden, 
h. 8., med man tel veck som på n. 21. 

Frans. MINNE AF I. A. på 3 rader. 

Diam. 6 x / 2 lin. (3:e storl.). — K. Mk. i platina. 378 CABL XIV JOHAN. Ensidiga minnespenningar med Carl Johans bild.* 

109. 

CAKL JOHAN SVEMGES KEON-PRINS. Bröstbilden, 
h. s., lagerkransad, i militäruniform med styf, brode- 
rad krage och ordensband, allt inom en oval perlring. 

Brakteatformigt afpräglad på en aflång åttkantig platta, 7 l /j 
lin. hög, 6 lin. bred (4 l / 2 storl.). Grav. år 1813 af C. En- 
hörning. Var måhända ämnad att präglas tillsamman med 
Arfprinsen Oscars bild graverad på en dylik platta, eller ock 
att infattas i en ring eller annat smycke. — K. Mk., B-n, Up- 
sala Univers., Hrr Hjertbergs saml. i silfver. Hr Wedbergs 
saml. i guld. Hr Oldenburgs saml. i guld med kanten bort- 
klippt intill perlringen. 

110. 

CABL JOHAN SVERIGES KRON-PRINS. Bröstbilden, 
h. s., lagerkransad, i harnesk, med broderad styf uni- 
formskrage och ordensband. — Nedanför: m. frumebie — 
allt inom en rand af ett vridet band. 

Oval, 13 lin hög (10:e storl.). Grav. af M. Prumerie. — 
BB» — Upsala Univers. brakteat-afprägling i silfver. 

111. 

CARL JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES KRON-PRINS. 
Bröstbilden, h. s., med veck hopfästa genom en rund 
knapp öfver axeln. Nedanför äro två lagerqvistar satta 
i kors. — Under bröstkanten : frumebie. ** 

Diam. 13 l / 2 lin. (ll:e storl.). Grav. af M. Frumerie efter 
år 1814, men icke använd till någon minnespenning. — K. 
Mk., Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i silfver. Hrr Hjert- 
bergs saml. i silfver med borradt hål i kanten och deri en ring. * Det är både möjligt och troligt att flera andra afpräglingar af icke 
vidare begagnad stamp med Konungens bild kunna finnas. Författaren har 
endast upptagit dem han sjelf sett. 

** I Hr Oldenburgs samling förvaras en dylik i tenn, men utan lager 
qvistar under bilden, förmodligen ett aftryck taget innan stampens graveriflg 
blifvit fullbordad. r 

I CARL XIV JOHAN. 379 

112. 

CAROLUS. XIV. IOHÅNNES. REX SVECLAE. ET. NORVEGIAE. 
bröstbilden framvänd, méd hufvudet vridet åt höger, 
i kask prydd med ett lejon, en sfinx och fladdrande 
hjelmbuske, fjällpansar med ett medusahufvud på brö- 
stet, mantelveck uppfästa genom ett rundt smycke på 
bögra axeln. Venstra sidan betäckes af öfra delen af 
en rund, antikt ornerad sköld, på hvilken ses en ka- 
valleristrid. På ramen kring sköldens midtrosett: lbipzig. 
— Utanför denna ram: t. liung. — Kanten omsluten af 
en bred ram. 

Diam. 31 l / 2 — 34 lin. (öfver 26:e storl.). Grav. af T. Ljung, 
som d. 16 Aug. 1826 hos K. Vitterhets Historie och Antiqvi- 
tetfi Akademien anhöll att få låta afprägla »ett af honom gra- 
veradt portratt af Konungen.» Akademien ansåg sig icke kunna 
härmed taga befattning. Sedan Hr Oldenburg händelsevis blif- 
vit egare af stampen, gafs tillåtelse till dess afprägling år 1872. 
* — ■ KT Mk. o. B-n brakteat-afprägling i silfver. 

113. 

CHARLES JEAN JULES ROI DE SUÉDE. Bröstbilden, 
v * s., i uniform med ranka af lager kring den styfva 
* r ^gen, epauletter, Serafimer ordens krachan på bröstet, 
C*"**T XIILs orden om halsen och ett mindre kors. — 
'ict nedra kanten: möbel fils f. 

Diam. 22V 2 lin. (21 V* storl.). Grav. af Morel d. yngre i 
"x*nkrike, måhända i ändamål att sammanpräglas med en annan 
a "tamp med Kronprinsen Oscars bild af samme gravör. Det 
felaktiga namnet föranledde sannolikt stampens förkastande. 
" RR. — Hr Oldenburgs saral. brakteat-afprägling i koppar, 
^örgyld. 

113. a. 

Lik n. 113, men gravörens namn morel f. står un- 
der armen. 

Diam. 22V a !»■ ( 2 * Va »torl.). — RE. — Hr Wedbergs saml. 
brakteat-afprägling i förgyld koppar. 

114. 

CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., lagerkransad, i harnesk och brämade 380 CARL XIV JOHAN. 

mantelveck uppdragna och hopfästa genom ett rundt 
smycke öfver axeln, som betäckes af ornerade ribbor. 
— Nedanför: m. fbumbbie. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af M. Frumerie, sannolikt 
i afsigt att sammanpräglas med en lika etor åtsida med Kron- 
prinsen Oscars bild, utförd af samma gravör. — Upsala Uni- 
vers., Hr Oldenburgs saml. brakteat-afprägling i silfver. 

115. 

CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORR. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., i mantelveck uppdragna och fästa 
genom en rund knapp pji bröstets venstra sida. — Ne- 
danför: c. H. B. 

Diam. 18 l / 2 lin. (18:e storl.). Grav. af Carl Henr. Beurling, 
men aldrig använd. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n 
brakteat-afprägling i silfver. 

116. 

(!ARL XIV JOH. SVER. OCH NORR. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., med mantelveck som pä n. 21. — Nedan- 
för: c. H. B. 

Diam. 17 l / 2 lin. (16:e storl.). Grav. af samme Beurling, men 
icke använd. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n brakteat- 
afprägling i silfver. 

117. 

CARL XIV IOHAN SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nedanför: c. troselius. 

Diam. 17*/^ lin. (16:e storl.). Grav. af guldsmeden C. Tro- 
selius, men icke använd. — Hr Wedbergs saml. brakteat- 
afprägling i brons. 

118. 

CAROLUS XIV IOHANNES REX SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. — 
Nederst: l. p. lundoren r. — Frånsidan slät. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren, sanno- 
likt aldrig begagnad. — B-n, Upsala Univers. i brons. CARL XIV JOHAN. 381 

119. 

Utan inskrift. Konung Carl Johans bröstbild, h. s., 
ined mantelveck som på n. 21. 

Diam. 17 1 /» lin. (16:e storl.). Utan tvifvel L. Grandels arbete. 
— Hr Oiden Durgs saml. i tenn. 

120. 

Konungens bröstbild, h. s., i harnesk, med styf, 
! broderad uniformskrage och serafimerbandet, utskuren 
efter bildens konturer. — Under armen: c». 

Höjd 9 l A lin. (6V 2 storl.). Grav. af C. Enhörning. Bilden 
tycks vara kopierad efter n. 20. — Hr Wedbergs saml. i tenn. >* 382 CARL XIV JOHAN. Konung Carl Johan och hans gemål Drottning 
Desideria samt deras ätt 

121. I 

i 

Ats. CARL. XIV. IOHAN. EUG. BERNH. DESID. BEI | 
ET. REGINA. SVECIAE. Båda bröstbilderna, h. s., för- 
enade, Körningens i mantelveck uppfästa genom en 
rund knapp på axeln, Drottningens med diadem och 
mantelveck. — Nedanför: c tbosklius. 

Frans. IOS. FRANS. OSCAR. SVERIGES. OCH. NOBRI- 
GES. KRÖN PRINS. Bröstbilden, h. s., i mantelveck upp- 
fästa genom en rund knapp på axeln. — Nedanför: 

G. TROSELIUS. 

Diam/ 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af guldsmeden C. Troselius, 
hvar8 dåliga arbete icke gjorde lycka. De båda sidorna passa 
icke väl tillsamman, då den ena har Latinsk, den andra Svensk 
inskrift. Stundom förekommer den ena eller andra sidan en- 
sam, brakteatformigt afpräglad. — K. Mk., Upsala Univers., 
Hr Oidenburgs saml. i brons. B-n i silfver. Hr Wedbergs 
saml. i tenn. Hrr Hjertbergs saml. brakteat-afpragling ensamt 
af åtsidan i silfver. K. Mk., B-n., Hr Oidenburgs saml. dylik 
afprägling af frånsidan i silfver. ' 

122. 

Ats. Konung Carl Johans bild och namn. Den- 
samma som till n. 71. 

Frans. JOSEPH FRANS OSCAR SVERIGES OCH NORM- 
GES KRÖN PRINS. Bröstbilden, h. s., i Kavalleri-gene- 
rals uniform, med serafimerbandet öfver axeln och Carl 
XIII:s orden om halsen. — Nedanför: bärris f.. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af Jaoues Jean Barre i 
Paris. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i brons. 

122. a. 
Dylik; men med åtsidan af n. 71. a. CARL XIV JOHAN. 383 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). — B-n i silfver. Hr Oldenburgs 
saml. i brons. 

123. . 

Ats. Två ovala medaljonger i rikt ornerade om- 
fattningar; i den ena Konungens bröstbild, h. 3., med 
mantel veck som på n. 21 och omskrift: cabolus xiv jo- 
hannes bbx svsciAE et nobvegiae; i den andra Drottningens 
bröstbild v. 8., med diadem och veck kring bröstkanten 
samt omskrift: Desideria begina sveciae et nobvegiae. I omfatt- 
ningen ses ofverst en qvinlig bevingad genius, som håller 
en lagerqvist öfver Konungens och en bukett af rosor 
öfver Drottningens bild. På midten, mellan båda bil- 
derna, ett lejonhufvud. Längre ned Svenska skölden 
under konglig krona, med två lejon som sköldhållare. 

Frans. Två ovala och två fyrkantiga medaljonger 
i ornerade omfattningar, innehållande: l) Kronprinsen 
Oscars och hans gemåls förenade bröstbilder, h. s., båda 
i mantelveck, Kronprinsessans med diadem; omskrift: 

OSCAR B. SV. ET NOBV. PR. SUCC. JOSEPHINA PB. SUOG. CONJ. 2) HertigaTOe8 

af Skåne och Upland förenade bröstbilder, ti. 8., med ut- 
vikta spetskragar; omskrift: cabolus b. pr. h. dux soan. • gustavus 
r. pb. h. dux upl. 3) Hertigarnes af Östergötland och Da- 
larne förenade bröstbilder, v. s., med kragar; omskrift: 

AUGUSTUS B. PB. H. DUX DALEC. * OSGAB B. PB. H. DUX. OSTBOGOTH. 4) 

Prinsessan Eugenias bröstbild, h. s., med små veck från 
venstra sidan; omskrift: eugbnia begia pbinceps. I omfatt- 
ningen, upptill, två bevingade qvinliga genier, som hålla 
den första medaljongen. I midten en liten gossefigur 
uppbarande denna medaljong; vid sidorna af fjerde me- 
daljongen två bevingade härjungfrur. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. år 1841 af L. P. Lundgren, 
för egen räkning, efter mönstret af J. J. Barres medalj öfver 
Konung Louis rhilippe och hans familj i Frankrike. St. på 
K. Myntet. Konung Carl Johan inköpte år 1842 många exem- 
plar att utdelas som minnesgåfvor. Om Prins Gustaf, Hertig 
af Upland, se n. 33. Prins Nicolaus August, Hertig af Dalarne, 
född d. 24 Aug. 1831, blef d. 16 April 1864 förmäld med 
Prinsessan Theresia Amalia Carolina Josephina Antoinetta af 
Sachsen-Altenburg, och dos i Stockholm d. 4 Mars 1873, be- 
grafven d. 13 Mars i Biddarholms kyrkan. Prinsessan Char- 384 CARL XIV JOHAN. 

lotta Eugenia Augusta Amalia Albertina &r f&d4 d. 24 April 
1830. — K. tyk. (2 ex.) o. B-n i silfver.- 124. 

Åts. CARL XIV JOHAN. OSCAK I. CARL XV. Dessa 
namn stå vid de n&rfinda Eonungarnes bröstbilder, af 
hvilka Carl Johans ar satt öfverst samt sonens och 
sonsonens nedanför. — Vid nedra kanten: l. bormann. 

Fr åns. KONUNGAR AP SVERIGE OCH NORRIGE på 
5 rader. 

* 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. 1863 af L. Bormann, me- 
tallarbetare i Stockholm. — K. Mk. f H. Maj:t Konung Oscar Ils, 
Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

125. 

Ats. Densamma som till n. 124. 

. Frans. GENS BERNADOTTIANA REGE SUECLE ET N0B- 
VEGU!. ' 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Denna först gjorda frånsida för- 
kastades i anledning af den oefterrätteliga inskriften. - — Hr 
Oldenburgs saml. i brons. % CARL XIV JOHAN. 385 Minnespenningar med Konung Carl Johans bild 
och namn präglade i eller for Norge. 

Konungens kröning i Throndhjems domkyrka 

den 7 September 1818. 

Den 1 Sept. 1818 höll Konungen sitt högtidliga intåg 
i Norges gamla kröningsstad. Vid festen i domkyrkan 
d. 7 Sept. hölls predikan af Biskopen i Throndhjems stift 
Petqr Olivarius Bugge. Kröningsakten förrättades af Bi- 
skopen i Aggerhus stift, Prokansleren vid Christiania Uni- 
versitet Fredrik Julius Bech, som jemte Norske Stats- 
ministern Peder Anker satte kronan på Konungens huf- 
vud. Regalierna, kronan, spiran, svärdet och riksäplet 
voro skänkta af Konungen. Klingan i svärdet hade till- 
hört den värja, som han bar i slaget vid Leipzig. 

12£. 

Åts. CARL XIV JOHAN SV. OG NORG. K. KRÖNET 
1818. Bröstbilden, h. s., med konglig krona och öfver 
kröningsmanteln de fyra Svenska ordenskedjorna. 

Frans. FOLKETS KJJERLIGHED MIN BELÖNNING (Ko- 
nungens valspråk) inom en krans af hälften ek och 
hälften lager. — Nederst: m. 

Diam. 9 ! /2 — 10 li n - (6 ! /2 — 7 storl.). Grav. af Middelthun på 
Kongsberg. Denna penning utkastades enligt gammalt bruk 
bland folket på stadens torg och öppna platser. — K. Mk., 
B-n, Upsala Univers. i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s 
saml. i guld. i 

127. 

Ats. Densamma som till n. 26. 

Frans. CORONATUS NIDROSIAE DIE VII SEPT. A. 
MDCCCXVIII inom en olivkrans. 

25 386 ' CARL XIV JOHAN. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm. St. på K. Myntet. — Utdelades till Norska Storthingets 
och Svenska Riksdagens deputerade, som öfvervarit kröningen, 
och bars i guldkedja om nalsen. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

128. 

. Åts. CAROLUS XIY IOHANNES D. G. SVEC. NORV. 
G. V. KEX. Bröstbilden, b. s., som på n. 26. 

Frans. CORONATUS NIDROSIAE DIE VH SEPT. A. 
MDCGCXVUI inom en olivkrans. 

i 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm. St.- på K. Myntet. — Präglad genom försorg af någon 
som erhållit den större minnespenningen, men önskat derjemte 
ega honom i mindre storlek att bäras i knapphålet. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Konungens tjugofem års regerings jubilseum 

ir 1843. 

Denna minnespenning bekostades af Throndhjems kom- 
mun, med särskildt af seende på den i Throndhjems dom- 
kyrka 25 år förut firade kröningsfesten. 

129. 

Åts. • CAROLO JOHANNI D. G. BEGI NORV. SVEC. 
GOTH. VAND. ANNO IMP. XXV. • och vid nedra kanten: 
URBS NIDAROSIA MEMOR MDCCCXLIU. Bröstbilden, h. s., 
lagerkransad, med mantelveck som på n. 21. 

Frans. • PRISCUM NIDAROSIAE DECUS REST1TUTCM • 
och vid nedra kanten: DIE VII SEPTEMBR. MDCCCXVHL 
Konungen i krona och mantel, med spira och riks- 
äpple i händerna, sitter på sin thron i Throndhjems 
domkyrka. 

Diam. 20 1 /, lin. (20y 2 storl.). Grav. af L. P. Lundgren i 
Stockholm. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung 
Oscar II:s saml. i guld. CARL XIV JOHAN. 387 

Belöningsmedaljer. 

a) For Borgerdaad. 

Denna belöningsmedalj för medborgerlig förtjenst, stif- 
tad d. 10 April 1819, utdelas på hemställan af Justitie- 
Departementet dels i guld, dels i silfver. Den bibehdUes 
fortfarande med Konung Carl Johans bild på åtsidan, 
ehuru stamparne blifvit omgjorda. Titt en början präg- 
. hdes dr 1821 100 exemplar på Kongsbergs mynt (n. 130), 
derefter år 1844 ett lika antal exemplar i Stockholm (n. 
131) och slutligen 100 exemplar år 1863 i Paris. Medal- 
jen bars ursprungligen i grönt, men sedan år 1844 i tre- 
färgadt band (rödt med en blå rand omgifven af smala 
kvita ränder i midten). 

130. 

i is. CARL XIV JOHAN, NORGES OG SVERIGES KONGE. 
höstbilden, h. s., med mantelveck hopfästa genom en 
f und knapp öfver axeln. — Under bröstkanten: m. 

Frans. FOR BORGERDAAD inom en gles eklöfskrans. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af Middelthun på Kongs- 
berg. — B. — Christiania Univers. i silfver med ögla. Up- 
*ala Univers. afgjutning i jern. 

131. 

Åts. CARL XIV JOHAN NORGES SVER. G. OG V. KONGE. 
Bröstbilden, h. s., lagerkransad, med mantelveck som 
på n. 21. 

Frans. FOR BORGERDAAD — •— inom en eklöfs- 
krans. 

Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm år 1844 att användas till utdelning i stället för den äldre, 
nigot större, n. 130. Den tredje upplagan af samma medalj, 
präglad i Paris 1863, är så nära lik den andra (n. 131) att det 
fordras uppmärksam granskning för att iakttaga skilnaden, hvil- 
ken hufvudsakligen består deri att bladen i eklöfskransen äro 
magrare i den Franska prägeln. — K. Mk. (2 ex.), B-n, Hr 
OJdenburgs saml. i silfver. 388 CARL XIV JOHAN. b) För kadetter vid afgång från läroverket. 

Denna medalj var bestämd att utdelas till de genom fT ^i 
och duglighet mest' utmärkta kadetteme vid deras afg&r^g 
från kadettskolan som officerare. Torde dock icke läne^t 
hafva blifvit använd, emedan det uppgifves att högst f^ 
exemplar äro präglade. 

132. 

Åts. CAKL XIV JOHAN, KONGE, FADER OG VEL.G.' 
RER. Bröstbilden, h. s., i mantelveck hopfasta 
nom ett rundt smycke på axeln. — Under bröstkant* 

MIDDKLTHUN. F. 

Frans. FOR UDiLERKET FL1ID OG DUELTGHED in 
en krans af hälften ek och hälften lager. 

Diam. 21 lin. (20 l /2 atorl.). Grav. af Middelthun på" *£on 
berg. — B. — Christiania o. Upsala Univers. i silfver. i c) Det Kongl. Norske Yidenskabers Selskab 

i Throndhjem. 

Ar 176*1 stiftades i Throndhjem af några framstående 
vetenskapsmän, Gunnerus, Schöning, Suhm m. fl. ett Utte- 
rärt samfund, som d. 17 Juli 1767 fick tillåtelse att kallas 
"Det Kongelige Norske Videnskdbers Selskab" Första de- 
len af Sällskapets "Skrifter" utkom redan år 1761. Ur- 
sprungliga f omfånget af Sällskapets verksamhet angifves i 
företalet med följande ord: "Vi tager imod Afliandlinger 
af Historien, dog fornemmelig Fcedernelandets Lterde, Bor- 
gerlige, Naturlige og Kirke-Historie : Ligeledes af PhilQ' 
sophien og alle dens Dele, dog i Scerdeleshed Mathematihe% 
Naturlceren og dens Anvendelse paa Lage-Konsten, Oeco- 
nomien, Dyde-Lteren og den naturlige Lcere om Gud °9 
Religionen. Grundige Afhandlinger af den aabenbar^dt 
Lcere om Gud skal og vare os kierkommen, i Besyncl**' CARL XIV JOHAN. 389 

lighed, naar saa vel disse, som hine, tagne af den natur- 
lige - Ltere om Gud, sigte til at stadfäste vor atterhelligste 
Religion og at igiendrive dem, som misbruge deres För- 
nuft i at bestride samme. Vers, saavel med, som uden 
Rim og andre artige i de smukke Videnskaber löbende 
Afhandlinger see vi og gierne, men saadant maa og virke- 
lig fortiene Navn af smukt, naar det skal bekomme Sted 
blant vört Selskabs Skrifter. Vi for sky de end ikke den 
Borgerlige og offentlige LovkyndighecT m. m. "Dog kunde 
vi ikke negte, at vi jo i Besynderlighed önskede at vore 
Landsmcend vilde arbeide udi Oeconomien og den naturlige 
Historie og insende til Selskabet deres Thermometriske og 
Barometriske Observationer , samt hvad de etters kunde 
vide og erfare til Oplysning i Henseende til Naturens 
Rige: Men paa det at man herudi kunde vmre des lykke- / 
ligere, ordentligere og tydeligere, saa var det meget önske- 
ligt, at man giorde sig vel bekiendt Linn<ei Floram, saa 
velsom og Faunam Svecicam, og fomemmelig hans Systema 
Naturee, det nyeste eller tiende Oplag? 

133. 

Åts. CARL XIV JOHAN NORGES SVER. G. OG V. 
KONGE. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 
21. — Nedanför: lundgrek f. 

Frans. AGTELSES TEGN,FRA DET KGL. NORSKE VI- 
DENSKABERS SELSKAB. En bisvärm flygande till flustret 
på en bikupa, på hvars fot ses Norges vapen, lejonet 
med yxan. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. 
i silfver. 

134. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES NORVEG. ET SVEC. 
REX. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 21. 
— Nedanför: lundgrkn f. 

Frans. REGI A SCIENTIARUM SOCIETAS NIDAROSIEN- 
SIS. En bisvärm flygande till sin kupa m. m. som 
på n. 133. 390 CARL XIV JOHAN. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Sto* 
holm. — R. — Upsala Univers., Hr Oldenburgs saml. i a 
ver. Hr Wedbergs saml. i brons. 

135. 

Åts. CAROLUS XIV JOHANNES NORVEG. ET Sr 
REX. Bröstbilden, h. s., med mantelveck som på n. 
— Nedanför: l. p. l. 

Från 8. J2MULA LAURI. En gran, vid hvars 
ligger det Norska lejonet med sin yxa. 

Diam. 10 l / 2 lin. H x l^ storl.). Grav. af L. P. Lundg*^ 
Stockholm. — K. Mk. i brons. B-n, Upsala Univers., H*r 
denburgs saml. i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s ^ 
i guld. DESIDERIA. * 

KONUNG CARL XIV JOHANS GEMÅL. 

Minnespenningar präglade rid Drottningens ftf- 
yerflyttning till Sverige 1823. 

Drottning Desideria ankom första gängen d. 9 Januari 
1811 titt Stockholm, men återvände d. 4 Juni samma dr 
titt Paris, der hon med namn af Grefvinna af Gotland 
uppehöll sig titt dr 1823. Då Drottningen sistnämnda år, 
i sällskap med Kronprinsen Oscars brud, återvände till 
Sverige^ att der qvarstanna under sin återstående lifstid, 
hade hon i Paris låtit gravera en större och en mindre 
medalj antydande hennes förhållande till gemål och son 
samt det nya fäderneslandet. 

1. 

Åts. DESIDERIA SVERIGES OCH NORRIGES DROTT- 
NING. Bröstbilden, h. s., med diadem och veck kring 
bröstkanten hopfåsta genom en knapp vid sidan och 
på bröstet genom ett ovalt smycke innehållande Carl 
Johans porträtt. — Nedanför: barret. 

Frans. ALT GENOM DEM ALT FÖR DEM. Svenska 
riksvapnet under konglig krona. Der öfver Carl Jo- 
hans och Oscars namnchiffer, den förra under kong- 
lig, den sednare under furstlig krona, — allt inom en 
krans bildad af en lager- och en eklöfsqvist. Nedanför: 

MDCCCXXIII. 

Diam. 17 lin. (15:e stori.). Grav. af J. J. Barre i Paris. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. ♦ Jfr K. Carl XIV Johan, n. 121, 123. 392 DESIDERIA. 

2. 

Ats. Oinskrift och bild som på n. 1; men vecken 
öfver bröstet äro hopfästa endast genom en rund knapp 
på axeln. — Nedanför: babre. 

Frans. Oinskrift m. m. som på n. 1; men i kran- 
sen har eklöfsqvisten plats till hQger och lagerqvisten 
till venster. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af J. J. Barre i Paris. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Drottningens kröning i Stockholms storkyrka 

den 31 Augusti 1839. 

Kröningen förrättades af Ärkebiskop Carl von Rosen- 
stein, som jemte H. Exc. Justitie Statsministern Grefve 
Mathias Rosenblad satte kronan på Drottningens hufvud. 

3. 

Åts. EUGEN. BERNH. DESIDERIA REGINA SVECIAE 
ET NORVEGIAE. Bröstbilden, h. s., med krona på huf- 
vudet och veck af kröningsmanteln öfver drägten hop- 
fästa genom ett aflångt smycke på axeln. — Nedanför: 

LUNDGREN. F. 

Frans. TANTUS AMOR POPULO. På ett rutadt 
golf står ett altare höljdt med en duk; på altaret 
ett kors samt Drottningens krona, spira och riksäple 
lagda på ett hyende. Framför altaret står en trekrönt 
sköld. I afskärn. : in memor. coronat. holm. d. xxi aug. 

MDCCCXXIX ORDD. REGNI. 

Diam. 19 1 /* lin. (19:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
i Banken. Slagen af Rikets Ständer, enligt beslut vid riks- 
dagen 1830. Blef dock icke färdig förr än 1833. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. 
i guld. 

4. 

Åts. EUG. BERNH. DESIDERIA SVER. NORR. G. O. V. 
DROTTNING. Bröstbilden, h. s., med diadem och smala 
veck kring bröstkanten. — Nedanför: lpl. ' DESIDERIA. 393 Frans. FÖDD D. 8 NOV. 1781 FÖRMÄLD D. 16 AUG. 
1798 KRÖNT D. 21 AUG. 1829 — — i 6 rader. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren 1829. 
St. på K. Myntet. Var icke kastpenning, utan ett enskildt 
företag af gravören. Åtskilliga exemplar inköptes likväl af 
Riksmarskalken att utdelas. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Drottning Deslderias belöningsmedalj till en 

tjenare. 5. 

Ats. Densamma som till n. 2. 

Frans. GIFVEN AP ENKE-DROTTNING EUGENIA BERN- 
HARDINA DESIDERIA TILL LEON BOISSELET FÖR 33 ÅRS 
TROGEN TJENST 1852 på 9 rader. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). St. på K. Myntet. — Leon Bois- 
selet var Drottningens Löpare. — K. Mk. o. B-n i silfver. KONUNG OSCAR I OCH HANS GEMÅL DROTTNING JOSEPHINA. Josef Frans Oscar. Född i Paris d. 4 Juli 1799. Son 
af d. v. Generalen Jean Baptiste Jules Bernadotte, sedan Prins 
af Ponte Corvo, slutligen Sveriges och Norges Konung med nam- 
net Carl XIV Johan, och Eugenie Bernhardine Desiré Clary, 
slutligen Sveriges och Norges Drottning. Ankom till Stockholm 
d. 9 Januari 1811 och nämndes Jill Hertig af Södermanland, 
Kronprins af Sverige och Norge d. 5 Febr. 1818. Konung d. 
8 Mars 1844. Krönt jemte sin gemål i Stockholms storkyrka 
d. 28 Sept. samma år. Död i Stockholm d. 8 Juli och begraf- 
ven i Riddarholms kyrkan d. 8 Augusti 1859. 

Förmäld i Miinchen genom prokuration d. 22 Maj och per- 
sonligen i Stockholm d. 19 Juni 1823 med Josephina Maximi- 
liana Eugenia Napoleona (f. d. 14 Mars 1807), dotter af H. 
Kongl. Höghet Prins Eugéne, Hertig af Leuchtenberg, Furste 
af Eichstedt, och Augusta Amalia af Baiern. 

Valspråk: Rätt och sanning. 

Fullständiga titeln lika med K. Carl XIV Johans. N ANORDNING. 

Hertigen af Södermanland Prins Oscars inträde i myn- 
dighets åldern d. 4 Juli 1817 , N. 1—3. 

Kronprinsen Oscar blifver K. Vetenskaps Akademiens 

Förste Ledamot 1818 „ 4. 

Kronprinsen blifver Upsala Universitets Kansler 1818 ... „ 5. 

Kronprinsens återkomst från vistelsen i Upsala 1819 ... „ 6. 

Kronprinsen Oscars förmätning med Josephina Maximi- 
liana Eugenia Napoleona af Leuchtenberg i Stock- 
holm d. 19 Juni 1823 „ 7. 

Kongl. Akademiens for de Fria Konsterna hundra års 

fest 1835 „ '8. 

Kronprinsens besök på Kongl. Myntet d. 19 Oct. 1835 „ 9. 

Konung Oscar I:s och Drottning Josephinas kröning i 

Stockholms storkyrka d. 28 Sept. 1844 „ 10, 11. 

Två hundra årigt minne af det stillestånd, som d. 27 Aug. 
1645 afslöts mellan Sverige och Sachsen i Kötschen- 
broda prestgård (1845) „ 12. 

Lunds domkyrkas sju hundra års fest d. 1 Sept. 1845 „ 13. 
Aftäckning af Konung Carl XIV Johans bildstod i Norr- 
köping d. 20 Oct. 1846 .._ „ 14. 

Jernkontorets hundra års fest d. 29 Dec. 1847 „ 15. 

De tre äldsta Kongl. Riddare ordnarnes hundra års fest 

d. 28 April 1848 „ 16. Minnesgåfva åt de Svenskar och Norrmän, som frivilligt 
deltagit i Danmarks strid mot Tyskarne 1848 — 

1849 N. 17. 

Konungens besök på Kongl. Myntet d. 29 Dec. 1851 ... „ 18. 

Svenska fregatten Eugenies jordomsegling 1851 — 1853 „ 19. 

Aftäckning af Birger Jarls bildstod i Stockholm d. 21 

Oct. 1854 r. „ 20. 

Allmänna Industriutställningen i Malmö 1857 » 21. 

Konung Oscars död i* Stockholm d. 8 Juli och begraf- 

ning i Riddarholms kyrkan d. 8 Aug. 1859 ,. 22. 

Kongl. belöningsmedaljer. 

a) För krigsmanna fortjenster „ 23. 

b) För medborgerlig förtjenst „ 24—34. 

c) För berömliga gerningar „ 35—39. 

d) För nyttiga uppfinningar „ 40, 41. 

e) För nit och redlighet i rikets tjenst „ 42. 

/) För jordbrukets förbättring och nyodling „ 43. 

g) För utmärkt förtjenst om Svenska slöjderna „ 44. 

Konungens enskilda som minnesgåfva eller belöning ut- 

deladfe medaljer „ 45—56. 

Embetsverk8 och enskilda Samfunds belöningsmedaljer 
och minnespenningar. 

a) Kongl. Sundhets Collegium -„ 57. 

b) Allmänna Barnhus Direktion „ 58. 

c) KongL Sällskapet Pro Patria „ 59—62. 

d) Kongl. Hushållnings Sällskap „ 63—74. 

e) Svenska Trädgårds Föreningen „ 75, 76. 

f) Svenska Slöjdföreningen , „ 77. 

g) Fabriks och Handtverks Föreningar „ 78—81. h) Höganäs Stenkolsverks Direktion N. 82. 

t) Svenska Jägare Förbundet „ 83, 84. 

k) AUmänfia Brandförsäkrings verkets Direktion ... ., 85. 

1) Städernas Allmänna Brandstods Bolag „ 86—88. 

Ensidiga minnespenningar med Konung Oscar I:s bild... „ 89 — 95. 
Konung Oscar I och hans gemål Drottning Josephina. 

a) Ensidig minnespenning „ 96. 

b) Engelska speljettoner „ 97, 98. 

Minnespenningar med Konung Oscar I:s bild och namn 
präglade i eller för Norge. 

Det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i Thrond- 

hjem „ 99, 100. DROTTNING JOSEPHINA. 

, KONUNG OSCAR I:S GEMÅL. 

Kronprinsessan Josephina" som beskyddarinna af Säll- 
skapet för inhemsk silkesodling (1830) N. 1. 

Kronprinsessans besök på Kongl. Myntet d. 19 Oct. 

1835 „ 2. 

Femtio års festen till minne af Drottning Josephinas 

ankomst till Sverige, tirad d. 13 Juni 1873 „ 3 — 6. 

Drottning Josephinas som minnesgåfva eller belöning 

utdelade medaljer „ 7 — 12. 
OSCAR L* 

Hertigen af Södertnanland Prins Oscars intrade 
i myndighets Åldern den 4 Juli 1817. 

Prins Oscar ankom med sin moder Kronprinsessan De- 
sideria tUl Helsingborg d. 22 Dec. 1810 och till Stock- 
holm d. 9 Jan. 1811. Erhöll följande året öfverste Kam- 
marjunkaren Friherre Germund Ludvig Cederhjelm till 
Guvernör och Filos. Doktorn NUs Magnus Tannström 
till Lärare* Efter myndighetsförklaringen d. 4 Juli 1817 
kallades Prinsen första gängen att öfvervara förhandlin- 
garne i Svenska Statsrådet d. 14 Juli och i det Norska 
rf. 7 Åug. 1817. Den 20 Jan. 1818 beslöto Rikets Stän- 
der att Prinsen egde föra regeringen i händelse både Ko- 
nungen och Kronprinsen skulle hafva sjukdomsförhinder. 
Jfr K. Carl XIII, n. 20. 

1. 

Åts, JOS. FRANC. OSCAR PR. SUCCESSOR SV. ET NORV. 
DUX SUDERM. Bröstbilden, h. s., med bred nedliggande 
spetskrage och kronbeströdda mantelveck från venstra 
axeln samt Serafimer ordens band. — Nedanför: enhörning. 

Frans. VTRTUTI ADOLESCENTI. En ung man i antik 
krigaredr&gt står med en uddlös lans (hasta pura) i högra 
och en lagerqvist i venstra handen. I af skarn.: in mem. 

D. IV JUL. 1817 ORDD. R. SV. 1818. 

Diam. 19V2 lin. (19:e storl.). Grav. af C. Enhörning. St. i 
Banken. Slagen enligt Rikets Ständers beslut under 1818 års 
riksdag. — K. Mk. o. R-n i silfver. • Jfr K. Carl XIII, n. 20; K. Carl XIV Johan, n. 33, 121—125; Dr. De- 
sideria, n. 1, 2. 

26 402 OSCAR I. 

2. 

Åts. JOS. FRANC. OSCAR PR. HAER. SV. ET NORV, 
DUX SUDERM. Bröstbilden, h. s., i mantelveck hopfästa 
genom en rund knapp öfver axeln. — Nedanför : m. fruhebib, 

Frans. JUVENTAS ET PATRIUS VIGOR. En ung örn 
uppflygande mot en stjerna, som strålar öfver ett rund t, 
öppet tempel stående på toppen af en ur hafvet upp- 
skjutande klippa. I afskårn.: tog A vir. sumta 4 jul. 

1817 L. FR. MUR. GRATULAR. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af M. Fromerie, enligt 
uppdrag af Svenska Frimurare orden. Stamparne blefvo dock 
icke härdade och begagnade. Måhända har det origtiga ordet 
GBATULAB. gifvit anledning till förkastande af frånsidans stamp. 
I det af K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien 
gillade förslaget står rigtigt: oratulab. (gratulabundi). Ett af- 
tryck i bly fanns i Jon. Scharps samling, som såldes på auk- 
tion i Stockholm år 1851. En galvanoplastisk afbilaning i 
brons förvaras i K. Mk. och i H. Maj: t Konung Oscar II:» 
samling. 

3. 

Åts. JOS. F. OSCAK PR. SUCCESSOR SV. ET NORV. 
DUX SUDERM. Bröstbilden, h. s., i afskurna mantelveck 
uppfästa genom en rund knapp på axeln. — Nedanför: c. b. 

Frans. NAT. D. 4 JUL. 1799. IN MEM. D. 4 JUL. 
1817 i 4 rader. 

Kring kanten på båda sidor en bladranka. 

Diam. 7 1 /, lin. (4 1 /, storl.). Grav. af C. Enhörning 1819. 
Båda stamparne blefvo snart bräckta, åtsidans först. — K. Mk. T 
B-n, Upsala Univers., Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i 
silfver. 

3. a. 

Dylik; men med åtsidan af n. 6 och omarbetad 
frånsida. 

Diam. 7 17 *. lin. (4 1 2 storl.). — B-n, Hrr Hjertbergs saml. i 
silfver. 
OSCAR I. 403 

r 

Kronprinsen Oscar blifver Kongl. Vptenskaps 
Akademiens Förste Ledamot 1818. 

Prins Oscar hade redan i Mars 1816 mottagit kallelsen 
att vara K. Vetenskaps Akademiens "Förste Ledamot näst 
efter H. K. H. Kronprinsen. 79 Med uteslutande af detta 
tillägg förnyades Akademiens anhållan efter Carl Johans 
thronbestigning 1818. 

4. 

Åts, JOS. FRANC. OSCAR PRINC. SUCCESSOR SV. ET 
NORV. DUX SUDERM. Bröstbilden, h. s., med nedliggande 
spetskrage, veck af hermelinsmanteln från venstra axeln 
och ordensband. — Nedanför: m. frumerie. 

Frans. PRINCIPI JUVENTUTIS. En ung man i an- 
tik dr&gt stående, med en olivgren i venstra handen, 
vidrör med en staf (radius) en glob, som ligger på en 
trefot, som dock fått utseende af en simpel' pall. I 
afskärn.: socio suo reg. ac. scient. mdcccxviii. 

Diam. 13 l /j Un. (ll:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på 
K. Myntet. Slagen af K. Vetenskaps Akademien 1819. Från- 
sidans inskrift förekommer på en otalig mängd Romerska mynt 
från kejsartiden. Figuren har der vanligen ett spjut, en trofé, 
en glob m. m. i händerna i st. för olivqvisten. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsen blifver Upsala Universitets Kansler 

1818. 

Efter Carl Johans tillträde till regeringen anhöll Consi- 
storium Academicum att få Kronprinsen till Kansler, hmU 
ken anhållan af Konungen bifölls i Febr. 1818. 

5. 

Åts. IOSEPHUS FR. OSCAR REGN. SVEC ET NORV. PR* 
SUCCESS. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: salmsonf. 404 OSCAR I. 

Frans. MAGNIS DIDICIT PILELUDERE FATIS. Mi- 
nerva, stående, lägger handen på axeln på en antikt 
klädd ung man, som håller sin sköld skyddande öfver 
ett altare, på hvilket ligga en bok, ett svärd och en 
pyndare. Hedanför altaret ligga andra vetenskapernas 
sinnebilder (lyra, vattenpass, himmelsglob, eskulapiistaf). 
Vid gudinnans fötter sitter hennes uggla. I afskärn.: 

CANCELLARIO SUO ACADEMLE UPSALIENSIS PIETAS. — Der Un- 
der: SALM80N. F. 

Diam. 18 lin. (16 l A storl.). Grav, af Joh. Salmson. St. på 
K. Myntet. Slagen af JCJnsala Universitet 1822. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i gula. Kronprinsens Återkomst från vistelsen i Upsala 

1819. 

Kronprinsen tillbragte höstterminen 1819 i Upsala, der 
han afhörde åtskilliga Professorers föreläsningar. Den 19 
Oct. deltog han i ceremonien, då Konungen nedlade grund- 
stenen till den nya biblioteksbyggnaden. På Oscarsdagen 
d. 1 Dec. anstäldes en vacker fest af Studentkorpsen, som 
till H. K. Höghet öfverlemnade ett svärd och ett dryckes- 
horn arbetade med fornnordiska prydnader. 

6. 

Åts. JOS. F. OSCAR PR. SUCCESSOR SV. ET NORV. 
DUX SUDERM. Bröstbilden, h. s., i militäruniform med 
styf broderad krage och ordensband. — Under araien: c. k. 

Frans. PRINCIPI REDEUNTI MDCCCXIX. i 3 rader. 

Diam. 7 l / 2 lin. (4 ! / 2 storl.). Grav. af C. Enhörning på egen 
bekostnad. — K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfver. OSCAR I. 405 Kronprinsen Oscars förmälning med Josephina 

Maximiliana Eugenia Napoleona af Leuchten- 

berg i Stockholm den 19 Juni 1823. 

Kronprinsen, som med antaget, namn "Grefve af Skåne 11 
d. 9 Maj 1822 anträdt en utländsk resa, ankom d. 23 Aug. 
till Eichstedt, der han första gängen såg sin blifvande 
gemål. Den 31 Aug. fortsattes resan till Italien^ hvar- 
ifrån han i början af Nov. återkom till Eichstedt. Se- 
dan den formliga trolofningen der afslutats d. 8 Nov. af- . 
reste han d. 19 och kom till Stockholm dagen före Jul- . 
afton. Förmälning genom prokuration skedde i Leuch- 
tenbergska palatset i Munchen d. 22 Maj 1823, då brud- 
gummens person förestäldes af Prinsessans morbroder 
Prins Carl af Baiern. Prinsessan afreste d. 24 Maj 
från Munchen och sammanträffade i Lybeck med sin svär- 
moder Drottning Desideria, gick ombord på linieskeppet 
Carl XIII, der General-Amiralen Grefve Olof Rudolf Ce- 
derström förde befäl, och landsteg d. 13 Juni vid Manilla 
på Djurgården hvarifrån hon afreste till Haga. Den 19 
Juni hölls det högtidliga intåget i Stockholm, der vigseln 
samma dag förrättades i Storkyrkan af Ärkebiskop Carl 
von Rosenstein. 

7. 

Åts, • IOS. FR. OSCAR PRINC. HER. REGN. SV. NORV. 
* IOSEPHINA MAX. EVG. PRINC. LEVC. på en upphöjd kant- 
ram. Båda bröstbilderna förenade, v. s., Kronprinsens 
med släta mantelveck och veck af hermelinsmanteln på 
venstra axeln; Kronprinsessans med diadem och man- 
telveck. — Nedanför: o. loos dib. h. oubk fkc. 

Fr^ns. • TEMPORIS LMTI LVX CANDIDISSIMA * på 
en upphöjd kantram. Himmelsglobens norra del med 
sina kretslinier och stjernbilder. Solguden i strålsken 
åker öfver kräftans tecken i zodiaken. På ramens nedra 
kant: xix ivn. a. mdcccxxiii. avsp. connvb. grät. ord. r. svec. 

Diam. 20 lin. (20:e storl.). Grav. af Henr. Gube vid det af 
G. Loos dirigerade myntverket i Berlin. St. på K. Myntet. 406 OSCAR I. 

Slagen enligt Rikets Ständers beslut vid riksdagen 1824. Gra- 
veringen uppdrogs samma år af Bankofullmäktige åt Svensken 
Joh. Salmson, som då vistades i Paris. Efter lång och sackad 
väntan måste Fullmäktige i Juli 1827 vända sig till Loos i 
Berlin, der i slutet af 1828 stamparne blefvo färdiga. Först 
den 5 Jan. 1829 kunde exemplar af minnespenningen aflemnas 
till den kongliga familjen. — Kräftans teclcen i zodiaken an- 
tyder Juni månad. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. HL Maj:t 
Konung Oscar II:s saml. i guld. Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra 

års fest 1835. 

Om Kongl. Målare och Bildhuggare Akademiens stif- 
telse d. 10 Mars 1735 och Konung Gustaf IILs vård om 
densamma se? K. Fredrik J, n. 51 och K. Gustaf III, n. 
115. Akademiens hus skänktes af Öfver-Direktören Ger- 
hard Meijer d. 18 Maj 1775. Akademiens namnförän- 
dring skedde 1810. Minnespenningen egnades med sä 
mycket större skäl åt Akademiens då varande Kansler 
Kronprinsen Oscar 9 som denne Furste sjelf med erkänd 
framgång utöfvade målningskonsten. 

8. 

Åts, JOS. FR. OSCAR REGN. SVEC. ET NORVEG. PRINC. 
SUCCESSOR. Bröstbilden, h. s., med bred spetskrage och 
öfver axlarne hermelinskrage samt der öfver serafimer- 
kedjan; på halsen Carl XIII:s ordenskors. — Nedanför: 

M. FRUMEBIE. 

Frans. CANCELLARIO PRINCIPI ET PRIMO ristadt 
i fördjupning på en minnesvård af Minerva, som håller 
i högra handen en stylus och i den venstra en lager- 
qvist. Omkring monumentet äro grupperade sinnebil- 
der af de fria konsterna (staffli med en påbörjad tafla, 
pelarkapitål, bok, palett med penslar, cirkelui&tare, en 
upprullad ritning, en torso, vattenpass, klubba, en af- 
skuren kolonn, m. m. I afskårn.: regia art. lib. aca- 
oemia anno primi jubilaei mdcccxxxv. — På marken : M. f. 08CAB I. 40/ 

Diam. 18Va l*n. (l&e storl.V Grav. af M. Frumerie. St. 
på K. Myntet. — Slagen af Fria Konsternas Akademi 1837. 
— K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsens besök på Kongl. Myntet den 19 

October 1835. 

Då Kronprinsen och hans gemål d. 19 Oct. 1835 be- 
sökte Kongl. Myntet präglades denna och en annan min- 
nespenhing med Kronprinsessans bild i Deras Kongl. Hög- 
heters närvaro. 

9. 

Åts, JOSEPH FRANS OSCAR SVERIGES OCH NORRI- 
*ES KRÖN PRINS. Bröstbilden, h. s., bar, — Nedanför: 

Frans. DEN 19 OCT. 1835 inom en eklöfskrans. 

IDiam. 14 lin. (ll:e storl.). St. på K. Myntet. Åtsidan till- 
pör 1 Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj (n. 83). — B-n 
x silfver. Konung Oscar I:s och Drottning Josephinas 
kröning i Stockholms storkyrka den 28 Sep- 
tember 1844. 

Konungens krona påsattes af Ärkebiskopen Dr Carl 
Fredrik af Wingdrd och H. Exc. Justitie Statsministern 
friherre Lars Herman Gyllenhaal; Drottningens af Ärke- 
biskopen och En af Rikets Herrar Friherre Johan La- 
Serbjelke. Hyllningen egde rum i kyrkan omedelbart efter 
kröningen. 

10. 

r Åts. OSCAR I ET JOSEPHINA SVEC. NORVEG. GOTH. 
AKD. REX ET REGINA. Båda bröstbilderna, h. s., för- 408 OSCAB I. 

enade, med kronor och hermelinsmantlar, Konungens 
dessutom med de fyra ordenskedjorna. — Nedanför: 

QVARN8TRÖM DIB. P. LUNDGREN F. 

Frans. TALTBUS AUSPICIIS REGNA INCEPTA. Två 
qvinnor, Sanningen, till hälften naken, sittande med 
en spegel i högra handen, och Rättvisan, i antik drågt 
stående med sin våg i venstra handen, räcka hvarandra 
händerna öfver ett altare, på hvilket kongliga kronan 
och spiran ligga. Vid Rättvisans fot hvilar Svenska le- 
jonet med tassen på den trekrönta globen. I afskärn. : in 

MEMOR. FESTI CORONAT. HOLMIAE D1E XXVIII SEPT. MDCCCXLIV. 

ordd. regni SVEC. f. f. (- - fieri fecerunt). 

Diam. 19 l / 2 lin- (l&e storl). Grav. 1848 af P. H. Lundgren 
efter Professor C. G. Qvarnströms modell. St. på K. Myntet. 
Slagen af Rikets Ständer, enligt beslut vid 1844 års riksdag. 
— Figurerna på frånsidan åsyfta Konungens valspråk: »Rätt 
och Sanning.» — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. H. Maj:t 
Konung Oscar II:s saml. i guld. 

11. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. a., bar. 

Frans. RATT OCH SANNING inom en eklöfskrans. 

Diam. 5 ! /a lin. (2:a storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Från- 
sidans st. på K. Myntet. — Någon kastpenning blef icke sla- 
gen vid K. Oscars kröning. Denna lilla penning med Konun- 
fens valspråk kan anses som ett minne af kröningsfesten, då 
an vid denna tid blifvit präglad. — K. Mk. i silfver. Hr 
Kammarherren E. G. von Döbeln eger ett exemplar i guld. Två hundra årigt minne af det gtillestånd, som 

den 27 Augusti 1(545 afelöts mellan Sverige och 

Sachsen i Kötzschenbroda prestgird. (1845). 

Sedan Svenskarne, under General-Löjtnant Hans Kri- 
stofer von Königsmark och General-Major Axel Littie, 
segrande framträngt ända till Dresden 9 eröfrat Meissen 
m. m. utverkade Kurfursten af Sachsen Johan Georg ge- OSCAR I. 409 

nom sin son August stillestdnd, till en början på 6 må- 
nader, hvilket efter 14 dagars öfverläggningar mellan tre 
på hvardera sidan utsedda underhandlare afslöts d. 27 
Aug. 1645 i den anförda prestgården, belägen mellan 
Dresden och Leipzig. Åt Svenskarne beviljades fritt ge- 
nomtåg, lif smedel åt trupperna och en betydlig kontant 
summa i hvarje månad. 

12. 

Åts. WAFFENSTILLSTAND 0WISCHEN SACHSEN U. 
SCHWEDEN. En man i sextonhundratalets drägt står 
pekande på ett bord, der en annan man stående skrif- 
ver på ett pergamentsblad, öfver dem flyger en genius, 
med fladdrande band och i handen en olivqvist. I af- 
skärn.: zweite secularf. — Der under: dlbmchtfkc. 

Frans. ABGESCHL. IM PPARRHAUSE Z. KÖTZSCHEN- 
BRODA. Prestgården och den närstående kyrkan om- 
gifna af träd inom kyrkogårdsmuren. I afskärn.: am 

27 AUG. 1645. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af Ulbricht i Dresden. — 
K. Mk., B-n, Hr Oldenburgs saml. i silfvefr. Lunds domkyrkas ejn hundra års fest den 1 Sep- 
tember 1845. 

Lunds domkyrka, grundlagd af Biskop Egino i medlet 
af elfte århundradet, invigdes af Ärkebiskop Eskil d. 1 
Sept. 1145. Jubelfesten firades d. 1 och 2 Sept. 1845 
med gudstjenst, högtidstal, illumination m. m. 

13. 

Åts. IN MEMOR. TEMPLI CATH. LUND. INAUGUR. A. 
MCXLV. Lunds domkyrka, med tornen af förment ur- 
sprunglig form, sedd från öster. 

Frans. JUBILAEUM CELEBRATUM A. MDCCCXLV. Kyr- 
kans skyddspatron S:t Laurentii bild, med halstret och 
en palmqvist i händerna, stående på en konsol. 410 OSCAR I. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St på 
K. Myntet. Slagen af Domkyrkorådet i Lund. Figuren på 
frånsidan är kopierad efter en i domkyrkan förvarad Laurentius- 
bild af messing på en hög, smal kolonn. — E. Mk. en i silf- 
ver, en i brons. B-n i silfver. Aftäckning af Konung Carl XIY Johans bildstod 
i Norrköping den 20 October 1846, 

Norrköpings invånare, tacksamme för det skydd Ko- 
nung Carl Johan lemnat dt deras stad och deras vid- 
sträkta fabriksrörelse, hade genom subskription samlat me- 
del att bekosta hans bildstod, hvUken modellerades af 
Schwanthaler i Munchen och derstädes i kongl. gjuteriet 
göt» i brons. Aftäckningen skedde i närvaro af kongUga 
familjen och en mängd inbjudna gäster samt åtföljdes af 
storartade fester. 

14. 

Åts. OSCAE SVEKIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. Vid nedra kanten: till 

MINNE AF D. 20 OCT. 1846. 

Frans. CARL XIV JOHAN SEGERSÄLL FREDSÅLL. Ko- 
nung Carl Johans bildstod sådan den är rest på Carl 
Johans torget i Norrköping. På fotens framsida en 
konglig krona med fladdrande band öfver en treradig 
endast antydd inskrift. I afskärn.: af Norrköpings in- 
vånare. — På fältet vid nedra kanten: pl. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St 
på K. Myntet. Bekostad af Konung Oscar. — Den antydd* 
inskriften på foten är den samma som frånsidans omskrift. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. OSCAR I. 411 

Jernkontorets hundra års fest den 29 December 

1847. 

Om Jernkontorets stiftelse se Konung Fredrik i, n. 66. 

15. 

Åts. OSCAR SVER. NORR. GÖTH O. VEND. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: p. h. lundobin f. 

Frans. ÄN SKÄNKA BERGEN JERN TILL ODLING 
OCH FÖRSVAR. Vaulunder står, smidande en lans. Vid 
städ kubben en spade, plog, sköld och svärd; bak om 
smeden ligger en bjelm. I afskftrn.: till minne af jern 

KONTORETS HUNDRA ÅRS HÖGTID AF SV. BRUKS SOCIET. 1847. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Slagen af Svenska Bruks Societeten. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. Statens Historiska Museum (Frih. v. 
Beskows gåfva) i guld.v De tre äldsta Kongl. Riddare ordnarnes hundra 
års fest den 28 April 1848. 

' Om Serafimer- Svärds- och Nordstjerne-ordens stiftelse 
se Konung Fredrik I, n. 68 — 71. Den 17 April gamla 
stilen motsvarade dr 1748 den 28 April i nya stilen. 

16. 

Åts. OSCAR D. G. SVEC. NORVEG. GOTH. VAND. REX. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: p. h. lundobin r. 

Frans. OMNI STJA PRAEMlA LAUDI. Astraea i 
stjernbeströdd drägt, stående, håller två kransar i ven- 
stra handen och sätter med den högra en tredje krans 
på en trofé bestående af fasces, kring hvilken äro ho- 
pade sinnebilder af tapperhet, konst, lärdom m. m. 
(sköld, svärd, hjelm, harnesk, eskulapiistaf, palett med 
penslar, en byst, lyra, skriftblad, lågande lampa). I 412 OSCAR I. 

afskärn.: ordd. reg. sveciae equestr. saecul. i. d. xxvui 

APRILIS MDCCCXLVIII. 

Diam. 19 lin._ (18:e storl.). Grav. af P. IL Lundgren. St. 
i K. Myntet 
•n i silfver. på K. Myntet. Slagen af Ordenskapitlet. — K. Mk. (2 ex.) o. Minnesgåfva åt de Svenskar och Norrmän, som 
frivilligt deltagit i Danmarks strid mot Ty- 

skarne 1848-1849. 

Mänga Svenskar och Norrmän, militärer och civila, 
drogo ut att som frivillige kämpa i Danskarnes leder. 
Hela antalet uppgifves hafva varit 357, deraf 243 Sven- 
skar och 114 Norrmän. Af dessa ingingo i landtarmeen 
211 Svenskar och 96 Norrmän, deribland 84 officerare, 
60 från Sverige, 24 frän Norge. Några föUo i striden, 
andra återvände efter slutad fred, aUa med vitsord om 
ådagalagd tapperhet. 

17. 

Åts. NU STÄNDER STRIDEN UNDER IUTLAND. Heim- 
dall blåsande i sitt horn, med svärd i hand, står på 
bifrost (regnbågen), med den galande tuppen vid sidan. 
Under bågen ses karlavagnen. 

Frans. OG B0REN BKESER DENNEM IND POR DAN- 
MARK. Ett nordiskt fartyg, på hvars mast hänger Sve- 
riges och Norges vapensköldar, går fram på hafvet un- 
der fullt segel. Vid relingen stå två kämpar blickande 
ut i rymden. Odens två korpar flyga öfver fartyget. 
I afskärn. : til de frivillige fra broderrigerne. — Ne- 
danför: P. VETKBSEN. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af Peter Petersen i Kö- 
penhamn 1850. Af minnespenningen, som bekostades genom 
subskription af enskilda personer i Danmark, lemnades ett 
exemplar i silfver till hvar och en af de frivilliga vapenbrö- 
derna eller de fallnes anhöriga. Till de offentliga myntkabi- 
netten i de tre nordiska rikena lemnades exemplar i guld. — OSCAR I. 413 0m8krifterna äro tagna från omqvädet i två gamla Danska folk- 
visor: »Kong Didrit og Holger Danske» samt »Kongens Sön 
af Engelana.» — K. Mk. en i guld, en i silfver. Hr Olden- 
burgs saml. i silfver. Hr Wedbergs saml. i brons. Konungens besök på Kongl. Myntet den 29 De- 
cember 1861. 

Detta Konung Oscars andra besök på Kongl. Myntet 
(jfr n. 9) hade till ändamål att bese den nya byggnaden 
och de nya verkstäderna efter myntverkets flyttning år 
1850 från staden till den nya lokalen, förut Fabriks- 
idkaren Samuel Owens egendom, på Kungsholmen. I be- 
söket deltogo Drottningen, Hertigen af Upland Prins Gu- 
staf och Prinsessan Eugenia. 

18. 

Ats. Densamma som till n. 25. 

Frans. Ett krönt anglosachsiskt ® omgifvet af strå- 
lar. Der under en medaljpress. I afskärn.: mdcccli xxix decemb. — Vid kanterna: l. p. l. fec. 

Diam. 14*/2 Un. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren, 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. St. Svenska fregatten Eugenies jordomsegling 1861— 

1853. 

Fregatten, under befäl af Kommendör-Kapten Christian 
Adolf Virgin, af seglade d. 30 Sept. 1851 från Carlskrona, 
kom d. 11 Dec. till Bio Janeiro* gick genom Magellanska 
sundet, vidare till Panama, Sidney på Nya Holland, Kan- 
ton, Båtarna, Godahoppsudden, och återkom midsommar- 
dagen 1853 till Elfsborg. 414 OSCAR I. 

19. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. 

F,råns. FREGATTEN EUGENIES JORDOMSEGLING. Fre- 
gatten under fulla segel på hafvet. I afskärn.: under 

C. A. VIBGIN8 BEFÄL 1851 — 1853. 

Diam. 10 1 /* lin. (7V 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet; frånsidans omgjord. Slagen 1853 på Konungens 
befallning att utdelas till befäl och manskap samt vetenskaps- 
män, som deltagit i resan. — Hildebrand, Minnesp. öfver ensk. 
Sv. raän och qvmnor, pag. 361. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Aftfickning af Birger Jarls bildstod i Stockholm 

den 21 October 1854. 

Genom subskription bland Stockholms invånare hade me- 
del samlats till resande af en bildstod af stadens grund- 
läggare den på sin tid mäktige Jarlen Birger Magnusson 
(f d. 21 Oct. 1266). Bilden modellerad i Rom af Svenske 
Bildhuggaren Bengt Erland Fogelberg, gjuten i Munchen, 
uppsattes på en hög marmorkolonn å Riddarholms torget 
och aftäcktes den anförda dagen. 

20. 

Åts. BIRGERUS DDX SVEORUM DENATUS A:o MCCLXVI. 
Bildstoden, sådan den är rest på Riddarholmstorget. — 
Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. EFFIGIEM URBIS FUNDATORIS QUAM FORMA- 
VIT B. E. FOGELBERG HOLMIENSES POST SAECULA VI P0- 
SUERUNT MDCCCLIV. inom en tjock krans af hälften ek, 
hälften lager, upptill sluten i en murkrona. 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af Lea Ahlborn, som redan 
vid aftäckningen hade ämnat utlemna denna minnespenning- 
Den blef dock icke färdig förr än 1867. I afseende på sjelfva 
stöden må anmärkas, att Fogelberg, missledd af en gammal 
teckning, låtit Birger få Mats Kettilmundssons vapensköld. — 
K. Mk. o. B-n i sufver. j OSCAR I. 415 Allmänna Industriutställningen i Malmö 1857. 

Utställningen upptog landtbruks, bergverks, fabriks, handt- 
verks, industri och hemslöjds alster från hela riket samt 
äfven prof på inhemska råämnen. Kostnaden bestriddes 
af statsmedel med tillskott från Malmö Industri förening. 
Den här upptagna medaljen utdelades som prisbelöning. 

21. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORRIGES GÖTH. O. VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: lea ahlbobh f. 

Frans. BELÖNING FÖR UTMÄRKTA SVENSKA SLÖJD- 
ALSTER. En halfnaken, lagerkransad qvinna (Svenska 
Industrien) sittande, med en framräckt lagerkrans i hö- 
gra handen, h vilar den venstra på Svenska lejonet, som 
håller tassen på den trekrönta globen. Omkring qvinnan 
en samling af industriens sinnebilder (skrufpress, vat- 
tenpass, hjul, bikupa) samt en oval, delad sköld inne- 
hållande i öfra delen Sveriges tre kronor, i den nedra 
Skånes vapen (krönt griphufvud). I afsk&rn: malmö 1857. 

Diam. 147* lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konung Oscars död 1 Stockholm den 8 Juli och 
begrafhing f Biddarholms kyrkan den 8 Augusti 

1859. 

Ett mångårigt nerflidande hade hos Konungen föror- 
sakat sjuklig förändring i hjernan och dess hinnor och 
medförde efter hand tankspriddhet samt förlamning i mu- 
skel- och nerfsystemet En svår typhoidfeber efter hem- 
komsten från baden i Kissingen 1852 och sorgen öfver 
Prins Gustafs död bidrogo att bryta krafterna^ hvilka un- 
der senaste åren alltmera sjönko intill dess döden d. 8 416 0C8AR I. 

Juli 1859 gjorde slut på det långvariga lidandet Lik- 
predikan vid begrafningen höUs af Biskopen i Strengnäs 
Dr Thure Annerstedt. Jordfästningen förrättades af Ärke- 
biskopen Dr Henrik Reuterdahl. 

22. 

Åts. OSCAR I SVERIGES NORRIGES G. O. V. KONUXG. 
Bröstbilden, v. s., bar, lagerkransad. — Nedanför: l. a. 

Frans. * NYTT RUM I SVENSKA MINNETS TEMPEL * 
på en upphöjd kan tram, och vid nedra kanten: upplåtet 
d. 8. aug. 1859. Det ny karolinska grafchoret mellan två 
äldre grafchor vid sidan af Riddarholms kyrkan. 

Diam. 10 1 /* lin. (7 1 /? storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet, frånsidans söndrig. — Var s. k. kastpenning vid 
begrafningen; men blef ej på förut brukligt sätt oland folket 
utkastad, utan utdelades till korporationer och enskilda per- 
soner. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kongl. belöningsmedaljer. 

a) För Krigsmanna fSrtjenster. 

Konung Oscar stiftade d. 26 Juni 1850 en s. k. Svärds- 
mans grad inom K. Svärdsorden. Den här intagna pen- 
ningen , tecknet för denna grad, gifves dt armeens och 
flottans underofficerare, som tjent minst 16 år, deraf 6 
år i underofficers grad, att bäras i gult band med blå 
kanter. Men dt dem, som utmärkt sig genom tapperhet i 
krig, gifves svärdsmans tecknet utan af seende på längre 
eller kortare tjenstetid. 

23. 

Åts. KONUNG OCH FÄDERNESLAND. Ett upprätt 
svärd mellan tre kronor på en glob. Nederst en rosett 

Frans. FÖR KRIGSMANNA FÖRTJENSTER i tre rader. 

Diam. 10V 2 lin. (7 1 /, storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. OSCAR i. 417 b) För medborgerlig förtjenst 

Jfr Konung Gustaf III, n. 105, 106; Gustaf IV Adolf , 
n. 33; Carl XIII, n. 29, 30; Carl XIVJohan,n. 48—55. 

24. 

Åts. OSCAR KEX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET VAN- 
DAL Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lundoren fec. 

; Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inoin en 

| lagerkrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

! 25. 

lo 1 

Ats. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET 
I VANDAL. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. lund- 

GBBN F. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

• 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på E. Myntet. Åtsidan tillhör egentligen Konung Oscar I:s 
enskilda belöningsmedalj, n. 46. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

- 26. 

Åts. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET 
VANDAL. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. l. 

Frans. ILLIS QVORUM MERUERE LABORES inom en 
lagerkrans. 

Diam. 10V 2 ^ n - C V» storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

27. 

Åts. * OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET 
^AND. på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., bar. 

Frans. ELLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
u Pphöjd * kantram ; nederst en rosett mellan två blad- 

27 418 OSCAR I. 

qvistar. På fältet vid öfra kanten ten liten eklöfskrans 
och der under den belönades namn med upphöjda bok- 
stäfver. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Åtsi- 
dans stamp, krossad, på K. Myntet. Jfr E. Carl Johan n 
51, 55 — B-n i silfver. 

28. 

Åts. OSCAK SVERIGES NORRIGES GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Ntedanför: lundgrek t. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST inom en 
eklöfskrans. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

Eå K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl Jo- 
ans n. 52. — K. Mk. i silfver. 

29. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. HO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. lundobknt. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST inom en 
eklöfskrans. 

Diam. 1472 l* n « (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl Johans 
n. 53. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

30. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. l. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST inom en 
eklöfskrans. 

Diam. IOV2 ^ n - (^ !// 2 storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

31. 
Ats. Densamma som till n. 28. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 15 finnes i B-n x 
silfver. OSCAR I. 419 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett mellan två bladqvistar. 
Pa fältet vid öfra kanten en liten eklöfskrans m. m. 
som på n. 27. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på E. Myntet. — Den första och förmodligen enda af denna 
storlek med den nya anordningen på frånsidan, som af K. 
Oscar I utdelades, gafs d. 20 Oct. 1846, när Carl Johans bild- 
stod i Norrköping aftäcktes, åt Fabrikören John Swartz, hvil- 
ken i främsta rummet bidragit till dess uppresande. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

32. 

Åts. Densamma som tilr n. 30. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet vid öfra 
kanten en liten eklöfskrans m. m. som på n. 27. 

Diam. 10 l /j lin. (l l / 2 storl.). Grav. af L. P. Lundgren. — 
K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

33. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORRIGES GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG * på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., bar. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST ♦ på en 
upphöjd kantram. På fältet vid öfra kanten en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 27. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). — Hr Wedbergs saml. i silfver. 

34. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST * på en 
upphöjd kantram. På fältet vid öfra kanten en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 27. 

Diam. 6 lin. (3:c sto.rl.). Frånsidan graverad af Lea Ahlborn 
genom försorg af Professoren C. Palmstedt, som önskade bära 
denna miniatyrpenning på civil drägt. Till åtsidan är begag- 
nad en stamp till Konungens 25-öre. St. på K. Myntet. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 420 OSCAR I. 

# c) För berömliga gerningar. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 34; Carl XIII, n. 31; 
Carl XIV Johan, n. 56— 62. 

35. 

Ats. Densamma som till n. 24. 

Fr åns. SUI MEMORES AL10S PECERE MERENDO inom 
en öppen eklöfskrans. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

Eå K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl Jo- 
ans n. 56. — K. Mk. o. B 4 -n i silfver. 

36. 

o 

Ats. Densamma som till n. 25. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECERE MERENDO inom 
en sluten eklöfskrans. 

Diam. I4V2 ^ n - (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

37. 

o 

Ats. Densamma som till n. 26. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECERE MERENDO inom 
en öppen eklöfskrans. 

Diam. 10 1 /* lin. (7 1 /* storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

38. 

o 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR inom en krans 
af hälften lager, hälften ek. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). St. på K. Myntet. Frånsidan ar 
densamma som till K. Carl Johans n. 58. — E. Mk. i silfver. 

3?. 

o 

Ats. Densamma som till n. 29. * Denna frånsida sammanpräglad med åtsidan till n. 15 finnes i B-n i 
silfver. 


OSCAR I. 421 Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR inom en krans 
af hälften lager, hälften ek. 

Diam. 14% lin. (12:e storlA Frånsidan är densamma som 
till K. Carl Johans, n. 59. — K. Mk. o. B-n i silfver. d) För nyttiga uppfinningar. 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 63, 64. 

40. 

o 

-Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. FÖR NYTTIGA UPFINNINGAR inom en la- 
gerkrans. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.).' St. på K. Myntet. Frånsidan är 
densamma som till K. Carl Johans n. 63. — K. Mk. i silfver. 

41. 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Frans. FÖR NYTTIGA UPFINNINGAR inom en la- 
gerkrans. 

Diam. 14% lin. (12:e storl.). St. på K. Myntet. Frånsidan 
år densamma som till K. Carl Johans, n. 64. — K. Mk. o. 
&-n i silfver. e) För nit och redlighet i rikets tjenst. 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 65. 

42. 

o • 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. HEDERSBELÖNING FÖR NIT OCH REDLIGHET 
{. RIKETS TJENST — — i 5 rader, öfverst på faltet en 
"ten eklöfskrans. 

Diam. 10 l /j lin. (7 ! / a storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
På K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

* 

* Arven denna frånsida har blifvit sammanpräglad med åtsidan till n. 
15 (B-n i silfver). 422 oscar i. 

f) För jordbrukets förbättring och nyodling. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, », 35; Carl XIII, n. 32; 
Carl XIV Johan, n. 66. 

43. 

o 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Frans. LÄNDER FRIDSAMT INTAGNE. En man som 
plöjer med ett par oxar. Bak om en gärdesgård ses 
en hage med träd* och öfra delen af en stuga. I af- 
skärn.: upodlad jord. — På afskärningslinien: c. k. rknot. 

Diam. 14% lin. (12:e storl.). Frånsidan är densamma som 
begagnats under föregående Konungars tid. — K. Mk. o. B-n silfv ver. g) För utmärkt förtjenst om Svenska slöjderna. 

Började präglas år 1847 på Kongl. Maj:ts befallning, 
att utdelas vid offentliga slöjdutställningar till personer, 
hvilkas arbeten företrädesvis ansetts förtjena utmärkelse. 

44. 

O v 

Ats. Densamma som till n. 28. 

Frans. FÖR UTMÄRKT FÖRTJENST OM SVENSKA 
SLÖJDERNA. En qvinna (Sverige) i antik dr äg t, sit- 
tande på packbalar, framräcker med högra handen en 
lagerkrans och håller en annan krans i venstra handen. 
Vid hennes fötter ligger Svenska lejonet med tassen på 
den trekrönta globen. På sidan äro hopstaplade sinne- 
bildar af slöjd och arbetsförtjenst (väfsked, skyttel, slftnda, 
hyfvel, hammare, tång, vinkelhake, merkuriistaf slutande 
i en hand, i hvilken sitter ett öga, ett ymnighetshorn 
ur hvilket penningar falla). — I afskärn.: qvarnstbömisv. 

P. H. LUNDOREN. FEG. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Frans. grav. af P. H. Lundgren 
efter Professor C. G. Qvarnströms modell 1847. St. på K. 
Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 


oscar i. 423 Konungens enskilda som minnesgåfra eller be- 
löning utdelade medaljer. 

JConung Oscar lät redan som Kronprins dt sig gra- 
vera en sådan minnespenning. Jfr Konung Carl XIV 
JTohan y n. 70 — 75. 

45. 

Åts. OSCAR REGN. SVEC. ET NORV. PR. SUCCESSOR. 
bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. lcndobkn f. 

Frans. MEMORIAE PIGNUS inora en lagerkrans.* 

Diam. 14 lin. (ll:e etorl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj: t Konung 
Oscar 11:8 saml. i guld. 

46. 

o 

Ats. Densamma som till n. 25. 

Frans. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans. 

Diam. 1472 ^ n - (12:e 8torL). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

47. 

Åts. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET VAN- 
DAL. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: lba ahlbobn. 

Frans. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans. 

Diam. 10 l /2 Hn. (V/ 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn senare 
än den föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i 

silfver. 

48. 

Åts. OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET 
^ANDAL. Bröstbilden, v. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. MEMORIAE PIGNUS inom en lagerkrans. 

* Denna frånsida har någon gång, förmodligen af misstag, blifvit sam- 
m *&praglad med åtsidan af n. 4. 424 oscab i. 

Diam, 5 lin. (I 1 /» storl.). Grav. af Lea Ahlborn för någon, 
som önskat bära denna miniatyrmedalj i stället för den större 
på civil dr&gt. St. på K. Myntet. — K. Mk., B-n, Hr Olden- 
burgs saml. i silfver. 

49. 

o 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Frans. AF KONUNG OSCAR I TILL CARL JOHAN STRÖM 
FÖR UTMÄRKT MANDOM TROHET OCH NIT UNDER DE 75 
ÅR HAN TILLHÖRT SVENSKA ARMÉEN — — i 8 rader, 
öfver skriften en liten eklöfskrans. 

Diam. 14 l /2 lin. (12:e storl.). Frånsidan grav. af Lea' Ahl- 
born. St. på K. Myntet. — Lemnades af Konungen till Of- 
versten och Chefen för K. Södra Skånska Infanteri regementet 
C. J. Ström d. 12 April 1858, 75:te årsdagen från hans inträde 
i Svenska armeen. — Hildebrand, Minnesp. öfver enskilda Sv. 
män o. qvinnor, pag. 355. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

50. 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. TILL PROFESSOR CARL ENSLEN LEDAMOT 
AF K. PREUSSISKA AKADEMIEN FÖR DE FRIA KON- 
STERNA — •— i 9 rader. Der öfyer en liten eklöfskrans. 

Diam*. 10 l /j lin. (J 1 /* storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — Professor Enslen uppehöll sig vintern 1856 
— 1857 i Stockholm och förevisade vackra rundmålningar. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

51. 

o 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. TILL ANTON RASMUSSEN BANDAGIST I KÖ- 
PENHAMN FÖR SKICKLIGHET I YRKET — — i 9 rader. 
Der öfver en liten eklöfskrans. 

Diam. 107 2 lin. (7% storl.). St. på K. Myntet: — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

52. 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Frans. AF KONUNG OSCAR I TILL JOHAN ERIK FORS- oscar i. 425 

STRAND FÖR 50 ÅRS NITISK OCH TROGEN TJENST VID KONGL. 
HOFVET 1856 i 9 rader. Der öfver en liten eklöfskrans. 

Diam. 14Vj lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

S>å K. Myntet. — Forsstrand var Hofkamererare, Föreståndare 
or E. Husgerådskammaren och Riddare af K. Vasa Orden. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

53. 

o 

Ats. ' Densamma som till n. 29. 

Frans. FÖR TROGEN TJENST HOS KONUNG OSCAR I 
TILL JOH. LUDV. SJÖGREN DEN 8 JDLH 1859 i 6 rader. 
Der öfver en liten eklöfskrans. 

Diam. 14 1 /* lin. (12:e storl.). St. på K. Myntet. — Sjögren 
vax Konungens Kammartjenare. — Denna och de tre följande 
belöningsmedaljerna präglades på Enkedrottning Josephinas be- 
kostnad och lemnades i guld åt Konung Oscars tjenare, som 
under hans långa sjukdom hos honom tjenstgjort, att bäras på 
bröstet i högblått band. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

54. 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. FÖR TROGEN TJENST HOS KONUNG OSCAR I 
TILL FREDRIK MONIER DEN 8 JULII 1859 i 6 rader. Der 
öfver en liten eklöfskrans. 

Diam. 10 1 /, lin. (7 l / 2 storl.). St. på K. Myntet. — Fr. Mo- 
nier var Konungens Jägare. — K. Sik. o. B-n i silfver. 

55. 

o 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. FÖR TROGEN TJENST HOS KONUNG OSCAR I 
TILL EDWARD KINDGREN DEN 8 JULII 1859 i 6 rader. 
Der öfver en liten eklöfskrans. 

Diam. 10V 2 lin. (l l / 7 storl.). St. på K. Myntet. — Ed v. 
Kindgren var Konungens Jägare. — K. Mk. o. B-n i silfver. # 

56. 

o 

Ats. Densamma som till n. 33. * Dylika medaljer af 10 ! / 2 lin. diam. lemnades älven till Kammarlakejerne 
Ericsson och Söderberg, men stamparne finnas icke i behåll och hafra således 
ej knnnat afpräglas för samlingarne. 426 oscar i.* 

Frans. FÖR TROGEN TJENST HOS KONUNG OSCAR I 
TILL A. A. ÅSTRAND DEN 8 JTLII 1859 i 6 rader. Der 
öfver en liten eklöfskrans. 
Embetsverks och enskilda Samfunds belönings- 
medaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Sundhets Collegium. 

Jfr Konung Carl XIII, n. 38; Carl XIV Johan, n. 
80, 81. 

57. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. l. f. 

Frans. FÖR BEFRÄMJAD VACCINATION inom en ek- 
löfskrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. på 
K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl Johans 
n. 81. — K. Mk. o. B-n i silfver. b) Allmänna Barnhus Direktion. 

Jfr Konung Gustaf III 7 n. 119; Gustaf IV Adolf, «. 
41; Carl XIV Johan n. 82. 

58. 

Åts. OSCAR SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — * Nedanför: l. p. l. 

Frans. FÖR ÖMSINT VÅRD OM TORFTIGA BARN inom 
en blomsterkrans med inblandade eklöf. 

Diam. 10% lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af L. P. Lundgren 1845. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. N oscar i. 427 c) Kongl. Sällskapet Pro Patria. • 

Jfr Konung Gustaf III, n. 122; Gustaf IV Adolf, n. 
43; Carl XIII, n. 42; Carl XIV Johan, n. 87—89. 

59. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KO- 
NUSG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. p. l. ** 

Frans. FÖR MEDBORGERLIGA DYGDER inom en ek- 
löfskrans. — Nedanför kransen: af kongl. sällskapet 

PRO PATRIA. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 

Ea K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl Jo- 
ans n. 87. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

60. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
XCNX1 Bröstbilden, h. s., bar. — Nederst: l. p. l. 

Frans. Inskrift m. m. som på n. 59. 

Diam. liy 2 lin. (8:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
P& K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Hr Olden- 
ourga saml. i silfver med ögla och i denna en ring. 

61. 

o 

Ats. Densamma som till n. 59. 

Frans. FÖR TROHET OCH FLIT inom en krans af 
blandade eklöf och sädesax. Nedanför kransen: af kongl. 

SÄLLSKAPET PRO PATRIA. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Frånsidan är densamma som till 
, K. Carl Johans, n. 88. — K. Mk. o. B-n i silfver. Hr Olden- 
'lenburgs saml. i silfver med vidfåstad kongl. krona. 

* Patriotiska Sällskapet har under Konung Oscar I utdelat medaljer: 
mei * någon sådan har icke från Kongl. Myntet blifvit aflemnad och vid se- 
jjjre efterfrågan icke kunnat erhållas. Medaljen med Sällskapets emblemer 
P* ena sidan och den andra sidan slät för att ingravera namn m. m. är alltid 
of °i*andrad. 

*+ Denna åtsida med slät frånsida finnes i Banken i silfver. 1 428 oscar i. 

62. 

o 

Ats. Densamma som till n. 60. 
Frans. Inskrift m. m. som på n. 61. 

Diam. 11% lin. (8:e storl.). Frånsidan är densamma som 
till K. Carl Johans, n. 89. — K. Mk. o. B-n i silfver. d) Kongl. Hushållnings Sällskap. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 44, 45; Carl XIII, 
n. 43, 44; Carl XIV Johan, n. 90—93. 

63. 

o 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Från*. AF GEFLEBORGS LANS KONGL. HUSHÅLIr 
NINGS SÄLLSKAP TILL med tomt rum för ingravering af 
namnet — allt inom en eklöfskrans. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

64. 

o 

Ats. Densamma som till n. 33. 
Frans. Inskrift m. m. som på n. 63. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. p* 
K. Myntet. Det är ovisst för hvilken medalj, n. 33, 64 eller 
66, denna åtsida ursprungligen blifvit präglad. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 

65. 

Ats. Densamma som till n. 29. 

Frans. AF STOCKHOLMS LÅNS HUSHÅLLNINGS SÄLt 
SKÅP. En eklöfskrans och inom denna: TILL med tomt 
tum för namnet. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — Sällskapet stiftades genom Kongl. Msj:ts re* oscar i. 429 

solution d. 9 Juni 1847. Tillstånd att prägla och utdela den 
större och mindre medaljen erhölls d. 6 Mars 1856. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. 

66. 

Åts. Densamma som till n. 33. 

Frans. STOCKHOLMS LÅNS HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP. En eklöfskrans och inom denna: TILL med tomt 
rum för namnet. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

67. 

o 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. AF 'KONGL. WERMLÅNDSKA HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAPET — — på 5 rader. 

Diam. 10Vj lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — Jfr K. Carl XIII, n. 43. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. 

68. 

Åts. OSCAR SVEBIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nederst: l. p. l. 

Frans. AP NYKÖPINGS LÅNS KONGL. HUSHÅLL- 
NINGS SÄLLSKAP * på en upphöjd kantram. Der inom: 
TILL med tomt rum för den belönades namn. 

Diam. 107 2 lin- (7% storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Började präglas 1853. — Jfr K. Carl XIII, n. 
44. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

69. 

Ats. Densamma som till n. 68. * 

Frans. AF CALMÅR LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP * på en upphöjd kantram. Der inom: TILL 
med tomt rum för namnet. 

Diam. IOV2 l* n - (7Vj storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Började präglas 1848. Sällskapet stiftades 1811. 
— K. Mk. (2 ex.), o. B-n i silfver. 430 OSCAR I. 

70. 

o 

Ats. Utan omskrift. Blekinges vapensköld (en ek 
med tre kronor på stammen) under greflig krona, med 
två delfiner som sköldhållare på ett orneradt underlag. 

Frans. AF KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLLSKAPET på 
3 rader. 

Diam. 107 2 lin, (7 l / 2 v storl.). St. på K. Myntet. — Sällska- 
pets stadgar erhöllo kongl. stadfästelse d. 13 Dec 1814. Tillå- 
telse att prägla och utdela egen medalj lemnades d. 14 Juli 1845 
och samma år gillades det till K. Vitterhets Historie och Anti- 
qvitets Akademien insända förslaget; men af brist på medel 
uppsköts präglingen till år 1857. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

71. 

Åts. OSCAR SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG * 
på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., bar. 

Frans. AF GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄNS K«r HCS- 
HÅLLNINGS SÄLLSKAP * på en upphöjd kantram. DeT 
inom: TILL (tomt rum för namnet) FÖR LANDTMANNA 
FÖRTJENST. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). St. på K. Myntet. Tillstånd till 
prägling gafs 1846. Sällskapets stadgar erhöllo konglig stad- 
fastelse d. 24 Maj 1814. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

72. 

Åts. HALLANDS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÅLIr 
SKÅP * Hallands vapensköld (ett upprest gående lejon) 
under hertiglig krona. Bak om skölden ses sinnebilder 
af landtbruk (lie, spade, räfsa, slaga, sädeskarfvar). 

Frans. GÄRD AF MEDBORGARES AKTNING TILL (med 
tomt rum för namnets ingravering) inom en eklöfskrans. 

Diam. 147 2 lin.^Wie storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Sv p* 
K. Myntet. Började präglas 1857. — Sällskapet stiftades A 
12 Dec. 1811, men kom först med början af år 1815 i tillftU* 
att utveckla en större verksamhet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

73. 
Ats. Densamma som till n. 72. \ OSCAR I. 431 

Frans. FÖRSTA PRISBELÖNING ÅT i 3 rader; der 
under tomt rum för ingravering af namn m. m. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn sam- 
tidigt med den föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. 

74. 

Ats. Densamma som till n. 30. 

Frans. MALMÖHUS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP * på en upphöjd kantram. Der inom: TILL, 
ined tomt rum för att gravera namn m. m. 

Diam. 10 ! A lin. (7 1 /., stqrl.). St. på K. Myntet. — Sällskapets 
stadgar erhöllo konglig stadfästelse d. 24 Maj 1814. Kongl. 
Majtts tillstånd att prägla och utdela belöningsmedaljer gals d. 
4 Aug. 1846. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silrver. e) Svenska Trädgårds Föreningen. 

Svenska Trädgårds Föreningen, bildad dr 1832 på upp- 
maning af Lifmedicus, sedan Medicinalrådet Magn. Mar- 
tin af Pontin, vann snart betydlig utsträckning äfven till 
landsorterna, och har i hög grad främjat trädgårdskultur 
och blomsterodling inom fäderneslandet. 

75. 

Åts. AF SVENSKA TRÄDGÄRDS FÖRENINGEN på fäl- 
tet mellan ett palm- och ett ek-träd. På marken gräs 
och en ranka af blommande Linnaea. I afskärn.: den 3). 

MARS 1832. 

Frans. ÄT (med tomt rum för ingravering af namn) 
inom en krans bildad af en olivqvist och en blomster- 
stängel, den sednare med inblandade ekblad. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1845, att af Föreningen utdelas 
till personer, som »gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens 
befrämjande i vårt land.» Kostnaden bestriddes af Föreningens 
ledamot Kamereraren A. H. Bränder, som före sin död stält 432 oscar i. 

till Patriotiska Sällskapets disposition en fond, hvaraf medel 
lemnas till Trädgårds Föreningen, på det denna må fortfarande 
kunna för det uppgifna ändamålet utdela medaljen. Förenin- 
gens stiftelsedag angifves på åtsidan. — K. Mk. (2 ex.) (T. B-n 
i silfver. 

76. 

Åts. FÖRSKÖNA FÅDRENS JOKD MED FRDGT OCH 
BLOMMORS SKATT. Blomstergudinnan stående, med en 
ympqvist i högra och en blombukett i venstra handen. 
— I afskärn. : p. lundgren fec. 

Frans. Utan inskrift. En rik blomsterkrans, inom 
hvilken den belönades namn ingraveras. 

Diam. 18 ! /j lin. (18:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Började präglas 1846 på Svenska Trädgårds 
Föreningens bekostnad, att utdelas som prisbelöning åt tänande 
utställare vid expositioner föranstaltade af Föreningen. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. f) Svenska Slöjdföreningen. 

Svenska Slöjdföreningen stiftades i Stockholm d. 6 OcL 
1845 i ändamål "att söka befrämja Svenska konstflitens 
och näringarnes, hvaribland de s. k. husslöjdernas, för- 
koftan." Föreningen öppnade d. 11 Jan. 1846 för ar- 
betare "en söndags- och aftonskola", hvilken efter hand 
vunnit mycket vidsträckt omfattning och i Juni 1860 öf- 
vertogs af Staten. Uti de stadgar, som d. 22 Sept. 1862 
antog os, uppgifves Föreningens ändamål vara: "att bilda 
ett samband mellan Svenska slöjdidkare i olika grenar och 
på olika ställen; att genom spridandet af kunskaper och 
upplysning befordra de Svenska näringarnes tidsenliga 
utveckling; att uppmuntra och bekantgöra den verkliga 
skickligheten och det dugliga arbetet; samt att inom de 
slöjdidkande klasserna väcka och underhålla en ädel och 
nyttig täflan" 

77. 

Frans. INSIGT OCH FLIT. Minerva stående, med 
en lågande lampa i handen, lutar sig öfver en sittande j oscar i. 433 

qvinna (Industrien) och pekar på en teckning, som 
denna utför efter en antik vas stäld på en afskuren 
kolonn. Den sittande qvinnan håller en staf, på hvars 
anda Rr en bevingad hand med ett öga i midten. Vid 
sidan en bikupa och ett nedvändt ymhighetshorn, ur 
hvilket penningar falla. — I afskärn. : p. lundoben fec. 

Frans. SVENSKA SLÖJDFÖRENINGEN STIFTAD DEN 
6 OKTOBER 1845. En tät eklöfskrans, på hvilken äro 
gruppvis fästa sinnebilder af industri ra. in. (Nep- 
tuni treudd mellan 1 ett roder och ett ankare; — skära, 
sädeskårfve, lie och räfsa; — väfskyttel och ullsax; — 
ilägga, grufbloss och jernmärket; : — vattenpass, cirkel- 
raätare och tång). Inom kransen tomt rum för ingra- 
yering af namn och anledningen till belöningen. 

Diam. 16 V, lin. (14 l / 2 storl.). Grav. af P. H. Lundgren 1847. 
St. på K. Myntet. Slagen på Konung Oscar I:s bekostnad, att 
af Direktionen utdelas åt skickliga slöjdidkande arbetare och 
till utmärkta elever i Föreningens skola. — Den smaklösa anord- 
ningen af sinnebilderna i eklöfskransen anmärktes i K. Vitter- 
hets Historie och Antiqvitets Akademien, men bibehölls icke 
destomindre. — K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. g) Fabriks och Handtverks Föreningar. 

Kongl. förordningen af d. 22 Dec* 1846, som började 
tillämpas d. 1 Juli 1847, upphäfde handtverJcarnes förut 
varande skräembeten och föreskref "att i stället skola i 
hvarje stad idkare af handtverk, som äro underkastade 
borgerliga utskylder, utgöra en handtverksförening, som 
samfält eller genom utsedda fullmäktige eger att för be- 
främjande af handtverkeriernas förkofran besörja de' för 
dessa gemensamma angelägenheter" På samma grunder 
ega fabriksidkare i stad att bilda fabriksförening. Efter 
hand hafva dylika föreningar i åtskilliga städer, på några 
ställen gemensamt, låtit prägla belöningsmedaljer att ut- 
delas åt arbetare för utmärkta gesällprof samt för flit 
4>ch välförhållande* 434 oscar i. 78. A t s. STOCKHOLMS STADS HANDTVERKSFÖRENIXG. 
Minervas bröstbild öfver en grupp af handtverks sinne- 
bilder (skrufpress, städ, såg, hammare, lineal, vinkel- 
mått, borr, klubba, tång, pust m. m.). Nederst: 1851. 
— Vid sidan: p. l. 

Frans. FÖR SKICKLIGHET OCH VÄLFÖRHÅLLANDE 
ÅT (tomt rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Började präglas 1851. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

79. 

Dylik; men mindre, utan annan väsentlig skilnad 
än att vid nedra kanten på åtsidan står gravörens sig- 
natur l. a. i stället för p. l. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn senare 
än den föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 

80. 

Åts. GEFLE STADS HANDTVERKS OCH FABRIKSFÖR- 
ENING. Minervas bröstbild på en grupp af handtverb 
sinnebilder. Kopierad efter n. 78. Nederst: 1853. 

Frans. FÖR SKICKLIGHET OCH VÄLFÖRHÅLLANDE 
ÅT (tomt rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Slagen 1853. St. på K. Myntet. 
Då ett afprägladt exemplar af ae redan graverade stamparne 
inlemnades till K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akade- 
mien för att granskas, ogillades åtsidan emedan der lästes: 
gefles stads etc. Det obehöriga s i stadsnamnet bortmejslades 
i stampen, men icke bättre än att man ser spår deraf. Ett 
exemplar i tenn, slaget före utmejslingen, förvaras i K. Mk. — 
K. Mk. i silfver. B-n i brons. 

81. 

Åts. CARLSTADS FABRIKS. OCH HANDTVERKSFÖR- 
ENING. Minervas bröstbild öfver en grupp af handt- 
verks sinnebilder (skrufpress, svärdsklingor, hammare, oscar i. 435 

ig, sadel, hjul, hyfvel, kalk, hatt, klubba, pust, hand- 
rar, stöfvel, bila, borr, vinkelmått, ringklocka, kam, 
ix m. ni.) I afskärn.: 1856. 

Frans. FÖR SKICKLIGHET OCH VÄLFÖRHÅLLANDE 
T (tomt rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 107 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntqt. Började präglas 1856. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. h) Höganäs Stenkolsverks Direktion. 

Vid Höganäs, ett fiskeläge i Väsby socken, Luggude hä- 
rad i Skåne , började stenkolsbrytning redan på 1600-talet; 
men först genom ett af Grefve Erik Ruuth är 1797 bil- 
dadt bolag blef grufrörelsen bättre ordnad. Arbetet, för- 
svåradt genom inträngande vatten, blef dock mindre ft>- 
nande, och nya bolag bildades efterhand, det senaste dr 
1846. Från nämnda tid har framgången varit större, 
till väsentlig del genom den ypperliga lerans bearbetande 
tiU eldfast tegel, prydliga kärl, omamenter w. m. Det 
fordom fattiga fiskeläget liknar nu en fabriksstad. 

w 

82. 

Åts. OSCAR SVERIGES NORRIGES G. O. V. KONUNG, 
►röstbilden, v. s., bar. — Nederst: lea ahlborn f. 

Frans. FÖR ARBETSSKICKLIGHET OCH HEDRANDE 
'PPFÖRANDE * på en upphöjd kantram. En grufarbe- 
are ligger på knä och hackar i berget vid skenet från 
n upphängd lykta. I afskärn.: af höganås stenkols- 
BRK. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1858. 
Präglad för att utdelas jenite en årlig pension till grufarbetare, 
som utmärkt sig genom flit, skicklighet och hedrande upp- 
förande. — K- $fk. o. B-n i silfver. 436 OSCAR L i) Svenska Jägare Förbundet. 

Detta sällskap stiftades d. 3 April 1830 och valde Krön- 
prinsen Oscar till skyddsherre, hvilket uppdrag han äfven 
som Konung fortfarande behöll. Medaljen utdelades som 
prisbelöning vid sällskapets shjutöfningar. Efter år 1858 
har den äfven utdelats i silfver eller brons, att* bäras i 
grönt band med gula kanter pd bröstet, dt personer, som 
utmärkt sig genom rofdjurs och roffoglars utrotande eller 
särdeles nit för jagtens värd. 

83. 

o 

Ats. Densamma som till n. 9 (med Kronprinsens 
bild och titel). 

Frans. BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE 
FÖEBUNDET STIFT. D. 3 APR. 1830. En eklöfskrans inom 
hvilken den belönades namn ingraverades. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af M. Frumerie 1833. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

84. 

Ats. Densamma som till n. 59 (med Konungen* 
bild och titel). 

Frans. Densamma som till n. 83. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Präglad med denna atsida efter 
år 1844. — K. Mk. o. B-n i silfver. k) Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion. 

Jfr Konung Carl XIII, n. 45; Carl XIV Johan. »/. 
96+09. 

85. 

* Åts. ALLMÄNNA BRANDFÖRSÄKRINGS WERKET. En 
krönt och ornerad, delad sköld; i öfra fältet Sveriges tre oscar i. 437 

kronor; i det nedra en fenix, med uppslagna vingar, 
stående på ett brinnande bål. Bak om skölden två ned- 
vända, rykande facklor satta i kors. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIGT NIT i en båge inom 
en eklöfskrans, med tomt rum i midten för .att ingra- 
vera den belönades namn. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 1) Städernas Allmänna Brandstotjs Bolag. 

• Städernas allmänna Brandstodsbolag utbröts dr 1828 
från allmänna Brandförsäkrings verket, som dittills hade 
omfattat både landet och städerna, och erhöll d. 30 Juni 
samma dr kongl. stadfästelse på sitt reglemente. Den 19 
Aug. 1844 erhöll Styrelsen Kongl. Maj:ts tillåtelse att ut- 
dela jettoner i guld eller silfver till personer, v som vid eld- 
släckning utmärkt sig för särdeles mod ochjoförtrutenhet? 

86. 

Åts. STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODS BOLAG. 
En fenix stående på ett brinnande bål på en krönt glob 
omsluten af två palmqvistar. 

Frans. FÖR MOD I FAROR OCH MEDBORGERLIGT 
NIT på en upphöjd kantram; nederst en stjerna mellan 
två bladsirater. Fältet . tomt för ingraverin£ af namn 
m. m. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1848. — K. Mk. o. li-n i silfver. 

87. 

Dylik; men mindre, utan annan skilnad, än att på 
frånsidan ä den upphöjda kantramen finnes endast en 
liten rosett i stallet för stjernan mellan bladsirater. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 438 OSCAR I. 88. 

Åts. STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODSBOLAG. 
En fenix stående på sitt bål rn. m. som på n. 86. 

Frånsidan slät. 

Diam. 5 1 /, lin. (2:a storl.). Grav. afLea Ahlborn 1874 genom 
försorg af en enskild person, att bäras till civil drägt. St. ! 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Ensidiga minnespenningar med Konung Oscar I:s 

bild. 

89. 

JOS. F. OSCAR SVERIG. ARF PRINS HERT. AF SÖD. 
Bröstbilden, v. s., i militäruniform med styf krage, 
ordensband och scrafimerkrachan. Omkring skriften en 
oval perlrand. 

Brakteatformigt präglad på en aflång åttkantig platta, 7 1 * 
lin. hög, 6 lin. bred (é 1 /^ storl.). Grav. före 1814 af C. En- 
hörning. Var måhända ämnad att präglas samman med K 
Carl Johans n. 109, eller ock att infattas i en ring eller annat 
smycke. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., Hr Wedbergs, Hr 
Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. i silfver. 90. 

JOS. FRANC. OSCAR PR. HAER SV. ET NORV. Dtt 
SUDERM. Bröstbilden, h. s. i oinvikta mantelveck upp- 
fästa genom en rund knapp på axeln. — Nedanför: * 

FRtMERIK. 

Diam. 18 lin. (16 l / 2 storl.). Grav. af M. Frumerie 1814-181* 
(så framt titeln är rigtigt angifven). — Hr Oldenburgs saml- 1 
tenn. 

91. 

JOSEPH FRANS OSCAR SVERIGES OCH NORRIGES KB0> 
PRINS. Bröstbilden, h. s., i Kavalleri-generals uniform. 1 06CAR I. 439 

med Serafhner ordens band och K. Carl XIII:» orden. 
— Nederst: morel r. 1825. 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af Morel d. yngre i Frank- 
rike. Jfr. K. Carl Johan, n. 113. — ML — Hr Oldenburgs 
saml. brakteatafprägling i koppar, förgyld. 

92. 

JOS. FRANC. OSCAR. PR. SUCCESSOR SV. ET NORV. DUX 
SUDERM. Bröstbilden, h. s., med bred spetskantad krage, 
ordensband och veck af furstliga manteln från venstra 
sidan. — Nedanför: enhörning. 

Diam. 19 l L lin. (19:e storl.). Grav. af C. Enhörning, men 
icke begagnad. — Hr Oldenburgs saml. i tenn. 

93. 

JOS. FRANS. OSCAR SVERIGES OCH NORRIGES KRON- 
PRINS. Bröstbilden, v. s., i brämade mantelveck. — 
Nedanför: m. frimerte. * 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af M. Frumerie. Jfr K. 
Carl Johan, n. 114. — Hr Oldenburgs saml. brakteatafprägling 
i silfver. 

94. 

OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med veck af konungamanteln kring 
bröstkanten hopfästa »genom ett rundt smycke öfver 
axeln. — Nedanför: m. frumerie. 

Diam. 18 lin. (16 1 /* storl.). Grav. af M. Frumerie, men icke 
använd. — Hr Oldenourgs saml. i tenn. 

95. 

OSCAR REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH ET VANDAL. 
Bröstbilden, h. s., bar. 

Diam. 6 1 ^ lin. (3:e storl.). Uppgifves vara graverad af Schoultz 
i Köpenhamn, men har icke bhfvit använd till någon medalj. 
- K. Mk. i bly. * Någon gång förekommer ensidigt afpräglad Oscars bild med Kron- 
prins titeln. 14 lin. i diameter, graverad af guldsmeden C. Troselius. van- 
ligen använd som frånsida till en åtsida med K. Carl Johans och Drottning 
Desideria* bilder. Jfr K. Carl Johan. n. 121. — E. Mk. o. tt-n i silfver. 440 OSCAR OCH J08EPHINA. Konung Oscar I och hans gemål Drottning 

Josephina. 

Ensidig minnespenning. 

96.- 

IOS. P. OSCAR. ET. IOSEPHINA. M. E. PR. HER. R. SVBC. 
ET. NORV. Bådas bröstbilder i mantelveck, h. s., för- 
enade, Kronprinsens med en rund knapp öfver axeln, 
Kronprinsessans ined perlsnören i håret. — Nedanför: 

C. TROSELIUS. 

Diam. 13 l / 2 lin. (lire storl.). Grav. af guldsmeden Trose- 
liu8, dåligt arbete. Var förmodligen ämnad att utgöra från- 
sida till Carl Johans n. 121. — K. Mk., B-n, Upsala Univers., 
Hr Ridderstads, Hr Oldenburgs saml. brakteatafprägling i silfvcr. b) Engelska speljettoner. 

97. 

Åts. OSCAR & JOSEPHINA. Bådas bröstbilder, v. s., 
den förra i militäruniform, den sednare i drägt kantad 
med en hermelinsremsa samt med perlband på halsen 
och i bandet ett litet kors. 

Frans. VICTORIA QUEEN OF GREAT BRIT. Engelska 
Drottningens bröstbild, v. s., bar. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). — K. Mk. (2 ex.), Hr Wedbergs, 
Hr Ridderstads, Hr Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. i mcssing. 

5)8. 

Ats. Densamma som till n. 97. 

Frans. Utan inskrift. Ktt kort (Spader-fyra) om- 
gifvet af ornamenter. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). — K. Mk. (2 ex.), Strengnäs Ele- 
mcntarlärov., Hr Wedbergs, Hr Ridderstads, Hr Oldenburgs. 
Hrr Hjertbergs saml. i messing. OSCAR I. 441 Minnespenningar med Konung Oscar Ls bild och 
namn präglade i eller för Norge. 

Det Kongl. Norske Tidenskabers Selskab i 

Throndhjem. 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 13S—135. 

99. 

Åts. JOS. FR. OSCAR NORGES OG SVERRIGES KRÖN- 
PRINDS och i en inre omgång: det kol. norske viden- 
skabers selskabs protector. Bröstbilden, h. s., bar. — 
Nedanför: l. p. l. 

Frans. AGTELSES TEGN PRA DET KGL. NORSKE VI- 
DENSKABERS SELSKAB. En bisvärm flygande till flustret 
på en bikupa, på hvars fot ses Norges vapen, ett lejon 
hållande en yxa med krokigt skaft. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

100. 

Åts. OSCAR NORGES SV. G. OG V. KONGE. DET K™: 
NORSKE VIDENSK*? SELSKABS PROTECTOR. Bröstbilden, 
h. s., bar. — Nedanför: l. p. l. 

Frans. Inskrift och sinnebilder som på n. 99; 
men lejonets yxa har kort, rakt skaft. 

Diam. 10,, lin. (7:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren i Stock- 
holm. — Andringen af yxans skaft var en återgång till den 
ursprungliga vapenbilden. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. JOSEPHINA. * 

KONUNG OSCAR l:S GEMÅL. 

Kronprinsessan JosepMna som beskyddarinna af 
Sällskapet för inhemsk silkesodling. (1830). 

Sedan Drottning Lovisa Ulrikas och Mårten Trievalds be- 
mödanden i föregående århundradet att åstadkomma silkes- 
odling i Sverige bli f vit tillintetgjorda (jfr K. Adolf Fred- 
rik n. 57), återupptogs tanken på nytt af Fru Charlotta 
Östberg, född Hilféling 7 som gaf anledning till bildande 
af ett "Sällskap för inhemsk silkesodling? Sedan Kron- 
prinsessan Josephina täckts åtaga sig att vara Sällskapets 
beskyddarinna, antogos dess stadgar d. 23 April 1830. 
På Béllevue vid Stockholm vppläts af Kronprinsen och 
hans gemål en lägenhet för plantering af mulbärsträd, 
hvilken efter hand betydligt utvidgades, så att under åren 
1832 — 1839 utdelades mer än 40,000 mulbärsplantor. Af- 
ven i Visby och på flera ställen i riket anlades dylika 
. planteringar. Försöken, hvilka ännu fortsättas, hafva visat 
att silke kan framalstras i Sverige, fastän klimatiska för- 
hållanden torde hindra att deraf bilda en i större skala 
för landet lönande industri. 

1. 

Åts. JOSEPHINA SV. OCH NORR. KRON-PRINSESSA. 
Bröstbilden, v. s., med diadem och hermelinprydda veck 
kring bröstkanten. — Nedanför: m. f. 

Frans. SILKES ODLINGEN FÖRNYAD. En flicka, hvi- 
lande med ett knä på marken, upphärflar silke ur ko- 

* Jfr K. Carl XIV Johan, n. 33. 123: K. Oscar I, n. 7, 9, 10, .18, 
96—98. JOSEPHINA. 443 

konger samlade på ett fat/ Vid livar dera sidan ett mul- 
bärsträd. I afsk&rn.: på belle-vue i 830. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af M. Frumerie. St. på K. 
Myntet. Började präglas 1833. Ett exemplar i guld lemnades 
af Sällskapet till Fru Ostberg I silfver utdelas medaljen som 
belöning åt enskilda personer för visadt nit. — K. Mk. (2 ex.) 
o. B-n i silfver. Kronprinsessans besök på Kongl. Myntet den 

19 October 1835. 

Kronprinsessan Josephina besökte i sin gemåls sällskap 
Kongl. Myntet, då i Deras Kongl. Högheters närvaro den 
följande minnespenningen afpräglades. Jfr Konung Oscar 
I, n. 9. 

2. 

n 

Ats. Densamma som till n. 1. 

Frans. DEN 19 OCT. 1835 inom en eklöfskrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). St. på K. Myntet. — K. Mk. o. 
B-n. i silfver. Femtio års festen till minne af Drottning 
Josephinas ankomst till Sverige, firad den 

13 Juni 1873. 

Den 13 Juni 182 3, då Kronprinsessan Josephina an- 
kom på linieskeppet Carl XIII och landsteg på Djur- 
gårdsstranden vid ManiUa, var en oförgätlig festdag för 
den kongliga familjen och för otaliga folkskaror, som till- 
strömmat för att möta den efterlängtade, ungdomliga furste- 
bruden. Med icke mindre hänförelse samlades femtio dr 
senare ett yngre slägte omkring den allmänt vördade och 
älskade Drottningen, som på Bosendal å Kongl. Djur- 
gården, ej långt från den plats, der hon först satte sin 444 J08EPHINA. 

fot på^Svenska jorden, mottog lyckönskande depuiationer 
från en stor mängd korpser och samfund och derefter på 
aftonen samma dag gaf en lysande fest. Att ytterligare 
bevara minnet af denna dag och af sin gemål, lemnade 
hennes Maj:t en rik gåfva, jemte en betydlig af Svenska 
qvinnor till hennes disposition öfverlemnad summa, till 
grundläggande af en stiftelse, som, med ändamål att be- 
reda hjelp och vård åt värnlösa och fallna, antagit be- 
nämningen: "Föreningen till minne af Konung Oscar I • 
och Drottning JosephinaP Jfr K. Oscar I, n. 7. 

' 3. 

Åts. J0SEPH1NA SVECIAE ET NORVEGIAE REGIXA 
VIDUA. Bröstbilden, h. s., med diadem, perlband, ra. fl. 
smycken, nackslöja och veck af kongliga manteln från 
venstra sidan. — Nedanför: lea ahlborn f. 

Frans. LAETAM NOTAT PRAESENT1BUS ET POSTE- 
RIS DIEM. På en strand med löfrika träd står en qvinna 
(Sverige) i antik drägt hållande i handen sin stylus, 
med hvilken hon på en oval sköld hängande på en ek- 
stam inristat orden: dik xiii junii mdoccxxiii. Vid qvinnans 
fot ligger ett halfrest lejon, med tassen på den tre- 
krönta globen, blickande på ett ankommande linieskepp. 
På andra sidan sjön uppstiga berg. I afskärn.: ma- 

TRI AUGU8TAE PIETAS NATORUM ET NEPOTUM DIE XIII JINII 
MDCCCLXXIII. 

Diam. 20 ! / 2 lin. (20 ! / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. 
på K. Myntet. Slagen af Konung Oscar II i eget samt öfriga 
ättlingars namn och aflemnad på festdagen. — K. Mk. o. B-n 
i silfver. 

4. 

Åts. JOSEPH1NA SVECIAE ET NORVEGIAE REGINA 

VIDUA. Bröstbilden som på n. 3. — Nedanför: lea ahl- 
born FEC. * 

Frans. UTRAMQUE DITAVIT. Två qvinnor. (Minnet 
och Hoppet) i antika drftgter, sittande. I afskftrn.: 

PIETAS POST X LUSTRA IMMUTATA DIE XIII JUNII MDCCCLXXIII. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Åtsidans stamp gick snart sönder och har blifvit JOSEPHINA. 445 

omgraverad. Slagen af personer, som under en förfluten tid 
ti 11 hört hennes Majrts uppvaktning, och aflemnad på festdagen. 
— Figurerna på frånsidan äro kopierade efter en bekant mål- 
ning af Margareta Gillis. — K. Mk. en i silfver, en i brons. 
B-n i silfver. 

5. 

o 

Ats. Densamma som till n. 9. 

Frans. 1823 13 JUNI 1873. på 3 rader. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Frans. grav. af Lea^ Ahlborn. St. 
på K. Myntet. — Utdelades af Enkedrottningen till åtskilliga 
personer med anledning af festen. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

6. 

Åts. JOSEPHINA ENKEDROTTNING AF SVERIGE 0. 
N0RR1GE. Bröstbilden, h. s., lik n. 5. — Nedanför: l. a. 

Frans. 1823 13 JUNI 1873. på 3 rader. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på K. 
Myntet. — Utdelades af Enkedrottningen i guld, med en i öfra 
kanten fästad krona af juveler, åt ännu qvarlefvande personer, 
som hade varit tjenstgörande på linieskeppet Carl XIII under 
öfverfarten till Sverige år 1823. — K. Mk. o. B-n i silfver. Drottning Josephinas som minnesgåfra eller be- 
löning utdelade medaljer. Åts. JOSEPHINA SVECIAE ET NORVEGIAE REGINA. 
Bröstbilden, h. s., bar, med diadem. — Nedanför: l. p. l. r. 

Frans. INGENIO ET ARTI. inom en lagerkrans. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren 1845. 
St. på K. Myntet. — Afsedd att utdelas för vetenskapliga eller 
konstnärliga förtjenster. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

8. 

o 

Ats. Densamma som till n. 7. 446 JOSEPHINA. 

Frans. VIBTUS IPSA SIBI PRETIUM. inom en eklöfs- 
krans. 

Diam. 14 ! / 2 Un. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren 1845. 

. på K. Myntet. — Uf J1 J ^ ^ ,s - r " - 

K. Mk. o. B-n i silfver. — , ^ N — - — .,- — _- __- _ . _ — 

St. på K. Myntet. — Utdelad för medborgerliga förtjenster. — 
". Mk. o. 9. 

Åts. JOSEPHINA SVECIAE ET NORVEGIAE REGINA. 
Bröstbilden, h. s., bar, med diadem. — Nedanför: p. h. l. 

Frans. TESSERA MEMORIAE. inom en lagerkrans. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

10. 

Ats. Densamma som till n. 6. 

Frans. TESSERA MEMORIAE inom en lagerkrans. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn för någon 
person, som önskat bära en miniatyr af den större medaljen, 
och för detta ändamål ansett sig kunna som åtsida använda 
stampen till n. 6, ehuru denna nar Svensk omskrift. St. på 
K. Myntet. - K. Mk. o. B-n i silfver. 

11. 

Åts. JOSEPHINA ENKEDROTTNING AF SVERIGE OCH 
NORRIGE. Bröstbilden, h. s., bar, kopierad efter n. 9. 

Frånsidan slät, för att ingravera den belönades 
namn in. m. 

Diam. 10 1 /* lin. (7V 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1860 och har, lika som den föl- 
jande, blifvit utdelad till tjenare i Enkedrottningens hof. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

12. 

» 

Lik n. 11; men mindre. — Nedanför bilden: l. a. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på K. 
Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konung 

CARL XV OCH HAXS GEMÅL DROTTNING 

LOVISA. Carl Ludvig Eugéne. »Född i Stockholm den 3 Maj 1820. 
Son af Kronprinsen Josef Frans Oscar , sedan Konung Oscar l 
och Josephina Maximiliana Eugenia Napoleona af Leuckten- 
berg. Hertig af Skåne på döpelsedagen d. 11 Maj 1826. Kron- 
prins af Sverige och Norge d. 8 Mars 1844. Tillförordnad 
Begent d. 25 Sept. 1857, hvilket uppdrag fortfor ända till faderns 
död. Konung d. 8 Juli 1859. Krönt jemte sin gemål i Stock- 
holms storkyrka d. 3 Maj 1860 och i Throndhjems domkyrka d. 
5 Augusti samma år. Död i Malmö d. 18 September 1872. 
Begrafven i Riddarholms kyrkan d. 9 October samma år. 

Förmäld i Stockholm d. 19 Juni 1850 med Vilhelmina 
Fredrika Alexandra Anna Lovisa (f. d. 5 Aug. 1828, f d. 
30 Mars 1871), dotter af H. Kongl. HögJiet Prins Vilhelm 
Fredrik Carl af Nederländerna och Lovisa Augusta Vilhelmina, 
Amalia af Preussen. 

Valspråk: Land skall med lag byggas. 

Fullständiga titeln lika med K. Carl XIV Johans. ANORDNING. 

Prins Carls första besök i Skåne d. 1 Aug. 1836 N. 1. 

Kronprinsen Carl blifver Kansler för Upsala Universitet 

d. 18 April 1844 „ 2. 

Kronprinsen Carls fdrmälning med Vilhelmina Fredrika 
Alexandra Anna Lovisa af Nederländerna i Stock- 
holm d. 19 Juni 1850 „ 3. 

Kronprinsens och hans gemåls besök på Kongl. Myntet 

d. 26 Mars 1852 „ 4. 

Konung -Carl XV:s och Drottning Lovisas kröning i Stock- 
holms storkyrka d. 3 Maj 1860 „ 5—7. 

Konung Carls besök hos Danmarks Konung Fredrik VII 

i Juli månad 1862 „ 8, 9. 

Öppnandet af vestra jernvägs stambanan d. 3 Nov. 1862 „ 10. 

Industri utställningen i Malmö 1865 „ 11. 

Allmänna Industri och Konst utställningen i Stockholm 

1866 „ 12—14. 

Konung Carl som beskyddare af Kongl. Akademien för 

de Fria Konsterna (1867) „ 15. 

Sveriges deltagande i den internationala utställningen i 

Paris 1867 „ 16, 17. 

Konung Carls besök i den internationala utställningen 

i Paris d. 3 Aug. 1867 „ 18. 

Konung Carls väntade besök i Franska myntverket i 

Paris 1867 „ 19. 

29 Lunds Universitets två hundra års fest, firad d. 27 — 29 

Maj 1868 N. 20. 

Nordiska Konst utställningen i Göteborg 1869 „ 21. 

Kongl. örlogsmanna Sällskapets hundra års fest d. 15 

Nov. 1871 „ 22. 

Kongl. Musikaliska Akademiens hundra års fest d. 2 

Dec. 1871 „ 23. 

Konung Carls död i Malmö d. 18 Sept 1872 „ 24,25. 

Konung Carl XV:s minne „ 26,27. 

Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För medborgerlig fortjenst „ 28—34. 

b) För berömliga gemingar „ 35,36. 

c) För nyttiga uppfinningar „ 37. 

d) För nit och redlighet i rikets tjenst „ 38-40. 

e) För utställning vid allmänna Landtbruksmöten „ 41—48. 

f) För utställning af gödkreatur och mejerialster „ 49. 

Konungens enskilda som minnesgåfva eller belöning ut- 
delade medaljer ., 50-54. 

Akademiers, Embetsverks och enskilda Samfunds belö- 
ningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Vetenskaps Akademien „ & 

b) Kongl. Musikaliska Akademien „ 56. 

c) Kongl. Krigs Vetenskaps Akademien „ 57. 

d) Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i 

Göteborg „ 58. 

e) Kongl. Krigs Akademien (senare Kongl. Krigs 

Skolan) på Carlberg „ 59-64. 

f) Allmänna Barnhus Direktion '.. „ 6&- 

g) Kongl. Patriotiska Sällskapet „ 66- h) Kongl. Sällskapet Pro Patria N. 67, 68. 

i) Kongl. Hushållnings Sällskap „ ^69—86. 

k) Skånska Hushålls Föreningen „ 87. 

1) Linköpings Läns och Stifts Trädgårds För- 
ening „ 88. 

m) Svenska Slöjdföreningen „ 89, 90. 

n) Fiskartorps Slöjdskola „ 91. 

o) Fabriks, Handtverks och Industri Föreningar ,, 92 — 98. 

p) Målskjutnings och Jägare Förbund „ 99 — 105. 

q) Skarpskytte Föreningar „ 106 — 110. 

r) Försäkrings Aktiebolaget Skandia „ 111. 

s) Upsala Elementarläroverks Rektorist förening „ 112. 

t) Förening af unga konstnärselever „ 113. 

ensidig minnespenning med Konung Carl XV:s bild „ 114. 

Imnespenningar med Konung Carl XV:s bild och 
namn präglade i eller för Norge. 

1. Konung Carls och Drottning Lo visas kröning 

i Throndhjems domkyrka d. 5 Aug. 1860 ... „ 115—117. 

2. Den internationala Fiskeri utställningen i Ber- 

gen 1865 „ 118. 

3. Nordlands och Finmarkens Industri utställning 

i Tromsö 1870 „ 119. 

4. Belönings medaljer. 

a) Kronprinsens prismedalj „ 120. 

b) Den Norska Handtverks och Industri För- 

eningen i Christiania „ 121. DROTTNING LOVISA 

KONUNG CARL XV:8 GKMAL. 

Drottning Lovisas död i Stockholm d. 30 Mars 1871 ... N. 1. 

Drottning Lovisas minne „ 2. 

Drottningens enskilda som minnesgåfva eljer belöning 

utdelade medaljer „ 3—6. CARL XV.* Prins Carls ftrsta besök i Skåne den 1 Augusti 

1886. 

Prins Carls första besök i det hertigdöme, af hvilket 
han bar titel, skedde i sällskap med föräldrarne, som jemte 
sina tre äldsta söner samt Kronprinsessans moder och 
syskon Enkehertiginnan Augusta Amalia af Leuchtenberg, 
Arfprinsessan Eugenia Hortensia Augusta af Hohenzollern- 
Hechingen, Prinsessan Theodolinda och Hertig Maximilian 
af Leuchtenberg, hvilka gjort besök hos Svenska hofvet, 
af reste från Stockholm d. 27 Juli 1836 på ångfartyget 
Gylfe till Carlskrona, hvarifrån resan fortsattes landvägen 
till Beckaskog i Skåne den 1 Augusti, 

1. 

Åts. CAROLUS LUD. EUG. PR. HAER. SV. ET NORV. 
DUX SCANIAE. Bröstbilden, h. s., med bar hals och ut- 
vikt spetskrage. — Nedanför: mjndgren f. 

Frans. NE CAREAT PULCHRA DIES NOTA. Provin- 
sen Skånes vapensköld under hertiglig krona och nio 
Skånska städers vapensköldar under murkronor, satta 
i en krets. På fältet inom denna krets: d. i augusti 
mdcccxxxvi. I afskärn.: duce provinc. primum invi-sente 

CIVE8 URB. SCAN. GRATULAB. 

Diam. 14 1 /- lin. (12:e storl.). Grav. af L. P. Lundgren. Sla- 

?en 1837 af invånarne i Malmö, Christianstad, Cimbrishamn, 
'stad, Skanör (Falsterbo inbegripes under Skanör), Lund, Lands- 
krona, Helsingborg och Engelholm. K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. H. Maj:t Konung Oscar JI:s saml. i guld. » Jfr K. Carl XIV Johan, n. 33, 123-125. 454 CARL XV. Kronprinsen Carl blifrer Kansler för Upsala 
Universitet den 18 April 1844. 

Efter Konung Oscar J:s uppstigande på thronen mottot 
Kronprinsen hanslersbefattningen i Upsala d. 18 Apri 
1844 och i Lund d. 2 Maj samma år, hvilka uppdrag ha 
behöll intill dess han sjelf blef Konung. Dock besörjde 
kanslersgöromålen från och med Januari 1857 af H. Ez<^ , 
Hr Gr ef ve Gustaf Adolf Sparre, som 1859, på Univers£ - 
teternas kallelse, blef H. K. Höghets efterträdare. 

2. 

Åts. CAROLUS LUDOV. EUG. REGN. SVEC1AE ET NOBF. 
PRINC. SUCCESSOR. Bröstbilden, h. s., i mantelveck hop- 
fästa genom en rund knapp på axeln. — Nedanför: 

PEHR LUNDGREN INV. ET FEC. 

Frans. AVITO TUEAR1S AMORE. Minerva, sittande, 
håller en uppslagen bok på knät och hvilar högra ar- 
men på en himmelsglob, bredvid hvilken ligga en lyra, 
en hälft upprullad pergamentsskrift, en eskulapiistaf och 
ett vattenpass. Vid gudinnans fot sitter hennes uggla. 
På afstånd ses Akademiens bibliotekshus (Carolina re- 
diviva). I afskärn.: cancellario suo academia upsalien- 

SIS MDCCCLI. 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. (icke inventerad) af P. H- 
Lundgren. St. på K. Myntet. Slagen 1851 af Upsala Uni- 
versitet. — Kl Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. Kronprinsen Carls förmätning med Vilhelmina 
Fredrika Alexandra Anna Lovisa af Nederlän- 
derna i Stockholm den 19 Juni 1850. 

Prinsessan Lovisa, åtföljd af sina föräldrar och sin sy- 
ster Prinsessan Maria, af reste från Haag d. 8 Juni,gici 
d. 12 i Travemiinde ombord på ångkorvetten Gefle, som CARL XV. 455 

jemte två andra ångfartyg, under befäl af Contre Ami- 
ralen Friherre Gyllengranat, blifvit af sänd att hemta henne 
och hennes familj med deras sällskap, landsteg d. 15 vid 
Biskopsudden på Djurgården och afreste till Haga, hvar- 
ifrån det högtidliga intåget i Stockholm skedde d. 19 Juni. 
Vigseln förrättades samma dag af Ärkebiskopen Dr Carl 
Fredrik af Wingård i storkyrkan. 

3. 

Åts. IN AUGUSTOS PRINCIPUM CAROLI ET LUDO- 
VICAE HYMENAEOS. * Inom en krans af hälften acasia, 
hälften myrten: <L och £ under fursteliga kronor. 

F<råns. AUREA VENTURIS SOL PORRIGE GAUDIA LU- 
STRIS. Två sammanlagda händer inom en strålkrets öf- 
ver ett altare, på hvilket ligger en konglig krona och på 
hvars ena hörn hänger en myrtenkrans. På altarets fram- 
sida: o inom en dubbel triangel. Framför altarets fot 
ligga frimurareinsignier (kub, hammare, murslef m. ra.). 
Vid sidorna och på afstånd ses berg och barrskog. I 
afskärn.: ll. fr. muratores sveci d. xix junii mdcccl. — 
Vid nedra kanten: p.h.l. 

Diam. 14 1 /* lin. (12:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. Slagen af Svenska Frimurare orden, hvars Stor- 
mästare Kronprinsen var. — K. Mk. o. B-n i silfver. Kronprinsens och hans gemåls besök på KongL 

Myntet den 26 Mars 1852. 

4. 

o 

Ats. (t och £ under furstliga kronor på en or- 
nerad linea. 

Från». XXVI. MARTII MDCCCLII. öfver en medalj- 
press, allt inom en krans till hälften af blandad lager 
och eklöf, till hälften af rosor och andra blommor. 

Diam. 10V 2 lin. (7% storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. i silfver. 456 CARL XV. 4. a. Dylik; men inskriften på frånsidan endast: MARTII 
MDCCCLIT. 

Diam. 10V 2 lin. (7 1 /* storl.). St. på K. Myntet. Förmodligen 
har denna stamp först blifvit gjord i beredskap innan dagen 
för besöket blifvit bestämd. Sedan detta skett har man låtit 
gravera en ny stamp (n. 4). — K. Mk. o. B-n i silfver. Konung Carl XY:s och Brottning Lo visas kröning 
i Stockholms storkyrka den 3 Maj 1860. 

Kröningsakten förrättade^ af Ärkebiskopen Dr Henrik 
Reuterdahl, som jemte H. Exc. Justitie Statsministern Fri- 
herre Louis De Geer påsatte Konungens och jemte f d. 
Statsrådet Johan Fredrik Fåhrceus Drottningens krona. 
Rikets Ständers hyllning skedde d. 5 Maj på slottsbacken 
framför obelisken. 

5. 

Åts. CAROLUS XV ET LUDOVICA REX ET REGINA 
SVEC. NORVEG. GOTH. ET VAND. Båda bröstbilderna, h. s., 
förenade, med kongliga kronor och mantlar, Konungens 
med Serafimer, Svärds oclT Nordstjerne ordens kedjor 
öfver manteln samt Carl XIII:s orden om halsen; Drott- 
ningens med perlband om halsen och juvelsmycke på 
bröstet. — Nedanför: c. g. qvarnström form. j. e. ericssonsc. 

Frans. JUNCTA SALUS NOSTRA EST. Konungen i 
kröningsdrägt, med spiran i venstra handen, och en 
qvinna (Sverige) i antik drftgt, med nordstjernan öfver 
pannan och den trekrönta skölden vid sidan, båda stående, 
gifva hvarandra handen. Vid qvinnans fot ligger Svenska 
lejonet. I afskärn.: in memor. festi coronat. die iiimai 

MDCCCLX CELEBRATI ORDD. REGNI SVEC. C. F. (- - cudi feceriint) 

Diam. 19V 2 lin. (19:e storl.). Grav. af Johan Edvard Erics 
son efter Professor C. G. Qvarnströms modell. St. på K. Myn 
tet. — Slagen af Rikets Ständer. — K. Mk. o. B-n i silfver 
H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i guld. CARL XV. 457 6. Ats. CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG 
KRÖNT ÅR 1860. Bröstbilden med konglig krona, ordens- 
kedjorna öfver manteln och Carl XIII:s orden som på 
n. 5. — Nedanför: i*ea ahlborn. 

Frans. LAND SKALL MED LAG BYGGAS (Konungens 
valspråk) — inom en lagerkrans. 

Diam. 10V 2 lin. (7 V* storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St., 
till frånsidan två, på K. Myntet. Var s. k. kastpenning; men 
blef ej, på fordom brukligt sätt, bland folket utkastad, utan 
lemnades till åtskilliga korporationer att utdelas. — K. Mk. (2 
ex.) o. B-n i silfver. 

7. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORRIGES G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., med krona, i kröningsdrägt och öf- 
ver denna de fyra Svenska ordenskedjorna; samt kring 
halsen Carl XIII:s orden. — Nedanför: lka ahlborn. 

Frans. TILL MINNE AP KRÖNINGSPESTEN I STOCK- 
HOLM DEN 3 MAJ 1860. inom en olivkrans. 

Diam. 14 l / 2 Hn. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Lemnaäes i guld till Norska Stprthingets tolf de- 
puterade, som öfvervarit kröningen, och bars i guldkedja om 
halsen. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konung Carls besök hos Danmarks Konung Fred- 
rik VII i Juli månad 1862. 

Konung Carl reste d. 17 Juli 1862 öfver Helsingör 
till Fredensborg att besöka Konung Fredrik. Den 19 be- 
gåfvo sig båda Konungarne in till Köpenhamn, der sta- 
dens borgare för dem anstalt en storartad festmåltid i 
börsbyggnaden. De båda monarkernas vänskapsförbindelse 
yaf en enskild person i Köpenhamn anledning att prägla 
efterföljande minnespenningar. Konung Carl återvände 
d. 20 Juli från Helsingör på ångfartyg till Malmö. 458 CARL XV. 8. Ats. ENHEDENS TANKE BAAREN I L0N + på en upp- 
höjd kantram. Der inom Konung Fredriks bröstbild, 
h. s., och omskrifna valspråk: folkets kj^rlighed min 
styrke samt nedanför: frederik vii. — Under axel- 
kanten i fördjupning: schmahlfeld. NedanfQr bilden: w. 

CHRISTESEN. Frans. LYSTE DE TVENDE I KULD OG KJ0N + 
en upphöjd kantram. Der inom Konung Carls bröstbild, 
h. 8., och omskrifna valspråk: land skall med lag byggas 
samt nedanför: carl xv. — Under axelkanten i fördjup- ning: F 9. Diam. 9 lin. (6:e storl.). Grav. af Georg Ludv. Fr. Schmahlfeld 
i Köpenhamn och der präglad af Juveleraren V. Christesen. 
— Omskriften på denna minnespenning är svår att förstå utan 
särskild förklaring. Konung Christian V:s Danska Lag har 
(5: 2. 70) en från K Valdemar II:s Jutska Lag (1: 21) öfver- 

fången stadga om oäkta barn, att fadern kan »lysa ett sådant 
arn i kion og kuld» (i Valdemars Lag: »i kyn ok i kol»), 
d. v. s. upptaga det som medlem af familjen, då det likväl 
endast får taga half lott mot äkta barn. Meningen blifver här 
alltså, att de båda Konungarne på detta sätt upptagit fnllo- 
barnet »Enhedstanken» (Skandinavismen). Men äfven med denna 
förklaring blifver omskriften, lindrigast sagdt, besynnerlig. Den 
är derjemte äfven i annat afseende något tvetydig; ty uttrycket 
»den i löndom burna enhetstanken» Tean möjligen tolkas som 
en antydan, att man ansåg de båda monarkerne hvar för sig 
hemligt hysa hopp eller åtminstone önskan, att förena de tre 
nordiska rikena under en spira, hvilket naturligtvis icke kunde 
ske utan att den konglige vännen och hans slägt blefve af- 
lägsnad. — K. Mk. o. B-n i silfver. Hr Weabergs, Hrr 
Hjertbergs saml. i brons. 

9. 

Åts. . FOLKETS KJiERLIGHED MIN STYRKE. Danska 
Konungen Fredrik VII:s bröstbild, h. s., bar. Der un- 
der: frederik vii. — Under halskanten i fördjupning: 
schmahlfeld. Nedanför bilden: w. christesen. 

Frans. * LAND SKALL MED LAG BYGGAS * Konung 
Carls bröstbild, h. s., bar. Der under: carl xv. ~~ 
Under halskanten i fördjupning: v s. CARL XV. 459 

Diam. 7 1 /, lin. (4 ! /2 storl.). Grav. och präglad af samma per- 
soner som den föregående, med uteslutande af omskriften, hvil- 
ket synes antyda, att man blifvit uppmärksam på dess ^lämp- 
lighet. — K. Mk., B-n t Hr Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. 
i silfver. Öppnandet af vestra jernvigs stambanan den 3 

November 1862. 

Arbetet på statens jernvägar börjades på vestra stam- 
banan (Stockholm — Göteborg) i Maj 1855 vid Göteborg och 
dr 1858 vid Stockholm. Bansträckan Göteborg — Jonsered 
(1,4 mil) öppnades d. 1 Dec. 1856, och fortsattes till Vår- 
gärda (4,8 mil) 1857; — Falköping (4,5 mil) 1858; — 
Töreboda (6,4 mil) 1859. Från Stockholm öppnades ba- 
nan till Södertelge (3,4 mil) d. 1 Dec. 1860; — titt Gne- 
sta (2,i mil) 1861. Den återstående d^len, Gnesta — Töre- 
boda (19,6 mil), fulländades under år 1862. Arbetet ut- 
fördes under ledning af Öf ver sten Friherre Nils Ericson. * 
— Det högtidliga öppnandet af denna jernväg skedde med 
ett festligt tåg, som förde Konungen, Hertigarne af Öster- 
götland och Dalarne, Statsråds-ledamöter, deputerade af 
Riksstånden m. fl. d. S Nov. 1862 från Stockholm till 
Örebro, som genom en särskild bana förenas med vestra 
stambanan vid Halsberg, och följande dagen till Göteborg. 
Minnespenningen hade blifvit präglad att vid detta till- 
fälle utdelas till tjenstemän, som verksamt biträdt vid 
arbetet. 

10. 

Åts. CARL XV SVEBIGES NORRIGES GÖTHES OCH 
VENDES KONUNG. * Bröstbilden, h. s., bar. Inom om- 
skriften en perlring. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. FÖR VERKSAMT BITRÄDE VID STATENS JERN- 
VÄGSBYGGNADER. Ett rykande lokomotiv • på en jern- 

* Friherre Ericson nedlade vid 1862 års utgång sin styrelsebefattning, 
sedan under! 8 år jernvägar till 60 mil i längd blifvit byggda. Vid hans al- 
gång lemnades honom af tjenstemännen vid statens jernvägar en till hans 
ära präglad minnespenning. 460 CARL XV. 

väg. I afskarn.: d. 3 nov. 1862. samt en merkuriistaf 
och en spade korslagda öfver ett vattenpass, kransfor- 
migt omslutna af två ekqvistar. 

Diam. ](> lin. (14:e storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Industri utställningen i Malmö 1865. 

Denna utställning, vid hvilken den här upptagna me- 
daljen utdelades som prisbelöning, var anordnad under elfte 
allmänna Landtbruksmötet i Malmö 1865. Jfr K. Oscar 
I, n. 21. 

11. 

Ats. Densamma som till n. 41. 

Frans. BELÖNINGS MEDALJ VID INDUSTRI UTSTÄLL- 
NINGEN I MALMÖ 1865. inom en eklöfskrans. Kring kan- 
ten en perlring. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St. pl 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Allmänna Industri och Konst utställningen i 

Stockholm 1866. 

Denna utställning för industri- och konst-alster från 
Sverige, Norge, Finland och Danmark, anordnad af en 
Centralkommité med H. K. H. Hertigen af Östergötland 
Prins Oscar som ordförande, öppnades d. 15 Juni 1S66 
af Drottning Lovisa, emedan Konungen var af sjukdom 
hindrad att lemna sina rum, och slutades d. 8 October- 
Expositionsbyggnaden för industrialster var uppförd på 
Carl XIILs torg. Konstsakerna voro utstälda i den nyss 
färdigblifna nationalmusei byggnaden. Medaljerne utde- 
lades i silfver eller i brons, med diplom. En tredje be- 
löningsgrad bestod i hedersdiplom utan medalj. CARL XV. 461 

12. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — NedanföF: ericsson. — Kring 
kanten en perlring. 

Frans. ALLMÄNNA INDUSTRI-UTSTÄLLNINGEN I STOCK- 
HOLM 1866 i afskärningen. Minerva stående på en upp- 
höjd plan, med framräckta lagerkransar i båda händer. 
Nedanför sitta, till höger två qvinnor (Sverige och 
Norge) med sina sköldar vid sidan; till venster en stå- 
ende och en sittande qvinna (Finland och Danmark) 
med sina sköldar. I bakgrunden ses sinnebilder af in- 
dustri (bikupa, press, ångpanna, hjul, ankar). Upp- 
höjningens trappsteg äro höljda af en med kronor be- 
stödd matta. — I afskärn. vid kanterna: moltn kricsson. 

Diam. 19 ! / 2 lin. (19:e storl.). Grav. af J. E. Ericsson, från- 
sidan efter en modell af Professor J. P. Molin. St. på K. 
Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

13. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. MINNE AF INDUSTRI OCH KONST-UTSTÄLL- 
NINGARNE I STOCKHOLM 1866. En grupp af konstens 
och industriens- sinnebilder (målarepalett med penslar, 
byst på en kolonn, vas, städ, klubba, press, rykande 
lokomotiv, bikupa) på en konsol inom en krans af hälf- 
ten palm, hälften lager. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Präg- 
lades af mekaniske fabrikören J. F. Jvlintin, att säljas till be- 
sökande under utställningstiden. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

14. 

Åts. INDUSTRI-UTSTÄLLNINGEN i STOCKHOLM (sedd 
från sydvestra sidan) ÖPPNAD DEN 15 JUNI 1866 i fyra 
böjda rader. Industri utställnings byggnaden. I afskär- 
ningen två korslagda ekqvistar. 

Frans. KONST-UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM ÖPP- 
NAD DEN 15 JUNI 1866 i tre böjda rader. National- 462 CARL XV. 

musei byggnadens framsida. I afskärningen två kors- 
lagda lagerqvistar. 

Diam. 12V 2 lin. (10:e storl.). Präglad, på beställning af en 
Svensk man, i Birmingham i England. Häraf kan förklaras 
den något besynnerliga inskriften på åtsidan. Det hela är ef- 
terbildadt en likartad minnespenning slagen vid internationala 
utställningen i London 1862. Såldes i bleck-kapsel försedd 
med Konung Carls namnchiffer och valspråk på ena sidan, och 
på den andra en inskrift: »Under H. K. H. Hertigens af Öster- 
göthland ledning och genom fosterlandsvänners nitiska med- 
verkan åstadkoms den första stora konst- och slöjd-utställning 
för nordens beslägtade länder i Stockholm 1866.» — K. Mk. 
o. B-n i britanniametall. Konung Carl som beskyddare af Kongl. Akade- 
mien för de Fria Konsterna. (1867). 

Konung Carl var icke blott konstens vän och beskyddare, 
Hans med rask pensel utförda landskapsmålningar be- 
rättiga honom till ett framstående rum bland samtidens 
konstnärer. 

15. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: ericsson. — Kring 
kanten en perlring. 

Frans. ÅT KONSTENS BESKYDDARE OCH UTÖFVARE. 
En qvinna i antik drägt (Fria Konsternas Akademi), fram- 
räckande en lagerkrans, står bland sinnebilder af de fria 
konsterna (lyra på én fot prydd med nordiska sling- 
si rater, palett med penslar på ett planchskåp, staffli 
med en uppstäld tafla, byst på en kanelerad kolonn, 
planchcahier, pelarkapitäl m. m.). I afsk&rn.: af kongl. 
akademien för de fria konsterna 1867. — Vid kanterna: 
KRIC880N se. o. or. (sculptör och gravör?). 

Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af J. E. Ericsson. St. på 
K. Myntet. — Slagen 1867 af K. Akademien för de Fria Kon- 
sterna. — K. Mk. o. B-n i silfver. CARL XV. 463 Sveriges deltagande i den internationala utställ- 
ningen i Paris 1867. 

Sveriges deltagande i denna utställning leddes och ord- 
nadfs af en kommit é y i hvilken H. K. H. Hertigen af 
Östergötland Prins Oscar var ordförande. De här nedan 
upptagna medaljerna, tillerkända Svenska och Norska kom- 
miteema, lemnades af vederbörande styresmän för utställ- 
ningen dels i guldy dels i silfver. Jfr K. Oscar II } n. 4 — 6. 

16. 

Åts. NAPOLEON III EMPEEEUR. Kejsarens bröst- 
bild, v. s., bar, lagerkransad. — Nedanför: h. ponscarme f. 

Frans. * EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII 
A PARIS * Vid nedra kanten: participation a i/oeuvre 
Internationale. I midten inom en perlring och en siat 
ring: COMMISSIONS DES ROYAUMES DE SUÉDE & DE NOR- 
VÉGE. * 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af H. Ponscarme i Paris. 

— H. Maj:t Konung Oscar ll:s saml. i silfver. 

17. 

o 

Ats. Densamma som till n. 16. 

Frans. * EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII 
A PARIS ♦ Vid nedra kanten: RECOMPENSES. I midten 
inom en perlring och en siat ring: COMMISSIONS ROYA- 
LES DE SUÉDE & DE NORVÉGE. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af H. Ponscarme i Paris. 

— H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i guld. * På kanten af denna och öfriga vid utställningen i Paris slagna me- 
daljerna står metallen angifven: or, argent eller cuivre. 464 CARL XV. Konung Carls besök i den internationala utställ- 
ningen i Paris den 3 Augusti 1867. 

Konungen och Drottningen, med antagna titlar "Grefve 
och Grefvinha af Beckaskog", samt Prinsessan Lovisa 
reste d. 6 Juli från Stockholm öfver Ystad och Stralsund 
till Frankfurt, derifrdn Drottningen och Prinsessan be- 
gåfvo sig till Holland. Konungen fortsatte resan till Vichy, 
der han begagnade brunsdrickning och bad frän d. 13 Juli 
till d. 2 Augusti. Kom sistnämnde dag till Paris. Besåg 
utställningen d. 3 och 10 Aug. Återvände d. 12 öfver 
Haag, Berlin* och Stralsund till Ystad och kom med sin 
familj åter till Stockholm d. 23 Augusti. 

18. 

Åts. CHARLES XV ROI DE SUÉDE ET DE NORVÉGE. 
Konungens bröstbild, h. s., bar. — Nedanför: aiphék 

DUBOIS FT- 

Fråns. S. M. LE ROI de SUÉDE et de NOfiVÉGE 
VISITE ^EXPOSITION UNIVERSHi? DE PARIS LE 3 AOUT 
1867 inom en perlcirkel. Omkring denna en lagerkrans 
och öfverst en stjerna. 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af A. Dubois i Paris. - 
K. Mk. en i silfver, en i brons. B-n i brons. Konung Carls rantade besök i Franska mynt- 
verket i Paris 1867. 

19. 

Ats. Densamma som till n. 18. 

Frans. S. M. LE ROI de SUÉDE et de NORVÉGE VI- 
SITE LA MONNAIE DE PARIS 1867 inom en perlcirkel. 

I öfrigt lik n. 18. CARL XV. 465 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af A. Dubois. Frånsidans 
stamp har varit blott en afpunsning af stampen till n. 18, med 
Indnng af slutorden inom perlcirkeln. Då Konungens besök 
uteblef förstördes stampen, i hvilken dagen ännu icke hade 
blifvit ingraverad. — HRR. — K. Mk. i bly. Lunds Universitets två hundra års fest, firad den 

27-29 Mty 1868. 

Om universitetets stiftelse jfr K. Carl XI, n. 20. Ju- 
belfesten bevistades af H. Maj. t Konungen, H. K H. Her- 
ligen af Östergötland, deputerade från en stor mängd in- 
cch utländska universiteter och lärda samfund samt en- 
skilda personer. Första dagen hölls gudstjenst i domkyr- 
kan, hvafpå följde den egentliga festen med tal på latin 
och svenska, en festkantat med musik, lyckönskningar fram- 
burna af deputerade m. m. Den andra dagen hölls Theo- 
logie och Juris Doktors promotion; den tredje dagen Me- 
dicine och Filosofie Doktors promotion, hvilken sednare sär- 
skildt illustrerades derigenom att Akademiens Prokansler 
fick, å Filosofiska Fakultetens vägnar, öfverlemna doktors- 
kransen till H. K. H. Hertigen af Östergötland, nu mera 
Konung Oscar II. I öfrigt voro alla dagarne upptagna 
af festliga nöjen. 

20. 

Åts. CABOLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE på 
i upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., bar. Nederst 
i ramen en rosett mellan två treblad. — Nedanför 
ilden: j. k. 

Frans. ACADEMIA CAROLINA CONCILIATRIX SACRA 
2CULARIA ITERUM CELEBR. MDCCCLXVIU (inskriften för- 
siad på två rader på hvardera sidan). Minerva, stående, 
sdlägger en olivgren på en altarlik gränssten (cippus), 
hvars framsida ses Sveriges tre kronor i en rund sköld. 
id gudinnans fot sitter hennes uggla. Bak om henne 
år på en antik ställning ' en lågande lampa. — I af- 
ärn.: j. ericsson. 

30 466 CARL XV. 

Diam. 19 1 /* lin. (19:e storl.). Grav. af J. E. Ericsson och 
präglad hos Juveleraren V. Christesen i Köpenhamn. — »Aca- 
aemia Carolina conciliatrixD voro Konung Carl X Gustafs ord, 
betecknande universitetets uppgift, »att genom militärgränsens 
förvandling till en kulturgräns med eröf ringen försona så väl 
de eröfrade provinserna som dessas förd na moderland.» — K. 
Mk., H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i silfver. Hr Wed- 
bergs, Hr Oldenburgs, Hrr Hjertbergs saml. i brons. p Nordiska Konst utställningen i Göteborg 1869. 

Denna konst utställning och dermed förenade konstnärs- 
möte under sommaren 1869 af såg uteslutande Sverige, 
Norge och Danmark. 

21. 

o 

A t s. Utan inskrift. Framsidan af Göteborgs ele- 
mentarläroverks hus, der utställningen af konstalsterna 
var anordnad. 

Frans. MINNE AP KONSTUTSTÄLLNINGEN I GÖTE- 
BORG 1869. Göteborgs stads vapensköld (ett upprest, 
tillbakaseende krönt lejon, med svärd i ena tassen och 
Svenska skölden i den andra, gående öfver tre strömmar) 
under konglig krona. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af Aron Gerson i Göteborg 
och präglad på K. Myntet i Stockholm. St. förvaras i Göte- 
borg hos Mynthandlaren Hr H. Selling, som besörjde präg- 
lingen af denna medalj för att säljas åt besökande under ex- 
positionstiden. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

21. a. 

Dylik med annan åtsida, der man ser icke blott 
framsidan, utan äfven en flygel af läroverkshuset. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Denna åtsida blef förkastad. — 
K. Mk. i silfver. B-n afprägling af åtsidan i silfver. I CARL XV. 467 

Kongl. Örlogsmanna Sällskapets hundra års fest 
• den 15 November 1871. 

Om detta sällskaps stiftelse se K. Gustaf III, n. 117. 
Hundra års festen firades, i närvaro af sällskapets Heders- 
prases H. K- H. Hertigen af Östergötland Prins Oscar, 
i Carlskrona på Konungens födelsedag d. 3 Maj 1872, 
ehuru den egentliga hundra års dagen efter sällskapets 
stiftelse var d. 15 Nov. 1871. 

22. 

Åts. FREDRIK HENRIK AF CHAPMAN FÖDD 1721 
DÖD 1808. Vice Amiralen Chapnians bröstbild, h. s., 
bar, med långt, utslaget hår. 

Frans. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. Ett skepps- 
roder, ankar, kanon, kulor omkring ett s. k. spel på 
en hafsstrand. På hafvet två seglande skepp. Vid si- 
dorna berg. I afskärn.: kongl. örlogsmanna sällska- 
pets HUNDRA ÅRS FEST D. 15 NOV. J871. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. 
på K. Myntet. -*— Som aktningsgärd åt sällskapets Heders- 
ledamot, den Svenska krigsflottans snillrike omdanare, Vice 
Amiralen af Chapman, insattes hans bild på sällskapets jubel- 
medalj. Frånsidan är efterbildad sällskapets i Konung Gustaf 
III:s tid slagna jettoner. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj: t 
Konung Oscar II:s saml. i guld. Kongl. Musikaliska Akademiens hundra års fest 

den 2 December J871. 

Om Akademiens stiftelse se K. Gustaf IV Adolf, n. 37. 
Jubelfesten firades på riddarhussalen med tal af Akade- 
miens Prases H. K. H. Hertigen af Östergötland Prins 
Oscar och musikaliska föredrag. 

23. 

o 

Ats. Densamma som till n. 13. 468 CARL XV. 

Frans. KONGL. SVENSKA MUSIKALISKA AKADEMIENS 
HUNDRA ÅRS FEST och vid nedra kanten: * 1771—1871 • 
allt på /en upphöjd kantram. En ornerad, femsträngad 
lyra med omskrift af Akademiens valspråk: anda och 
konst inom en perlring. 

Diam. 13 lin. (iO:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar 
11:8 sam!, i guld. Konung Carls död i Malmö den 18 September 

1872. Konungen, som länge lidit svåra plågor af kronisk in- 
flammation i tarmkanalen med utbredda sår nåder, reste 
d. 24 Juli 1872 från Stockholm och ankom d. 28 till 
Aachen för att i dess varma källor söka lindring och hjefp. 
Men allt mera tärd af sjukdomen och gripen af längtan 
till fäderneslandet vände han efter någon tid tillbaka. Från 
Kiel gick Konungen på ångfregatten Vanadis öfver tiU 
Malmö, der han d. 16 Sept. landsteg. Under de foå da- 
gar han här bodde i landshöfdinge-residenset inträffade två 
svåra sjukdomsanfall, af hvilka det sista slutade med döden. 
Sorgetåget med liket af gick på jernvägen från Malmö d. 
23 och ankom d. 24 Sept till Stockholm, der begrafningen 
i Riddarholms kyrkan skedde d. 9 Oct. Predikan hölls af 
Biskopen i Linköping Dr Ebbe Gustaf Bring, hvarefter 
jordfästningen förrättades af Ärkebiskopen Dr Anton Nik- 
las Sundberg. 

24. 

Åts. CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAt 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlbokn. 

Frans. LABOREM CUM PALMA MUTAVIT. På ett 
rutadt golf stå två kolonner med klot på kapitalen, öf- 
ver hvilka ligger ett tåg med valknut på midten och 
tofsar på de nedhängande ändarne. Mellan kolonnerna 
står en kub, på hvilken ligga en ordförande-klubba och CARL XV. 469 

en palmqvist. På kubens framsida G i en dubbel tri- 
angel*, med en liten låga i hvarje af de yttre vinklarne. 
På golfvet ligga frimurare verktyg (murslef, vinkelhake, 
vattenpass, cirkelmätare) och två korslagda svärd. I 
afskärn.: aeternae memoriae mag. supr. et s. v. defuncti 

LIB. FR. MUR. PROV. IX MDCCCLXXII. 

.Diam. 19 lin. (18:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Slagen 1873 af Svenska Frimurare Orden, hvars 
Stormästare • Carl hade varit som Kronprins och Vicariué Salo- 
monis efter Konung Oscar I:s död. — K. Mk. o. B-n i silfver. 
H. Maj: t Konung Oscar II:s saml. i guld. 

25. 

Åts. CAKL XV SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., lagerkransad. — Nedanför: lea ahlborn f. 

Frans. PREDSÄLL FOLKKÄR. En q vinna i antik 
drägt (Sverige), med sin trekrönta sköld vid sidan, 
sitter vid foten af ett grafmonument, tecknande på en 
tafla: den is sept i 872. På monumentet står en vas, och 
der öfver strålar en stjerna. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. för egen räkning af Lea 
Ahlborn, som förvarar stamparne. — Någon offentlig medalj i an- 
ledning af Konungens död blef icke präglad, icke ens en kast- 
penning vid begrafningen. — K. Mk. i silfver. H. Maj:t Ko- 
nung Oscar II: s saml. i guld. Konung Carl XY:s minne. 

26. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lindbrrg. 

Frans. F. 1826 D. 1872. — inom en lagerkrans. 

Diam. 8V, lin. (5% storl.). Grav. af A. Lindberg. Präglad 
1872 hos Knappmakaren M. Petterson. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 4 470 CARL XV. 

27. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar, lagerkransad. — Nedanför: b. 

MICHAUX. 

Frans. FÖDD 3 MAJ 1826 KONUNG 8 JULI 1859 
DÖD 18 SEPTEMBER 1872 i 4 rader, öfverst en stjerna; 
under skriften två vid ned ra ändan hopbundna lager- 
qvistar. 

Kring kanten på båda sidor en perlring. 

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. 1873 af R. Michaux i 
Bruxelles, der minnespenningen präglades för Mynthandlaren 
i Göteborg Hr H. Selling, som förvarar stamparne. — K. ML 
B-n T H. Maj:Jt Konung Oscar II:s, Hr Oldenburgs saml. i silfver. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För medborgerlig fortjensk 

Jfr Konung Gustaf III, n. 105, 106; Gustaf IV Adolf, 
n. 33; Carl XIII, n. 29, 30; Carl XIV Johan, n. 48- 
55; Oscar I, n. 24—34. 

28. 

Åts. CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE GOTH. 
ET VAND. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: i* 

AHLBORM. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram; nederst en rosett. På faltet en liten 
eklöfskrans och der under den belönade personens namn 
med upphöjda bokstäfver. 

Diam. 14 l /2 lin. (12:e storl.). Gxav. af Lea Ahlborn. St. 
till åtsidan af denna och likartade kongliga belöningsraedalj* 1 
finnas på K. Myntet. St. till frånsidan afslipas vanligen g** 
nast seaan det för den belönade personen bestämda exemplaret 
blifvit afprägladt. Jfr noten till K. Carl Johans, n. 55. — *• 
Mk. o. B-n i silfver. * 


CARL XV. 471 

29. 

Ats. CAROLUS XV REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. 
ET VANDAL. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea 

AHLBORN. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram; nederst en rosett. På faltet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 107 2 lin- (7 1 /* storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — » K. 
Mk. o. B-n i silfver. Hr Oldenburgs saml. i guld med vid- 
fast konglig krona och bygel. 

30. 

Åts. CARL XV REX SVECIAE NORVEGIAE GOTH. ET 
VAND. på en upphöjd kantram; nederst en rosett. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Variatio- 
ner af de vanliga belöningsmedaljerna underställas icke K. 
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens granskning. 
Detta förklarar möjligheten af det grofva felet i åtsidans om- 
skrift, lika som i allmänhet inkonseqvenserna i konungatiteln. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 

31. 

Åts. CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE GOTH. 
ET VANDAL. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l.a. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram; nederst en stjerna. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 5 lin. (l:a storl.). Grav. af Lea Ahlborn för en en- 
skild person (Ofverkommissarien J C. J. Trolle), att bäras i stället 
för den större på civil drägt. — Hr Oldenburgs saml. i guld 
med konglig krona och bygel. 

32. 

# Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GOTH. OCH VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, v h. s., bar. — Nedanför: lka ahlborn. 472 CARL XV. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 14 l / 2 Un. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk., B-n, Hr Oiden burgs saml. i silfver. 

33. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. IOV2 ^ n - CVi storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

34. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORRIGES GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG på en upphöjd kantram; nederst en rosett. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. * 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantrarn; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 8 lin. (5:e sterl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. Mk- 
(2 ex.) o. B-n i silfver. b) För berömliga gerningar. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 34; Carl XIII, n. 
31; Carl XIV Johan, n. 56—62; Oscar I, n. 35—39. 

35. 

o 

Ats. Densamma som till n. 29. * I Hr Oldenburgs samling förvaras ett exemplar af denna åtsida *f 
guld, med slät frånsida och inristad skrift: »Till Simon Magnusson *ör 21 
års trogen tjenst vid Kongl. Hofvet.D Vid öfra kanten år fast en kongl 
krona och bygel, allt af guld. I bygeln sitter ett högblått vattradt band. CARL XV. 473 

Frans. SU1 MEMORES ALIOS FECERE MERENDO på 
en upphöjd kantram; nederst en stjerna. På fältet en 
liten eklöfskrans in. m. som på n. 28. 

Diam. 10 1 /, lin. (7 1 /, atorl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

36.* 

o 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. IOVj lin. (7 1 /* storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — 
Hrr Hjertbergs eaml. i silfver med konglig krona fast i öfra 
kanten. c) För nyttiga uppfinningar. 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 63 } 64; Oscar J, n. 
40, 41. Upptagandet af den redan dr 1805 af Kongl. 
May.t gillade latinska inskriften skedde först under K. 
Carl XV. 

37. 

Åts. CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE GOTH. 
ET VAND. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. QUOD INVENTAS VITAM EXCOLUERE PER AR- 
TES — inom en lagerkrans. 

Diam. lO 1 /* lin. (7 ! / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. * Medaljen »för berömliga gerningan» af 8 lin. diam. (5:e storl.) utde- 
lades flera gånger under K. Carl XV:s regeringstid; men af denna, lika som 
af n. 36, har icke något exemplar blifvit från K. Myntet aflemnadt till Kongl. 
Myntkabinettet eller Riksbankens samling. Något exemplar af den mindre 
medaljen har icke heller anträffats i någon enskild samling. 474 CARL XV. d) För nit och redlighet i rikets tjenst 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 65; Oscar I, w. 42. 
Den förkortade inskriften och frånsidans anordning i lik- 
het med öfriga kongliga belöningsmedaljer började använ- 
das under K. Carl XV:s regering. I början af densamma 
bibehölls dock ännu den äldre frånsidan. 

38. 

AtQ. Densamma som till n. 33. 

Frans. HEDERSBELÖNING PÖB NIT OCH REDLIG- 
HET I RIKETS TJENST. -~ i 5 rader, öfver skriften 
en liten eklöfskrans. 

Diam. 10V 2 lin. (7 1 /» storl.). St. på K. Myntet. Frånsidan 
är densamma som till K. Oscar I:s n. 42. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 

39. 

o 

Ats. Densamma som till n. 32. 

Frans. FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJENST 
på en upphöjd kantram; nederst en rosett. På feltet 
vid öfra kanten en liten eklöfskrans m. m. som på n. 28. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — k- 
Mk. o. B-n i silfver. 

40. 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJENST 
pä en upphöjd kantram; nederst en rosett. Krans rn.ro* 
som på n. 28. 

Diam. 10% lin. (7V 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. - Hr 
Oldenburgs saml. i silfver med vidfäst konglig krona och 
bygel. CAKL XV. 475 e) För utställning rid allmanna Landtbruksmöten. 

Första allmänna Svenska Landtbruksmötet hölls i Stock- 
holm år 1846. Vid andra mötet 1847 pd samma ställe 
började först utställning af kreatur och industrialster. 
Tredje mötet hölls i Norrköping 1848; 4: de i Malmö 
1849; 5:te i Örebro 1850; 6:te i Lidköping 1853; 7:de i 
Upsala 1855; 8:de i Jönköping 1858; 9:de i Göteborg 
1860; 10:äe i Carlstad 1862; ll:te i Malmö 1865; 12: te 
i Stockholm 1868; 13: de i Göteborg 1871. Det 14:de mötet 
är bestämdt att hållas i Norrköping 1876. Till en början 
lemnades prisbelöningar för mera utmärkta expositions- 
alster i dukater och specier. Först vid 9:de mötet bör- 
jade man utdela för detta ändamål särskildt präglade be- 
löningsmedaljer. Ehuru ny frånsida präglas för hvarje 
särskildt möte 9 och således dessa medaljer skulle kunnat 
upptagas i den historiska serien under sina bestämda år, 
hafva de likväl, på grund af deras enformighet, ansetts 
böra erhålla plats bland allmänna kongliga belöningsme- 
daljer. 

41. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlbobn. 

Frans. NIONDE ALLMÄNNA SVENSKA LANDTBRUKS- 
MÖTETS BELÖNINGS-MEDALJ, inom en eklöfskrans. Ne- 
danför kransen: götheborg 1860. 

Qiam. 14 ! /2 lin- (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Utdelades vid mötet i Göteborg 1860. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

42. 

o 

Ats. Densamma som till n. 41. 

Frans. TIONDE ALLMÄNNA SVENSKA LANDTBRUKS- 
.MÖTETS BELÖNINGS-MEDALJ, inom en eklöfskrans. ' 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Utdelades vid mötet i Carlstad 1862. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 476 CARL XV. 

43. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORR1GES KONUNG. 
6r östbild en, h. «., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. ELFTE ALLMÄNNA SVENSKA LANDTBRUKS- 
MÖTETS BELÖNINGS-MEDALJ, inom en rik eklöfskrans. 

Diam. 19V 2 lin. (19:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. pi 
K. Myntet. Utdelades, lika som n. 44, vid mötet i Malmö 
1865. Om den vid detta möte anordnade industri utställningen 
se n. 11. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

44. 

o 

Ats. Densamma som till n. 41. 

Frans. Inskrift och krans som på n. 43. 

)iam. 14 ! /2 li n - (12:e storl.). Grav. i 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. > St på 45. 

o 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. BELÖNINGSMEDALJ VID ALLMANNA LANDT- 
BRUKSMÖTET I STOCKHOLM 1868 inom en rik eklöfs- 
krans. 

Diam. 19 ! / 2 lin. (19:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St pi 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

46. 

Ats. Densamma som till n. 41. 

Frans. Inskrift och krans som på n. 45. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St p* 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

47. 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. BELÖNINGSMEDALJ VID ALLMÄNNA LANDT" 
BRUKSMÖTET I GÖTEBORG 1871 inom en rik eklöfskrans. CARL XV. 477 

Diam. 19V2 lin- (19:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
£. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

48. 

Ats. Densamma som till n. 41. 

Frans. Inskrift och krans som på n. 47. 

Diam. 14 l / 2 lin- (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
\. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. f) För utställning af gödkreatur och mejerialster. 

Dessa utställningar anordnas af särskilda genom Kongl. 
Hushållnings Sällskapen utsedda Styrelser, 

49. 

Ats. Densamma som till n. 43. 

Frans. FÖR UTSTÄLLNING AF GÖDKREATUR OCH 
BJERIALSTER inom en rik eklöfskrans. 

Diam. 19y 2 lin. (19:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1866. — K. Mk. o. B-n i silfver. Konungens enskilda som minnesgåfva eller be- 
löning utdelade medaljer. 

Konung Carl XV hade redan som Kronprins låtit för 
sin räkning gravera en sådan minnespenning afsedd att 
utdelas företrädesvis åt vetenskapsmän och konstnärer. Jfr 
K. Carl XIII, n. 33, 34; K. Carl XIV Johan, n. 70—75: 
Oscar I, n. 45 — 56. 

50. 

Åts. CAROLUS LUDOV. EUG. REGN. SVECIAE ET NORV. 
INC. SUCCESSOR. Bröstbilden, h. s., bar. — Under 
ostkanten : p. n. l. ' 478 CARL XV. 

Frans. LITTERIS ET ARTIBUS. inom en öppen lager- 
krans, öfverst en furstelig krona. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af P. H. Lundgren. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i eilfver. 

51. 

o 

Ats. Densamma som till n. 28 (med konunga- 
titeln.) 

Frans. LITTERIS ET ARTIBUS inom en öppen la- 
gerkrans. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — Började präglas 1859. — K. Mk. o. B-n i eilfver. 

52. 

Ats. Densamma som till n. 37. 

Frans. LITTERIS ET ARTIBUS inom en öppen la- 
gerkrans. 

Djam. IOV'2 lin. (7^ storl.). Grav. af Lea Ahlborn samtidigt 
med den föregående. St. på K. Myntet. — K. Mk. i silfver. 
B-n en i guld med krona och bygel, en i silfver. 

53. 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. AF KONUNG CABL XV TILL SAMUEL GUSTAFS- 
SON FÖR 25 ÅRS TROGEN OCH REDBAR TJENST SÅSOM 
TRÄDGÅRDSMÄSTARE VID GRIPSHOLMS SLOTT. 1866 i 9 
rader. 

Diam. 10 1 /, lin. (7 1 /, storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. p» 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

54. 

Äts. Densamma som till n. 33. 

Frans. AF KONUNG CARL XV TILL JOH. AND. THO 
BERG FÖR 20 ÅRS TROGEN OCH REDBAR TJENST SÅSO 
SKOGVAKTARE VID GRIPSHOLMS SLOTT. 1866 i 9 rade» 

Diam. 10'/, lin. (7% storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St T* 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. CARL XV. 479 Akademiers, Einbetsverks och enskilda Samfunds 
belöningsmedaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Vetenskaps Akademien. 

Kongl. Maj:t lemnade d. 29 Dec. 1871 bifall till Aka- 
demiens anhållan att få utdela här nedan beskrifna medalj 
i silfver, att i högblått band med gula kanter bäras på 
bröstet, åt matroserHe vid 4:de matros kompaniet, n. 19 
Fr, Aug. Boman och n. 20 J. Pettersson, hvilka under 
expeditionerna år 1868 till lshafvet med postångfartyget 
Sophia, 1869 till Atlantiska hafvet med korvetten Josephine 
och 1871 till Grönland med kanonbåten Ingegerd och b riggen 
Gladan varit beordrade att tillhandagå de åtföljande veten- 
skapsmännen, och der under ådagalagt ett synnerligen be- 
römligt nit och mycken skicklighet. 

55. 

Åts. KONGL. WETENSKAPS ACADEMIEN. Akade- 
miens antagna sinnebild Nordstjernan strålande mellan 
Sveriges tre kronor under en konglig krona. I afskär- 
ningen inslaget årtalet 1871. 

Frans. Utan oraskrift. En eklöfskran3, på hvars 
nedra kant ligga i kors en Neptuni treudd och ett an- 
kar, lnorn kransen: TILL (namnet ingraveradt) MATROS 
AF 4 E KOMP. 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Frånsidan grav. af Lea Ahlborn. 
Atsidan är densamma som frånsidan till Akademiens vanliga 
jetton (K. Carl XIII, n. 35) med årtalet i afskärningen bort- 
mejsladt och i stället inslaget: 1871. St. på K. Myntet. — K. 
Mk. en i silfver, en i brons. B-n i silfver. 480 CARL XV. b) Kongl. Musikaliska Akademien. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 37, 38; Carl XIII, 
n. 37. Akademien erhöll år 1844 af Organisten i Alunda 
församling i Upland Per August Berg en donation af 
1,500 R:dr riksmynt, som utbekoms efter hans död 1867. 
Af räntan på dessa medel bekostas årligen tre belönings- 
jettoner i silfver till uppmuntran åt elever i harmonilära, 
sång och orgelspelning. * 

56. 

Åts. KONGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN. En sittande 
qvinna i antik drägt, med venstra armen omfattande en 
lyra, framräcker en lagerkrans. Vid hennes fot ligger 
en hälft upprullad notskrift. — I afskärn.: lea ahlborx m. 

Frans. UPPMUNTRAN FÖR FLIT OCH FRAMSTEG på 
8 rader. Under ett ornament: minne af organisten i 

ALUNDA P. A. BERG. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. pi 
K. Myntet. Slagen 1867 af Akademien för det ofvan uppgift»* 
ändamålet. — K. Mk. o. B-n i silfver. c) Eongl. Krigs Vetenskaps Akademien. 

Jfr Konung Carl XIV Johan, w. 78, 79. 

57. 

Åts. MOD OCH KUNSKAPER — ^ inom en lager- 
krans. 

Frans. FÄDERNESLANDETS FÖRSVAR. Två kors- 
lagda svärd under en strålande stjerna. Vid nedra 
kanten: k. kr. wet. akad. * Som belöningspenning användes stundom af ren en al Akademien * r 
1852 slagen minnespenning öfver Grosshandlaren Johan Maser, med hans bröst' 
bild på åtsidan och på frånsidan en lyra med omskrift: anda och KOSJJ 
Se Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda Sv. mån och qvinnor. pag ^' CARL XV. 481 

Diam. 10 lin. (7:e storl.). Grav. af A. Lindberg. St. på K. 
Myntet. Började präglas 1859, att utdelas till ledamöterna vid 
Akademiens sammankomster. — Åtaidans inskrift finnes i Aka- 
demiens sigill. Omskriften på frånsidan är Akademiens val- 
språk. — K. Mk. o. B-n i silfver. d) Eongl. Vetenskaps och Yitterhets Samhället 

i Göteborg. 

Detta i början af Konung Gustaf IILs regeringstid stif- 
tade sällskap erhöll honglig stadfästelse d. 19 Augusti 
1778. Dess verksamhet omfattar både de naturhistoriska 
och praktiska vetenskaperna samt historia och poesi. Be- 
löningar för inkomna, godkända täflingsskrifter utdela- 
des länge i dukat er. Först dr 1866 lät Samhället prägla 
den här upptagna prismedaljen, hvilken utdelas i guld 
tiU 12 dukaters vigt. 

58. 

o 

Ats. Utan omskrift. En qvinna i antik drag t sitter 
vid ett bord skrifvande på ett blad. På bordet stå en 
himmelsglob och en lyra, sinnebilder af vetenskap och 
vitterhet. Vid sidan en lågande lampa på en hög, antik 
fotställning. Nedanför bordet sitter Minervas uggla. I 
afskärn.: mdcclxxviii. — Vid nedra brädden: ebicsson i 866. 
— Kring kanten en*perlring. 

Frans. KONGL. VETTENSKAPS OCH VITTERHETS 
SAMHÅLLET I GÖTEBORG * En lagerkrans. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. 1866 af J. E/ Ericsson. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. e) Eongl. Krigs Akademien (senare Kongl. Krigs 

Skolan) på Carljierg. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 39, 40. Genom kongl 
bref af d. 14 Oct. 1862 blef Krigs Akademien, med ute- 
slutande af den lägre elementar undervisningen, ändrad 

31 482 CARL XV. 

till en tillämpningsskola för bildande af officerare vid ar- 
meen och flottan. De här upptagna belöningspenningarne 
utdelas i guld, silfver eller brons, efter beräkning af 
medel-examensbetyget för det tilländalupna året Efter 
år 1875 lär utdelandet af dessa belöningspenningar komma 
att upphöra. 

59. 

Åts. KONGL. KRIGS AKADEMIEN, på en upphöjd 
kantram; nederst en stjerna. Fältet tomt för ingra- 
vering af den belönades namn m. m. 

Frans. FÖR FLIT OCH SKICKLIGHET, inom en lager- 
krans. 

Diam. 10\L lin. (7V 2 storl.). Grav. 1862 af Lea Ahlbom. 
Stamparne till denna och de 5 följande belöningspenningarne 
förvaras hos Chefsembetet vid Krigsskolan på Carlberg. Bör- 
jade präglas 1862. — K. Mk. o. B*n i silfver. 

60. 

Lik n. 59; men mindre. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlbom. — K. Mk. 

o. B-n i silfver. Hr Ridaerstads saml. i guld. 

i 
i 

61. 

Åts. KONGL. KRIGS SKOLAN på en upphöjd kant- 
ram; nederst ett ornament med en punkt i midten. 
Fältet tomt för ingravering af namn in. m. 

Frans. Densamma som till n. 59. 

Diam. 10 l / ? ,lin. (7V, storl.). Grav. af Lea Ahlbom sedtf* 
läroverkets förändring Dlifvit genomförd. — K. Mk. i silfter- 

62. 

Åts. KONGL. KRIGS SKOLAN på en upphöjd kanfc^ 
rara; nederst ett enklare ornament ftn på den föregående - 

Frans. Densamma som till n. 60. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlbom. — K. Hfe- 
o. B-n i silfver. CARL XT. 483 

63. 

o 

Ats. Densamma som till n. 61. 

Fr&ns. FÖR PRAKTISK SKICKLIGHET inom en la- 
gerkrans. 

Diam. 10 1 /, lin. (7% storl.). Grav. 1864 af Lea Ahlborn. — 
— K. lik. o. B-n i silfver. 

64. 

Lik n. 63; men mindre och med åtsidan af n. 62. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. f) Allmänna Barnhus Direktion. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 119; Gustaf IV Adolf n. 
41; Carl XIV Johan, n. 82; Oscar I 9 n. 58. Ändringen 
i frånsidans inskrift genom utbyte af ordet "torftiga" 
mot "värnlösa" skedde 1859. 

65. 

Åts. CARL XV SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. FÖR ÖMSINT VÅRD OM VÄRNLÖSA BARN 
inom en tät blomsterkrans med inblandade eklöf. 

Diam. 10 1 / 2 lin. (7 Va storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. g) Kongl. Patriotiska Sällskapet. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 120, 121; Gustaf IV Adolf \ 
n. 42; Carl XIV Johan, n. 86. 

66. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lba ahlborn. 484 carl xv. 

Frans. K* SV. PATB. SÄLLSK. En grupp af säll- 
skapets vanliga sinnebilder (packbal, merkuriistaf, väf- 
sked, skyttel, bok, hammare, städ i sin kubb, plog). 
Vid sidan solen uppgående bak om ett berg. På bafvet 
ett seglande skepp. Afskärningen tom. * 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Åtsidan grav. af. Lea Ahlborn. 
Frånsidan är densamma som till K. Carl Johans n. 86. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. h) Kongl. Sällskapet Pro Patria. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 122; Gustaf IV Adolf n. 
43; Carl XIII, n. 42; Carl XIV Johan, n. 87-89; 
Oscar I, n. 59—62. 67. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VKKD. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: leaahlbors- 

Frans. FÖR TROHET OCH FLIT inom en krans af 
eklöf och sädesax. Vid nedra kanten: af kongl. säll- 
skapet PRO PATRIA. 

Diam. 14 lin. (11 :e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

68. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. YEND 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: leaahlbobk 

Frans. Inskrift m. m. som på n. 67. 

Diam. HV2 l* n « (^ :e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. p* 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

* Denna frånsida begagnad som åtsida med slät frånsida utdelades fort' 
farande som belöningsmedalj. Jfr K. Carl Johan, n. 86. a. Sällskapet b* r 
äfven utdelat en något större medalj med Konungens bild på åtsidan ocs 
slät frånsida för ingravering af namn m. m., för hvilket ändamål man I* r 
b af va anyändt åtsidan till Sällskapet Pro Patria's större medalj, n. 67. 

** Om Sällskapets belöningsmedaljer »för medborgerliga dygder» blifr* 
under K. Carl XV: 9 regeringstid utdelade, har man dertill förmodligen **" 
gagnat åtsidorna till n. 67 och 68 samt de under E. Oscar I använda från* 
sidorna af samma storlek. CARL XV. 485 i) Kongl. Hushållnings Sällskap. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 44, 45; Carl XIII, n. 
43, 44; Carl XIV Johan, n. 90—93; Oscar I, n. 63—74. 

69. 

Ats. Utan inskrift. Uplands vapen (en riksglob) 
i en bugtad sköld under hertiglig krona. Bak om sköl- 
den framsticka lie, spade, slaga, räfsa. Nedanför ligga 
två sädeskärfvar och en plog. — Nederst: anton salmson. 

Frans. UPSALA LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP TILL ofvanför en öppen eklöfskrans. 

Diam. 14 1 /* lin. (12:c storl.). Grav. 1871 af Ant. Salmson. 
St. på K. Myntet. Jfr K. Carl XIV Johan, n. 91, 92. — 
KwMk. o. B-n i silfver. 

70. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanfttt: l. a. 

Frans. AF NYKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP * på en upphöjd kantram. På faltet: TILL 
ined tomt rum för namnets ingravering. 

Diam. 10 1 /» Jin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn.' St. j>å 
K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Oscar I:s n. 08. 
Jfr K. Carl XIII, n. 44; Oscar I, n. 68. — K. Mk. o. B-n i 

silfver. 

71. 

Åts. Utan inskrift. Södermanlands vapensköld (en 
gående, tillbakaseende grip) under hertiglig krona. Vid 
sidorna ornamenter af bladranka. Kring kanten en perl- 
rand. — Nedanför: lea ahlbobn fec. 

Frans. AP NYKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP. En eklöfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet; frånsidans stamp gick snart sönder. Började präg- 
las 1870. — K. Mk. o. B-n i silfver. 486 CARL XV. 72. Åts. WESTMANLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKÅP. Länets vapen (tre brinnande berg) i en ornerad 
sköld under hertiglig krona. 

Frans. BELÖNINGS MEDALJ, i en eklöfskrans. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Anton Salmson. St. 
på K. Myntet. Tillstånd att afprägla de redan graverade stam- 
parne meddelades 1865. Jfr K. Carl XIV Johan, n. 93. - 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

73. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG, på en. upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s., 
bar. — Nedanför: lea ahlborn f. 

Frans. ÖREBRO LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP. En eklöfskrans. 

Diam. 14 1 /» lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1867. — Sällskapet stiftades 1803. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 

74. 

Åts. ÖSTERGÖTLANDS £. HUSHÅLLNINGS SÄLLSKAP. 
Länets vapensköld (en grip springande mellan fyra- rosor) 
under hertiglig krona, omgifven af landtbruks sinne- 
bilder (ett liggande ymnighetshorn fullt af frugter, s&- 
deskärfve, plog, slaga, skära, lie, spade, bikupa och bin). 
I afskärn.: 1863. — Vid kanten: l. a. 

Frans. Utan inskrift. En eklöfskrans." 

Diam. 14\ 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1863. 
St. på K. Myntet. — Sällskapets stiftelse erhöll konglig stad- 
fästelse d. 24 Maj 1814. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

* 75. 

Åts. FLIT OCH FÖRKOFRAN FOSTERLÄNDSK VINNING. 
i afskärningen. På marken en liggande ko, en stående 
häst och en bagge vid sidan af en plog och en bikupa 
med flygande bin. I bakgrunden till höger en lada och CARL XV. 487 

en rykande ångmaskins skorsten jemte en del af ett 
hjul, till venster ett högt berg kläd t med barrskog. — 
Vid kanten i afsk&rn.: lea ahlborn. 

Frans, CALMAR LÄNS NORRA HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP, inom en eklöfskrans. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1862. St. 
på K. Myntet! Utdelas som prisbelöning vid utställningar 
af kreatur och landtmanna redskap. — Catmar Läns K. Hus- 
hållnings Sällskap, stiftadt 1811, blef genom Kongl. Maj:ts bref 
af d. 15 Oct. 1858 déladt i två sällskap; det norra omfattande 
Tju8t, Sevedes och Tuna läns härader samt städerna Vester- 
vik och Yimmerby; det södra omfattande återstoden af Cal- 
mar läns fastland och Öland. Jfr K. Oscar I, n. 69. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

76. 

Lik n. 75; men mindre och m$d den skilnad att 
vid afskärningskanten står icke hela namnet, utan en- 
dast: L. A. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

77. 

Åts. AP CALMAR LÄNS NORRA HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP. En öppen eklöfskrans. — Vid nedra kanten: l. a.. 

Frans. Utan inskrift. En sluten eklöfskrans. I 
öfrigt slät för ingravering af den belönades namn. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1862. 
St. på E. Myntet. Utdelas som belöning för lång och tro- 
gen tjenst. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

' 78. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORRIGES G. 0. V. KONUNG, 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. AP CALMAR LÄNS SÖDRA KONGL. HUSHALL- 
NINGS SÄLLSKAP, med tomt rum i midten. 

Diam. 10 1 /* lin. (7'/ 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. TBörjade präglas 1860. — Jfr anm. vid n. 75. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 488 CARL XV. 

79. 

Åts. AF CALMAR LÄNS SÖDRA HUSHÅLLNINGS SÄLIr 
SKÅP. En lagerkransad q vinna i antik dr ägt (Indu- 
strien) står hållande i högra handen en staf, på hvars 
ända sitter en bevingad hand med ett öga i midten, 
och i den venstra sädesax, omgifven af industriens och 
landtbrukets sinnebilder (kugghjul, smörkerna, handsig, 
bikupa, plog, harf, trädgårdskanna). — I afskärn.: cg. 

QVABNSTRÖM INV. LEA AHLBORN FEG. 

Frans. AKTNINGSGÄRD ÅT FÖRTJENSTEN. En ek- 
löfskrans. Kring kanten en perlring. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. 1865 af Lea Ahlbora 
efter Professor C. G. Qvarnströms modell. St. på K. Myntet. 
Utdelas i silfver eller brons vid Sällskapets anordnade ut- 
ställningar af jordbruks, handtverks, industri och fabriks samt 
slöjd och trädgårds. alster. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

80. 

Åts. KUNSKAP OCH ARBETE, i afskärningen. Ed 
man, åkande, kur en med två hästar förspänd skörde- 
maskin, som nedmejar säd. — Vid sidorna i afskärn.: 

J. MOLIN. J. ERICSSON. 

Frans. AP SKARABORGS LÅNS KONGL. HUSHÅLL- 
NINGS SÄLLSKAP. En eklöfskrans, på hvars nedra del 
är fästad länets vapensköld (ett upprest gående lejon 
mellan 2 stjernor i en ginstyckad sköld. Inom kransen: 
FÖR GAGNANDE VERKSAMHET och der öfver tomt rum 
för namnets ingraverande. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. 1862 af J. E. Ericsson 
efter Professor J. P. Molins modell. St. på K. Myntet. - 
Sällskapet grundades år 1807. — K. Mk. o. É-n i silfver. 

81. 

Åts. ELFSBORGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP. Länets vapen (klufven sköld, till höger ett upp* 
rest gående lejon mellan två stjernor i ginstyckadt felt. 
till venster Dalslands oxe) under hertiglig krona. Der 
bak om och nedanför ses sinnebilder af landtbruk (plog* CARL XV. 489 

spade, slaga, lie, räfsa, flygande bin, harf, två korslagda 
sädeskärfvar, skära). — Nedanför: lea ahlbobn fec. 

Frans. Utan inskrift. En eklöfskrans. 

Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. 1869 af Lea Ahlborn. St. 
på K. Myntet. — Elfsborgs Läns K. Hushållnings Sällskap, stif- 
tadt 1812, delades genom kongl. bref af d. 1 Oct. 1844 i två; 
det norra, omfattande Dalsland samt Yäne, Bjerke, Flundre, 
Ale, Vätle och Kullings härad i Veetergötland jemte städerna 
Venersborg, Alingsås och Åmål; — det södra öfriga delen af 
länet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

82. 
Lik n. 81; men mindre. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

83. 

Åts. GÖTEBORGS OCH BOHCS LÄNS KONGL. HUS- 
HÅLLNINGS SÄLLSKAP. * Länets vapen i en klufven sköld 
(till höger Göteborgs vapen, ett krönt lejon bärande svärd 
och trekrönt sköld, gående öfver tre strömmar, till ven- 
ster en borg) under konglig krona. Bak om ligga 
sinnebilder af jordbruk (lie, räfsa, slaga, spade och sä- 
deskärfvar). 

Frans. Utan inskrift. En eklöfskrans, tom för in- 
ristning af namn. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1865. Jfr K. Oscar I, n. 71. — 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

84. 

Åts. HALLANDS LlNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP. * Länets vapensköld under hertiglig krona och 
der bak om sinnebilder af landtbruk (lie, spade, räfsa, 
slaga, sädeskärfvar). 

Frans. FÖR LÅNGVARIG OCH TROGEN TJENST TILL 
(med tomt rum der under för namnet). Nedanför två 
cklöfsqvistar med nedtill hopbundna ändar. Kring kan- 
ten en ornerad rand. 490 CARL XV. 

Diam. 14 1 /* lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Åtsidan är densamma som till K. Oscar I:s n. d, 
73. Präglad 1869 eller 1870. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

85. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. 0. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: leaahlboi*. 

Frans. CHRISTIANSTADS LÄNS KONGL. HUSHÅLI/ 
NINGS SÄLLSKAP. En eklöfskrans, och inom denna: TILL 
(med tomt rum för namnet). 

Diam. 10 1 / 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1861. 
St. på K. Myntet. — Sällskapet stiftades d. 23 Januari 1813. - 
K. Mk. o. B-n i silfver. 

É 

86. 

Ats. Utan omskrift. Gotlands vapensköld (lammet 
med korsfanan) under friherrlig krona, i ornerad omfatt- 
ning med en nedhängande feston af blad och frugter. 
Bak om och vid sidorna synas sinnebilder af landtbruk 
(smörkerna, plog, harf, slaga, spade, räfsa, lie, sädes- 
kärfve, skära, bikupa). — Nedanför: lea ahlborn fec. 

Frans. AF GOTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP, inom en eklöfskrans. Kring kanten en perlring. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1870. St. 
på K. Myntet. — Gotlands Hushållnings Sällskap, stiftadt 1791. 
är det äldsta bland dylika sällskaper i vårt land. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. , k) Skinska Hushålls, Föreningen. 

Denna Förening, stiftad 1838, på förslag af d. v. Lands- 
höfdingen i Christianstads län Georg Ludvig von Rosen, 
har till ändamål, "att med Malmö och Christianstads Läns 
Hushållnings Sällskapers gemensamma krafter och inm 
den för dem bestämda verkningskrets bidraga till Skånska 
hushållningens förbättring i alla dess särskilda delar? 
Föreningen, i hvilken båda Hushållnings Sällskapens med- CARL XV. 491 

lemmar äro sjelfshrifna ledamöter, utan särskild afgift, 
utgör öfverstyrelse för de låda länens gemensamma landt- 
bruksshola på Orup. Medaljen är bestämd att utdelas 
som belöning för utmärkta fabriks och industri alster och 
bekostas till 2 /a a f Malmöhus Läns och l / 3 af Christian- 
stads Läns Hushållnings Sällskap. 

87. 

Åts. SKÅNSKA HUSHÅLLS FÖRENINGEN. Skånes va- 
pensköld (krönt griphufvud) under hertiglig krona med 
löfverk vid sidan. 

Fr ån 8. Utan inskrift. En öppen eklöfskrans, inom 
hvilken den belönades namn och anledningen till gåf- 
van ingraveras. 

Diam. 13 l / ? lin. (ll:e storl.). Grav. 1861 af Harald Conrad- 
sen i Köpenhamn. År 1865 meddelades tillstånd att afprägla 
dessa stampar på Kongl. Myntet. — K. M k. en i silfver, en i 
brons. B-n i silfver. 1) Linköpings Läns och Stifts Trädgårds Förening. 

Föreningen stiftades 1859 på uppmaning af d. v. Lands- 
. höfdingen Friherre Curt Gustaf af Ugglas och har i Lin- 
köping anlagt en vacker trädgård. 

88. 

Åts. LINKÖPINGS LÅNS OCH STIFTS TRÄDGÅRDS- 
FÖRENING. Länets vapensköld (en springande grip mellan 
fyra rosor) under hertiglig krona, kring nedra delen 
omsluten af en blad- och blomranka. Bak om skölden 
ses en spade och en räfsa korslagda, en trädgårdssax 
och en vattenkanna. — Nedanför: l. a. 

Frans. Utan inskrift. En krans af blommor och 
frugter. 

Diam. 14 l / a lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1863. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. - 492 CARL XV. 

m) Svenska Slöjdföreningen. 
Jfr Konung Oscar 7, n. 77. 

89. 

Åts. INSIGT OCH PLIT. på en upphöjd kantram; 
nederst en stjerna. En uggla sittande på en kolonn. 
Vid sidorna äro grupperade sinnebilder af flit, industri 
och konst (bikupa och flygande bin, kugghjul, klubba, 
vattenpass, vinkelhake, cirkelmätare, målarepalett med 
penslar, tång, städ i sin kubb) inom en perlring. — I 
afskärn. : lea ahlborn f. 

Frans. SLÖJDSKOLAN I STOCKHOLM, på en upphöjd 
kantram; nederst en rosett. Fältet tomt för ingravering 
af namn och belöningens anledning. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. Di 
K. Myntet. Började präglas 1862, att utdelas till förtjenstfuIU 
lärjungar i Föreningens söndags- och aftonskola. — K. Mk. o. 
B-n i silfver. 

90. 

Åts. UPPLYSNING OCH IDOGHET ALSTRA OBEBOENDE. 
Två figurer stående, en qvinlig i antik drägt (Idog- 
heten) hållande en hammare på ett städ, och en man- 
lig, bevingad och lätt draperad (Upplysningen) med 
en lågande fackla i ena handen, hålla hvarandra i hän- 
derna. Vid sidorna åtskilliga sinnebilder af konst, in- 
dustri och flit (en vas på hög fot, kugghjul, nedvändt 
ymnighetshorn, ur hvilket blommor och frugter falla, 
bikupa och flygande bin, en galande tupp* stående på 
en afskuren med lager omlindad kolonn, samt två lager- 
kransar). I afskärn.: den 6 oktober 1870. — Vid kanten: 

LEA AHLBORN. 

Frans. SVENSKA SLÖJDFÖRENINGEN STIFTAD DEtf 
6 OKTOBER 1845. En tät eklöfskrans. Vid nedra kan- 
ten strecksirater och en rosett. 

Diam. 18 l / 2 lin- (18:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. pi 
K. Myntet. Denna belöningsmedalj, som erinrar om Förenin; 
gens 25-åriga verksamhet, präglades 1872. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. CARL XV. 493 n) Fiskartorps Slöjdskola. 

I denna skola, som stiftades 1866 på Skottorps egor i 
Halland af Ryttmästaren Peter von Möller och hans fru 
Friherrinnan Sophia Elisabet Silfverskold f lemnas fri un- 
dervisning i qvinnoslöjder och sång åt flickor, som under- 
gått minimikursen i folkskolan inom Skummeslöfs, Ka- 
rups och Hassellöfs socknar. 

91. 

Åts. FISKARTORPS SLÖJDSKOLA på två rader och 
nedanför under ett litet ornament: d: 9. juli 1866. 

Frans. FÖR FLIT TILL på 3 rader; der under tomt 
rum för namnet, och längre ned: 18 (med tomt rum för 
årtalets fyllande). 

Diam. 10 1 /* lin. (7 1 /* - storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1867. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. o) Fabriks, Handtverks oeh Industri Föreningar. 
Jfr Konung Oscar 7, n. 78 — 81. 

92. 

Åts. UPSALA STADS FABRIKS OCH HANDTVERKS 
FÖRENING. Stadens vapen (krönt lejon stående) i en 
sköld under en adlig krona. Bak om skölden en grupp 
af arbetets och konstens sinnebilder (klubba, kugghjul, 
ymnighetshorn fullt af blommor, brinnande fackla, tång, ' 
målarepalett med penslar, vinkelhake, hammare). Der 
nedanför två korslagda ekqvistar, och under dessa: 1862. 

Frans. FÖR FLIT OCH ARBETSSKICKLIGHET. En 
eklöfskrans. Vid nedra kanten: bed och arbeta. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af A. Lindberg. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1863. — K. Mk. o. B-n i silfver. 494 CARL XV. 

93. 

Åts. ÖREBRO FABRIKS OCH HANDTVERKSFÖRENKG. 
En grupp af verktyg och industrialster (ett par vagns- 
hjul på sin axel, tång, stad, hammare, press, vatten- 
pass, såg, stråkhyfvel, vinkelhake, yxa, tågrulle m. ra.). 
öfverst på pressen en flackt örn (Örebro stads vapen) 
framför ett svänghjul. I afskärn.: 1860 — och vid 
kanten : l. a. 

• 

Frans. FÖR SKICKLIGHET OCH VÄLFÖRHÅLLANDE 
ÅT (med tomt rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 10% lin. (7% storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1860. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

94. 

Åts. NORRKÖPINGS STADS HANDTVERKSFÖRENING. 
Stadens vapensköld (N under konglig krona och en yxa) 
täckt med hjelm och löfverk.. Vid sidorna en press. 
en vas på hög fot, bikupa, kugghjul, tång, smedjest&L 
vattenpass, vinkelhake samt Minervas uggla på en ko- 
lonn. På ett orneradt underlag i fördjupning: 1871, och 
bak om detta en palm- och en lagerqvist i kors. 

Frans. FÖR SKICKLIGHET OCH VÄLFÖRHÅLLANDE 
ÅT (med rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 13 lin. (10:c storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1871. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver., 

i 

95. 

Åts. LINKÖPINGS STADS FABRIKS OCH HANDTVEBKS 
FÖRENING. Stadens vapehsköld (lejonansigte) under en 
adlig krona. — Nederst': la. 

Frans. FÖR UTMÄRKT SKICKLIGT GESÄLLPROP il 
(tomt rum för namnet) inom en eklöfskrans. 

Diam. 10% lin. (7 ! / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1861. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

96. 
Ats. Densamma som till n. 95. CARL XV. 495 

Frans. FÖR UTMÄRKTA INDUSTRIALSTER. En ek- 
löfskrans och inom denna sammanstälda åtskilliga in- 
dustrialster och redskap m. m. (kandelaber, vas, städ, 
hammare, press, rökande lokomotiv, bikupa). 

Diam. lO 1 ^ lin. (VL storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1868. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

97. 

Ats. Utan inskrift. Ett alnmått, en triangel samt 
en upp och nedvänd cirkelmätare lagda på hvarandra 
inom en öppen eklöfskrans. 

Frans. INDUSTRI OCH HANDTVERKS-FÖRENINGENS 
I GÖTEBORG BELÖNINGSMEDALJ på 6 rader. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. i Göteborg af Aron 
Gerson. St. på K. Myntet. Stamparne till denna smaklösa 
medalj voro redan graverade, innan tillåtelse till deras afpräg- 
ling år 1869 begärdes hos K Vitterhets Historie och Antiqvi- 
tets Akademien. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

98. 

Åts. AF MALMÖ INDUSTRIFÖRENING. En uggla 
sittande på en , kolonn, kring hvilken äro stälda sinne- 
bilder af industri och handtverksarbete (kugghjul, klubba, 
vattenpass, cirkelmätare, vinkelhake, tång, hammare, städ 
i sin kubb). I afskärn.: 1860. — På planet: l. a. 

Frans. FÖR YRKES-SKICKLIGHET SKOLFLIT OCH VÄL- 
FÖRHÅLLANDE inom en eklöfskrans. 

Diam. 107 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1861. 
St. på K. Myntet. — Industri Föreningen, stiftad 1855 i ända- 
mål att verka för den inhemska konstflitens och näringarnes 
befordran, fick d. 30 Mars 1860 tillstånd att utdela belönings- 
penningar i silfver eller brons »till handtverkslärliqgar och 
fabriksarbetare som uppmuntran att förvärfva skicklighet och 
kunskaper så väl i deras yrke som i sådana skolstudier, hvilka 
för inaustriidkare äro af nytta.» — K. Mk. o. B-n i silfver. 496 CARL XV. p) Målskjutnings och Jägare Förbund. 

Jfr Konung Oscar I, n. 83, 84. 

99. 

o 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. OFFICERARNES MÅLSKJUTNINGS-FÖRBUND 1 
STOCKHOLM * Faltet tomt för ingravering. 

Diam. 10 l / 2 lin. (7V2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. y.\ 
K. Myntet. Började präglas 1860. — Ett sällskap med ot- 
vanstående benämning nar Tnldats inom officerskorpserna i Stock- 
holm för öfning i målskjutning med pistol. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 

100. 

Åtar. SKJUTPRIS. En rund skottafla; bak om denna 
Svenska fanor och två korslagda gevär; der öfver en 
liten lagerkrans, — allt lagdt på en ornerad sköld. 
Nedanför denna en lager- och en ekqvist. 

Frånsidan slät. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af Ed. Hcsselgren. St. pu 
K. Myntet. Började präglas 1870 att utdelas som belöning 
vid armeens skjutöfningar och bäras på bröstet medelst en på 
den släta baksiaan fast nål. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

• 

101. 

o 

Ats. Densamma som till n. 67. 

Frans. BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGÅBE 
FÖRBUNDET STIFT. D. 3 APR. 1830. En eklöfskrans. 

Diam. 14 lin. (11 :e storl.). Åts. grav. af Lea Ahlborn. St 
på K. Myntet. Frans., densamma som till K. Oscar I:s n. 83, 
84. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

102. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: o. b. CARL XV. * 497 

Frans. Inskrift och krans som på n. 101. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af Gust. Råström. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

103. 

Åts. AF DALARNES JÄGARE FÖRBUND. En eklöfs- 
krans. 

Frans. Utan N inskrift. En eklöfskrans och der 
inom tomt rum för ingravering af namn. 

Diam. 14V 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St. på 

— JFörbundets stadgar an- 
silfver. K. MyLtet. Började präglas 1866. — Förbun 
togos d. 29 April 1859. — K. Mk. o. B-n i si 104. 

Åts. AF GÖTEBORGS JAGT SÄLLSKAP. Stadens va- 
pensköld och bak om denna vapen och jagtredskap 
(bössor, svärd, spjut, jagtväska, signalhorn m. m.). — 
Nedanför: l. a. 

Frans. FÖR UTMÄRKT JAGTVÄRD. inom en eklöfs- 
krans. 

Diam. 13 lin. (10:£ storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1864. — Sällskapets stadgar for 
dess målskjutningar trycktes 1850. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

105. 

o 

Ats. Inskrift m. m. som på n. 104. 

Frans. FÖR ROFDJURS FÄNGST. inom en eklöfs- 
krans. 

Diam. 10% lin. (7 V, storl.). Grav. 1864 af Lea Ahlbom. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. q) Skarpskytte Föreningar. 

Sådana frivilliga föreningar i ändamål att bereda skick- 
lighet i vapenföring och andra militäri*ka öfningar t för 
att i nödens stund kunna deltaga i fäderneslandets för- 

32 498 CARL XV. 

svar, började bildas 1861. Föreskrifter om deras ord- 
nande, befäl, m. m. lemnades i en kongl. förordning af d. 
8 Mars 1861. 

106. 

Åts. STOCKHOLMS STADS FRIVILLIGA SKARPSKYTTE- 
FÖRENING. En krans af blandad lager och ek. Inom 
kransen: målskjutnings-pris. 

Frånsidan tom för ingravering. 

Diam. 10 1 /* lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1864. Utdelas i guld, silfver eller 
brons som belöning for uppnådda olika höga points vid mil- 
skjutning. Användes äfven att fastas på gevär som vunnit 
pris. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

107. 

Åts. SÄKER HAND OCH SÄKERT ÖGA! INGEN VET 
HVAD VILLEBRÄD VI FÄ. i afskärningen. Två skarpskyttar, 
den ene, stående vid en kanon på sin lavett, håller Svenska 
fanan, den andre på ett knä sigtar med sitt gevär dit 
den andre pekar. På marken en Jmlstapel samt: i. a. 

Frans. Densamma som åtsidan till n. 106. 

Diam. 10V 2 lin. (77 2 storl.). Grav. af Lea Ahlbom. St, på 
K. Myntet. Började präglas 1865. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

108. 

o 

Ats. Densamma som till n. 107. 

Frans. AF STOCKHOLMS STADS FRIVILLIGA SKARP- 
SKYTTEFÖRENING (ett litet ornament). En liten eklöfs- 
krans, och der under: TILL (tomrum för namnet) FÖR 
VISADE TJENSTER — •— allt inom en ornamentsrand. 

Diam. 10V 2 lin. (7'/ 2 storl.). Frånsidan grav. af A. Lind- 
berg. St. på K. Myntet. Började präglas 1868. Utdelas äfven 
till personer utanför föreningen. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

109. 

Åts. GÖTEBORGS FRIV. SKARPSK. KORPS 1861. Sta- 
dens vapensköld under kongl ig krona. CARL XV. 499 

Frans. FÖR VÄLSKJTTNING. Två gevär i kors i 
en eklöfskrans. — Nedanför: l. a. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på K. 
Myntet. Började präglas 1871. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

110. 

Åts. CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. ,KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. VI JAGA FÖR LANDET OCH KUNGEN. En 
skarpskytt står bredvid Svenska fanan och laddar sitt 
gevär. En annan, på knä bak om en strandklippa, sig- 
tar ut åt hafvet. På afstånd stå ännu två skarpskyttar 
med gevär beredda till anfall. I afskärn.: Gotlands 

SKARPSKYTTE OCH JAGARE GILLE. 

Diam. 10 ! / 2 lm. (7 1 /* storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Förslaget gillades 1860, men präglingen skedde 
först 1862. — Gillet stiftades redan 1836, således långt förr än 
de öfriga skarpskytte föreningarne. — K. Mk. o. B-n i silfver. r) Försäkrings Aktiebolaget Skandia. 

Detta bolag, stiftadt i Stockholm till försäkring af lif 
och egendom, erhöll stadfästelse genom konglig resolution 
d. 12 Januari 1855. 

111. 

Åts. FÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA. En sittande 
qvinna (Sverige) i antik drägt, med rund hjelm på 
hufvudet, hvilande armen på Svenska skölden, betraktar 
lugn en byggnad, ur hvars fönster och tak lågor ut- 
bryta. Bak om henne en packbal, på hvilken står ett 
bevingadt timglas (syftande på lifförsäkring) och vid 
sidan en merkuriistaf, en lie och sädesax. I afskärn.: 
Stockholm. — Vid kanten: e. h. 

Frans. Utan inskrift. En krans af blommor och ax. OXFORD 500 CARL XV. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Ed. Hesselgren. ! 

på E. Myntet. Utdelas till personer, som utmärkt sig vid r» ] 
släckningsarbeten. — K. Mk. o. B-n i silfver. s) Upsala Elementarläroverks Rektoristförening 

En för litterära öfningar bildad förening af ynglingar- 
i Rektorsklassen inom Upsala högre Elementarläroverk 
begärde dr 1868 tillåtelse att få låta prägla denna be- 
löningspenning. 

112. 

Åts. AF UPPSALA ELEMENTARSKOLAS REKTOBIST- 
PÖRENING. En lyn>. — Nedanför: l. a. 

Frans. TILL BELÖNING OCH UPPMUNTRAN, inom 
en lagerkrans. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. 1868 af Lea Ahlborn. St, 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. t) Förening af nnga konstnärselever. 

En liten krets af elever vid Fria Konsternas Akademi 
hade d. 1 Juli 1865 ingått öfverenskommelse att på dagen 
tio år derefter mötas personligen eller genom bref; och 
präglades en penning att af 'deltagarne bäras som på- 
minnelse om det vflagda löftet. 

113. 

o 

Ats. Utan inskrift. Två sammanlagda händer inom 
en eklöfskrans. 

Frans. * KOM IHÅG DEN 1 JULII 1875! på tre rader. 

Diam. 6 lin. (3:e storl.). Grav. af Ad. Lindberg, som sjelf 
var en af föreningens medlemmar och eger penningen i silfver. CARL XV. 501 Ensidig minnespenning med Konung Carl XV:s 

bild. 

114. 

CARL XV SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — Nedanför: kricsson. — Kring kanten 
en perlring. Frånsidan slät. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af J. E. Ericsson. St. för- 
varas i Göteborgs Museum. Vackert arbete; men blef, till följd 
af gravörens sjukdom och snart efter inträffade död, icke an- 
vänd. — K. Mk. o. B-n i silfver. 502 CARL XV. Minnespenningar med Konung Carl XV:s bild 
och namn präglade i eller för Norge. 

1) Konung Carls och Drottning Lo visas krö- 
ning i Throndhjems domkyrka den 5 Augusti 

1860. 

Kröningsakten förrättades af Biskopen i Christiania 
stift Jetis Lauritz Arup, som tillika med H. Ezc. Stats- 
ministern Georg Christian Sibbern satte kronan på Ko- 
nungens 'Och med Statsrådet Christian Birch Reichenwald 
på Drottningens hufvud. Biskopen öfver Bergens stift 
Jens Mathias Pråm Kaurin höll kröningspredikan. 

115. 

Åts. CARL XV NORGES SVER. G. OG V. KONGE KRÖNET 
A AR 1860. Bröstbilden, h. s., i krona och kröningsdrågt, 
med Serafimer och Svärds ordens kedjor öfver manteln 
samt Carl XIII:s orden om halsen. — Nedanför: b. b. 

Frans. LAND SKAL MED LOV BYGGES (Konungens 
valspråk) — inom en olivkrans. 

Diam. 107 2 lin. (l l / 2 storl.)- Grav. af B. Bergslien och präg- 
lad på Kongl. Myntet i Kongsberg. — K. Mk. (2 ex.), fl. 
Maj:t Konung Oscar II:s, Hr Oldenburgs saml. i silfver. 

116. 

Åts. CARL XV NORGES SVERIGES G. O. V. KONGE. 
Bröstbilden, h. s., i krona och kröningsmantel, med 
Serafimer, Svärds, Xordstjerne och Vasa ordnarnes ked- 
jor öfver manteln och Carl XIII:s orden om halsen. — 
Nedanför: g. loos dir. På den hålkälade kanten: w. kctx- 

RICH FEC. * CARL XV. • 503 

Frans. TIL MINDE OM KRONINGSPESTEN I THROND- 
HJEM DEN 5 AUGUST 1860 inom en olivkrans. 

Diam. 14 1 /, lin. (12:e storl.). Grav. af W. Kullrich och präg- 
lad på det under G. Loos stående myntverket i Berlin. — Ut- 
delades till Svenska Riksdagens och Norska Storthingets de- 
puterade, som öfvervarit kröningsakten. , Bars i guldkedja om 
nalsen. — K. Mk., Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i brons. 
H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i silfver. 

117. . 

Åts. CAROLUS ET LOUISA NORV. SVEC. REX ET RE- 
GINA. Båda bröstbilderna, h. s., förenade, Konungens 
med krona och kring bröstkanten hermelinsveck upp- 
fästa genom en knapp öfver axeln; Drottningens med 
diadem och på halsen perlband. — Nedanför: g. loos dtb. 
På kantens hålkäl: c. schnitzspahn fec. 

Frans. * VOVENS ET MEMOR. * och vid nedra kan- 
ten: UNIVERSITAS REGIA FREDERICIANA på en upphöjd 
kantram. Minerva gående läser i en bok. Vid sidan 
flyger gudinnans uggla. 

Diam. 14 1 /, lin. (12:e storl.). Grav. af Chr. Schnitzspahn 
och präglad på Kongl. Myntet i Berlin. Slagen 1860 af uni- 
versitetet i Christiama till minne af kröningen. — K. Mkr en 
i silfver, en i brons. H. Maj:t Konung Oscar ll:s saml. i silf- 
ver. Strengnäs Elementar-lärov., Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs, 
Hr Ridderstads saml. i brons. 2) Den internationala Fiskeri utställningen i 

Bergen 1865. 

Vid denna af personer från många länder besökta ut- 
ställning af fiskeriredshap m. m. utdelades den här upp- 
tagna medaljen som prisbelöning. 

118. 

Åts. CARL XV NORGES OG SVERIGES -KONGE. Bröst- 
bilden, h. 8., bar. — Nederst: alphée dubots f? 504 - ' CARL XV. 

Frans. DEN INTERNATIONALE FISKERIUDSTILLING 
I BERGEN MDCCCLXV inom en krans bildad af hafsvexter, 
fiskeriredskap, fiskar, en hummer m. m., nedtill slu- 
tande i en tretornad borg på ett berg. 

Diam. 27 lin. (25:e storl.). Grav. af Alphée Dubois och 

Eräglad i Paris. Medaljen är mycket tjock. Den tretornade 
orgen är staden Bergens vapen. — K. Mk. i brons. H. Majrt 
Konung Oscar II:s saml. i silfver. 3) Nordlands och Finmarkens Industri utställ- 
ning 1 Tromsö 1870. 

Medaljen utdelades i guld, silfver, brons och s. k ny- 
guld som prisbelöning vid denna utställning. 

119. 

^ts. Konung Carls krönta namnchiffer (xv inom 
ett dubbelt C) kransformigt omsluten af två ekqvistar, 
nedtill hopbundna. — Nedanför: g. loos dir. h. weckwerth fec. 

Frans. NORDLAND OG FINMARKEN. En ornerad 
vapensköld innehållande en gående ren under en mur 
krona. Nedanför: tromsö 1870. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af H. Weckwerth och präg- 
lad på K. Myntet i Berlin. — K. Mk. i silfver. B-n, Hr 01- 
denburgs saml. i brons, x 4) Belöningsmedaljer. 

a) Kronprinsens prismedalj. 

Vid ett besök i Christiania dr 1849 tillkännagaf Kron- 
prinsen Carl, att han beslutat stifta ett årligt stipendium, 
stort 150 speciedoler, dels till understöd för behöfvande 
studerande vid Norges Universitet, dels till prismedaljer* 
Enligt en af Universitets-Collegium föreslagen och af Ko- CARL XV. 505 

nung Oscar d. 9 Oct. 1849 gillad stadga, användes detta 
belopp sålunda, att hvarje hal f dr utdelats omkring 60 
speciedaler till 3 eller flera behöfvande studerande, och 
omkring 30 speciedaler utgått till prismedaljer i guld, 
hvardera om 10 dukat er, som belöning för skriftliga, af 
vederbörande Fakultet godkända afhandlingar i något af 
sex ämnen, som årligen på stiftarens födelsedag d. 3 Maj 
blifvit uppgifna. 

120. 

• 

Åts. CABOLUS LUDOV. EUGEN. NORV. ET SVEC. PBINC. 
SDCCESS. Bröstbilden, h. s., i mantelveck, med bar hals. 
Vid nedra kanten: anno mdcccxlix inst. — Under bröst- 
kanten : p. h. l. 

Frans. PRINCEPS JUVENTUTIS och vid nedra - kan- 
ten: JUVENI OPTIMAE SPEL Én blomsterkrans med in- 
blandad lager. 

Diam. 10 l A lin. (7V« storl.). Grav. af P. H. Lundgren i 
Stockholm. St. på K. Myntet. — Denna belöningsmedalj bi- 
behölls och utdelades ända till Konung Carls död. — K. Mk. 
(2 ex.) o. B-n i silfver. b) Den Norska Handtverks och Industri För- 
eningen i Christiania. 

Denna förening stiftades i Christiania 1870. Medaljen 
utdelas som belöning och uppmuntran åt skickliga ar- 
betare. 

121. 

Ats. Densamma som till n. 119. 

Frans. FBA DEN NORSKE HAANDVAERKS* OG IN- 
DUSTRI* FÖRENING, christiania. i 5 rader. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Graverad och präglad på samma 
ställe som n. 119. — K. Mk. 1 silfver. B-n i brons. LOVISA.* 

' KONUNG CARL XV:S GEMÅL. 

Drottning Lovisas död i Stockholm den 30 Mars 

1871. 

Drottningen begaf sig d. 25 Nov. 1870 pä resa till 
Haag, för att återse sin döende moder, och återkom till 
Stockholm d. 30 Dec, som det syntes, med frislca krafter, 
oaktadt den djupa sorgen och den besvärliga vinterresan. 
Men de brötos snart genom oro och ansträngning vid Ko- 
nung Carls sjukbädd. Den 20 Mars 1871 insjuknade hon 
i lungkatarrh, hvilken hastigt förvärrades genom spridning 
till de finare luftvägarne och slemstockning, med häftig 
feber samt brist på sömn och matlust. Den 30 Mars af- 
somnade hon, efter att vid full sans hafva uttalat gripande 
afskedsord till make och anhöriga samt hjertliga välönsk- 
ningar för de folk hon under de senaste tjugo åren till- 
hört och af hvilka hon varit med vördnad och kärlek 
omfattad. Begrafningen skedde d. 21 April i Hiddarholfns 
kyrkan, der Öfver Hof predikanten Dr Claes Herman Rund- 
gren höll likpredikan och Ärkebiskopen Dr Anton Niklas 
Sundberg förrättade jordfästningen. 

1. 

* Åts. LOVISA DROTTNING AF SVERIGE OCH NORG& 
Bröstbilden, v. s., bar, med kransformigt diadem på hur 
vudet, perlband på halsen och örhänge. — Nedanför: 

LKA AHLBORN F. 

Frans. FÖLJD AF KÄRLEK TACKSAMHET OCH SAK- 
NAD. Odödlighetens genius, med fladdrande draperi, fy'' 

* Jfr K. Carl XV, n. 3—5, 117. LOVISA. 507 

gande, bär i venstra handen en palmqvist, i den högra , 
en ringlagd orm, odödlighetens sinnebild. Vid nedra 
kanten: den 30 mars 1871. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. och utgifven kort efter 
Drottningens död af Lea Ahlborn, som förvarar stamparne. 
Figuren på frånsidan är kopierad efter Thorvaldsens Hymen, 
som genom tillagda attributer blifvit förbytt till Odödlighetens genius. — K. Mk. o. B-n i silfver. Drottning Lovisas minne. 

2. 

Åts. LOVISA SVERIGES OCH NORGES DROTTNING. 
Bröstbilden, v. s., bar, med örhänge och perlband. — 
Nedanför: lindberg. 

Frans. F. 1828 D. 1871. der öfver en stjerna, — 
allt inom en lagerkrans. 

Diam. 8V2 li n - (5 1 /* storl.). Grav. af A. Lindberg, präglad 
hos. Knappmakaren Af. Petterson 1871. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. Drottningens enskilda som minnesgåfva eller 
belöning utdelade medaljer. 

3. 

Åts. LUDOVICA REGINA SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, v. s., med diadem och perlband m. m. som 
på n. 1. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. INGENIO ET ARTI — inom en lagerkrans. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1860. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

4. 

Åts. LUDOVICA REGINA SVECIAE ET NORVEGIAE. 
Bröstbilden, v. s., som på n. 3. — Nedanför: lea ahlbobn. 508 - LOVI8A. 

Frans. INGENIO ET ABTI inom en lagerkrans. 

Diam. 10 l / 2 li n - (7*/2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

4. a. 

Atsidan af n. 4, med slät frånsida för att der in- 
rista den belönades namn. 

Diam. 10 l / 2 l" 1 -. (7 l /a storl.). Sådana medaljer funnos efter 
Drottningens död i hennes gömmor och blefvo utdelade, med 
påsatt krona och infattade juveler, till personer som tillhört 
hennes hof, att bäras i Serafimer ordens oand. 

5. 

Ats. Densamma som till n. 4. 

Frans. REGINA MEMOR MERITI inom en eklöfs- 
krans. 

Diam. 10 1 /* l* n - CV2 »torl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1863. Utdelades till Drottningens 
handsekreterare och andra personer, som gjort Hennes Maj:t 
tjenster. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

6: 

o 

Ats. Utan inskrift. Drottningens bröstbild, v. s., 
med diadem och perlband m. m. som på n. 1. 

Frans. Två sammanbundna £ under en konglig 
krona. 

Oval, 7 lin. hög (4:e storl.). Stamparne graverade utom- 
lands, sannolikt i Holland eller Danmark, kommo till Stock- 
holm 1869 och afpräglades på Kongl. Myntet. — K. Mk. 0. 
B-n i silfver. 

6. a. 

o 

Atsidan af n. 6 med slät frånsida. 

Oval, blott 6 lin. hög derigenom att kanten blifvit något 
förminskad. — Hr Oldenburgs saml. i guld med en konglig 
krona mellan bladorn amen ter på öfra kanten och öfver kronan 
en ring. KONUNG OSCAR II OCH HANS GEMÅL DROTTNING SOPHIA Oscar Fredrik. Född i Stockholm den 21 Januari 1829. 
Son af Kronprinsen Josef Frans Oscar, sedan Konung Oscar l 
och Josephina Maximiliana Eugenia Napoleona af Leuchten- 
berg. Hertig af Östergötland. Konung af Sverige och Norge 
den 18 September 1872. Krönt jemte sin gemål i Stockholm 
storkyrka den 12 Maj 1873 och i Throndhjems domkyrka <to» 
18 Juli samma dr. 

Förmäld i hertigliga slottet i Biéberich den 6 Juni 1857 
med Sophia Vilhelmina Mariana Henrietta (f. d. 9 Juli 1836), 
dotter af Hertigen af Nassau Vilhelm Georg August Henrik ock 
Paulina Fredrika Maria af Wiirtemberg. 

Valspråk: Brödrafolkens väl. 

Fullständiga titeln lika med K. Carl XIV Johans. ANORDNING. 

Hertigen af Östergötland Prins Oscars besök i M:r Collis's 

fabrik i Birmingham d. 9 Maj 1862 N. 1. 

Hertigen som ordförande i Kongl. Centralkommittén 
för allmänna Industri och Konst utställningen i 
Stockholm 1866 „ 2,3. 

Hertigen som ordförande i Kommissionen för Sveriges 
deltagande i allmänna verldsutställningen j Paris 
1867 „ 4—6. 

Hertigen som deltagare i den intemationala utställnin- 
gen och öfverläggningarne i Paris 1867 för bere- 
dande af hjelp åt sårade krigare „ 7. 

Konung Oscar H:s och Drottning Sophias kröning i 

Stockholms storkyrka d. 12 Maj 1873 „ 8, 9. 

Kongl. Musikaliska Akademiens vördnads och tacksam- 
hetsbetygelse i anledning af den vård Konungen 
såsom Prseses under nio år egnat Akademien (1873) „ 10. 

Sveriges deltagande i Industri utställningen i Bogotå i 

republiken Columbia 1875 „ 11. 

Kongliga belöningsmedaljer. 

a) För medborgerlig förtjenst „ 12 — 17. 

b) För berömliga gerningar „ 18—20. 

d) För nit och redlighet i rikets tjenst „ 21—23. 

Konungens enskilda som minnesgåfva eller belöning ut- 
delade medaljer , 24—30. Embetsverks och enskilda Samfunds belöuingsmedaljer 
och minnespenningar. 

a) Kongl. Sundhets Collegium N. 31. 

b) Stuteri Öfverstyreisen „ 32. 

c) Kongl. Patriotiska Sällskapet „ 33,34. 

d) Kongl. Sällskapet Pro Patria „ 35,36. 

e) Kongl. Hushållnings Sällskap „ 37-44. 

f) Skånska Hushållnings Föreningen „ 45. 

gX Upsala Trädgårds Sällskap „ 46. 

h) Fabriks och Handtverks Förening „ 47. 

i) Målskjutnings och Jägare Förbund „ 48,49. 

Minnespenningar med Konung Oscar II:s bild och namn 
präglade i eller för Norge. 

1. Konung Oscars och Drottning Sophias kröning 

i Throndhjems domkyrka d. 18 Juli 1873 „ 50,51. 

2. Konungens enskilda minnespenning bestämd att 

som belöning utdelas „ 52. DROTTNING SOPHIA. 

KONUNG OSCAR II: S GEMÅL. Drottning Sophias enskilda medalj bestämd att som 

minnesgåfva eller belöning utdelas... N. ' \ OSCAR IL* 

Hertigen af Östergötland Prins Oscars besök i 
Jfcr Collis'8 fabrik i Birmingham den 9 Maj 

1862. 

Under en längre utländsk resa ankom Hertigen d. 30 
. April 1862 till London, dit han blifvit inbjuden att öfver- 
vara högtidligheterna vid den internationala utställningens 
öppnande.' Under ett besök i Birmingham besägs, bland 
andra fabriker, Svensk-Norska Konsuln G. R. Collis's 
galvaniska för silf rings fabrik, der minnespenningen präg- 
lades i H. K. Höghets närvaro. 

1. 

Åts. VICTORIA DEI GRATIA BRITANNIAR: REG: FlD: 
DEF: Drottning Victorias bröstbild, inom en ring, v. s., 
med krona, bar. — Nedanför: j. moore. f. 

Frans. STRUCK AT THE WORKS OF G. R. COLLIS 
BIRMINGHAM, TO COMMEMORATE THE VISIT OF HIS ROYAL 
HIGHNESS PRINCE OSCAR OF SWEDEN & NORWAY, MAY, 
9, 1862 i 10 dels böjda dels räta rader. 

Diam. 13 lin. (I0:e storl.). Till åtsidan har begagnats en 
förut af J. Moore graverad stamp. — B. — K. Mk., Hr 01- 
denburgs saml. i brons. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i 
brons, försilfrad. * Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 33, 123; K. Carl XV, n. 12—14, 16, 
17. 20, 22, 23. 33 514 OSCAR II. Hertigen som Ordförande i Kongl. Central- 
kommitén for allmänna Industri- och Konst- 
utställningen i Stockholm 1866. 

Om denna utställning af konst- och industrialster från 
Sverige Norge, Danmark och Finland se K. Carl XF, n. 
12—14. 

2. 

Åts. OSCAR SVERIGES O. NORGES ARPFURSTE HEBT. 
AP ÖSTERG. * på en upphöjd kantram. Bröstbilden, h. s. T 
bar. — Nedanför: lka ahlborn. 

Frans. INDUSTRI UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM. 
Industri utställnings byggnaden. Nedanför: sverigenobge 

DANMARK OCH FINLAND I FREDLIG TÅFLAN 1866. 

Diam. 14 1 /* ^ n - 0-2:6 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Bleck- 
slagaren J. W. L. Gundberg och Verkmästaren vid Kongl 
Myntet O. F. Wallin hade fått tillstånd att under förevisnings- 
tiden i en medaljpress, uppsatt i expositionsbyggnaden, prägla 
denna penning att säljas till besökande åskådare. Båda sidor- 
nas stampar omgjordes två gånger. På E. Myntet förvaras 3 
st. af hvardera. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

2. a. 

Lik n. 2; men bokstäfverna på frånsidan något 
större. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). — H. Maj:t Konung Oscar II», 
Hr Wedbergs, Hr Oldenburgs saml. i brons. 

3. 

Åts. OSCAR FREDRIK SVERIGES OCH NORGES ABF- 
FURSTE. (Ett litet likarmadt kors med treuddiga armar). 
Bröstbilden, v. s., bar. Kring kanten en perlring. — 
Nedanför bilden: joh. ebicsson. 

Frans. TILL EN UPPLYST OCH NITISK LEDARE. Två 
qvinnor i antik drägt, Industrien och Konsten, den OSCAR II. 515 

förra hållande i högra handen en hammare stödd på 
ett städ, i den venstra en merkuriistaf, den sednare, 
halfnaken, med palett och penslar i venstra handen, 
stå med den lagerkransade Svenska skölden mellan sig. 
Omkring dem ligga sinnebilder af industri (kugghjul, 
ankar) och konst (klubba, modelleringspinnar, vatten- 
pass, en torso). I afskärn.: af k. central kommiten för 

AL LM. INDUSTRI O. KONST UTSTÅLN. I STOCKH. 1866. Kring 

kanten en ornamentsrand. 

Diam. 20 lin. (20:e storl.). Grav. af J. E. Ericsson. St. på 
K. Myntet. Slagen efter utställningens slut af Centralkommiten 
som en gärd af tacksamhet för H. K. Höghets upplysta och 
kraftiga ledning af kommiténs arbeten. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i guld. Hertigen som Ordförande i Kommissionen för 
Sveriges deltagande i allmänna verldsutställ- 

ningen i Paris 1867. 

Hertigen ledde kommissionens förberedande arbeten i 
hemlandet och öfverreste sjelf till Paris, dit H. K. Höghet 
ankom d. 14 April, för att öfvervaka anordningen i ut- 
ställningen. Jfr K. Carl XV, n. 16, 17. 

4. 

Åts. NAPOLEON III EMPEREUR. Kejsar Napoleons 

bröstbild, v. s., bar, lagerkransad. — Nedanför: h. pons- 
carme r. 

Frans. * EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII 
A PARIS * och vid nedra kanten: RECOMPENSES. I midten: 
8. a. R. LE PRINCE OSCAR DUC D'OSTROGOTHIE. * 

o Diam. 17 lin. (15:e storl.). Grav. af H. Ponscarme i Paris. 
Atsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 16, 17. — Lem- 
nades, lika som de båda följande, till H. K. Höghet Hertigen. 
— H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i silfver. * På kanten af de Franska medaljerna är metallen utsatt. Jfr K. Carl 
XV, n. 16. 516 OSCAR II. 

5. 

Åts. NAPOLEON III EMPEREUR. Kejsarens bröst- 
bild, v. s., bar, lagerkransad. — Nedanför: h. ponscabme r. 

Frans. EXPOSITION. UNIVERSELLE. DE. MDCCC1XT11. 
A. PARIS. Två bevingade genier, med låga öfver hjcssan, 
hålla mellan sig en fyrkantig aflång tafla med inskrift: 

S. A. R. LE PRINCE OSCAR DUC D OSTROGOTHIE. Öfver deDIia 

tafla en lagerkrans. Under taflan sitter en örn, med 
uppslagna vingar, på ett segment af jordklotet. I af- 
skärn.: POUR SERVICES RENDUS. — öfver dessa ord: n. 

PONSCABME. 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af H. Ponscarme i Paris. 

— H. Maj: t Konung Oscar ll:s saml. i guld. 

6. 

Fullkomligt lik n. 5, med undantag af orden i afskär- 
ningen: HISTOIRE. DU. TRAVAIL. POUR. SERVICES. RENDUS. 

Diam. 23 lin. (22:a storl.). Grav. af H. Ponscarme i Pari*. 

— H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i silfver. Hertigen som deltagare i den internationala ut- 
ställningen och öfyerläggningarne i Paris 1867 
for beredande af hjelp åt sårade krigare. 

Hertigen hade under sitt vistande i Paris blifvit inbju- 
den att deltaga i dessa öfverläggningar. 

7. 

Åts. SECOVRS. AVX. BLESSÉS. MILITAIRES * Ett 
likarmadt, bredt kors inom en perlcirkel. 

Frans. EXPOSITION. ET. CONFÉRENCES. INTERNATIO- 
NALES * På fältet inom en perlram en aflång fördjup- 
ning, i hvilken är ingraveradt: ä 8. a. r. LE PRINCE ROTAL OSCAR II. 517 

DE SUÉDE et de NORVÉGE. öfver ramen: PARIS och un- 
der densamma: 1867. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Slagen i Paris och der lemnad 
H. K. Höghet. — H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i guld. Konung Oscar II:s och Drottning Sophias kröning 
i Stockholms storkyrka den 12 Maj 1873. 

Kröningsakten förrättades af Ärkebiskopen Dr Anton 
Niklas Sundberg, som jemte H. Exc. Justitie Statsministern 
Axel Adlercreutz påsatte Konungens och jemte Presidenten 
i Svea Hofrätt Friherre Louis De Geer Drottningens krona. 
Rikets Ständers hyllning skedde i kyrkan omedelbart efter 
kröningen. 

8. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG 
KRÖNT 1873, Bröstbilden, h. s., i krona med de fyra 
Svenska ordenskedjorna öfver hermelinsmanteln och K. 
Carl XlII:s orden om halsen. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. BRÖDRA-FOLKENS VÄL. (Konungens valspråk) 
— inom en lagerkrans. 

Diam. 107 2 lin. (772 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — Var s. k. kastpenning vid kröningen. Blef dock 
icke på fordom brukligt sätt utkastad bland åskådarne, utan 
lemnades till korporationer att utdelas. — K. Mk. (2 ex.) o. 
B-n i silfver. 

9. 

Åts. OSCAR II OCH SOPHIA SVERIGES O. NORGES 
KONUNG O. DROTTNING. Båda bröstbilderna, h. s., för- 
enade, ined kronor och i hermelinsmantlar; öfver Ko- 
nungens mantel de fyra Svenska ordenskedjorna, och 
K. Carl XIII:s orden om halsen. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. TILL MINNE AF KRÖNINGSFESTEN 1 STOCK- 
HOLM DEN 12 MAJ 1873. inom en lagerkrans. 518 OSCAR II. 

Diam. I2V2 Kn. (10:e storL). Grav. af Lea Ahlbom. St. på 
K. Myntet. — Utdelades till Norska Storthingets deputerade, 
som hade öfvervarit kröningen i Stockholm, att bäras i hög- 
blått band. — K. Mk. o. B-n i silfver. Kongl. Musikaliska Akademiens vördnads och 
tacksamhets betygelse i anledning af den vård 
Konungen såsom Prases under nio år egnat 

Akademien. (1873). 

H. K. Höghet Hertigen af Östergötland mottog från 
1864 års början prcesidiet i Akademien, hvilket han, år- 
ligen omvald, behöll intill dess han som Konung blef Aka- 
demiens Beskyddare. Under denna tid ombildades Aka- 
demiens läroverk och vidtogos åtgärder för utgifvande af 
Akademiens handlingar, anskaffande af egen lokal m. m. 

10. 

Åts. OSCAR II REX SVECIAE ET NORVEGIAE. Bröst- 
bilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. MERITA TUA CHORDAE SONANT NOSTKAt 
En antik lyra (Akademiens sinnebild). 1 afskärn.: praE- 

SIDI IX PER ANNOS JAM PROTECTORI REG. ACAD. MUSIC 
MDCCCLXXIII. 

Diam. 18 lin. (16V 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. P» 
K. Myntet. Slagen af K. Musikaliska Akademien. — K. Mk- 
o. B-n i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s sainl. i guld. Sveriges deltagande i Industri utställningen i 
Bogotä i republiken Columbia 1875. 

Denna utställning i Santa Fé de Bogotä af Svenska 
industrialster, anordnad af Sveriges och Norges Konsul 
derstädes Dr Pedro Nisser och Hrr Fereira Gamba ((' OSCAR II. 519 

Comp. 9 öppnades d. 12 Febr. 1875 i en särskild lokal till- 
hörig sistnämnda firma, Afsändningen af de frän Sverige 
utgående expositionsalstren besörjdes af firman Fröding 
& Comp. i Göteborg. De på belöningsmedaljen omnämda 
v tre patrioteme, två från Sverige och en från BogotcF, 
voro således förmodligen Hrr Nisser, Fröding och Pereira 
Gamba. Förslaget till medaljen inlemnades 1874 till K. 
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien af Hr Nisser 
före hans afresa till Bogotd. 

11. 

Åts. EXHIBICION EN BOGOTÅ DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA. Columbiska republikens af fanor omgifna 
vapensköld, öfver hvilken sitter en örn med utbredda 
vingar i strålsken. Der öfver 9 stjernor. På ett band 
öfver skölden: mbebtad i orden. Vid nedra kanten: 1874. — 
Ofver årtalet: anton salmson. 

Frans. ORDENADO POR TRES PATRIOTAS UNO DE 

BOGOTÅ I DOS DE SUECIA. En eklöfskrans. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Grav. af Ant. Salmson. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. Kongliga belöningsmedaljer. 

a) For medborgerlig fortjepst. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 105, 106; Gustaf IV Adolf *, 
n. 33; Carl XIII, n. 29, 30; Carl XIV Johan, n. 48— 
55; Oscar I, n, 24—34; Carl XV, n. 28—34. 

12. 

Åts. OSCAR n REX SVECIAE ET NORVEGIAE GOTH. 
ET VAND. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lka ahlborn. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet vid öfra 520 OSCAR II. 

kanten en liten eklöfskrans. Der under den belönades 
namn med upphöjda bokstäfver. 

Diam. 107-j lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. At- 
sidans st. till denna och öfriga kongliga belöningsmedaljer med 
Konung Oscar II:s bild förvaras på K. Myntet. Jfr anmärk- 
ningen vid K. Carl XV:s n. 28. — K. Mk. o. B-n i silfver. 13. 

Åts. OSCAR II REX SVECIAE ET NORVEGIAE GOTfl. 
ET VAND. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l.a. 

Frans. ILLIS QUORUM MERUERE LABORES på en 
upphöjd kantram ; nederst en rosett. På fältet en liten 
eklöfskrans m. m. som på n. 12. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. 

14. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEXD. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlbobk. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en liten ek- 
löfskrans m% m. som på n. 12. 

Diam. 19 lin! (18:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

15. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND- 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — .Nedanför: leaahlbobn. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en eklöfs- 
krans -m. m. som på n. 12. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K- 
Mk. o. B-n i silfver. 

16. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: leaahlbob*. OSCAR II. 521 

Frans, FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en eklöfs- 
krans m. ni. som på n. 12. 

Diam. IOV2 lm- (7 1 /* storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

17. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJENST på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en eklöfs- 
krans m. m. som på n. 12. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. b) För berömliga gerningar. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf n. 34; Carl XIII, n. 31; * 
Carl XIV Johan, n. 56—62; Oscar I, n. 35—39; Carl 
XV, n. 35, 36. 

18. 

Ats. Densamma som till n. 12. 

Frans. SUI MEMORES ALIOS FECERE MERENDO pä 
en upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet en 
eklöfskrans m. m. som på n. 12. 

Diam. 10V 2 lin. (7 l ( . 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

19. 

o 

Ats. Densamma som till n. 15. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en eklöfs- 
krans 111. m. som på n. 12. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 522 oscar ii. 

20. 

o 

Ats. Densamma som till n. 16. 

Frans. FÖR BERÖMLIGA GERNINGAR på en upp- 
höjd kantram; nederst en rosett. På fältet en eklöfs- 
krans m. m. som på n. 12. 

Diam. 10 ! / 2 lin- {7 X U storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. c) För nit och redlighet i rikets tjenst 

Jfr Konung Carl XIV Johan, n. 65; Oscar I, n. 42; 
Carl XV, n. 38—40. 

21. 

o 

Ats. Densamma som till n. 15. 

Frans. FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJENST 
på en upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet 
en eklöfskrans m. nr. som på n. 12. 

Diam. 14 l / 2 lin. (12:e .storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

22. 

o 

Ats. Densamma som till n. 16. 

Frans. FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJENST 
på en upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet 
en eklöfskrans m. m. som på n. 12. 

Diam. 10% lin. (7 1 / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. 
Mk. o. B-n i silfver. 

23. 

Ats. Densamma som till n. 17. 

Frans. FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJENST 
på en upphöjd kantram; nederst en rosett. På fältet 
en eklöfskrans m. ra. soiri på n. 12. 

Diam. 8 lin. (5:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. oscab ii. 523 Konungens enskilda som minnesgåfva eller be- 
löning utdelade medaljer. 

Äfven Konung Oscar II hade före thronbestigningen 
låtit för sig prägla medaljer af denna art. Jfr K. Carl 
XIII, n. 33, 34; Carl XIV Johan, n. 70—75; Oscar I, 
n. 45—56; Carl XV, n. 50— 54. 

24. 

Åts. OSCAE PRINC. HER. SVEC. ET NORV. DUX ÖSTRO- 
OT. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn f. 

Frans. IN SUI MEMORIAM inom en öppen krans 
f hälften lager, hälften ek. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Började präglas 1859. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i 
silfver. 

25. 

Åts. OSCAR SVER. O. NORG. ARFFURSTE HERT. AF 
>STERG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frånsidan slät för ingravering af den belönades 
amn. 

Diam. 8 lin. (5:c storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på K. 
Myntet. Började präglas 1865. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

26. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VENI). 
:ONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. 

Frans. IN SUI MEMORIAM inom en öppen krans 
f hälften lager, hälften ek. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Åtsidans bild är en repetition af bilden på n. 24. 
Frånsidan är densamma som till n. 24. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 524 oscar n. 

27. 

Åts. OSCAR 11 SVECIAE NORVEGIAE GOTH. VAND. 
REX. Bröstbilden, h. s., bar. Kring kanten en perl- 
ring, — Nedanför bilden: lea ahlborn. 

Frans. LITTERIS ET ARTIBUS inom en öppen la- 
gerkrans. 

Diam. 15 lin. (13:e storl.). Åtsidan grav. af Lea Ahlborn. 
Frånsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 51. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

28. 

Åts. OSCAR II SVEC. NORV. GOTH. VAND. REX. 
Bröstbilden, h. s., bar. Kring kanten en perlring. — 
Nedanför bilden: l. a. 

Frans. LITTERIS ET ARTIBUS inom en öppen la- 
gerkrans. 

Diam. 10 1 2 lin. (772 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. pi 
K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 
52. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

29. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORGES GÖTH. O. VESD. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. Kring kanten en perl- 
ring. — Nedanför bilden: l. a. 

Frånsidan slät för ingravering af den belönades 
nainn. 

Diam. 8 lin. (5 storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1873. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

30. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frånsidan slät. 

Diam. 4 lin. (l:a storl.). Präglad för någon enskild person, 
att bäras i stället för den föregående. St. på K. Myntet. Till 
åtsidan har begagnats stampen till Konung Oscars Tio-öre a( 
den äldre sorten. — K. Mk. o. B-n i silfver. oscar ii. 525 EmbetsTerks och enskilda Samfunds belönings- 
medaljer och minnespenningar. 

a) Kongl. Sundhets Collegmm. 

Jfr Konung Carl XIII, n. 38; Carl XIV Johan, n. 80, 
81; Oscar i, n. 57. 

31. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NCNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. FÖR BEFRÄMJAD VACCINATION inom en ek- 
löfskrans. 

Diam. 12 lin. (9:e stor].). Åtsidan grav. af Lea Ahlborn. 
Frånsidan är densamma som till K. Carl Johans n. 81 och K. 
Oscar 1:8 n. 57. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. b) Stnteri Överstyrelsen. 

i* ändamål att bereda uppmuntran till hasta fvelns för- 
bättrande hade Kongl. May.t d. 1 Nov. 1872 förordnat att 
en särskild belöningsmedalj skulle präglas, att af Stuteri 
Öfverstyrelsen vid årliga besigtningsmöten utdelas i silfver 
eller brons till egare af uppvista unghästar, som ansetts 
förtjenta att prisbelönas. 

32. 

Åts. OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG, 
bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn fec. 

Frans. FÖR HÄSTAFVELNS FRÄMJANDE. En ung 
läst stående. I afskftrn.: prisbelöning. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1875. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 526 oscar 11. c) Kongl. Patriotiska Sällskapet. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 120, 121; Gustaf IV Adolf, 
n. 42; Carl XIV Johan, n. 86; Carl XV, «. 66. 

* 

33. 

Åts. OSCAE II SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. 
KONUNG. Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lba ahlbork. 

Frånsidan slät för ingravering af den belönades 
namn m. m. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

34. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KO- 
NUNG. Bröstbilden, h. s., bar. Kring kanten en perl- 
ring. — Nedanför bilden: lea ahlborn. 

Frans. K-f SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af indu- 
striens ra. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, mer- 
kuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, städ i sin kubb, 
plog). På hafvet ett seglande skepp. Vid sidan bak 
om ett berg den uppgående solen. * 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Åts. grav. af Lea Ahlborn. Från- 
sidan är densamma som till E. Carl Johans n. 86 och Carl 
XV:s n. 66. St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. d) Kongl. Sällskapet Pro Patria. 

Jfr Konung Gustaf III, n. 122; Gustaf IV Adolf, n. 
43; Carl XIII, n. 42; Carl XIV Johan, n. 87— 89; 
Oscar I, n. 59—62; Carl XV, n. 67, 68. * Denna frånsida begagnad som åtsida med siat frånsida användes fort- 
farande af Sällskapet som belöningsmedalj. oscar ii. 527 

35. 

Ats. Densamma som till n. 33. 

Frans. FÖR TROHET OCH FLIT inom en krans af 
eklöf och ax. Vid nedra kanten: af kongl. sällska- 
pet PRO PATRIA. 

Diam. 14 lin. (ll:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 

67. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

36. 

o 

Ats. Densamma som till n. 34. 

Farans. Lik n. 35; men allt mindre. 

Diam. H 1 /* lin. (8:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 

68. — K. Mk. o. B-n i silfver. e) Kongl. Hushållnings Sällskap. 

Jfr Konung Gustaf IV Adolf, n. 44, 45; Carl XIIJ, 
n. 43, 44; Carl XIV Johan, n. 90—93; Oscar I, n. 63— 
74; Carl XV, n. 69—86. 

37. 

Åts. AF GEFLEBORGS LÅNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP. Gestriklands och Helsinglands krönta vapen- 
sköldar (i den förra en stående elg mellan 9 kulor, i den 
sednare, som är fyrstyckad, en upprest bock) öfver två 
kransformigt lagda ekqvistar. — Nederst: lea ahlborn. 

Frans. PRISBELÖNING VID LANDTBRUKSMÖTET i en 
eklöfskrans. 

Diam. 14 l A lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1874. 
St. på K. Myntet. Jfr K. Oscar I, n. 63, 64. — K. Mk. o. 
B-n 1 silfver. 528 oscar ii. 

38. 

Åts. WERMLANDS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP. Länets vapensköld (flackt örn) under her- 
tiglig krona. Bak ora och vid sidorna yuinighetshorn 
fullt af blommor och frugter, sädeskärfve, plog, slaga, 
skära, lie, spade, bikupa och bin m. m. I afskärningen 
två vid nedra ändan hopbundna ekqvistar. — Nederst: 

LEA AHLBORN F. 

Frans. Utan inskrift. En tät eklöfskrans. 

Diam. 14 1 /., lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1873. 
St. på K. Myntet. Jfr K. Carl XIII, n. 43; Oscar I, n. 67. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 

39. 

Åts. Utan inskrift. Örebro Läns vapensköld (de- 
lad, i öfra delen Nerikes två korslagda pilar mellan 4 
rosor; nedra delen klufven, till höger Vermlands fläckte 
-örn, till venster Vestmanlands tre brinnande berg) un- 
der hertiglig krona. Bak om och nedanför skölden 
.sinnebilder af landtbruk (slaga, spade, plog, lie, räfsa, 
harf, sädeskärfvar, flygande bin). — Nedanför: l. a. — 
Kring kanten en perlring. 

Frans. ÖREBRO LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS SlLIr 
SKAR En eklöfskrans. 

Diam. 14 l /o lin. (12:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1873. 
St. på K. Myntet. Frånsidan är densamma som till K. Carl 
XV:s n. 73. — K. Mk. o. B-n i silfver. 40. 

Åts. OSCAR II SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. 

Frans. AF CALMAR LÄNS SÖDRA KONGL. HUSHÅLL- 
NINGS SÄLLSKAP, med tomt rum i midten. 

Diam. 107 2 lin. (7 l / 2 storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Från- 
sidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 78. Jfr K. Oscar I, 
n. 69; Carl XV, n. 78, 79. Började präglas 1875. — K. Mk. 
o. B-n i silfver. oscar ii. 529 

41. 

o 

Ats. Utan inskrift. Jönköpings Läns vapensköld 
(delad, i öfra delen Sveriges tre kronor, i nedra delen 
en borg) i ornerad omfattning under konglig krona. 
Bak om skölden och vid sidorna landtbruks sinnebilder 
{smörkerna, plo<*, slaga, spade, räfsa, lie, sädeskärfve, 
bikupa med bin). Vid nedra kanten en nedhängande 
bladkedja. — I afskärn.: l. a. 

Frans. AP JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS SÄLL- 
SKAP, inom en eklöfskrans. 

Diam. 12 1 /, lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1873. 
St. på K. Myntet. — Sällskapets stadgar erhöllo konglig stad- 
faetelse d. 8 Nov. 1814. — K. Mk. q. B-n i silfver. 

42. 

Åts. OSCAB n SVEBIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: l. a. — Kring kanten 
en perlring. 

Frans. JÖNKÖPINGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS 
SÄLLSKAP. En eklöfskrans. 

Diam. -8Vj lin. (5 1 /, storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1874. 
St. på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 

43. 

Åts. VESTRA SVEBIGES HUSHÅLLNINGS SÄLLSKAP. 
Sex krönta, genom band raed öglor i en krets samman- 
bundna vapensköldar: 1) Vestergötlands, upprest gående 
lejon i ginstyckad sköld; 2) Jönköpings Läns, se n. 41; 
3) Vermlands, se n. 38; 4) Göteborgs och Bohusläns, 
klufven sköld, till höger Göteborgs vapen, till venster 
en borg; 5) Vestergötlands åter igen; 6) Dalslands, en 
stående oxe. Vid nedra kanten: * MARIESTAD 1874, « 

Frans. Utan inskrift. En eklöfskrans. 

Diam. 17 1 /* lin. (16:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. TSörjade präglas 1874, att som belöningsmedalj ut- 
delas vid årliga, af de anförda Hushållnings Sällskapen anordnade 
gemensamma utställningar af kreatur, industrialster m. m. Den 

34 530 OSCAR II. första utställningen egde rum samma år i Mariestad. För att 
vid andra utställningar kunna fortfarande begagna samma me- 
dalj, kommer stadsnamnet och årtalet på åtsidan att utmejslas 
och nytt lokalnamn och årtal att inristas. — K. Mk. o. B-n i 
silfver. 

44. 
Lik n. 43; men mindre. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. St. på 
K. Myntet. Bestämd att användas som mindre belöning vid 
ofvan nämnda utställningar. — K. Mk. o. B-n i silfver. f) Skånska Hushållnings Föreningen. 

Jfr Konung Carl XV, n. 87. Föreningen beslöt 1875 
att låta prägla denna större medalj, med någon liten än- 
dring i föreningens benämning, att utdelas vid allmänna 
landtbruksmöten i Skåne. 

45. 

Åts. SKÅNSKA HUSHÅLLNINGS FÖRENINGEN. Skå- 
nes vapensköld (krönt griphufvud) under hertiglig krona 
med löfverk vid sidorna. 

Frans. ALLMANNA SKÅNSKA LANDTBRUKSMÖTETS 
BELÖNINGSMEDALJ inom en eklöfskrans, med rum öfver 
första raden för ingravering af en ordningssiffra. 

Diam. 19V 2 lm. (19:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Ännu 
icke präglad. Beskrifningen är derför intagen efter det af K. 
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien gillade förslaget. g) Upsala Trädgårds Sällskap. 

Jfr Konung Oscar I, n. 75, 76; Carl XV, n. 88. Säll- 
skapet stiftades d. 7 Oct. 1862, på uppmaning af Örta- 
gårdsmästaren i botaniska trädgården i Upsala Direktör 
Fr. Petterson och Direktör C. J. Wallin "t ändamål att OSCAR II. 531 

söka åstadkomma en lifligare gemenskap mellan de i Up- 
sala och angränsande trakter boende trädgårds vänner" 
Medaljen är bestämd att utdelas vid offentliga utställnin- 
gar af trädgårdsalster och dessutom äfven som belöning 
åt personer, som bidraga till trädgårdsodlingens förkofran. 

46. 

Åts. ODLA MED OMSORG FÄLTET DU FÅTT. Blom- 
stergudinnan, stående, häller i den framräckta högra 
handen blommor och i den venstra ett ymnighetshorn 
fullt af blommor och frugter. — I afskärn.: a. lindbkrg. 

Frans. AF TPSALA TRÄDGÅRDS SÄLLSKAP. En 
öppen krans af blommor och frugter. Nederst ett lik- 
armadt kors med treuddiga armspetsar. 

Diam. 14 ! / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af A. Lindberg 1875. 
Ännu icke afpräglad på K. Myntet. h) Fabriks och Handtverks Förening. 

Jfr Konung Oscar I, n. 78—81; Carl XV, n. 92—98. 

47. 

Åts. WISBY FABRIKS OCH HANDTVERKS FÖRENING. 
Gotlands vapensköld (lammet med fanan) under hertig- 
lig krona omgifven af sinnebilder af industri och konst 
(tång, vinkelhake, kugghjul, vattenpass, stad, hammare, 
byst, pelarkapitäl, cirkelmätare, palett med penslar, 
klubba, planchportfölj, lampa). I afskärn.: 1873. — Vid 
kanten: a. lindberg. 

Frans. FÖR FLIT OCH ARBETSSKICKLIGHET. En ek- 
löfskrans. Vid nedra kanten: idoghet ger sjelfbestånd. 

Diam. 12 lin. (9:e storl.). Grav. af A. Lindberg 1873. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. 532 oscak ii. i) Målskjutnings och jagare Förband. 

Jfr K. Oscar I, n. 83, 84; Carl XV, n. 99—105. 

48. 

Åts. OSCAR HERTIG AP ÖSTERGÖTLAND ÖFVERSTE 
I K. 1:A LIF GRENAD. REGEM:T. Bröstbilden, h. s., bar. 

Frans. K. 1:A LIF GRENAD. REG:TS OFFICERS CORPS 1 
MÅLSKJUTNINGS FÖRBUND. En lagerkrans. 

Diam. IOVj lin. (7 1 /, storl.). Grav. af Lea Ahlborn. Bör- 
jade präglas 1871, att användas som prisbelöning vid Kongl 
Första Lif Grenadier Regementets officerskorps skjutöfningu. 
— K. Mk. o. B-n i silfver. 

49. 

Åts. OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG. 
Bröstbilden, h. s., bar. — Nedanför: lea ahlborn. 

Frans. BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE 
FÖRBUNDET STIFT. D. 3. APR. 1830. En eklöfskrans. 

Diam. Il 1 /* lin. (8:e storl.). Atsidan grav. af Lea Ahlborn. 
Frånsidan är densamma som till K. Carl XV:s n. 102. St. på 
K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. oscar ii. 533 Minnespenningar med Konung Oscar II:s bild och 
namn präglade i eller för Norge. 

1) Konung Oscars och Drottning Sophias kröning 
i Throndhjems domkyrka den 18 Juli 1873. 

Kröningsakten förrättades af Biskopen i Throndhjems 
stift Andreas Grimehmd, som jemte H. Exc. Statsministern 
Otto Richard Kierulf påsatte Konungens krona. Drott- 
ningens krona påsatte s af Biskopen och Statsrådet Nils 
Vogt. Biskopen i Bergens stift Peder Hersleb Graah 
Birkeland höll kröningspredikan. 

50. 

Åts. KONG OSCAR II DKONNING SOPHIE. Konungens 
och Drottningens förenade, krönta bröstbilder i herme- 
linsmantlar; Konungens med Serafimer ordens kedja öf* 
ver manteln och K. Carl Xlllrs orden om halsen; Drott- 
ningens med perlband och manteln uppfäst genom ett 
rundt smycke. — Nedanför: «. loos d. På kantens hålkal: 

W. KULLRICH FEO. 

Frans. TIL MINDE OM KRÖNINGEN I THRONDHJEMS 
DOMKIRKE DEN 18 JULI 1873 inom en olivkrans. 

Diam. 13 lin. (I0:e storl.). Grav. af VV. Kullrich och präglad 
i det under G. Loos's direktion stående Myntverket i Berlin. 
Utdelades till Norska Storthingets och Svenska Riksdagens de- 

K ute rade, som öfvervarit kröningen, att bäras i röd t band. — 
[. Mk. i silfver. H. Maj:t Konung Oscar II:s saml. i guld. 
Hr Oidenburgs saml. en i silfver, en i brons. 

51. 

Åts. OSCAR II ET SOPHIA NOR. SLEC. REX ET RE- 
GINA. Båda bröstbilderna, h. s., med kongl. kronor, 
förenade; Konungens med veck af hermelinsmanteln 534 oscar ii. 

uppfästa genom ett rundt smycke på axeln; Drottnin- 
gens bar, med perlband om halsen. Vid nedra kanten: 
MDCCCLXXIII. — Under Konungens bröstkant: g. loos d. 
På den hålkälade kanten: w. kullrichf. 

Fr Ans. VETAT MOM. En qvinna i antik drflgt, med 
en stylus i högra och ett långt pergamentsblad i venstra 
handen, sitter på en klippa omgifven af två kransfor- 
migt böjda lagerqvistar. Under tiguren: U. K. F. (Uni- 
versitas Regia Fredericiana). 

Diam. l4 l / 2 lin. (12:e storl.). Grav. af W. Kullrich och präg- 
lad på K. Myntet i Berlin. — K. Mk. o. B-n i silfver. H. Maj:t 
Konung Oscar II:s saml. i guld. Hr Oldenburgs saml. i brons. 2) Konungens enskilda minnespenning bestämd att 

som belöning utdelas. 

o 

Ats. Konungens namnchiffer, ett stort O och deri 
II, under en konglig krona inom en öppen eklöfskrans. 
Under namnchiffern Konungens valspråk: broderfolke- 
nes VEL. 

Frans. TIL BELÖNNING mdccclxxiii. i tre rader. 

Oval, 11 V 2 lin. hög (8:e storl.). Började präglas 1873. Bä- 
res, med konglig krona fast i öfra kanten, i rödt band. — &• 
Mk. i guld med krona och bygel. SOPHIA. * 

KONUNG OSCAR II:S GEMÅL. Brottning Sophias medalj bestämd att som minnes- 

gåfva eller belöning utdelas. 

Prinsessan Sophias förmätning med H. Kongl. Höghet 
Hertigen af Östergötland Prins Oscar skedde d. 6 Juni 
1857 i hertigliga slottet i Bieberich, der vigseln förrättades 
af Kyrkorådet Dietz. Fursteparet afreste härifrån d. 11 
Juni 7 gick d. 15 i Lybeck ombord på Svenska ångfartyget 
Balder och derifrån samma dag på ångskruf skeppet Stock- 
holm, som med en Svensk-Norsk eskader låg i Travemunde, 
samt landsteg vid Logårdstrappan i hufvudstaden d. 19 
samma månad. Drottning Sophia kröntes samtidigt med 
sin getnål i Stockholms storkyrka d. 12 Maj och i Thrond- 
hjems domkyrka d. 18 Juli 1873. 

1. 

Åts. SOPHIA SVECIAE ET NORVEGIAE REGINA. Bröst- 
bilden, v. s., med diadem samt herraelinsbräm öfver den 
något framvända skullran och axeln. — Nedanför: lea 

AHLBORN F. 

Frans. IN SUI MEMOKIAM inom en krans af lager, 
eklöf och rosor. 

Diam. 13 lin. (10:e storl.). Grav. af Lea Ahlborn 1874. St. 
på K. Myntet. — K. Mk. o. B-n i silfver. * Jfr Konung Oscar II, n. 9, 50. 51. I I FURSTLIGA PERSONER AF KONUNG CARL XIV 

JOHANS ÅTT. LOVISA. 

KRONPRINSESSA AF DANMARK. 

KONUNG CARL XV:8 DOTTER. GUSTAF. 

SVERIGES OCH NORGES KRONPRINS. 

KONUNG OBCAR 11:8 SOV. LOVISA. 

Lovisa Josephina Eugenia. Född i Stockholm d. 31 Oct 
1851. Dotter af Kronprinsen Carl Ludvig Eugéne, sedan Ko- 
nung Carl XV, och Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lo- 
visa af Nederländerna. Förmäld i Stockholm d. 28 Juli 1S69 
med Christian Fredrik Vilhelm Carl, Kronprins af Danmark. GUSTAF. 

Oscar Gustaf Adolf. Född på Drottningholm d. 16 Jw 
1858. Son af Hertigen af Östergötland Oscar Fredrik, seåw 
Konung Oscar II, och Sophia Vilhelmina Mariana Henrietta 
af Nassau. Utnämnd Hertig af Vermland på födelsedagen. 
Kronprins af Sverige och Norge d. 28 Sept. 1872. LOVISA. 

KRONPRINSESSA AF DANMARK. KONUNG CARL XV:S DOTTER. 

Prinsessans förmälning med H. K. Höghet Kron- 
prinsen Fredrik af Danmark i Stockholm den 28 

Juli 1869. 

Kronprinsen Fredrik, åtföljd af sina föräldrar D. D. 
M. M. Konung Christian IX och Drottning Lovisa samt 
syskon Prinsessan Thyra och Prins Waldemar samt Prins 
Hans af Gliicksburg, ankom till Stockholm d. 23 Juli. 
Ryske Kejsarens son Storfursten Wladimir hade äfven 
infunnit sig att deltaga i festen. Vigseln förrättades af 
Ärkebiskopen Dr Henrik Reuterdahl i slottskapellet. 

1. 

Åts. FREDRIK AF DANMARK. LOVISA AF SVERIGE. 
Båda bröstbilderna, h. s., förenade, bara; Prinsessans 
med perlband på halsen och en vid sidan nedfallande 
hårlock. — Nedanför: lindberg. 

Frans. 28 JULI 1869. inom en myrtenkrans. 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). Grav. af A. Lindberg, bekostad af 
Fotograferne C. G. W. Carleman och C. J. Mnlmberg samt 
präglad hos Knappmakaren M. Petterson, att säljas under för- 
mälningsfesten. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver. 

1. a. 

Lik n. 1 ; men åtsidan af annan stamp, med ringa 
skilnad. Prinsessans bild utan perlband och utan ned- 
fallande hårlock. — I stället för gravörens namn endast 
ett monogram innehållande: al. 540 LOVI8A. 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). Grav. af A. Lindberg samt präglad 
och bekostad af Knappmakaren M. Petterson for samma ända- 
mål som den föregåenae. — K. Mk. o. B-n i silfver. 2. 

Ats. Utan omskrift. Danska Kronprinsens och hans 
gemåls bröstbilder som p& n. 1. Vid nedra kanten: 
D. 31 JULI 1869. Kring kanten en ornaraentsrand. — 
Nedanför: lindberg. 

Frånsidan slät. * 

Diam. 7 lin. (4:e storl.). Grav. af samma A. Lindberg. Vid 
en bal, som af Stockholms kommun anordnades till det nyför- 
malda fursteparets ära d. 31 Juli, utdelades denna penning 
under dansen, buren i band med de Svenska och Danska fär- 
gerna. — K. Mk. i messing, försilfrad, med en i öfra kanten 
lastad ring. B-n i messing. * Liknande ännu mindre penningar af 6 liniers diameter, med båda bil- 
derna som på n. 2, men utan inskrift, graverades af A. Lindberg att använ- 
das till knappar. GUSTAF. 

SVERIGES OCH NORGES KRONPRINS. KONUNG OSCAR IKS SON. 

Belöningsmedalj bestämd att utdelas för god- 
kända profskrifter åt studerande Tid Kongl. 
Universitetet i Christiania. 

Om det s. k. Kronprinsens stipendium, stiftadt 1849, 
och dess användande till en del för belöningsmedaljers 
utdelande se K. Carl XV, n. 120. Från år 1874 bär 
prismedaljen Kronprinsen Gustafs bild. Den skall enligt 
Kongl. Majits beslut fortfarande användas i öfverenstäm- 
melse med stadgan af d. 9 Oet. 1849: men prisuppgifterna 
skola hvarje år bekantgöras på Kronprinsens födelsedag 
d. 16 Juni. 

m 

1. o Ats. OSCAK GUSTAVUS ADOLPHUS NORV. ET SVEC. 
PBINC. SUCCESS. Bröstbilden, v. s., i civil drägt. Vid 
nedra kanten: anno mdccclxxiv inst. — Under axelkan- 
ten i fördjupning: e w 74. Nedanför: o. loos Dra. 

Frans. * PBINOEPS JUVENTUTIS * JUVENI OPTIMAE 
SPEL En krans af palmblad och blommor. — Nedanför 
kransen: w. 

Diam. W/ z lin. (7 ! /« storl.). Grav. af E. "Weigand och präg- 
lad i det under G. Loos stående Myntverket i Berlin. — K. 
Mk. i silfver. MINNESPENNINGAR ÖFVKR VERIGES REGENTER FRÅN BJÖRN PÅ HÅ6A TILL FREDRIK I. EFTER FÖRSLAG AF CARL REINHOLD BERCH GRAVERADE AF 

JOHAN CARL HEDLINGER, DANIEL FEHRMAN, 

CARL GUSTAF FEHRMAN 

och PER HENRIK LUNDOREN. ■—- Rörande tillkomsten af den vackra medaljserie öfver Sverip&s 
regenter, som efter den ena af upphofsmännen fått namn ézj 
v Hedlingers RegentlängcT \ samt planen för densamma erhållas 
fullständig upplysning af en skrifvelse af Kanslirådet Carl Reiw- 
hold Berch, daterad Stockholm den 29 OcL 1728, hvilken här 
intages efter originalkonceptet, som bland Kongh Myntkabinettets 
handlingar förvaras. 

"Oförgripelig Tancka, huru Swea Konungars Hi- 
storia kunde författas uthi små Medailler. 

Det nöje jag ibland annat, icke länge sedan, hade hoos Hr 
Hedlinger, att se Frankrikes Konungars förnämsta giärningar 
upskrefne pd små numererade jettoner, haftver gifwit mig an- 
ledning att täncka efter, pd hwad sätt en sådan Historia Me- 
tallica hoos oss bäst kunde inrättas: och thetta så mycket mehra, 
som bemite Hr Hedlinger utlät sig, det han wäl wille taga ett 
dylikt wärck under händer, om honom gofwes goda Subsidier. 

l:o. Synes eij wara nödigt, att confirmera Iohannis Magni 
dichter, och föreställa sådana Konungar, hwar om man ingen 
säker efterrättelse hafwer, uthan hällre begynna wid K. Biörn 
på Haga. 

2:o. Må man eij häller däruti efterapa Frantzosen, ock 
skriftva samma Historia på wårt nu brukeliga språk, uthan hällre 
på Latin 4 hwilcket tiden eij lärer giöra till barbariskt. 

3:o. Emedan mycket swårt lärer blifwa, att få de första 
Konungarnas portraiter, nödgas man fuller formera sig alle- 
handa ansichten, doch att man observerar, hwaräst så skie kan, 
om Konungen warit ung eller gammal: att man kläder dem på 
sådant sätt, som Nummographi afmåla Danmarcks och Änglands 
äldsta Regenter, med Crona, Hielm, myssa, plume, eller en 
fascia. 

4:o. Några Konungar äro, som haft sin Broder eller Son 
till Con-Rex; men tyckes att man fogehn kan skilja dem dth, 
och lämna honom första rummet, som först aflidit. 5. Swdrare är att säja, huru man skall giöra med de 
twenne Ericar, som efter Stenkils död slogos med hwar andra 
om Kronan } och föllo bägge uthi kriget Vid. Ad. Brem. L. IV. 
cap. 15. 

6. Eller om sådane Usurpatores, såsom Blot-Sven, Knut 
Longe, Buggo temp. Erici et Waldemari fratr., Nils Sture, och 
dylika böra hafwa deras särskildta täncke penningar? 

7. Widare om deras tillnamn, e. g. Hatt, [Segerjsäll, Skatt- 
konung, Kolbrenna, Lespe böra stå wid deras namn? Om då 
sådant skall wara på Swenska, hwUcket utlänningarne redan hafwa 
want sig toed, eller på latin, Victoriosus, Carbonarius etc, hwar- 
af tor hända med tiden, då de verteras, åtskilliga metamorpho- 
ses kunna blifwa. 

8. Att komma till andra sidan, hwar uppå skriften står, 
bör fuller numern hafwa öfwersta stället. Sedan genealogiska 
mareket; ett F. som betyder den föregående Konungens son; 
eller ett cursiv F. som kan beteckna hans broder. Men när så 
händer, att Series blifwer interrupta, måste man fuller sätta 
faders namnet till. Jnnehållet af dessa inscriptioner tyckes böra 
wara det märckeligaste, som Konungar kunna bedrifwa, e. g. 
Propagatio Rel. Christ.; Occupationes Begionum; Leges Sancitte; 
Bella; Pacificationes ; Dethronizationes; Regite Stirpis exitus. 
och hwaräst mera tillsamman stöter, än beqweml. på ett så litet 
rum kan begripas, att det lustraste då behålles e. g. Regio de- 
victa, snarare än pax inita. 

9. Böckren, hivarutur sådant skall colligeras, må snarare 
wara de äldres, än de nyares. Här wid tror jag, att sådana 
små chronicia, som finnas i Benzelii Monumentis Eccles. Svio- 
Goth. och Bimkrönikorne skola hafva sin goda nytta. 

10. Föruthan de af Fransoserne brukade mareken för Fi- 
lius, Fräter, Nepos, Mors natur aUs, Mors violenta, kun [na] 
tilläggas Rex et Regnum Dan. et Nforv.J, Bellum ett Pax, 
hwilcket man finner tämmel:n ofta framkomma. Veras incerti- 
tude håller jag före att man kan gå forbij, och aldeles intet röra 
om det man är owiss om. 

Såsom jag både till att wisa min tienstachtighet emot Hr 
Hecttinger, och därjämte öfwa mig i Swenska Historien, har lust 
att påtaga mig dessa små historiska inscriptioner; ty beder jag 

35 ödmiukeligen, att Wälborne Hr Assessorn behagade, när hans 
kraffter] det tillsäja, öfwer föregående puncter lämna sina ob- 
servationer. 

Stochh. d. 29 Oct. 1728. 

Carl Reinh. Berch." Assessorn, hvars prof ning dessa "punkter" understäldes, var 
utan tvifvel den berömde myntkännaren Nils Keder, Assessor i 
K. Antiqvitets Arkivet 

På kanten af of van intagna promemoria finnes ett af Berchs 
hand uppsatt koncept till en likartad skrifvelse, stäld titt en 
Biskop (tydligen d. v. Biskopen i Göteborg, sedan i^Linköping 
och slutligen utnämnde Ärkebiskopen Erik Benzelius), hvars råd 
han utbeder sig "sä mycket hellre som han hafwer att tillskrifm 
H. H. B:s tryckte och handskrefne wärck, som munteliga taal 
största delen af den lilla kunskap han äger om mynt och me- 
dailler" Innehållet är hufvudsakligen detsamma som i före- 
gående skrift med några tillägg. "Hwad ansichterna angår skola 
gamla Sigiller uthi Antiqvitets Collegio, likstenar och målningar 
uthi Peringskiölds wärk, Sveda antiqua, och dylikt fuller bibringa 
en hop; det of riga supplerar Hr Hedlingers ymniga imagination? 
Bekymret för "de 2:ne Ericar, som efter Stenkils död slogos 
om riket", förekommer äfven här, med hemställan "om icke de 
kunde bägge stå emot hwarandra med slutna hielmar } emedan 
man hafwer så liten kunskap om dem" I af seende på källor, 
som kunna begagnas , yttrar han: "Jag tillstår att jag bli ftcit lika 
som rädd för Johannes Magnus, Ericus Olai, och dylika, for 
deras fehl som jag dageligen hör er uptäckas; och utwalt Hr 
Bifskopens] Collegium Antiquitatum, des Series uthi Actis Liter., 
Vitis Aquil., Monum. Eccles. och Doctor Celsii Chronicon; eme- 
dan dessa auetorer hafwa lefwat närmare in till de tiderna, 
hwarom de skrifwa, än Loccenius och sådana" 

Bland Berchs handskrifter finnas flera varierade förslag 
till inskrifter för hela serien, dels på svenska, dels på latin, 
deribland äfven de, som af Hedlinger och öfriga gravörer blifvit 
använda från och med n. 1 till och med n. 43, med undantag 
af n. 9. De följande (n. 44 — 55) äro af Berch skrifna endast 
på svenska, men innehållet är lika med den latinska öfversätt- 
ningen, som finnes å dessa medaljer. Inskriften å n. 9 uppgafs af K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien 1842. Vår 
tids kritik kan icke godkänna en del af dessa historiska uppgifter, 
icke ens alla de upptagna Begenterna. Men man må besinna 
att Berch icke var historieforskare, utan nöjde sig med att följa 
sådana lärda män, som på hans tid åtnjöto stort och i många 
fall rättvist anseende. 

Hedlinger grep år 1734 verket an, men hann icke sjelf gra- 
vera flera än titelmedaljen och dedikationsmedaljen (n. 56) samt 
n. 1, 30 — 55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan 
Daniel Fehrman graverade n. 7, 8, 10 — 29. Sonen Carl Gustaf 
Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering af n. 
2, 3, 5, 6 ort fräns, till n. 54. a. och 55. N. 9 graverades 1842 
af Per Henrik Lundgren. Endast n. 4 har icke blifvit graverad. 
Atsidorna till n. 8, 11, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53 hafva 
blifvit omgraverade, n. 8 och 45 med C. G. Fehrmans signatur, 
de of riga osignerade, men sannolikt alla arbetade af densamme 
eller af fadern. En eller annan frånsidas stamp har äfven 
blifvit omgraverad. Alla stamparne, med undantag af frånsidans 
stamp till n. 54. a., förvaras på K. Myntet. Stamparne till åt~ 
sidan af n. 11, 14, 16, 17, 19, 24, 29, 35, 37, 39, 43, 49, 55, 56 
samt till frånsidan af n. 15, 32, 43, 54 äro alla mer eller min- 
dre skadade. 

Alla medaljerna äro af lika storlek (11 lin. = 8:e storleken), 
stundom något litet varierande till följd deraf att de icke äro 
präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan torde 
icke behöfvas annan förklaring än den som lemnas på titelme- 
daljen, neml. att F. betyder filius (son); F. fräter (broder); N. 
nepos (barn af broder eller syster eller af deras barn); E. elec- 
tus (vald); C. coronatus (krönt); M. mors natur alis (naturlig 
d*d); M. mors violenta (våldsam död). 

Af dessa medaljer eger Kongl. Myntkabinettet 2 exemplar 
i brons af titelmedaljen samt n. 1, 30 — 55 och äedikationsmedol- 
*en (n. 56); ett ex. i silfver, ett i brons af n. 2, 5 — 8, 10 — 29 och 
54. a.; ett ex. i silfver af n. 9; ett ex. i brons af n. 3; — alla 
slagna med de ursprungliga stamparne, utom bronsexemplaret 
af n. 8. Riksbankens samling eger en fullständig serie i silfver, 
alla, utom n. 30, 38, 41, 50 och 52, slagna med ursprungliga 
utsidor. Titel- och Förklarings-medalj. 

Åts. SPLENDOREM SPLENDOR ADAVGET * Svea, 
Göta och Vendes vapensköldar och mellan dem tre 
kongliga kronor satta i en krets omkring den strålande 
nordstjernan. 

Frans. SIGLAE. EXPLICATAE. F. filivs. F. fräter. 

N. NEPOS. E. ELECTVS. C. CORONATVS. M. MQRS NATYRALE. 
M. VIOLENTA. 

1. Björn på Haga. 

Åts. BIORNO I. HAYGENSIS REX. Bröstbilden, h.s., 
med långt skägg, mössa med omslutande krona och 
hermelinsmantel. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. I. ANSCHARIVS PRIMVS SVEC. APOST. BIR- 
CAE BENIGNE EXCIPITVR. 829. 

2. Erik Väderhatt. 

Åts. ERICUS WÄDERHATT UPSAL. REX. Bröstbilden, 
h. s., med stor bredsky ggad hatt öfver en mössa och 
hermelinbrämad rock. — Nedanför: c. g. f. 

Frans. 2. F EMUNDI R. FINLAND. KTRIAL. ESTO- 
NIAE. ET. CURLAND. VICTOR. 3. Olof I Björnsson. 

Åts. OLAUUS I REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med krona på en mössa, enkel drägt med ett kors- 
märke på bröstet. — Under armen: c. g. f. 

Frans. 3. F. LAETA TENELLAE ECCLESIAE FACIES. HEDLINGER8 REGENTLÅNGD. 549 4. Björn Eriksson och Ring Olofsson. Icke graverad. 5. Eninnd Slemme. 

Åts. EMUNDUS SLEMME SV. ET GOTH. R. Bröst- 
bilden, h. s., med bart hufvud, långt hår, i ringbrynja 
och harnesk; öfver armen en oval sköld innehållande i 
midten Svenska vapnet tre kronor. — På sköldkanten: 

C. G. F. 

Frans. 5 ERICI P SCAN HALLAND ET BLEKING 
VILISSIMVS ADIVDICAVIT DANIS 950. 6. Erik Segersal I. 

Åts. ERICUS SEGERSÄLL SV. ET GOTH. R. Bröst- 
bilden, h. s., med krona på jernhatten, fjallpansar med 
en liten sköldformig betäckning på axeln. — Under 
armen: c o. r. 

Frans. 6. F. POST MTLTAS VICTORIAS IPSUM SE 
CHRISTO IN DANIA OCCUP. SUBIECIT 986. M. 992. 7. Olof Skötkonung. 

Åts. OLAVUS II. SKOTKONUNG REX SV. Bröstbilden, 
h. s., med krönt jernhatt, harnesk med kors öfver brö- 
stet och hermelinbramad rock. — Under armen: d. p. 

Frans. 7. F. PROPAG. RELIG. CHRIST. ETHELREDI 
FOEDER. OLAVUM R. N. ET SVENONEM R. D. SCPERAVIT. 
M. 1022. 

8. Anund Jakob. 

Åts. ANUNDUS IACOBUS KOLBRENNARE R. S. Bröst- 
bilden, h. s., med krona, ornerad krage öfver harnesket 
och mantelve,ck från venstra axeln. — Nedanför: d. f. 550 HEDLINGERS REGENTLÅNGD. 

Frans. 8. F. E. 1017. CUM CANUTO R. D. BELLIGE- 
RATUM SCELERATORUM AEDES INCENDIO DESOLATAE. M. 
1051. 

9. Edmund Gammal. 

Åts. EDMVNDVS SENEX REX SVECIAE. Bröstbilden, 
b. s., i mössa med krona, det långa skägget nedfallande 
öfver drägten. — Nedanför: p. l. 

Frans. 9. F. QUENIS BELLUM INTULIT. ULTMCS 
SANGUINIS YNGLINGORUM. 

10. Stenkil. 

Åts. STENKILLUS REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med bart hår, harnesk under drägten och en mantel- 
krage hopfäst öfver bröstet genom en kedja med två 
runda smycken. — Nedanför: d. f. 

Frans. 10. F. RAGVALDI DUCIS W-GOTH. ET PBI- 
VIGNUS EMUNDI R. S. PRINCEPS PIUS ET PATRIAE PAT M. 
1066. 

11. Två Konungar Erik. 

Åts. ERICI REGES. Två mot hvarandra vända bröst- 
bilder i harnesk och hjelmar med fjäderbuskar och upp- 
slaget visir. — Nedanför: d. f. 

• Frans. 11. DE REGNO CERTANTES AMBO CUM N0- 
BILISS1MIS SVECIAE OCCUB. 12. Inge d. äldre och Halstan. 

Åts. INGO SENIOR ET HALSTANUS REGG. SV. Bröst- 
bilderna förenade, i mössor med omslutande kronor och 
drägter med brämade kragar. — Nedanför: d. f. 

Frans. 12. FF. STENKILLI rcNCTIM REGNARUNT 
CIRCA A9 1081. INGO BLOTTSVENONI RESTITUTORI SACRIF. 
SE OPPOSUIT ET UPS. FANCM DESTRUXIT. HALST. CANTTO 
R. D. SUBVENIT. HEDLINGERS REGENTLÅNGD. 551 13. Håkan Röde. 

Åts. HAQVINUS RÖDE REX. Bröstbilden, h. s., med 
bart hufvud och långt skägg, i mantelveck. — Nedan- 
för: D. P. 

Frans. 13. P. INGMUNDI INGONE ET HALSTANO 
REGG. SVEC. PER XIII ANNOS W GOTH. ET WERM. PRAE- 

FUIT. 

14. Filip och Inge d. Yngre. 

Åts. PHILIPPUS ET INGO IUNIOR REGG. SV. Bröst- 
bilderne, h. s., förenade, med kronor och drägter med 
utliggande spetskragar. — Nedanför: d. r. 

Frans. 14. FP. HALSTANI WERMELANDIA DEFENSA 
CONTRA MAGNUM R. D. PHILIPPUS M. 1118. INGO M. 1129. 15. Ragvald Knaphöfde. 

Åts. RAG VALDUS KNAPHÖFDE REX SVEC. Bröst- 
bilden, h. s., i jemhatt med fjäderbuske och en kronlik 
prydnad samt orneradt harnesk med sköldlik axelbe- 
täckning. — På harnesket: d. r. 

Frans. 15. F. INGONIS SEN. HIBERNORUM IRRUP- 
TIONES. IURA W-GOTHORUM TEMERATA. M. 1132. 

16. Magnus I. 

Åts. MAGNUS I. REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
i hatt med omslutande krona och hermelinsmantel. — 
Nedanför: d. f. 

Frans. 16. N. EX SORORE MARGAR. FRIDKOLLE A 
W-GOTHIS E. 1132. BELLUM CONTRA ERICUM R. D. M. 1135. 

17. Sverker I. 

Åts. SVERKERUS I. REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med krona, fjällpansar utanpå rocken och bälte. — Ne- 
danför: D. F. 552 HEDLINGEBS BEGENTLÅNGD. 

Frans. 17. F. CORNUBI MAGNATIS O GOTH. A PO- 
PULAR. E. 1129. A CUNCTA SVEC. 1138. CAROLUM F. IM- 
PERn SOCIUM FEC1T 1148. M. 1151. 18. Erik den Helige. 

Åts. ERICUS SANCTUS REX. Bröstbilden, h. s., i 
hatt med omslutande krona, mantel med hermelins- 
krage och ett smycke på bröstet. — På kanten af man- 
teln: D. F. 

Frans. 18. F. IVARI BONDE PRAEF. W G. C. 1150. 
FINLAND. CHRISTO ET SVECIAE SUBIECTA LEGES RENOV. 
M. 1160. 

19. Magnus IL 

Åts. MAGNUS II. REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med bart hufvud, i prydligt harnesk och mantel med 
hermelinskrage öfver axlarne. — Nedanför: d. f. 

Frans. 19. N. RAGVALDI EX INGEGERDE FIL. ERICO 
SANCTO DEVICTO REGNUM OCCUPAT. MOX EIECTUS. M. 
1161. 

20. Carl YII Sverkersson. 

Åts. CAROLUS VH. REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
i kronlik mössa, balte och hermelinfodrad mantel öfver 
drägten hopfäst genom ett smycke på bröstet. — Ne- 
danför: D. F. 

Frans. 20. F. SVERKERI I. IMPERII CONSORS FAC- 
TUS 1148. GOTHOR. REX C. 1158. A. SVECIA UNIVERSA E. 
1160. M. 1168. 

21. Knät Eriksson. 

Åts. CANUTUS REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., i 
kronlik mössa, harnesk och hermelinfodrad mantel hop- 
fäst genom ett smycke på bröstet. — Nedanför: d. f. 

Frans. 21. F. ERICI SANCTI SIGTUNA AB ESTONIB. 
POPULANTIBUS EVERSA 1187. M. 1196. HEDLINGERS REGENTLÅNGD. 553 22. Sverker II Carlsson. 

Åts. SVERKERUS II. HACK REX SV. Bröstbilden, 
b. s., med bart hufvud, i harnesk med den hermelin- 
fodrade manteln löst öfverkastad. — Nedanför : d. f. 

Frans. 22. F. CAROLI VII. E. 1196. C. 1197. CAEDES 
FUJORUM CANUTI R. S. 1205. VICTUS AB ER. AETICO AD 
LENA 1208. M. 1210. 23. Erik Knutsson. 

Åts. ERICUS AETICUS REX SVEC. Bröstbilden, h. s., 
med bart hufvud, i hermelinsmantel hopfäst med ett 
rutformigt smycke öfver axeln. — Nedanför: d. t. 

Frans. 23. F. CANUTI SUBLATIS SVERKERI ATRO- 
CITATE FRATRIB. SUPERSTES C. 1208. FRUGIBUS LOCUPLE- 
TES ANNI. M. 1216. 

24. Johan I Sverkersson. 

Åts. IOHANNES I. REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
i rund hatt med fjäder, en kedja öfver drägten, pip- 
krage och hermelinsmantel. — Nedanför: d. f. 

Frans. 24. F. SVERKERI II. E. 1216. C. 1219. ESTO- 
NES DOMITI ET AD CHRISTUM CONVERSI. M. 1222. 

25. Erik Eriksson Lftspe. 

Åts. ERICUS LESPE REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med krona och en i kanten brämad mantel öfver dräg- 
ten hopfäst genom ett smycke öfver bröstet. — Ne- 
danför : d. f. 

Frans. 25. F. ERICI AET. C. 1 222. TURBAE EXCITATE 
A CANUTO FOLCKUNGE. TAVASTI DEVICTI ET CHRISTIANA 
FIDE IMBUTI. M. 1250. 554 HEDLINGERS REGENTLÅNGD. 

26. Waldemar. 

Åts. WALDEMABUS REX SVECIAE. Bröstbilden, h. s., 
med krona, i harnesk och med veck af hermelinsman- 
teln från venstra sidan. — Under armen: d. f. 

Frans. 26. N. EX SOR. INGEBURGE E. 1250. C. 1251. 
A MAGNO F VICTUS AD HOVA 1275. ABSCEDIT REG. 1279. 
VINCTUS 1288. M. 1293. 

27. Birger Jarl af Bjilbo. 

Åts. BIRGERUS IÄRL DE BIÄLBO. Bröstbilden, v. s., 
i hög hjelm, harnesk öfver en ringbrynja, mantelveck 
från högra sidan; venstra axeln täckt af en oval sköld 
innehållande Folkungavapnet (lejon gående upprest öf- 
ver 3 ginbalkar). — På skölden : d. f. 

Frans. 27. PATER ET TUTOR WALDEMARI B. S. 
FOLCKUNGI REBELLES SUBMOTI 1252. STOCKHOLMIA FCN- 
DATA 1260. M. 1266. 

28. Magnus Ladulås. 

Åts. MAGNUS ID. LADULÅS SV. ET GOTH. R. Bröst- 
bilden, h. s., med krona och öfver drägten en henne- 
1 inbrämad mantel hopfäst med ett smycke öfver bröstet. 
— Nedanför: d. f. 

Frans. 28. F. E. 1274. C. 1276. SECURITATIS PUBLI- 
CAE VINDEX. SEDITIO GOTLAND. COMPOS. 1288. M. 1290. 

29. Birger Magnusson. 

Åts. BIRGERUS SVEC. ET GOTH. REX. Bröstbilden, 
h. s., med krona, hermelinfodrad mantel hopfäst genom 
ett smycke på sidan af bröstet öfver den prydliga dräg- 
ten. — Nedanför: d. f. 

Frans. 29. F. E. 1284. LEGG. INNOV. 1295. CAREL 
VICTA 1297. C. 1302. VARIA FORTUNA CUM FR DIMIC 
REGNO MOTUS 1318. M. 1321. HEDLINGERS REGENTLÄNGD. 555 

30. Magnus Eriksson. 

Åts. MAGNVS ER SMEEK SVEC. ET NORV. K. Bröst- 
bilden, h. s., ined kronlikt diadem på bara hufvudet 
och hermelinfodrad mantel, framtill hopfäst genom ett 
smycke, öfver bröstet en ordenskedja af änglahufvud 
med en hängande medaljong, i hvilken ses i H s. — På 
kanten: i. c. h. 

Frans. 30. N. EX. F. E. 1319. C. 1336. SCAN. HALL. 
ET BLEK. DANO PBODIT 1360. AB HAQV. F. CAPT. 1361. 
AB ALBEKTO K. 1365. E CVSTOD. DIMISS. 1371. IN NORV. 
M. 1374. 

31. Erik Magnusson. 

Åts. EBICVS SV. GOTH. ET VANDAL. REX. Bröst- 
bilden, h. s., med kronlikt diadem på håret och man- 
tel hopfäst genom ett smycke på bröstet. — Nedanför: 

t. c. H. 

Frans. 31. F. DESIGN. 1343. PATBIS SOCIVS 1351. 
EXOSVS SVPPLANTATVB BEN. ALG. PRAELATO 1353. RE- 
CONCILIATVS 1357. FOED. RVPTO OCCVPAT HOLM. REGIAM. 
M. 1359. 

32. Håkan Magnusson. 

Åts. HAQVINVS SVEC. ET NORV. REX. Bröstbilden, 
h. s., i hatt med omslutande krona och harnesk. — 
Under armen: i. c. h. 

Frans. 32. F. PATRI SVBLECT. A NORV. 1343. A 
SVECIS 1361. CAPTO REGN. REDDIT 1362. SVBDOLE PACTA 
FIRMAT. AVX. COPIAS CONTRA ALB. DVCENS REPELLITVR 
IN NORVEG. 1365. M. 1380. 

33. Albrekt af Meklenburg. 

Åts. ALBERTVS. MEGAPOL S. G. ET W. REX. Bröst- 
bilden, h. s., med krona, harnesk, deröfver en rock med 
hermelinkrage och om halsen en kedja med ett häng- 
smycke. — Under armen: i. c. h. 556 HEDLINGER8 REOENTLÅNGD. 

Frans. 33. N. MAGNI SM. EX EVPHEMIA SOR. E. 
1363. C. 1365. A MAGNATIBVS 1VGVM GEBMANORVM IN- 
DIGNE FEBENTIBVS CAPTVS 1389. IN PATBIAM ABIT 1395. 34. Margareta. 

Åts. MARGARETA SVEC. DAN. ET NORV. BEG. Bröst- 
bilden, h. s., med krona, nedfallande hårflätor, perla i 
örat, hermelinsmanteln hopfäst genom en sleif öfver 
bröstet. — På manteln: i. c. h. 

Frans. 34. VIDVA HAQV. R. E. 1 388. TVMVLTVM CON- 
CITAT FACTIO ALBERTI R. IVRA CIVIVM VIOLATA. M. 1412. 35. Erik XIII af Pommern. 

Åts. ERICVS POMERANVS S. D. ET N. REX. Bröst- 
bilden, h. s., i hatt med krona, harnesk och veck af 
hermelinsmanteln. — Under armen: i. c. h. 

Frans. 35. N. EX MARIA FILIA SORORIS. E. 1396. C. 
ET VNIO REGN. INITA CALMAR. 1397. OB EXACTION. GRAV. 
ET DESPECTOS CIVES REMOTVS 1439. M. 1459. 

36. Christofer af Baiern. 

Åts. CHRISTOPHORVS BA VARVS S. D. N. REX. Bröst- 
bilden, h. s., i hatt med krona, harnesk och herme- 
linsmantel hopfäst öfver bröstet. — Nedanför: i. c. b. 

Frans. 36. N. EX SORORE CATHARINA. E. 1440. C. 
1441. LEGES REDINTEGR. 1442. ERICVS POMERANVS SVE- 
COS IMPVNE LACESSIT. M. 1448. 

37. Carl VIII Knutsson. 

Åts. CAROLVS VIII. SVEC. ET NORV. REX. Bröst- 
bilden, h. s., med krona, harnesk och mantel. — Ne- 
danför: i. o. H. HEDLINGER8 REGENTLÅNGD. 557 

Frans. 37. CANVTI BONDE EQ. ÅVR. F. C. 1448. CI- 
VIBVS ET CHRISTIERNO R. D. TVMVLTVANTIBVS BIS PRO- 
FVGVS. M. 1470. 

38. Christiern I. 

Åts. CHRISTIERNVS I. S. D. N. REX. Bröstbilden, 

h. s., i krona, harnesk och mantel. — Under kanten: 
i. c. h.- 

Frans. 38. THEODOR. COMITIS OLDENB. F. C. 1457. 
TRIBVTA INIQVISS. SVBDITIS EXTORTA. A CAROLO REDVCE 
IN DANIAM FVGATVS 1464. M. 1481. 39. Sten Sture d. äldre. 

Åts. STENO STVRE SEN. ADMINISTR. REGNI. Bröst- 
bilden, v. s., med bart hår, pipkrage och öfver drägten 
en mantel med hermelinskrage. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 39. GVSTAVI EQ. AVR. ET SEN. F. E. 1471. 
PACTVM CALMAR. 1483. WIBVRG. LIBERAT. 1495. IVA- 
NOGR. CAPTVM 1496. MVNVS RESIGN. 1497. ITERVM E. 
1501. M. 1503. 

40. Johan IL 

Åts. IOHANNES. II. S. D. N. REX. Bröstbilden, h. s., 
i hatt, med krona och mantel öfver drägten. — Under 
kanten: i. c. h. 

Frans. 40. F. CHR1STIERNI I. E. 1483. PTGNA ROTE- 
BROENS. C. 1497. FIDE NON SERVATA EXAVCTOR. 1501. M. 
1513. 

41. Svante Sture. 

Åts. SVANTO STVRE ADMINISTR. REGNI. Bröstbil- 
den, v. s., med bart hår, i harnesk och mantel. — Ne- 
danför: i. c. H. 

Frans. 41. NICOLAI EQVITIS AVR. F. E. 1504. PER- 
PETVAE CVM IOHAN. II. IRAE. M. 1512. 558 HEDLINGERS REGENTLÄNGD. 

42. Sten Stare d. Yngre. 

Åts. STENO STVRE IVN. ADMINISTR. REGNI. Bröst- 
bilden, v. s., med bart hufvud, i rock med broderad 
krage och öfverrock. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 42. F. E. 1512. CHRISTIERNVS II. OPE BVS- 
SORVM ET GVSTAVI TROLLE ARCHIEPISCOPI NEGOTIVM 
PACESSIT. M. 1520. 

43. Christiern IL 

Åts. CHRISTIERNVS. II. SVEC. D. N. REX. Bröst- 
bilden, h. s., med ett slags hatt, harnesk och herme- 
linsmantel, samt kring halsen Gyllene skinnets ordens- 
kedja. — På manteln: i. c. h. 

Frans. 43. IOHAN. II. F. C. 1520. IN NOBILISS. ET 
OPT. CAEDE GRASSATVR. IN DAN. ABIT 1521. REDITVS NE- 
GATVS A LIBERATORE GVSTAVO. M. 1559. 

44. Gustaf I. 

Åts. GVSTAWS. I D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., med bart hår, i harnesk, pipkrage och mantel- 
veck. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 44. F. ERICI DE WASA EQ. AVR. NAT. 1490. 
E. 1523. C. 1528. QVIES AFFLICTAE PATRIAE REDD1TÅ. 
PVRIOR DEI OPT. MAX. CVLTVS STABILITVS. CORONA HAE- 
REDIT. FACTA 1544. M. 1560. 

45. Erik XIY. 

Åts. ERICVS. XIV. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., med bart hufvud, i harnesk och pipkrage med 
mantelveck öfver ryggen och vid venstra sidan; kring 
halsen en ordenskedja med änglahufvud och en deri 
hängande medaljong. — Under axeln: i. c. h. 

Frans. 45. F. NAT. 1533. C. 1561. COMITVM ET 
BARON. DIGNITATES INTROD. REVALIA CAPTA. CVM DANIS 
CERTAMEN OB REGIMEN SAEVIVS REGNO PRIV. 1568. M. 1577. HEDLINGERS REGENTLÅNGD. 559 

46. Johan III. 

Åts. IOHÅNNES. UI. D. G. REX. SVECIAE. Bröst- 
bilden med bart hår, h. s., i harnesk, pipkrage och 
tunna mantelveck. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 46. F. NAT. 1537. C. 1569. ARMORVM CON- 
TRA MOSCHOS SVCCESSVS. INSIDIAE STRVCTAE RELIGIONI. 
M. 1592. 

47. Sigismund. 

Åts. SIGISMVND. D. G. REX. SVEC. ET POL. Bröst- 
bilden, h. s., med bart hår, i bred pipkrage, harnesk 
och hermelinsveck hopfästa genom ett rutformigt smycke 
vid axeln. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 47. P. NAT. 1566. C. 1594. QVOD PONTIF. 
DOCTORIBVS ET EXTERNO MILITE PVBLICAM TVRBARET 
TRANQV1LLITATEM A CAROLO DVCE SVDERM CONSENT. 
CIVIBVS EXCLVSVS. M. 1632. 

48. Carl IX. 

Åts. CAROLVS. IX. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., lagerkransad, i harnesk och mantelveck hop- 
fasta genom ett rundt smycke öfver axeln. — Nedan- 
för: i. c. n. 

Frans. 48. F. GVSTAVI I. NAT. 1550. REGNI AD- 
MINISTR. CONSTITVT. 1595. REX DESIGN. 1600. C. 1607. 
LEGES COMPILATAE ARMISQVE PATRIA FORTITER DEPENSA. 
M. 1611. 

49. Gustaf n Adolf. 

Åts. GVST. ADOLPH. D. G. REX. SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. s., lagerkransad, i harnesk, med bred spets- 
krage och mantelveck. — Under axeln: i. o. h. 

Frans. 49. F. NAT. 1594. C. 1617. FOEDERIBVS PRV- 
DENTER INITIS BELLISQVE SVMMA FORTITVDINE GESTIS 
AMPLITVDINEM REGNO SECVRITATEM GERM. SIBIQ. GLOR. 
IMMORT. ADQVISIVIT. M. AD LVTZ. 1632. 560 HEDLINGER8 REGENTLÅNGD. 

50. Christina. 

Åts. CHRISTINA D. G. REGINA SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., i lagerkransad kask med fjäderbuske och 
Minervas fjällpansar. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 50. GVSTAVO M. PATRE NON MINOR FILIA 
NATA 1626. C. 1650. MVLTIS IN CIVES ORBEMQVE LITEB. 
MERITIS CLARISS. PLACIDAM VITAM REG. PRAEFERT 1654. 
M. ROM. 1689. 

51. Carl X Gustaf. 

Åts. CAROLVS G VST. D. G. REX. SVECIAE. Bröst- 
bilden, h. 8., med bart hår, i fjällharnesk och mantel- 
veck. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 51. N. CAROLI. IX. EX CATHAR. FIL. NAT. 
1622. PR. H. SV. DECL. 1650. C. 1654. BELLIS PERPETV1S 
MAXIMAQ. VIRTVTE GESTIS IMPLICITVS. M. 1660. 

52. Carl XL 

Åts. CAROLVS. XI. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., i peruk, harnesk med lejonhufvud öfver axeln 
och kronbeströdda mantelveck. — Nedanför: i. o. h. 

Frans. 52. F. NAT. 1655. C. 1675. RECVPERATIS 
PROVINCUS GERM. ET DANIS EXTORTA PACE ABSOLVTVM 
IMPERIVM IN REGNI EMOLVM. EXERCVIT. M. 1697. 

53. Carl XII. 

Åts. CAROLVS. XII D. G. REX. SVECIAE. Bröstbil- 
den, h. s., med bart hår, i harnesk under rocken och 
mantelveck. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 53. F. NAT. 1682. VNCTVS 1697. ORBEM CHRIST. 
PACAVIT SED LACESSITVS 1700. DANOR. MOSCHOR. PO- 
LONOR. SAXONVM ET OMNIS TANDEM ADVERSITATIS SV- 
PERATOR MAX. M. 1718. / HEDL1NGER8 BEGENTLÅNGD. 561 54. Ulrika Eleonora. 

Åts. VLRICA. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIAE. 
Bröstbilden, h. s., med perlor i håret, kongliga man- 
teln öfver skullran fasthållen genom en fin kedja öfver 
bröstet. — Nedanför: i. c. h. 

Frans. 54. CAROLI XI. FIL. NATA 1688. C. 1719. 
ABSOLVT. IMP. ABOL. IN FRIDERICVM. MARITVM CARISS. 
CORONAM A SE. ORDINVM CONSENSV TRANSTVLIT. 1720. 54. a. Densamma. 

Ats. Densamma som till föregående. 

Frans. 54. CAROLI XI. FIL. N. 1 688. ER1DERICO HASS. 
PR. NUPTA 1715. REGINA E. ET C. 1719. RESTTT LIBER- 
TATE CONJUGI SCEPTRA TRADIT 1720 SIBI IMPERANS M. 
1741. 

55. Fredrik I. 

Åts. FRIDERICVS D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden, 
h. s., i peruk, harnesk med kronor öfver axelbetäcknin- 
gen och veck af hermelinsmanteln uppfästa genom ett 
rundt smycke på axeln. — Under axeln: i. c. h. 

Frans. 55. CAROLI HASS. LANDGRAYII F. N. 1675. 
C. 1720. PACE UBIQ. PARTA COMMERC. DILATAVIT ARTES. 
MAN. EXCOL. NOVAS LL. PROMULG. EQVESTR. DECORA 
VIRTCTI DED1T M. 1751. 

56. DedikationsmedaVJ. 

Åts. FRIDERICVS. D. G. REX. SVECIAE. Bröstbilden 
som på n. 55. — Nedanför: i. c. b. 

Frans. AVGVSTISS. REGI SVECIAE BVIVSCE RE- 
GVM IAM INDE A BIÖRNONE I. AD HOC VSQVE TEMPVS 
NVM ISMAT A VENERABVNDVS DEDICO L C. HEDLINGER. A. 
MDCCXXXIV. 86 ANMÄRKNING. 

Medaljerna i de öfriga Svenska regentlängderna äro intagna 
på behöriga stallen bland hvarje regents öfriga minnespenningar. 
(Jfr förordet till l:a delen, pag. V). Den som önskar bibehålla 
dessa regentlängder oskingrade, återfinner dem under följande ur. 

1. Arv. Karlstens l:sta Regentlängd (af 17 Vi lin. dian. 
= 16:e storl): Gustaf I, n. 5. Erik XIV, n. 7. Johan III, n. 3. 
Sigismund, n. 14. Carl IX, n. 9. Gustaf II Adolf, n. 236. Chri- 
stina, n. 80. Carl Gustaf, n. 37. Carl XI, n. 81. Carl XII, n. 96. 

2. Karlstens 2:dra Regentlängd (9 lin. diam. = 6:e storl.). 
Gustaf I, n. 2, 4, 6, 7, 9, 14. Erik XIV, n. 1, 3, 6, 8. Johan III, 
n. 1, 4, 6. Sigismund, n. 15. Carl IX, n. 5, 10, 14. Gustaf II 
Adolf, n. 1, 4, 7, 225, 237, 238, 239. Christina, n. 2, 11, 15, 18, 
21, 23, 45, 74, 81, 102, 106, 115, 117, 119. Carl Gustaf, n. 8,21, 
29, 31, 32, 38, 50, 51. Hedvig Eleonora, n. 7, 8, 9, 11. Carl XI, 
n. 26, 33, 47, 56, 59, 62, 72, 80, 82, 90, 94, 98, 104, 108, 111, 
121, 124, 132, 135, 140. Ulrika Eleonora d. ä., n. 3, 10, 12, 13, 
17, 20. Carl XII, n. 8, 16, 18, 20, 21, 42, 43, 44, 70, (86). 

3. C. G. Hartmans Regentlängd (12 Va lin. diam. = 10» 
storl.). Gustaf I, n. 3. Erik XIV, n. 9. Johan III, n. 5. Sigis- 
mund, n. 16. Carl IX, n. 11. Gustaf II Adolf, n. 240. Chri- 
stina, n. 82. 

4. C. Enhörnings Regentlängd (8 lin. diam. = 5:e storl.). 
Gustaf I, n. 16, 17. Erik XIV, n. 11. Johan III, n. 13. Sigis- 
mund, n. 50. Carl IX, n. 19. Gustaf II Adolf, n. 243. Christina, 
n. 126. Carl X Gustaf, n. 52. Carl XI, n. 141. Carl XII, n. 224. 
Ulrika Eleonora, n. 22. Fredrik I, n. 80. Adolf Fredrik, n. 52. 
Gustaf III, n. 18, 99. Gustaf IV Adolf, n. 4. • m ALFABETISKT REGISTER 

öfver 

Inskrifter på minnespenningar m. m. i detta 
arbetes l:sta och 2:dra del. Personers namn och titlar, enstaka lokalnamn, årtal, angifna födelse- och 
dödsår eller andra enkla biografiska uppgifter äro endast undantagsvis 
upptagna. 

A Bender Tan 1709 (1710, 1711) 1. 566—569. 

A Carolo et Ulrica Gustavus 1. 434. 

A Carolo venit ista qvies 1. 484. 

A coelo aderit 1. 563. 

A coelo est quae dat pacein 1. 420. 

A Deo dato patre patriae 1. 490. 

A Deo destinata 1. 244. 

A Deo et Carolo libertas 1. 550. 

A Deo et Christina 1. 276, 339—342. 

A Deo regnantis conjugium in ter arma quoque felix 1. 347. 

A Deo victoria ey sit semper honos et gloria 1. 524, 525. 

A Domino factum est istud (et est mirabile in oculis nostris) 

(Ps. 118: 23) 1. 121, 503. 

A Domino missus vivat Gustavus Adolphus 1. 122. 

A finibus orientis Turcicis post qvinqvennii moram reduci etc. 1. 581. 
A nepotibus anno primo post qvinqvagesimum felicissime re- 

novatur etc. 2. 27. 

A socio derelicta a Deo restituta '1. 306. 

Abgeschlossen im Pfarrhause zu Kötschenbroda 2. 409. 

A son Altesse royale le Prince royal de Suéde et de Norvége 2. 516. 

Academia Aboae constituta 1. 257. 

Academia Carolina conciliatrix sacra secularia iterum celebrat 2. 465. 

Academia Dorpatensi anno LXIII climacterico Parnoviam 

translata 1. 450. 564 REGISTER. 

Academia Lundensis 1. 393. 

Academia regia Scientiarum Holmiensis 2. 62. 

Academia regia Scientiarum Holmiensis anno sseculari 2. 345. 

Ach das ich hören solt das Gott Friede zu sagt (Ps. 85: 9) .. 1. 272. 

Ach dass Astraea dich mit Friede möchte griissen etc. • 1. 582. 

Ach ein Schus aus Friedrichshall ist des theuren Carolls Fall 1. 598. 

Ach Hamburg denck däran was Gott dis Jahr getahn 1. 558. 

Ach Herr wie ist meiner Feinde so viel und setzen sich so 

viel wider mich etc. 1. 585. 

Ad coelum liberiore via 1. 549. 

Ad Dei optimi maxirui gloriam societati Jesu 1. 57, 59. 

Ad hane virtute enitar 2. 30. 

Adclamante populo 2. 144. 

Addito in Vaticano sapientiae pabulo 1. 322. 

1823 13 Juni 1873 2. 445. 

Ades pax et toto mitis in orbe måne 2. 109. 

Adolpho Friderico Duce Holsatiae nunc successore futuro 

in regno Sveciae declarato 2. 85. 

Adolpho Friderico Regi Sveciae optimo Ordines regni 2. 120. 

Adolpho Friderico Regni Sveciae Principe haereditario Academiae 

Scientiarum protectore speculae actronomicae primus lapis 

positus 2. 69. 

Adolphus Fridericus coronatus Holmiae 2. 97. 

Adolphus Fridericus erkohren zum # Thron, er lebe regiere er 

ftihre und ziere den Scepter und Krohn 2. 84, 85. 

Adolphus Fridericus Lovisa Ulrica vivant 2. 87, 88. 

Adventu suo quietem 1. 463, 464. 

Adventus in ditiones suas Hassiacas etc. 2. 50. 

Adventus reficiens principum nostrorum in argenti fodinam 

Salanam 2. 94. 

.Einula lauri 2. 390. 

iEquet quis praelia cantu 1. 213. 

jErifodina Fahlunensis 2. 58. 

iEtatis suae 38 1. 208. 

/Eternae memoriae Magistri Supremi et S. V. defuncti Liberi 

Fratres Muratores provinciöB IX 2. 469. 

iEtemain sibi reseiTavit 1. 358. 

jEternis signant tua tempora fast is (Virgil.) 2. 349. 

jEternitati 1. 468. 

jEternum evangelium 1. 551. 

jEternum praestabunt illa vigorem 1. 408. REGI8TEE. 565 

iEternus tamen (Ovid.) 2. 291. 

iEthereum numen diademata celsa tuetur 1. 259. 

Mvi deliciae presentis spesque futuri 2. 187. 

Af Calmar Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 429. 

Af Calmar Läns Norra Hushållnings Sällskap 2. 487. 

Af Calmar Läns Södra (K.) Hushållnings Sällskap... 2. 487, 488, 528. 

Af Dalarnes Jägare förbund 2. 497. 

Af Direktionen öfver Gustafs Inrättning till belöning åt Georg 

Axel af Sillen 2. 261. 

Af Fri Byggare Lyceum för framsteg i kunskaper 2. 268. 

Af Gefleborgs Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 428, 527. 

Af Gotlands Läns Hushållnings Sällskap 2. 490. 

Af Gustaf til des medbergsinän första silfver af den gamla 

Guldsmedshytte silfver grufyan... 2. 117. 

Af Gustaf IV Adolph för trogen tjenst 2. 242. 

Af Göteborgs Jagt Sällskap 2. 497. 

Af Göteborgs och Bohus Läns K. Hushållnings Sällskap för 

landtmanna förtjenst 2. 480. 

Af Höganäs Stenkolsverk 2. 435. 

Af Jönköpings Läns Hushållnings Sällskap 2. 529. 

Af KongL Akademien för de fria konsterna 2. 462. 

Af Kongl. Central Kommitén för allmänna Industri och Konst- 
utställningen i Stockholm 2. 515. 

Af Kongl. Hushållnings Sällskapet 2. 480. 

Af Kongl. Patriotiska Sällskapet .: 2. 368. 

Af Kongl. Sällskapet Pro Patria 2. 369, 427, 428, 484, 527. 

Af K. Vermeländska Hushållnings Sällskapet för utmärkt för- 
tjenst 2. 300. 

Af K. Wermländska Hushållnings Sällskapet 2. 429. 

Af Konung Carl XV till Joh. And. Thorberg för 20 års trogen 

och redbar tjenst etc 2. 478. 

Af Konung Carl XV till Samuel Gustafsson för 25 års trogen 

och redbar tjenst etc 2. 478. 

Af Konung Carl XIV Johan till Anders Löfgren för 39 års 

trogen tjenst etc 2. 362. 

Af Konung Gustaf IV Adolph gifVen till Olof Larsson Taleman 

för Bondeståndet etc 2. 256. 

Af Konung Oscar I till Carl Johan Ström för utmärkt man- 
dom etc 2. 424. 

Af Konung Oscar I till Johan Erik Forsstrand för 50 års nitisk 

och trogen tjenst etc 2. 424. 566 REGISTER. 

Af Konung Oscar I till Joh. Ludv. Sjögren m. fl 2. 425, 426. 

Af Konungen för trogen tjenst 2. 242. 

Af lifvet närmade i bragder af döden i hvila 2. 850. 

Af Malmö Industri förening 2.. 495. 

Af Norrköpings invånare 2. 410. 

Af Nyköpings Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 429, 485. 

Af Patriotiska föreningen .för Sveriges hästcultur stiftad under 

Konung Carl XFV Johans XII regeringsår 2. 372. 

Af Skaraborgs Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 488. 

Af stadens invånare d. 11 Maji 1818 : 2. 838. 

Af Stockholms borgerskap 2. 252. 

Af Stockholms Läns Hushållnings Sällskap 2. 428. 

Af Stockholms stads frivilliga Skarpskytte förening till ... för 

visade tjenster ; 2. 498. 

Af Svenska Trädgårds föreningen 2. 431. 

Af Södermanlands Hushålls Sällskap 2, 301. 

Af Uppsala Elementarskolas Rektoristförening 2. 500. 

Af Upsala Trädgårds Sällskap 2. 581. 

Af Vestmanlands K, Hushållnings Sällskap 2. 371. 

Af Vexiö stad ' 2. 874. 

Affulsit populo gratior it dies (Horat.) 2. 276. 

Agnosco veteris vestigia flammse (Virgil.) 2. 281. 

Agtelses tegn fra det Kongl. Norske Yidenskabers Selskab 2. 889, 441. 

Aktningsgärd åt förtjensten 2. 488. 

Aldeles Svenskt : 2. 126. 

Allmänna Brandförsäkrings Direction 2. 301, 372, 373. 

Allmänna Brandförsäkrings verket 2. 436. 

Allmänna Industri utställningen i Stockholm 2. 461. 

Allmänna Skånska Landtbruksmötets belöningsmedalj 2. 530. 

Alma pace inter Russiam et Borussiam reconciliata 2. 109. 

Alt genom dem alt för dem 2. 891, 392. 

Älta pax genteis ålat' ensesque lateant (Seneca Trag.) 1. 535, 536. 

Alten Stettin in Pomerania 1. 854, 855. 

Alter erat :. 1. 196. 

Altera at non secunda 1. 517. 

Altero tectus primario nudatur 1. 59. 

Amabilis in vita amabilior post flata 1- 611. 

Amat ardua virtus 2. 28. 

Amat fuga testes 1. 495, 514. 

Amitié sagesse 2. 251. 

Amor distantia jungit 1. 52. REGISTER. 567 

A.mor hane virtusque coronant 1. 464, 465. 

Ajnore delatam virtus servabit 2. 97. 

Ampliator civium 2. 113. 

Ampliora stipendia constituta 2. 171. 

Amplius hand vivit nunc Rex Gustavas Adolphus ejas at omne 

tamen vivit victoria in eevum 1. 203. 

Anda och konst 2. 296, 468, 480. 

Andras gagn min enda afsikt 2. 128. 

Anglorum gloria Gallorum terror 1. 509. 

Animo gratissima nostro (Virgil.) 2. 115. 

Anno Christi 1786 2. 219. 

Anno imperii XXV 2. 347, 386. 

Anno 1594 den 9 December ist Ihr Konigl. Maijestät zue Stock- 
holm in Schweden geborn wegen der teutschen Freij- 

heit und waren Euangelisch Religion mit Heeres macht 

in Teutschland angelanget etc 1. 206. 

Anno Jubilsei 1721 (1821) 2. 33, 34, 341. 

Anno mundi 1758 2. 219. 

Anno salutis 1588 1. 50, 51. 

Anno 1632 den 12 April ist ihme Augspurg ohn einige Blvedt 

Vergiessen uber geben worden 1. 187. 

Anno 1701 ad Dunam et anno 1702 ad Clissovam 1. 519. 

Anno 1703 9 Jan. Altona 1. 576. 

Anno 1708 d. 13 May der Hammerbau eingenommen etc. 1. 558. 

Anno MDCCX1I hielt in Europa una Parthye dell altera gla- 

dium in vagina 1. 573. 

Annus feliciter clausus 2. 28. 

Ante diem Domini insignem (1 Moseb. 8: 11) '. 1. 555. 

Ara Deus virtus pax spes miracula strages terrarum etc 1. 596. 

Aratro dignus honos (Virgil.) 2. 165. 

Arbitrio Sveci 1. 546. 

Arctoi Carolus quondam spes anxia coeli 1. 454. 

Arctol splendor amorque poli 1. 466. 

Arctoo a sidere sidus 1. 431. 

Arctoum. fortis prudentia temperat orbem 1. 497, 498. 

Argilla mäter marte cincta hocce argentum nativum genuit 

etc 2. 42. 

Are® exterioris aemulaturae splendorem palatii etc 2. 56. 

Arma posita in pago Altransteda 1. 534. 

Armis his patefacta via 1. 6. 

Artes manuariee excult» 2. 58, 59. 568 REGISTER. 

Arx aquavum montis Winterkasten collustrata a Bege filio Fri- 
derico etc 2. 49, 50. 

Ast ast V contra unum non decet 1. 586. 

Attigit 2. 130. 

Aucta domus augustse lux 1. 435. 

Aucta felicitas septentrioni 1. 465. 

Aucta regia domus Carolo Gustavo Oscare 2. 343. 

Auctore Christo et adjuvante Christina 1. 338. 

Auf dieser Welt such ich nicht mehr als zu fordera Gotts Wort 

und Ehr 1. 622. 

Auf Franckreichs Schwedsche Ttircken Macht hat Kaysser alliirt 

Russ acht. etc 1. 573. 

August» prendit dum sceptra potentia lauro cingit sacratum 

Baltica pugna caput 1. 265. 

Augustana confessio 1. 564. 

Augusti adventu 2. 48. 

Augusti prasidio tuta civitas Gothoburgensis 2. 191. 

Augustis in patriam reducibus 2. 251. 

Augustis redeuntibus - - - cives Stockholmenses 2. 246. 

Augusto novae sedis Academise conditori pietas musarum Abo- 

ensium 2. 249. 

Augustus in augustis 1. 499. 

Aurea venturis sol porrige gaudia lustris (Auson.) 2. 455. 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hastu dir 

eine Macht zugerichtet (Ps. 8: 3) 1. 553, 554. 

Aus der Zeit zur Ewigkeit 1. 595. 

Aus Orient stellt sich der Held der freudig macht die nord- 

sche Welt 1. 580. 

Auspicata Principum connubia regnorum incrementa 1. 51. 

Auspicato connubio adclamante populo 2. 144. 

Auspicato connubio gratulantur ordines regni Svecise 2. 405. 

Auspice Bege optimo praemium hocce ob insigne in litteris stu- 
dium obtulit regia Academia militaris etc 2. 214. 

Auspiciis ductuque suo ter victor in anno 1. 414. 

Auspicio Jovee virtute Regis Svecorum victoria Leipz. parta ... 1. 117. 

Auspicium imperii felicitas Europse 1. 484. 

Auxiliante Deo pressis victoria venit 1. 118. 

Avita corona redimitus etc 1. 491. 

Avitam et auctam 1. 277—280. 

Avito tuearis amore 2. 454. REGISTER. 569 

Barnungen 1830 2. 375. 

Barrit non pugna 1. 495. 

Basilica argentaria ordinum regni Sveci© exstructa Holmise ... 1. 394. 

Beatas qui timet Dominain 1. 12. 

Bed och arbeta 2. 493. 

Befreiung von Lttbeck 2. 333. 

Behöfvande8 van 2. 220. 

Bei Dennewitz den 6 Sept. 1813 ... 2. 331. 

Bei Grossbeeren durch den Kronprinzen von Schweden 2. 330. 

Bei Leipzig in der Völkerschlacht 2. 382. 

Bei Roslau durch Sandels 2. 331. 

Bellica mens perstat proetrato in corpore victrix 1. 597. 

Bello ab Anglis illato a Belgis fortiter gesto etc 1. 390. 

Belöning för utmärkta Svenska slöjdalster 2. 415. 

Belöning och uppmuntran 2. 258. 

Belönings medaille af Svenska Jägare förbundet stiftadt d. 3 

April 1830 2. 436, 496, 497, 582. 

Belönings medalj ... 2. 486. 

Belönings medalj vid allmänna Landtbruksmötet i Göteborg (i 

Stockholm) 2. 476, 477. 

Belöningsmedalj vid Industri utställningen i Malmö 2. 460. 

Bene faciendo neminem timemus 1. 37 — 39, 177. 

Biblia 1. 116, 124, 545, 552. 

Biblia sacra 1. 550. 

Bono subditorum natus etc 2. 71. 

Boreas Silesiee salutifer aspirans 1. 549. 

Borussiffl Russise Sveciffi »terna pacis restitutio 2. 108. 

Breda Bellonee sedes clandestino et aperto Marte celeberrima 

etc 1. 391. 

Broderfolkenes väl 2. 534. 

Brödrafolkens väl 2. 517. 

Cadens obstanti dat casum 1. 209. 

Cadetten vid Kongl. Krigs Academien 2. 258. 

C«sa firmabant foedera porca (Virgil.) 1. 488. 

Calcabitur asper (Claudian.) 1. 506. 

Calmar Läns Norra Hushållnings Sällskap 2. 487. 

Camenee Upsalienses 2. 326. 

Cancellario Academia Upsaliensis 2. 91, 142, 404, 454. 

Cancellario augusto Upsaliam primum invisenti venerabunda 

juventus academica 2. 328. 570 REGISTER. 

Cancellario Principi et prirao 2. 406. 

Candide et constanter 1. 269. 

Captara balsBnarum 2. 163. 

Carl XV -- krönt (krönet) år 1860 2. 457, 502. 

Carl XIV Johan Beskyddare 2. 344. 

Carl XIV Johan Konge fader og velgjörer 2. 888. 

Carl XIV Johan - - K. Landtbrnks Academiens Beskyddare ... 2. 364. 

Carl XIV Johan - - krönt (krönet) år 1818 2. 337, 385. 

Carl XIV Johan segersäll fredsäll 2. 410. 

Carl XIV Johan segersäll fredsäll årsäU... 2. 352. 

Carl XUI -- krönt år 1809 2. 282. 

Carl Johan - - K. Landtbrnks Academiens Styresman 2. 364. 

Carl Johans Förbandet egnade gärden 2. 352. 

Carlstads Fabriks och Handtverks förening 2. 434. 

Caroli XII et Stanislai seterna amicitia 1. 527. 

Caroli fratris et Hedvigis Elisab. Carolinas 2. 165. 

Carolo XIII rerum Sveciae restitutori patri patriee 2. 342. 

Carolo Gustavi altero filio nato 2. 182. 

Carolo Johanni anno imperii XXV Urbs Nidarosia memor 2. 386. 

Carolo Principe Sveci» prafecto classis 2. 70. 

Carolo XI - - natali hoc aurum ex minera Snmatrensi etc. ... 1. 449. 

Carolo XI Bege Svecite anctore 1. 450. 

Carolus Angu8tns Stanislaus 1. 534. 

Carolus XIV Johannes --- Pater castrornm 2. 347. 

Carolns XIV Johannes Pater patriee 2. 347. 

Carolus XIV Johannes Protector munificentissimus 2. 348. 

Carolus XIV Johannes Supremus Magister et protector ... 2. 349. 

Carolus Dei auxilio Russorum victor 1. 501. 

Carolus XII -- Danicus Russicus Polonicus... 1. 505. 

Carolus XII - - Danorum Polonorum Russorum victor 1. 510. 

Carolus XII -- decor novi sseculi 1. 516. 

Carolus XII - - occubuit d. 30 Nov. anno 1718 1. 593, 610. 

Carolus XII -- pacificator 1. 534. 

Carolus duodecimus per anagramma aliud I sol Ducum Deo 

carus 1. 581» 

Carolus XII - - post aciem per glaciem Oceani in Sveciam 

redit 1. 586. 

Carolus XII -- princeps heros christianus 1. 552. 

Carolus XII -- propugnator fidei 1. 564. 

Carolus XII -- Russorum triumphator 1. 506. 

Carolus XII ubique victor 1. 505. REGISTER. 571 

Carolus XII - - vivat feliz quam diutissime 1. 490. 

Carolus Oustavus - - Carolo filio regi haeredi tradit maiesta- 

tem publicam etc 1. 857 — 859. 

Carolus IX - - civitatis Gothoburgensis primus fundator et 

conditor 1. 87, 88. 

Carolus post feta revixit 1. 490. 

Carolus I Hassiarum Landgraviorum potentissimus 2. 49. 

Carolus princeps adjuvante Christina 1. 888. 

Carolus redivivus 1. 490. 

Carolus XI Rex pius augustus ac inclutus 1. 884. 

Castor Pollux 1. 527. 

Castra Moscorum ad Narvam capta 1. 501. 

Cedant arma olesB pax regna serenat et agros 1. 383. 

Cedant arma tog» toto toga floreat orbe 1. 274. 

Certamen literarum constitutum 2. 128. 

Certantibus 2. 264. 

Chara est concordia fratrum 1. 33. 

Christianstads Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 490. 

Christianstads Skyttsällskap 2. 376. 

Christina Svecorum regina in Gallia excepta 1. 299. 

Christus dux ergo triumphus 1. 184. 

Civis princeps 2. 200. 

Civitas Gedanensis fieri fecit 1. 64. 

Civitatis sus Rigensis fidem coronavit 1. 384. 

Claro et immot» virtuti - 2. 69. 

Claris nomen virtutibus ©qvat 2. 142. 

Coelitus sublimia dantur 1. 50, 51, 58. 

Coelo demittitur alto (VirgiL) 2. 125. 

Coeunt in foedera patrum 2. 25. 

Coeunt in pristina teme 1- 388. 

Cognato sangvine victa (Virgil.) 1. 535, 586. 

Collap8am fortiter restituit 1. 564. 

Columna ecclesi» Dei pro qua Rex ille magnus sanguinem 

suum fudit 1- 195. 

Columna regni sapientia 1- 290. 

Cominus lustrant superi 2. 100. 

Comitia pro pace generali Principes foederatos inter et Gallia- 

rum Regem mediatore Carolo XI - - etc 1. 485. 

Commercia civium Stockholmensium 2. 184. 

Commercia ferraria 2. 65, 66. 

Commercia propagata 2. 59. 572 REGISTER. 

Comnrissions des royaumes de Suéde et de Norvége 2. 463. 

Commissions royales de Snede et de Norvége 2. 463. 

Comraodior musas sinus portusque recepit 1. 450. 

Commodiores vi© pecuniari© 2. 161. 

Compelle intrare (Luc. Ev. 14: 23) 1. 125. 

Comprime ferales torvi prsedonis habenas (Claudian.) 1. 506. 

Concedat laurus oliv© 1.370. 

Concedat musaram deliciis 1. 296. 

Concordes ligat Carolos Carolorum filios... 1. 396. 

Concordes regique fideles cives Holmienses 2. 153. 

Concordi firmus ab igne 1. 552. 

Concordi pace ligabo (Ovid.) 1. 486, 487. 

Concordi pace ligamur % 2. 36. 

Concordi studio Regis et Principis hsereditarii 2. 114. 

Concordia felix 2. 61. 

Concordia Regum salus populorum 1. 395, 396. 

Concordia vicinorum 2. 169. 

Concussit utramque 1. 542. 

Confessio augustana -- Carolo V exhibita 1. 123. 

Confessione augustana plane fundata 1. 83. 

Confidenter et solus 1. 306. 

Congiarium fame pressis curat 2. 160. 

Congregato - - conventui Legationum Europses pacis stabilis 

svasorum etc. 1. 573. 

Conjuge et nata sine pari % 1. 246. 

Conjugio Friderici Landgravii HassiaB cum Lovisa (Ludovica) 

Dorothea Sophia - - consummato - 2. 26. 

Conjugium primogenitorum Svecise et DanisB felix faustum- 

que , 2. 111, 112. 

Coneervata respublica 2. 114. 

Consiliis atque armis 2. 46. 

Conspirat sidas araicum 1. 575. 

Constantia victrix 1. 420. 

Contra spem in spem 1. 188. 

Contuitu undiqueversum tutae 1. 508. 

Cor regis in manu Domini 1. 53. 

Corda Monarcharum quae tria pace ligat 1. 273. 

Coronatus (coronata, corona imposita)... 1. 492; 2. 8 — 11, 30, 36, 97, 

98, 127, 150, 338, 385, S86. 

Cosmopolitee optimo jura gentium maritima - - defendenti 2. 248. 

Crescet quoque farna satoris 2. 98. REGI8TER. 573 

Crescit et florescit 1. 137. 

Crescit geminatis gloria curis 1. 54 — 57. 

Crescit spirantibus auris 1. 210. 

Cum Carolo fausta ee sine quo funesta fuisses 1. 423. 

Cum Carolo fausta sine eo funesta 1. 424. 

Cum Deo et victricibus armis 1. 129, 130, 150, 152, 160—168, 196, 

600, 622. 

Cum Deo plus ultra 1. 111. 

Cur cecidit tandem si queeris maximus atlas fatalis Carolo 

möns superandus erat etc 1. 596. 

Cura AcademifiB Upsaliensis suscepta 2. 239. 

Cutsb sed delicise : 2. 8,9. 

Dani e Scania eiecti 1. 570. 

Dani et Saxones Deo ultore a Stenbokkio ad Oadebusch -- victi 1. 574. 

Danos Deus expulit ultor 1. 569. 

Das Aug Gottes des Herrn sehe mich an in Genaden das allés 
gluchlich mög zu seiner Ehr gerathen sein Wort erhalte 
Er und sterckhe meine Handt, der edle werthe Frid grune 
im teutschen Land 1. 118 — 115. 

Das ist vom Herrn geschehen (Ps. 118: 23) 1. 536. 

Das Verheengnis ubertrift die Ratbschlsege 1. 511. 

Dat press» toties Slesise pia stella salutem 1. 552. 

Dat rectas fessis vires sistitque cruorem 2. 11. 

Dat rediens vitam 1. 426. 

De Batavis ■ 1. 418. 

De classe Bussica ad Högland 2. 277. 

De Danis dat palmam Jova secundam 1. 410. 

De fattigas vänner 2. 877. 

De Germanis m ultra Rhenum pulsis 1. 418. 

De Hispanis 1. 418. 

De koopvaardy getergt door Britschen euvelmoed etc 2. 181. 

De sangvine regio Sveco Holsatico et Borusso Brandenburgico 

prognata etc 2. 813. 

De Scheremeteffio 1. 529. 

De Bchulenburgio 1. 581. 

Debellatori hostium augusto 2. 196. 

X. armatis Danorum navibus ductore Wrangelio captis..* 1. 264. 

Decursio in hippodromo Begis 2. 167. 

Decus principum per annos LXI subditorum delicium vicena- 

rium etc 2. 118. 574 REGISTER. 

Dei gratia et Christinae Rex 1. 889. 

Dei gratia Fridericus Princeps - - in Begem Sveciffl electus ... 2. 30. 
Dei gratia regin majestatis nutu senatus et statuum unanimi 

consensu successor regni Sveci® electus -... 2. 88, 84. 

Dei optimi raaximi auspicio invicti Uladialai - - armis etc 1. 256. 

Deiectis levamen affert 1. 550. 

Dem til ära dessa bära 2. 264. 

Den XI Julii MDOCXC 2. 220. 

Den IV November MDOOCLIV 2. 351. 

Den 1 November MDOCXCVI 2. 238. 

Den internationale flskeriudstilling i Bergen 2. 504. 

Den 9 Juli 1794 ...* 2. 286. 

Den IX December A:o 1594 zu Stockholm geborn - - in der 

Slacht bey Lfttzen fur die evangelische Religion sieghaft 

gestorben •. 1. 204. 

Den 19 Augusti 1772 2. 217, 218. 

Den 19 October 1835 2. 407, 443. 

Den 6 Septembr anno 1667 is de Vreede tuschen haer Edel 

Hooghmogenden en den Coningh van Groot Britanien ge- 

publiseert 1. 392. 

Den 17 Juli 1788 2. 278. 

Den sårade men ej öfvervundne 2. 104. 

Den 24 Ianuari 1776 2. 218. 

Den XXIX Martii MDOOCXXII 2. 377. 

Den 31 Juli 1869 2. 540. 

Denato optimo Principe 2. 72. 

Denato patre patriae 1. 452, 453. 

Denkmal bei Luetzen errichtet 1. 624. 

Dennevitz den 6 Sept. 1813 2. 330. 

Deo dirigente 1. 285. 

Deo et patri» 2. 175. 

Deo et victricibus armis 1. 148—151, 153—159, 161, 179, 195, 622. 
Deo optimo maximo averrunco malorum Sveciae gråtes publica 

cum supplicationibus anniversariis indiet» , 2. 102. 

Deo optimo maximo Imperatori Bomano foederi posterisque 1. 108, 109. 
Deo regi et patri© fidem dedit Dux SudermannisB etc ... 2. 288, 289. 
Deo ter optimo maximo augustissimo Bomanorum Imperatori 

etc 1- 556. 

Deo ter optimo maximo gloria et lans qui Gustavo Adolpho 

- - victoriam tribuit ad Lipsiam etc 1. 121, 122. 

Deo ter optimo maximo laus et gloria qui etc 1. 121. 
REGISTER. 575 

Deo ter optimo maximo Sveones vota solvunt ob natum Caro- 

lum Principem etc 1. 430, 431. 

Deo vindice 1. 571. 

Deo volente humilis sub alis Caroli XI levabor 1. 423. 

Der Adler Lilien Cronen in Hertzens Fride wohnen 1. 272. 

Der Adler Lilien die Cronen stehn in Ruh; des freut sich Re- 

genjpurg Gott gebe Gluckh darzu 1. 272. 

Der Greiffen Baum liegt da ohn Wurzel Stam and Este 

etc 1. 287. 

Der grose Ferdinand 3 Européns Zier zieht seiner Völcker Ruh 

dem Krige fur 1. 272. 

Der grosse norden Held dnrch eine Kugel fällt 1. 597, 598. 

Der Schweden Stein älteres Denkmal bei Ltttzen 1. 623. 

Der Schwedenstein bei Goeritz eingeweiht 2. 846. 

Der Sieg kompt (kumbt) von Gott 1. 119, 120, 622. 

Der Stilistand auf zehn Wochen gar (war) bring (bringt) uns 

den Fried zum neuen Jahr 1. 532, .583-. 

Des grosen Carols Kaempfen kan Russ und Sachsen dempfen .. 1. 517. 

Des mines et usines du Harz protégées pendant la guerre 2. 323. 

Des schwedschen Stillstands edle Frist bringt uns den Fried 

zum heiligen Christ 1. 532. 

Descensus in Selandiam 1. 541. 

Deum cole aurum eontemne virtutem sectare argentum sperne 

patriam defende 1. 140, 141. 

Deum cole virtutem sectare patriam defende 1. 141. 

Deus 1. 127, 131. 

Deus dat cui vult (Daniel 4: 14) 1. 11- 

Deus meum solatium 1. 44. 

Deus protector noster 1. 28, 86—39, 44, 177. 

Deus Regi tribuit regnum Rex Deo statuit<templum. Sic Deus 

in coelis honorat Regem sic Rex in terris honorat Deum 1. 57. 

Deutschland 2. 284. 

Devictis Gallis et Boiis 2. 28. 

Dextera tua Domine percussit inimicum 1. 122. 

Dextra manus Svecis superest pereunte sinistra 1. 204. 

Die dankbare Nachwelt im Jahr 1832 1. 216. 

Die drey Krönen treu belohnen 1. 504* 

Die hier bindet wirdt gebunden und da durch der Friede ge- 

funden 1. 421. 

Die natali 17 aprilis anno etatis Lin 2. 43. 

Die Stadt Alten Stettin in Pommern 1. 384. 576 REGISTER. 

Die XX Dec. 1712 sole capriconram ingrediente clades fecta 

ad Gadebusch 1. 575. 

Diemque reducit (Virgil.) 2. 112. 

Dierum XXI Aug. MDOCCX et XXI Junii MDOCCXIV memor 

urbs Örebro 2. 334. 

Dies Purim Evangelicorum - - Erffarti celebrati 1. 122. 

Dignam fata dabunt a 1. 463. 

Dignissimo 2. 29. 

Dirigit et firmat 1. 370. 

Dirigit ex alto chari Deus arma leonis 1. 133. 

Dis war des grosse Held zum Krieg und Streit gebohren, sein 

Leben gieng im Feld doch nicht sein Ruhm verlohren 1. 602. 

Disce verumque laborem (Virgil.) 2. 262, 263. 

Ditabit fructibus sevum 2. 62. 

Diva Ulrica Eleonora - - Regis regni seculique desiderium 1. 469. 

Diva Ulrica Eleonora - - subditornm amor ac delicium 1. 470. 

Pivo Gustavo regi Sveci© 2. 205. 

Divus Carolus XI corona coeli »terna raacta etc. 1. 454. 

Divus Gustavus Adolphus Dei gratia Sveci® Rex 1. 203. 

Doch bleibt er in der Ruh gibt acht und schauet zu 1. 511. 

Doch bleibt er in der Ruh und achtet ihrer nicht 1. 512. 

Doch so kan Carol wieder stehen 1. 589. 

Domini virtute perennat 1. 445. 

Domitis iris Altranstad» 1. 534. 

Drei Friederiche sind hier zu sehen, wer mag denselben wie- 

derstehen 1. 589. 

Drottning Lovisa Ulricas grufva 2. 100. 

Du Mensch Kind meinst auch das dise Beine wider lebendig 

werden (Hezek. 37: 3) 1. 200. 

Ducatus novus Regis Sveci» 1. 199. 

Duce provinciam primum invisente cives urbium Scanise gratu- 

labundi 2. 453. 

Ductoribus addit honores (Virgil.) 2. 68. 

Ductu Lewenhaupti ad Gemauerthoff 1. 529. 

Ductu Rehnskioldii ad Fraustadt 1. 531. 

Dulce8 ante omnia (Virgil.) 1. 293. 

Dum rex me mittit submittor foedere junctis * 1. 586. 

Dum 8piritus hos reget artus 1. 60. 

Dum vincor liberor 1. 62, 68. 

Duna et Saxonibus superatis 1. 517. 

XII labores Herculis 1. 541* t.ms^f\jt Jih/ a jui*»« fy | | Xhirch dieser Götter Fried und Einikeit ist alle Christen Welt 

sehr hoch erfreut 1. 273. 

Durch Licht zur Wahrheit 1. 217. 

Dux gloriosus pius heros triumphator felix 1. 208, 209. 

Dux gloriosus princeps pius heros invictus victor incompara- 

bilis triumphator felix et Germani® liberator 1. 190 — 192. 

Dygd oskuld förgät aldrig den späda värnlösa den olyckliga... 2. 265. 

Dykeri och Bergnings Compagniet 2. 299. 

£ coelo aderit 1. 563. 

E fluctibus in Httus 2. 16. 

Een tro et blood et navn bleev Nordens fred og gavn 2. 32. 

Effigiem urbis fundatoris quam formavit B. E. Fogelberg Hol- 

mienses post ssecula VI posuerunt 2. 414. 

Ein guter Hirt lesset (lest) sein Leben ftir die (seine) Schaafe 

(Joh. Ev. 10: 11) 1. 207—209, 543. 

1 Beichsthaler nach alten Schrot und Korn 1. 564. 

1 Beichsthaler, so gibt es Riga aus, so nimt sies wieder ein etc. 1. 544. 

Eine feste Burg ist unser Gott (M. Luther) 2. 284. 

Eintrachtigkeit verzehrt als Leid 1. 116. 

Electa et proclamata 2. 7. 

Electus quis erit juvenis (Jerem. 50: 44) 1. 552. 

Elfsborgs Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 488, 489. 

Elfte allmänna Svenska Landtbruksmötets belöningsmedalj 2. 476. 

En summi pignus amoris 2. 31. 

Endrägt 2. 302. 

Enhedens tanke baaren i lön lyste de tvende i kuld og kjen 2. 458. 

Enighet och lydnad skal giöra oss nog rika och starcka 2. 73. 

Ensem gradivus sceptrum Themis ipsa gubernat 1. 129 — 131, 142 — 144. 
Ensem gradivus sceptrum Themis ipsa gubernat. Sic foris at- 

que domi tandem bona causa triumphat 1. 144. 

Equitibus incognitis Drottningholmi® 2. 186, 

Er schaffet deinen Gramtzen Friede (Ps. 147: 14) 1. 271. 

Erat in votis 2. 240. 

Es hutet und wacht 1. 558. 

Es ist Friede und ist keiner das machst du und noch einer ... 1. 513. 

Es ratlsse wohlgehen denen die dich lieben (Ps. 122: 6) 1. 384. 

Et bello et pace colendus 1. 256. 

Et bello et pace triumphat , 1. 265. 

Et causa armatus et ense 1. 559. 

Et extitit lux (Genes. 1: 3) 2. 140. 

37 578 REGISTER. 

Et extollamus omnes nomen ejus 1. 426. 

Et pacem et otium dabo in Israel (1 Krönikeb. 22: 9) 1. 487. 

Et regit et tegit Pomeraniam suam 1. 442, 443. 

Et similis effectus leoni in operibus suis et tanquam juvenis 

leo rugiens in venationem (1 Maccab. 3: 4) 1. 599. 

Et sine te 1. 295. 

Et virtus belli et sapientia pacis (Livius) 2. 347. 

Et vita et morte triumpho 1. 190—192. 

Etiam celata tollit prsemia virtus 2. 186. 

Euge serve fidelis (Matth. Ev. 35: 21) 1. 190—192, 194. 

Europae partem simili virtute gubernant verum diverso nomine 

quseque suam 1. 572. 

Evexit ad e^thera virtus (Virgil.) 2. 73. 

Ex argento in Magno cupri nionte frustulatim collecto 2. 101. 

Ex aureo solido civitatis Rigensis me fieri fecit 1. 356. 

Ex auro solido civitas Gedanensis fieri fecit 1. 69. 

Ex auro solido regia civitas Rigensis fieri fecit 1. 288, 289. 

Ex auro Svecano reperto in Dalia et östra Silfverbergh 1. 449. 

Ex decreto ordinum regni Sveciae 2. 141. 

Ex Christi radris regnans Christina coruscat 1. 261. 

Ex coelo in fluctus -- e fluctibus in littus 2. 16. 

Ex nobili cive optimo regi post II secula posuit Ordo equestris 2. 164. 

Ex regiis ChristinaB thesauris 1. 322. 

Exantlatis per quatuor et quod excurrit lustra plusquam Her- 

culeis belli laboribus etc 2. 38. 

Excelsitate augusta 2. 12. 

Exercitus Sveci» terra marique 2. 347. 

Exhibicion en Bogotå de la republica de Colombia 2. 519. 

Exhilarat reditu 2. 51. 

Exiit ad coeluin ramis felicibus arbor (Virgil.) 2. 345. 

Exoptatus adest 2. 51. 

Exoritur 2. 11. 

Expertus fidelem (Horat.) 1. 320. 

Exposition et conférenses internationales 2. 516. 

Exposition universelle de MDCCCLXVII a Paris 2. 463, 515, 516. 

Exterminat iras 2. 84. 

Ezechiel am XXXVII capitel und am VI Novemb. 1632 1. 200. 

F och U den 23 Augusti 1801 2. 265. 

Facile rumpitur 1. 409, 410. 

Facta socia regni 1. 465. REGISTER. 579 

Factura nepotibus uinbram (Virgil.) 2. 99. 

Fsedus cum Svecis redintegratum 2. 60. 

Fata viam invenient 1. 292, 293, 342. 

Fata viam inveniunt tandem remige tanto 1. 529, 530. 

Faustissimi natales Gustavi -- Principis haereditarii 2. 89. 

Fecit pax aurea nodum 1. 534. 

Felices operum dies (Virgil.) 2. 339. 

Felici faustoque ingressui 1. 297, 298. 

Felicitas musarum Upsaliensium munificentia Augusti 1. 106, 107. 

Feliciter peractum 1. 556. 

Felix prole virum (Virgil.) 2. 93. 

Felix temporum reparatio 1. 7. 

53 fientelige fartyg eröfrade den 9 Julii 1790 2. 194. 

Ferro leges tutas 1. 87. 

Ferrum splendescat arando 2. 35. 

Fide avita 2. 307. 

Fidei ac pacis alumnus 1. 427, 428. 

Fidem dedit Dux Sudermanni» ordinibus regni coram 2. 289. 

Fides et caritas 2. 178. 

Fides mutua 2. 96, 97. 

Fides servata libertas asserta fines integri 1. 525, 526. 

Fido junguntur amore 1. 429. 

Filius Erici de Wasa equitis aurati etc 1. 12. 

Firmata Neomagi pax 1. 419. 

Fiscus ordinum regni Sveci® 2. 113. 

Fiscus regius pecuniae collocand&s et mutuandae.. 2. 188. 

Fiskartorps slöjdskola 2. 493. 

Flit och förkofran fosterländsk vinning 2. 486, 487. 

Flit och goda seder 2. 375. 

Florebo prospiciente Deo 1. 102, 103. 

Foecunditas II 2. 183. 

Foedus Danise et Sveciae 2. 54. 

Folkets kjserlighed min belönning 2. 385. 

Folkets kjserlighed min styrke 2. 458. 

Folkets kärlek min belöning 2. 337, 338, 361, 862. 

Folkets väl min högsta lag 2. 282. 

For borgerdaad 2. 387. 

For udmserket fliid og duelighed 2. 388. 

Formatur ad justum 2. 56. 

Fortes creantur fortibus et bonis (Horat.) 2. 26. 

Fortis et felix 1. 305, 806. 580 REGISTER. 

Portitudine ac (et) vigilantia 1. 425. 

Fortitudo et immortalitas 1. 601. 

Fortplantad 1778 2. 173. 

Fortunae reduci 1. 579. 

Fossa Telgensis priinum navigata 2. 340. 

Fra den Norske Haandvaerks og industri-förening 2. 505. 

Freden sluttet til Fredrichsborg 2. 33. 

FredsäU folkkär 2. 439. 

Fregatten Eugenies jordomsegling under C. A. Virgins betel... 2. 414. 

Fregio di gran pregio 2. 6. 

Fribyggare 2. 219. 

Fridens Gedechtnus in Wirtemberge 1. 275. 

Friderici Regis Sveci» nominali 2. 57. 

Friderico Adolpho Principe Sveciee nato 2. 93. 

Friderico III Electore Brandenburgico ordinibus generalibus — 

Carolo XI Sveciae Rege - - mediatoribus etc 1. 447. 

Fridericus Borussorum Rex Jano boreali clauso 2. 108. 

Fridericus - - et Ludovica Dorothea Sophia - - antiquam sang- 

vinis conjunctionem - - firmant 2. 25. 

Fridericus in Regem Svecise electus 2. 36. 

Fried gemacht MDCIL 1. 273. 

Friede 1. 422. 

Friede Friede 1. 536. 

Friede mit euch 1. 271. 

Friede wiederumb vermehret was der Unfrid hat verzehret 

etc 1. 545. 

Frumenti evehendi facultas 2. 165. 

Fuer Gott und sein Wort 1. 115. 

Fugiens ploravit amare 1. 506, 514. 

Fulgentior exit 1. 578. 

Fulgentior radiat post decem lustra corona 2. 352. 

Fundatore Gustavo Adolpho rege Sved® 1. 450. 

Fur die Ehre Gottes und sein Wort 1. 115. 

Fur Gottes Wortt das Schwert ich filer. Herr Christe dir gilts 

und nicht mir. Dein Wort mag nimmer untergahn. Schwed 

hat sein bests dabey gethan 1. 128. 

Fur Gottes Wortt etc. Schwed (Schwerd) hat sein bests 

dabey gethan. Wider der Welt gottloss Wellen Mitt 

Gott sich wagt selb zu stellen etc 1. 129, 130. 

Fusis ad Dunam Saxonibus 1. 517. 

40 fientelige fartyg eröfrade den 15 Maii 1790 2. 193, 194. 


REGISTER. 581 

40 fientelige fartyg eröfrade den 15 Maii och 53 den 9 Iulii 

1790 2. 194, 195. 

Fädernesland 2. 104. 

Fäderneslandets försvar 2. 480. 

Fällt fö.r den evangelischen Glauben in der Schlacht bey Ltltzen 1. 215. 

Följd af kärlek tacksamhet och saknad 2. 506. 

För arbetsskicklighet oeh hedrande uppförande 2. 485. 

befrämjad vaccination 2. 297, 366, 426, 525. 

ör berömliga gerningar 2. 357, 358, 420, 421, 473, 521, 522. 

För berömligt förhållande den 19 Febr. 1838 2. 374. 

För det nya århundrade 2. 244. 

För dygdig flit och slögd är äran bästa vinning 2. 121. 

För efterkommande 2. 295. 

För flit 2. 375, 493. 

För flit och arbetsskicklighet 2. 493, 531. 

För flit och skicklighet 2. 482. 

För flit och skicklighet i bergsmanna yrken 2. 367, 368. 

För flit och uppförande 2. 375. 

För framsteg i vetenskaperne 2. 258. 

För fäderneslandet 2. 105. 

För gagnande verksamhet 2. 488. 

För hedrande uppförande 2. 376. 

För hästafvelns främjande 2. 525. 

För idoge medborgare af samhället Pro Patria 2. 217. 

För idoghet af Jemtlands Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 370. 

För krigsmanna förtjenster 2. 416. 

För landtmanna förtjenst 2. 430. 

För långvarig och trogen tjenst 2. 489. 

För medborgerlig förtjenst 2. 355, 356, 418, 419, 472, 520, 521. 

För medborgerliga dygder 2. 369, 427. 

För medborgerligt nit 2. 437, 

För medborgligt nit 2. 378. 

För mod i faror och medborgerligt nit 2. 437. 

För mod i faror och medborgligt nit 2. 301. 

För nit och redlighet i rikets tjenst 2. 474, 522. 

For nitfull undervisning i väfnad 2. 361. 

För nitiska bemödanden till hästcul turens befrämjande 2. 372. 

För nyttiga upfinningar 2. 358, 359, 421. 

För omtanka och idoghet af Upsala Läns K. Hushållnings 

Sällskap 2. 370. 

För praktisk skicklighet 2. 483. 582 REGISTER. 

För rofdjurs fångst 2. 497. 

För skicklighet och välförhållande 2. 434, 435, 494. 

För tapperhet i fält 2. 206, 253, 291, 292. 

För tapperhet till sjös 2. 207, 254, 292. 

För trogen och nitisk tjenst 2. 299. 

För trogen tjenst hos Konung Oscar I 2. 425, 426. 

För trohet och flit 2. 369, 427, 428, 484, 527. 

För utmärkt flit 2. 375. 

För utmärkt flit och hedrande uppförande 2. 376. 

För utmärkt förtjenst oin Svenska slöjderna 2. 422. 

För utmärkt jagtvård 2. 497. 

För utmärkt skickligt gesällprof 2. 494. 

För utmärkt vård vid salpeter näringens utvidgande 2. 297. 

För utmärkta industrialster 2. 495. 

För utställning af gödkreatur och mejerialster 2. 477. 

För utvidgad näringsfrihet 2. 249. 

För verksamt biträde till hafvens förening 2. 298, 367. 

För verksamt biträde vid statens jemvägs byggnader 2. 459. 

För visade tjenster 2. 498. 

För valskjutning 2. 499. 

För yrkes-skicklighet skolflit och välförhållande 2. 495. 

För ömsint vård om torftiga barn 2. 215, 259. 366, 426. 

För ömsint vård om värnlösa bam 2. 483. 

Förenade år 1822 den 23 och 24 Sept 2. 343. 

Föreningsgrufvan 2. 140. 

Försigtig landtmans stenbygnad 2. 120. 

Försköna fadrens jord med frugt och blommors skatt (Oxenstj.) 2. 432. 

Första prisbelöning 2. 431. 

Försäkringsbolaget Skandia 2. 499. 

G. G. F 2. 218. 

Gallo-Batava pax 1. 417. 

Gaudia quanta hic pariet nexus 1. 346. 

Gaza per undas (Virgil.) 2. 163. 

Gedencke Sachsen Land das Oarol war gesand dich wieder 

bringen zu der Buh dafur danck Gott und ihm dazu 1. 548. 

Gefallen fur die ewangelische Religion in der Schlacht bei 

Ltttzen etc 1. 204. 

Gefle stads Handtverks och fabriks förening 2. 434. 

Geminatae temporum delicise 2. 40, 41, 92. 

Geneigt zu beyden 1. 592- REGISTER. 583 

General-stabs vakt 1808 och 1809 2. 253. 

Generis et virtutum consensu Svecorum sceptra capescens 2. 150, 151. 

Generis vestigia servat 2. 280. 

Gens Bernadottiana Reges Sveci© et Norvegi® 2. 884. 

Gennanum rediviva redit concordia in orbein 1. 273. 

Gestis insignia condecoravit 1. 212. 

Getrost ist der Gerechte alzeit gleich wie ein junger Löwe 

in Streit (Ordspr. B. 28: 1) 1. 133. 

Gewapende neutraliteit 2. 181. 

Gifven af Drottning Hedvig Elisabet Charlotta för trogen 

tjenst 2. 294. 

Gifven af Enkedrottning Eugenia Bernhardina Desideria 

för trogen tjenst 2. 893. 

Gifven af Götha Canal bolag 2. 298, 367. 

Gifven af Konung Carl XIV Johan - - - för trogen tjenst 2. 362, 363. 

Gifven af Konung Carl XIII för trogen tjenst 2. 294. 

Gifven Anders Andersson Kiellström för tillverkadt godt krut 2. 256. 

Gladius Domini et Gedeon 1. 185. 

Globulo cadens ad Fridrichshall 1. 601. 

Gloria altissimo 2. 34. 

Gloria altissimo suorum refugio 1. 175 — 178, 188. 

Gloria Deo 1. 305, 309,315. 

Gloria Deo maxima 1. 315. 

Gloria in excelsis Deo 2. 33, 841. 

Gloria novi seeculi 1. 516. 

Gloria Svecorum 1. 562. 

Glori® »tern» augusti 1. 608. 

Gloriosissimse memorise - - Principis Georgii etc. 1 . 560. 

Gltick und Heil zu allem Stande 1. 532, 533. 

Gläder än ett tidehvarf 2. 173. 

Gothoburgum fundatum circa 1607 1. 89. 

Gotlands Skarpskytte och Jägaregille 2. 499. 

Gott allein ist Schild und Schutz wieder aller Feinde Trutz ... 1. 588. 
Gott erhalt in unserm Landt den Lehr- den Wehr- und Nehr- 

standt, gib der gantzen Christen Schaar Fried und Freud 

in diesem Jahr 1- 544. 

Gott gib (gibt) Fried im Sachsen Lande 1. 531, 582. 

Gott ist in Juda bekannt in Israel ist sein Nahme herrlich 

(Ps. 76: 2) 1. 573. 

Gott ist mein Schild darumb werde ich wol bleiben 1. 584. 

Gott ist mihr allés !• 617. 584 REGISTER. 

Gott Lob der Krieg hat nun ein (Loch) 1. 499. 

Gott (Got) mit uns 1. 118, 119, 185, 136, 165, 181, 504. 

Gott mit uns darumb furchten wir uns nicht 1. 584. 

Gott segnete die vereinigten Heere 2. 330 — 333. 

Gott sey in der Höh geehrt der den Frieden hat beschert 1. 537. 

Gott und ich sein 2 und schlagen alle 3 1. 511. 

Gottes Gid unt drei ist al Morgen neu 1. 211. 

Gottesfurcht und Heldenmuth ist der Schweden eignes Gut 1. 214. 

Gwewenburg expugnatum 2. 28. 

Grossbeern den 23 Aug. 1813 2. 329. 

Gryps tribus ecce coronis et sceptro cedit 1. 287. 

Gubernate Sveden R. 1. 9. 

Gud och folket 2. 245. 

Gud wälsigne Konungen 2. 190. 

Guds staf 1. 434. 

Gustaf IV Adolph -- krönt 1800 2. 245. 

Gustaf den tredie instiktare 2. 149, 860. 

Gustaf III beskyddare 2. 209. 

Gustaf ni stiftare 2. 206, 209, 210. 

Gustav Adolph fiel bei Ltltzen 1. 216. 

Gustav Adolphs neues Denkmal bei Ltltzen eingeweiht 1. 624. 

Gustava et augusta caput religionis et regionis 1. 137. 

Gustavo Adolpho Regi jungitur Maria Eleonora etc. 1. 244. 

Gustavo Erici patriae libertatis religionis vindici 2. 163, 164. 

Gustavo Principi hsareditario pratexta posita 2. 106. 

Gustavo Regi justo pio felici factionibus pilei et petasi absque 

csede prudentia sola deletis etc 2. 156. 

Gustavo Sveciae Principi h©redi nupta 2. 222. 

Gustavo III optimo Regi Ordo equester ob redditum sibi pri- 
stina cum forma pristinum decus 2. 172. 

Gustavo III - - Regi custodia legum quam pro communi quiete 

maiores inviolatam habuerant reddita etc. 2. 155. 

Gustavo Hl - - Regi forma regiminis quae antiqua fuerat ab 

ordinibus regni reddita etc. 2. 155. 

Gustavus Adolphus -- augustus 1. 191 — 193. 

Gustavus Adolphus - - ecclesi© Christian» vindex etc. 1. 205. 

Gustavus Adolphus -- fiel bei Ltltzen 1. 216. 

Gustavus Adolphus - - magnus augustus 1. 188. 

Gustavus Adolphus Princeps hsereditarius natus 2. 175. 

Gustavus Adolphus -- restitutor libertatis Germanicee 1. 117. 

Gustavus Adolphus - - Verfechter der christlichen Eirchen etc. 1. 205. REGISTER. 585 

Gustavus III parricidio peremtus 2. 203. 

Gustavus III protector 2. 147. 

Gärd af medborgares aktning 2. 430. 

Göteborgs frivilliga Skarpskytte korps 2. 498. 

Göteborgs och Bohus Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 489. 

Habet suas moras et horas 2. 45. 

Hac regula et luce 1. 8. 

Hcec foederis merces 1. 513. 

Hflec omnes veterum revocavit adorea laurus (Claud.) 1. 505. 

Hsec transiit gloria Stetinensis 1. 422. 

Hafhia anno MDOC 1. 496. 

Hallands Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 430, 489. 

Hamburg hat itzt den Czarr gesehen und 4 Armeen vor sich 

stehen etc. 1. 576. 

Hane dabo sunt rebus illa minora tuis (Claud.) 1. 601. 

Haud diminuto splendore 2. 349. 

Haud impune lacessor 1. 508. 

Hederlige sår för fäderneslandet 2. 105. 

Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjenst 2. 359, 421, 474. 

Hedvig Eleonora Carolorum Eegum conjux mäter avia 1. 371. 

Helsingburg 1. 413. 

Hercules Sveonum fortissimus 1. 603. 

Heroi e bello redeunti cives Nycopi» 2. 334. 

Heroi sospitatori Gustavo III publicae ac privatse libertatis con- 

servatori --- cives Stockholmenses ovantes 2. 201. 

Heros magnanimus Christi Gustavus Adolphus ante in post 

mortem victor ad astra volat 1. 198. 

Herr mache ganz und fest dem Friede seinen Boden 1. 499. 

Heu male peremptus 2. 204. 

Hic ames dici pater atque Princeps (Horat.) 2. 90. 

Hic amor haec patria est (Virgil.) 1. 303, 304. 

Hic Deus pro nobis quis contra nos 1- 128. 

Hic ferit ille tegit 1. 440. 

Hic mausolaeum Martis pacisque trophseum 1. 271. 

Hie Schwerd des Hem und Gideon (Domareb. 7: 20) 1. 134. 

Hier fiel Gustav Adolph 1. 217, 624. 

Hier stånden mit ihren siegreichen Heeren Gustav II Adolph 

1631 Carl XIV Johann 1813. Sie kämpften fttr Deutsch- 

lands Freiheit der deutschen Dank weihet diese Stätte 2. 346. 

Hillska skolan 2. 875, 376. 586 REGISTER. 

Hinc decus et robur 1. 434. 

Hinc regni heres 1. 428, 429. 

Hinc robur et securitas 1. 394. 

Hinc speranda salus 1. 563. 

Hinc viror et vires 1. 483. 

His Christina sibi palmam quaesivit in agris sanguine Gustavi 

qui maduere patris 1. 261. 

His junctis felix est terna corona duobus 2. 8. 

His stat regnatrix Svecia fatis 1. 435. 

Histoire du travail pour services rendus. 2. 516. 

Hoc aurum arte chemica conflavit Holmi© O. A. v. Pavkull. . 1. 544. 
Hoc constantis fidei monumentum senatus Gedanensis dedicavit 1. 61. 

Hoc ense liberavit 1. 420, 421. 

Hoc felix trifolio 1. 372. 

Hoc redemtore 1. 552. 

Hoc solo vindice tuta 1. 411, 412. 

Hoc tectus nudatur avito 1. 58, 59. 

Homo sum humani nihil a me alienum puto (Terent.) 1. 586. 

Hony soit qui mal y pense 1. 395 — 397. 

Hortor amare focos (Virgil.) 2. 65, 66. 

Hospitalitas augusta 1.299. 

Hostes prostravit 1. 194. 

Hostium victor csesaris ultor 1. 509. 

Huc tendimus omnes (Lucret.) 1. 444. 

Hvilan gifver styrcka 2. 170. 

I: C: O: 2.377. 

I. H. S. ad Dei optimi maximi gloriam societati Jesu 1. 59. 

I sol Ducum Deo carus 1. 581. 

Jacobus et Constantin Principes regii Polonise in Saxonia Ii- 

berati 1. 538. 

Jactatur sed tuta tainen 1. 445, 446. 

Jam Jove dignus (Ovid.) 2. 232. 

Jano boreali clauso 2. 108. 

Jano sacrum 1. 488. 

Ich binnid samig gewest 1. 205. 

Ich ftlrchte mich nicht ftlr viel hundert dausenden (tausenden) 

die sich umher wider mich legen (Ps. 8: 7) 1. 577, 584, 585. 

Ich habe geruhet nun bin ich erwacht bekomme voni Himmel 

erneuerte Macht 1. 580. 

Ich lag sehr läng in Bendern nun wird sich allés aendern ich REGI8TER. 587 

geh nach meinen Landen zu zu schaffen läng gewttnschte 

Ruh 1. 580. 

Idoghet ger sjelfbestånd 2. 531. 

Jehovah (HjrP) dat cui vult 1. 22, 23. 

Jehovah ductor suorum . 1. 330, 331. 

Jehovah est solatium meum 1. 562. 

Jehovah (»"tyT) et victricibus armis 1. 145 — 147. 

Jehovah ("VT) is (ist) mein (min) Tröst 1. 81, 82. 

Jehovah meum solatium 1. 85, 86. 

Jehovah solatium meum 1. 87 — 91. 

Jehovah wreeker der verbonden staaf Katharinas hulpverdrag 

etc. 2. 181. 

Jesus meum est auxilium 1. 291. 

Jesus 8uos semper amat 1. 211. 

Jetton de Son Altesse royale Madame la Duchesse de Suder- 

mannie 2. 303. 

Iidem inter se posito certamine Reges foedera jungebant (Virgil.) 1. 535. 

Il dort apres tant des fatigues 1. 566, 567. 

Ille ferit cornu hunc tu nunc Dane caveto et feriet Russum 

cornibus ille suis 1. 575. 

Ille Rex pius fortis felix augustus ad archetypum eburneum 

Cavallerii etc. 1. 455. 

Bli mea robora curse 2. 167. 

Illis qvorum meruere labores (Propert.) 2. 207, 254, 292, 293, 

353—355, 417, 470, 471, 519, 520. 

Im ersten Monat des 1713 Jahrs 1. 576. 

Im Fridens Rath scheint Gottes That 1. 271. 

Im Jahr 1648 d. 14 Oct. seindt versoebnt die 3 Cronen roe- 

mische frantzösiche und schwedische im roemische Reich 

zu Mtinster 1. 272. 

Immota triumpho 1. 127, 128, 131. 

Imperii decus et praesidium 1. 509. 

Imperio sua forma redit 1- 433. 

Imperium a sole 1. 319, 320. 

Imperium proles Gustavi maxima magni suscipit, innumeris 

vivat Christina triumphis 1. 264. 

Imperium Roraanum 2. 109. 

Imposita Upsaliae 2. 10. 

In angustiis intravit 1- 194. 

In augustos Principum Caroli et Ludovicse hymenaos 2. 455. 588 REGISTER. 

In coelis triumphator 1. 601. 

In congressu Rrunsuicense 1. 582. 

In felicem memoriam Concilii Upsalensis etc. 1. 445, 446. 

In gloriam seculi 1. 430, 431. 

In hoc signo vinces 1. 129, 130. 

In Jehovah (plpfy sors mea ipse faciet (Ps. 37: 5) 1. 337, 338, 343, 

344, 356. 

In ipsa morte triumphans 1. 197. 

In Lieb und Leidn furs Wort wir streitn 1. 116. 

In lucro quffi datur hora (Ovid.) 2. 158. 

In memoriam anni jubilsai MDCCCXLIII Liberi Pratres mura- 
tores Sveci 2. 349. 

In memoriam Carolo XI Regi invicto etc. 1. 444. 

In memoriam coronationis (festi coronationis) etc 2. 11, 245, 281, 

392, 408, 456. 

In memoriam defuncti ordines regni 2. 316. 

In memoriam desideratse et felicis nativitatis Gustavi Principis 

haer. Liberi Fratres Muratores R. Sv. posuerunt 2. 140. 

In memoriam diei IV Julii 1817 ordines R. Sv. 2. 401. 

In memoriam foederis potentissimi Regis Svecise cum Rege Bo- 

russue initi 1. 521. 

In memoriam illustris et invicti Principis Gustavi Adolphi etc. 1. 206. 

In memoriam templi cathedralis Lundensis inaugurati anno 

MCXLV 2. 409. 

In memoriam tractatus Altranstadii - - conclusi et Breslau - - 

completi 1. 564. 

In memoriam ultimi ex Gryphica stirpe Ducis Pomeranise etc. 1. 287, 288. 

In memoriam vindicatse libertatis ac religionis 2. 33, 341. 

In perpetuam memoriam magnanimi 1. 593. 

In pretio pretium (Ovid.) monetae Regis 2. 60. 

In pugnis fuerat leo Rex Gustavus Adolphus pro Domini mo- 

riens mansit honore leo 1. 198, 199. 

In sacris coronationis Holmise 2. 97. 

In solitos remeaque triumphos (Lucan.) 1. 581. 

In spem et gaudia regni 2. 7. 

In spem et gloriam temporum 1. 411. 

In sponsionem pacificationis religionis Silesise 1. 556. 

In sui memoriam 2. 523, 585. 

In terris bellator 1. 601. 

In vomeres conflentur (Esai. 2: 4) 1. 371. 

Incorrupta fide 1. 527. REGISTER. 589 

Indemnitas incendiorum Holmi® 2. 124. 

Indigena poli 2. 17. 

Indocilis pati 1. 593. 

Indomitus pro pace quievi 1. 359. 

Industri och Handtverks föreningens i Göteborg belöningsmedalj 2. 495. 

Industri utställningen i Stockholm 2. 514. 

Industriutställningen i Stockholm sedd från sydvestra sidan etc. 2. 461. 

Inferiae optimi Principis Bogislai etc. 1. 284. 

Ingenio et arti 2. 445, 507, 508. 

Ingenio et fortitudine 2. 365. 

Ingenium pretiosius auro (Ovid.) 2. 129. 

Inhemsk slöjd skyddad d. 6 April 1799 2. 242. 

Inhibet nec flamma nec unda 1. 559. 

Injusti carceris justum pramium 1. 34, 35. 

Innocuo ore preces mordens res astra fatigant 1. 554. 

Innumeris potior vivat pax una triumphis et Themis imperium 

Marte jacente regat 1. 269. 

Inopibus manuum mercede sublevandis 2. 160. 

Inpavidum pectus 1. 562. 

Insigne regni Sveciae tempore Magni Ladelås etc. 1. 90, 91. 

Insignia Principum declarand concordiam 2. 108. 

Insigt och flit 2. 432, 492. 

Instrumentum pacis Westphalic® 1. 550. 

Inter castra ex lauris olea 1. 486. 

Inter Christinam et Christianum 1. 266. 

Inter gaudia publica - - primitias offert Societas argenti fodinsö 

Daliae 2. 174. 

Inter publica gaudia ex Sophia Albertina Sveci® Regis pri- 

mogenita infantulis egenorum prospexit pietas Liberorum 

Fratrum muratorum 2. 810, 311. 

Inter se amplexantur positis iris 1. 101. 

Intuitu vegetat 1. 426. 

Inveniet viam aut faciet (Seneca Trag.) 1. 538. 

Investigatio antiqvitatum 2. 211. 

Invia virtuti nulla est via (Ovid.) 1. 351. 

Invictissimus Princeps Gustavas ejus nominis secundus Bex Sve- 

corum etc. patrise et orbis terrarum seternum decus etc. 1. 204. 

Invidiam virtute 1. 821. 

Invincibili conföderatomm virtuti 2. 28. 

Johannis Regis Sveci» filius Sigismundi I Jagellonici ex matre 

Catharina nepos etc. 1. 72. 590 REGISTER. 

Josef Frans Oscar det kongl. Norske Videnskabers Selskabs 

protector 2. 441. 

Jovis cur suscitat iras 1. 514. 

Ipse est (1 Samuels B. 16: 12) 1. 404. 

Ipse Hjrr faciet 1.368—370. 

Isthic summae virtutis Princeps Sveonumque amor etc. 1. 483. 

Isto crevimus ense 1. 360. 

Ists Fried so wird er nun das Sachsen Land angehn nach dem 

mit Liebe sich August und Carl sehn 1. 545. 

Ite ad Joseph et quidquid ipse vobis dixerit facite (1 Moseb. 

41: 55) 2. 29. 

Iter Regis ad Botniam occidentalem etc. 1. 448. 

Iteratis nexibus 2. 222. 

Iteratum jubilseum in memoriam Concilii Upsalensis 2. 235. 

Iterum tua numina posco (Virgil.) 2. 282. 

Itinere concordi 2. 103. 

Itz gehen auf mich los sehr mächtig tapfre Helden etc. 1. 585. 

Jubilffium celebratum anno MDCCCXLV 2. 409. 

Jubileum primum MDCCLXVin 2. 113. 

Julio Caesari virtutibus et fato similis.. 2. 205. 

Juncta dividit 2. 110. 

Juncta salus nostra est (Ovid.) 2. 456. 

Junctis plus pluribus una 1- 467. 

Jungamur ut eveniant prospera 1. 344, 345. 

Juni 1667 door order van haer edel hoogh mogendhen etc. ... 1. 391. 

Junius mensis vergens Svecis seepe faustus semper festus 

esto 2. 103. 

Juraque ab hac terra cetera terra petet 1- 485. 

Jnstitia ac pace Europae reddita 1. 486. 

Justitia et pietas constans animusque triumphant 1. 117. 

Justitia immobilis (immobili) 1- 142. 

Justo data judice quarta 1- 455. 

Juvat indulgere labori (Virgil.) 2. 149, 360. 

Juveni optima spei 2. 505, 541. 

Juventas et patrius vigor 2. 402. 

Jämväl i norden 2. 122. 

Jönköpings Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 529. 

Kan ej befallas 2. 179. 

Kehr mich umb so wirstu sehen was in Schlesien geschehen 1. 553, 554. 

Kom ihåg den 1 Julii 1875 2. 500. REGISTER. 591 

Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet 2. 260. 

Kongl. l:a Lifgrenadier Regementets Officers corps' målskjut- 
nings förbund 2. 582. 

Kongl. Krigs Akademien 2. 482. 

Kongl. Krigs Skolan 2. 482, 483. 

Kongl. Krigs Vetenskaps Akademien 2. 480. 

Kongl. Landtbruks Akademien stiftad d. 28 Dec. 1811 2. 296. 

Kongl. Musikaliska Akademien 2. 480. 

K. Suomalainen huonen hallituxen seura 2. 261. 

Kongl. Svenska Musikaliska Akademien 2. 296. 

Kongl. Svenska Musikaliska Akademiens hundra års fest 2. 468. 

Kongl. Svenska Patriotiska Sällskapet 2. 216, 259, 368, 484, 526. 

Kongl. Sällskapet Pro Patria (beskyddadt) 2. 260, 300. 

Kongl. Vetenskaps Academien 2. 295, 479. 

Kongl. Vetenskaps och Vitterhets samhället i Göteborg 2. 481. 

Kongl. Örlogsmanna Sällskapets hundra års fest 2. 467. 

Konst-utställningen i Stockholm öppnad d. 15 Juni 1866 2. 461. 

Konung Adolph Fredriks stoll 2. 100. 

Konung och fädernesland 2. 416. 

Konungar af Sverige och Norrige 2. 384. 

Kröningéort 2. 100. 

Kunskap och arbete 2. 488. 

Kunskap och drift 2. 260. 

I/armée d'Hanovre ä Napoleon Empéreur des Francais 2. 323. 

Labor enumerare labores 1. 563, 594. 

Laborem cum palma mutavit 2. 468. 

Laetam notat praesentibus et posteris diem 2. 444. 

Laetatur reverso (Claudian.) 2. 146. 

Laetitia et memoria Principis inventoris 2. 49. 

Laetitia iteruni ordinum regni ex educatione Principis haere- 

ditarii 2. 192. 

Laetitia mercatorum magnariorum Stockholmensium 2. 251. 

Laetitia militum praesidiariorum Holmiae 2. 283. 

Laetitia publica 1. 371, 493. 

Laetitiae crescenti 2. 141. 

Land skal med lov bygges 2. 502. 

Land skall med lag byggas 2. 457, 458. 

Lasset uns Gutes thun an jedermann allermeist an des Glau- 

bens Genossen (Gal. 6; 10) 1. 217. 

Late Christina regit 1. 281. 592 REGISTER. 

Laudate mecum Dominum 1. 426. 

Lauter Freude 1. 422. 

Leges defendere nostrum 1. 86, 87. 

Leipzig den (le) 19 Oct. 1813 2. 332. 

Leone non irritato fidelius et quietius animal non dator 1. 353. 

Liberalitas augusti 2. 160. 

Liberatque defendatque 1. 154. 

Liberi fratres muratores Sveci 2. 455. 

Libero i naqui e vissi e morro- sciolto (Tasso) 1. 818. 

Libertad i orden 2. 519. 

Libertas 1. 124. 

Libertas manens 2. 102. 

Libertas manens proscripta licentia 2. 154, 155. 

Libertas religiösa 2. 178. 

Libertatis Germanicae vindex 2. 194 — 196. 

Ligant consortia damni (Claudian.) 2. 72. 

Limites regnis Norvegise et Sveci© positi etc 2. 110. 

Linköpings Läns och Stifts Trädgårds förening 2. 491. 

Linköpings stads Fabriks och Handtverks förening 2. 494. 

Litteris et artibus 2. 478, 524. 

Loge des fréres unis 2. 251. 

Longarum hsec meta viarum .... 2. 146. 

Luce fida et constante 2. 276. 

Lucis metitur progressibus 2. 212. 

Lucis spes certa seren» 1. 527. 

Luctus non justior ullos 1. 452. 

Ludere quse vellem calamo permisit (Virgil.) 2. 162. 

Ludovica Ulrica creatrix Gustavus III instaurator Academiae 

Literarum humaniorum 2. 211, 212. 

Luget et horret 2. 203. 

Lustratis finibus 1. 401 — 403. 

Lusus et jubila Svecis 1. 574. 

Lux binis clara triumphis 1. 519. 

Ltitzen MDCXXXII 1- 216. 

Lyckligt bemödande 2. 375. 

Länder fridsamt intagne 2. 119, 255, 294, 360, 422. 

M. S. Begumque Ceesarisque Danorum Polonorum Russorum 
goriana nodo terribiliore fecta heroica stupenda admirare 
posteritas etc. 1. 514. 

M. S. triplici foedere Regumque Caesarisque etc. 1. 515. REGISTER. 593 

Magnis didicit preeludere fatis 2. 404. 

Magnia éxcidit ausis 1. 513, 514. 

Magnorum soboles Regum 2. 223. 

Magnus sponsus Maria sponsa 1. 616. 

Maiorque videri coepit (Ovid.) 2. 201. 

MaxeÅwz 1. 311, 312. 

Malmöhus Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 431. 

Manet optuma coelo 1. 454. 

Manet ultima coeli 1. 407. 

Manibus indefessi quondam musarum. quarumlibet cultoris etc. 2. 186. 

Manifesto numine (Virgil.) 1. 501. 

Mare liberura 2. 180. 

Maria Eleonora -- obiit 18 Martii MDCLV 1. 246. 

Maribus Gustavianse domus hsereditariam dico 1. 10. 

Mars a Pallade ex voto coronatus 2. 32. 

Mars sine Venere Alexander sine vino et Caesar sine ambitione 1. 503. 

Marte vel arte potens dominatur Pallade maior 1. 301. 

Martii MDCCCLII 2. 456. 

Mäter augusta 1. 368 — 370. 

Materiam superabat (superans) opus (Ovid.) 2. 58, 59. 

Matre Brandenburgica felix gaudet Hassia 2. 26. 

Matri august» pietas natorum et nepotum 2. 444. 

Matri castrorum 1. 260. 

Matri patriee Reginarum optimse Rege absente regenti 2. 14, 15. 

Matrimoniuin Hassiaco-Brandenburgicum 2. 26. 

Maxima incruenta 2. 152. 

Maximo optimo pio felici Principi Petro I etc 2. 86. 

Me secula cana canent 1. 212. 

Mea cura perennis 2. 43. 

Med förstånd och styrka 2. 214, 467. 

Med Gudz hielp 1. 507, 551, 562. 

Med Gudz hielp af K. Carl XII erövrat wed Narven 1. 500. 

Médaillier general des hommes illustres celebres ou fameux etc. 2. 324. 

Medias fecit sibi litora terras (Lucan.) 2. 340. 

Mediator pacis Risvicance 1. 485. 

Mein Freund Gott liesz dies so geschehen 1. 589. 

Memento mori 1. 202. 

Memorise Christinae augustse pietas Pontificis maximi 1. 322. 

Memorise pignus 2. 423. 

Memorise urbis Stralsundse - - a milite csesareano cinctae etc. 1. 108, 109. 

Memoriam augustanse confessionis Carolo V -- exhibitee etc.... 2. 45. 

38 594 REGISTER. 

Menschen wägen wiegen wanken Gott halt allés doch in Schrankn 1. 573. 
Mense stato adventos inter praeconia Christi rara anni hoc 

duce etc 1. 581. 

Mergor ut emergam 1. 566. 

Merita tua chordae sonant nostra 2. 518» 

Meriti redduntur honores (Statius) 2. 127. 

Meritis et fortissimis ausis 1. 523- 

Messia augusta 2. 89. 

Metalla Princeps hsereditarius lustravit 2. 145. 

Mi nihil in terris 1. 316. 

Miles ego Christi Christo duce sterno tyrannos haereticos siinul 

et calco raeis pedibus parcere christicolis me debellare fe- 

roces papicolas Christus dux meus en animat 1. 132. 

Minervee paciferse 2. 107. 

Minne af den 17 Julii 1788 å Nyssbytte bruk 2. 190. 

Minne af Hjeltekonungens landstigning på Svensk jord 2. 352. 

Minne af I. A. (Jan Afzelius) 2. 377. 

Minne af Industri och Konstutställningarne i Stockholm 2. 461. 

Minne af Konstutställningen i Göteborg 2. 466. 

Minne af Konungens vistande ombord på linieskeppet Gustaf 

den store - - - h varunder Fredrikstad eröfrades 2. 285. 

Minne af organisten i Alunda P. A. Berg 2. 480. 

Minne af Sveriges 20-åra utvärtes fred 1 O-åra invärtes lugn 

och konungahusets tiilvext 2. 182- 

Minne af åhr 1788 2. 190. 

Minnet af siöslaget vid Högland 2. 189. 

Minnet af siöslaget vid Svensksund 2. 196. 

Mirantur inermem (Claudian.) 2. 326. 

Misericordia et veritas custodiunt Begem et roborat clementia 

thronum eius 1. 38, 39, 177- 

Miseris perfugium malis pernicies (Sallust.) 2. 166. 

Mit Gott und ritterliche Waffen 1. 131. 

Mit Gott und ritterlichen Waffn mach ich mein Feinden viel 

zue schaffn, fahr fort such nichts dan Gottes Ehr den wer- 

then Friet und reine Lehr 1. 126. 

Mit Gott wollen wir Thaten thuen Er wird unsere Feind un- 

derti-eten (Ps. 60: 14) 1. 127- 

Mod och kunskaper 2. 480. 

Moesti cupiens solatia casus (Statius) 2. 124. 

Monarchia universalis Gallica 1. 546. 

Alonasterium civitas episoopalis locus pacis universalis 1. 271. REGISTER. 595 

Monasteriuin Westphaliae 1. 270, 271. 

Moneta aurea civitatis Revaliensis 1. 451. 

Moneta civitatis Elbingensis 1. 180, 181. 

Moneta nova a. civitatis Elbingensis 1. 356. 

Moneta nova argentea regni Svecise 1. 290. 

Moneta nova aurea civitatis Revaliensis 1. 451. 

Moneta nova aurea civitatis Rigensis 1. 66. 

Moneta nova aurea ducatus Bremen et Verden 1. 290. 

Moneta nova aurea Regis Svecise 1. 182. 

Moneta nova civitatis Elbingensis 1. 178. 

Moneta nova Stokolmensis 1. 9. 

Monstrando restituit rem 1. 550. 

Montesque silvseque laetantur (Virgil.) 2. 174. 

Monumentum regium 1. 194. 

Morien8 triumphavit 1. 194. 

Moscau will ich kräncken Pohlen wird sich lencken etc 1. 589. 

Moschi ad Holowzinum victi 1. 559. 

Moscovitae Poloni 1. 523, 540. 

Motibus immobilis 2. 129. 

Mullbärs träns plantering 2. 122. 

Multiplicato columbse spiritu vaticinantur pueri puelleaque .... 1. 554. 

Munificentia augusti 1. 106, 107. 

Musarum cultoribus 2. 264. 

Målskjutningspris 2. 498. 

N. N. V 2. 218. 

Nata ex Electorali donio Brandenburgica 1. 235. 

Natales Gustavi Principis hereditarii etc 2. 90. 

Natatu annisque repressit 1. 520. 

Natura hoc debuit uni 1. 349. 350. 

Natus HolmisB - - patre Carolo XI matre Ulrica Eleonora etc. 1. 595. 

Natus in arce Lindholm in Uplandia etc 1. 13. 

Natus 1748 libertate restituta patriae solium occupavit 1809 

Norvegise 1814 2. 287. 

Natus 1764 regni successor a Svecis electus 1810 Sveciam et 

Norvegiam uno imperio conjunxit 1814 (Rex 1818) 2. 335, 337. 

Natus 9 Dec. 1594 gloriose mortuus 6 Nov. 1682 1. 186, 192. 

Ne careat pulchra dies nota 2. 453. 

Ne doleat natura negatis (Horat.) 2. 59. 

Ne mi bisogna ne mi bastå 1. 316, 317. 

Ne tota dehiscat 1. 487. 596 BEGI8TER. 

Nec donis clandestinis nec apertis armis impeditus etc 1. 414. 

Nec duri tanto sub teste*labores (Statius) 2. 327. 

Nec etiam inultus . . 1. 196. 

Nec falso nec alieno 1. 308 — 311. 

Nec flumina nec hostes morantur 1. 516. 

Nec jam labor iste gravabit 2. 237. 

Nec leo deficit alter 2. 30. 

Nec leo me nec forma triplex tua Oerbere movit (movet) (Ovid.) 1. 510. 

Nec numerum horrescit virtus 1. 353, 354. 

Nec quicquam nisi emislssem 1. 34. 

Nec sanguinis ordo sed virtutis honos (Ovid.) illurn ad astra 

hunc in solium evexit 2. 336. 

Nec sinit esse feros (Ovid.) 1. 307. 

Nec sperent ulla videre parem secula 1. 611. 

Nec vidisse semel satis est (Virgil.) gråtas augustis regii Col- 

legii metallici curas 2. 95. 96. 

Nedlagda för den högstes thron 2. 290. 

Neomagi pax facta 1. 419. 

Neopoli post belli in septentrione diluvium 2. 36. 

Nescit occasum 1. 438, 439. 

Nexu uno jungimur omnes 1. 432. 433. 

Nexum fecere triumphi 1. 534. 

Nil sibi periurum sensit prodesse furorem (Claud.) 1. 506. 

Nil vi tempestatis avulsum 1. 526. 

Nimis durus minus dumt 1. 26. 

Nionde allmänna Svenska Landt bruksmötets belöningsmedalj ... 2. 475. 

1X.X Iulii MDCCXC 2. 195, 196. 

Nishytte bruk 1789 2. 190. 

Nisi Gallus dissona reddit 1. 572. 

Nobilis evexit quos palma ad sidqra pacis optatse veniunt in 

leges etc 1. 538. 539. 

Nobiscum Deus atque Gustavus 1. 124. 

Nodus gordius 1. 409. 

Non aliunde 1. 280, 281. 

Non animo victus sed fato fractus obibat etc 1. 599. 

Non annis sed triumphi* non ajtate sed perennitate 1. 363. 364. 

Non confundar .... 1- 551. 

Non ego Gustavo sequor inferiora parente 1. 258. 

Non exoratus exorior 1. HO. 

Non fit tamen inde minor 1. 209, 295. 

Non hsec prolusio lusus 1. 502. REGISTER. 597 

Non htec ultiiua meta laborum 1. 541. 

Non irritante quiescit 1. 352. 

Non raea sed orbis 2. 15, 16. 

Non sine numine 1. 318. 

Non sine pace salus non sine Rege fides 1. 53. 

Non sufficit 1. 317, 318. 

Non temere hunc quisquam inoveat nec transeat orbera 1. 432. 

Non vixit dignior unquam.. ... 1. 462. 

Nordland og Finmarken 2. 504. 

Noriberga urbium regina 1. 198. 

Norrköpings stads Handtverks förening 2. 494. 

Nos a te consnli tibi non eonsultum 1. 24. 

Nos jungit a mor 1. 616. 

Nos pater -Eneas et avunculu* excitat Hector 1. 619. 

No*tro grandescunt aucta labore (Lucret.) 2. 106. 

Notum per srecula nomen (Statius) 2. 72. 

Novas meditatur aristas 2. 88. 

Novissimis honoribus Bogislai Ducis Stetini etc 1. 284. 

Novo sideri stirpis regi® germini Carolo etc 1. 431. 

Nu ständer striden under lutland 2. 412. 

Nulla est mage gråta fröns fronti 1. 503. 

Nulla salus bello pacem te poscimus omnes (Virgil.) 1. 392. 

Num pars est salva futura 1. 546. 

Numero inox lumine compar 2. 343. 

Numraus exequialis optimi Principis Bogislai Ducis etc. 1. 285 — 287. 

Nunc 1. 274. 

Nunc felix 2. 52. 

Nunc fortunatd resurges 1. 6. 

Nunc Torfctensohnii tibi cognita Lipsia virtus 1. 262. 

Nunciat ille diein 1. 554. 

Nunquam violetur ab ©vo 1. 487. 

Nntrit reparatque labori 2. 147. 

Nytt rum i Svenska minnets tempel upplåtet 2. 416. 

När försiktighet får råda hafver lyckan föga makt 2. 311. 

O -Tefeti zura Neujahrs Geschenck uns gnadigst mit dem Fried 

bedenck 1« 573. 

Ob eives servatos 1. 503: 2. 152. 

Ob felicem veditum augusti ...". 2. 283. 

Ob felices Principis haereditarii in studiis progre**us ordines 

regni Sv 2. 187. 598 REGISTER. 

Ob gleich von viel umgeben kan tabferer Muth docb alle nie- 

derlegen 1. 584. 

Ob ich gleich hab der Feinde viel so gschicht doch was Gott 

baben wil 1. 585. 

Ob libertatis ac religionis vindicationem 2. 34. 

Ob natalem Principis XV feliciter exactum 1. 897. 

Ob nobilium tironum militiam 2. 93. 

Ob patriam fidemque strenue vindicatas 1. 7. 

Ob perdomitum contumax Thorunium 1. 522. 

Ob piae Reginae setatis annum 74 feliciter initum 1. 372. 

Ob Rassos fugatos et Narvam liberatam 1. 503. 

Ob Sraolen8cum recuperatum Deo gracia(s) agunt 1. 63, 

Ob susceptum imperium filio augusto Regi principi mäter au- 

gusta -- patria gratulator 1. 398—400. 

Ob Svecum et Holsatum armorum virtute ac fide eximia in 

integrum restitutos 1. 418. 

Obiit apud Lvetzen d. 6 Nov. 1682 1. 217. 

Oblector in alto 1. 620. 

Occidit MDCCXIIX XI Decemb 1. 595; 2. 11. 

Oculis dormitat apertis 1. 565, 566. 

Odla med omsorg faltet du fött 2. 531. 

Officerarnes Målskjutnings förbund i Stockholm 2. 496. 

Officiösa pietate dicat Fridericus Rex Sveciee 2. 44. 

Offrisco al cielo un ardor puro e sacro 2. 5. 

Oförgängelig sedan den 29 Mars 1792 2. 202. 

Og beren blaeser dennem ind for Danmark 2. 412. 

Omnes fortunae fluctus constantia frangit 1. 61. 

Omni sua pramia laudi 2. 411. 

Omnibus prodesse cupit 2. 83. 

Omnis in HTI] spes mea 1. 332. 

On est encore incertain s'il sera gueri 1. 568. 

Oppressos liberavit 1. 194. 

Oppugnabit Dominus oppugnatores meos etc. (Ps. 85: 1) 1. 416. 

Optima rerum 1. 418. 

Optimi Reges! Deus vos servet vestra salus nostra salus vere 

dicitur jure dicitur 1. 539, 540. 

Optirao Principi Regia Academia scientiarum 2. 280. 

Optimo Principi terra marique victori majestate regni vindicata 

pacis auctori e bello reduci Scanise et Blekingise clerus ... 2. 200. 

Orbis non sufficit unus 2. 219. 

Ordenado por tres patriotas uno de Bogatå i dos de Suecia ... 2. 519. REGISTER. 599 

Ordines regni (Sveci») etc 2. 281, 815, 825. 

Ordines regni gratulabondi 2. 844. 

Ordinam regioram Svecise equestrium Sfficulum primurn. 2. 412. 

Ordinum regni consalto 2. 289. 

Ordo equester regni Svecira 2. 46. 

Ordo Equitum Seraphinorum restauratus natali Regis 2. 67, 68. 

Ordo Pratrum muratorum Sundensis Pomeraniae 2. 108. 

Ordo Gladii restauratus 2. 68. 

Ordo Stellae polaris institutus 2. 69. 

Ordre de Paris 2. 251. 

Orientes dissipat umbras... 1. 498. 

Orientia tempora notis instruit (Horat.) 2. 211. 

Op&o? otjxt opitojievoe (Antonini Lib. de se ipeo) 1. 292. 

Oscar II krönt 1878 2. 517. 

Oss och dig till åminnelse 2. 104. 

Ou quatre ou une 1. 308. 

Pacatum regit virtutibus orbem (Virgil.) 2. 348. 

Pacatum volitant per mare 2. 108, 109. 

Pacatus solis virtutibus orbis 1. 419. 

Pace composita Abo® 2. 64. 

Pace generali in Europa 1. 486. 

Pace in leges suas confecta 1. 535. 

Pace inita Cardis 1. 371. 

Pace orbi christiano parta Ryswici 1. 484. 

Pace parta ordines regni in comitiis 2. 196. 

Paci perpetuse post alternatas a seculo inter Poloniam Sveciam- 

que inducias etc r. 1. 382. 

Pacis amor et civilis cura concordiae (Livius) 2. 148. 

Pacis Olivensis - - ad Gedanum in Prussia conclusse monumen- 

tum 1. 382. 

Pacis universalis architectis Lipsise congregatis etc 1. 546. 

Palatium Holmiense splendori ac perpetuitati regni Svetici sa- 

crum etc 2. 55. 

Par animo robur 1. 543. 

Par animo virtus 1. 214. 

Par pari 1. 496. 

Parcit subiectis debellatura superbos (Virgil.) 1. 141, 142. 

Parta Osnabrugis et Monasterio 1. 269. 

Parta Rysvici 1. 485. 

Partara (partum) ad Narvam 1. 501. l OXFORD \ 600 REGISTER. 

Partes dabunt totuni 1. 591. 

Participation ä Toeuvre intemationale 2. 463. 

Pater est et rector uterque (Ovid.) 2. 172. 

Paterna cleraentissiina jussa deterenti cives Stockholmen- 
ses 2. 232. 

Patria servata libertate stabilita ... 2. 281. 

Patriffi cura salusque tuae 2. 150. 

Patriae hinc salus quiesque 1. 439. 

Patrio ut tueari8 amore ... 2. 234. 

Pax 1. 272; 2. 108. 

Pax Altranstadt 1. 541. 

Pax aquilae cuni aquilone seu universi Romani imperii cum 

regno Sveci» conclusa etc 1. 269. 

Pax BorussiaB Russiae Sveci» 2. 108, 109. 

Pax cum Russis 2. 36. 

Pax Deo sospitante Osnabrugis et Monasterio pro Germania 

tranquillanda etc ... 1. 270. 

Pax esto 1. 274. 

Pax Germanis 1. 269. 

Pax Germano-Gallico-Sveca 1. 417. 

Pax in Christina; pro Christo germinat armis.. 1. 268. 

Pax magno emta Danis Roschildiae 1. 352. 

Pax optima rerum 1. 270, 417. 

Pax pax 1. 269. 

Pax pax tibi et pax adjutoribus tuis (1 Krönikeb. 13: 18) 1. 498. 

Pax Risvicencis (Rysviccensis) 1/ 485, 486. 

Pax Ryswich conclusa mediante Svecia 1. 487. 

Pax Septentrionis .' 1. 418, 498. 

Pax Sveciam inter et Poloniam pacta Altranstadii 1. 585, 536. 

Pax Sveciam inter et Russiam 2. 197. 

Pax Traventhal 1. 541. 

Pectora quo Regum coeunt quo vulnera secli en felix oleum 

pacis Oliva dedit 1. 381. 

Pectore in hoc pater est (Lucan.) 2. 97. 

Pepigit nobis haec foedera victor (Virgil.) 1. 215. 

Per amica silentia lunse (Virgil.) 1. 565. 

Per Carolum tibi redibit salus 1. 580. 

Per Deura optimum peractum 1. 123. 

Per varios casus per tot discrimina regn is (Virgil.) 1. 588. 

Perdita Stralsunda 1. 587. 

Peregrinatio Principis haereditarii 2. 146. REGISTER. 601 

Perit ut vivat 1. 199, 200. 

Perlustrat viscera terrae 1. 436, 437. 

Petrus a^sidebat igni 1. 506. 

Pboenix phoenicis Gustavi e funere nata 1. 253, 254. 

Picturae et sculpturae Academia Holmiensis instituta 2. 56. 

Pie vovit filius Carolns XIV Johannes 2. 342. 

Pietas est maior an ortus 1. 299. 

Pietas Pontifici niaximi 1. 322. 

Pietas post X lustra iminutata 2. 444. 

Pietate amavit... 1. 194. 

Pietati consecrata 2. 13. 

Pignus regise suceessionis pignus dulcissimae pacis 2. 85. 

Pius libertatis vindex 1. 550. 

Plaudite Silesii 1. 550, 565. 

Plus ultra 1. 128, 548. 

Plutot mourir que d'abandonner la vertu 2. 126. 

Polonia felix Altranstadii 1. 535. 

Pondere tuta suo 2. 10. 

Pontnin jubet esse quietnm 1. 21. 

Populorum pietate 1. 217. 

Positis armis (posito certamine) Nystadii 2. 35. 

Positis iris 1. 101. 

Possis nihil urbe Roma visere maius (Horat.) 1. 302, 303. 

Post animos sociasse juvabit 1. 52. 

Post bellum plena surgit pax aurea niesse etc 1. 382. 

Post nubila Phoebus 1. 137. 

Post tenebras lux 1. 551. 

Post tuta silentia lunae emicat et prodit 1. 579. 

Postquam victori patuisti Lipsia Sveco armis Christinse est in- 

via nulla via 1. 262. 

Potenti maris deo (Ovid.) 2. 279. 

Pour services rendus 2. 516. 

Premium in Regia Picturae et Sculpturee Academia adsignatum 2. 213. 
Preesidi IX per annos jam protectori Regia Academia Musi- 

calis 2. 518. 

Praesidi semisaeculari Regia Scientiarum Societas Upsaliensis ... 2. 288. 

Prsösidii raemori Holmise 2. 276. 

Preesidium et decus 2. 245. 

Presidium innocenti» 2. 157. 

Pnestat componere motus (Virgil.) 1. 485. 

Prece pura 1. 397. 602 REGI8TER. 

Premor et extollor 1. 597. 

Prim lim augusti contuitum sibi gratulatur officina monetaria .. 2. 239. 

Primus anior Phoebi 2. 288. 

Primus conatus 1. 495. 

Princeps hsereditarius protector 2. 91. 

Princeps haereditarius Sveciae declaratus 2. 84. 

Princeps juventutis juveni optima? spei 2. 505. 541. 

Princeps pius victor incomparabilis et Germanise liberator 1. 193. 

Principi juventutis 2. 403. 

Principi juventutis artiumque liberalium prsesidi ac promotori 

etc 2. 143. 

Principi redeunti 2. 404. 

Principi sceptra capessenti officinarum ferrarium possessores ... 2. 237. 

Principiarit regnare 2. 233. 

Prisbelöning 2. 525. 

Prisbelöning vid Landtbruksmötet 2. 527. 

Priscum Nidarosiae decus restitutum 2. 386. 

Prisjeton vid kapplöpningar 2. 372. 

Privata relinquo publica defendo 1. 111, 112. 

Pro filio altero Caesare 1. 572. 

Pro focis 1. 570. 

Pro jure et populo 1. 49, 50. 

Pro lege et grege 1. 133, 175. 

Pro libertate 1. 572. 

Pro libertate et justitia 1. 557. 

Pro reditu Principis 2. 185* 

Pro Rege nepote 1. 572. 

Pro te fortissime vota (Ovid.) 2. 325. 

Pro verbo ferro 1. 129, 130. 

Proc .scop bono vot reipub. nerv 2. 181. 

Proceres cum Principe nectit (Claudian.) 2. 67, 68. 

Proclamata VII Dec. MDCCXVin 2. 7. 

Propugnator religionis verae 1. 195. 

Proscripta licentia .... 2. 155. 

Prospera ominantes (Sveton.) 2. 182. 

Prospice dum prospera 1. 418. 

Protectore augusto Regiae Academise Scientiarum 2. 339. 

Protectori et per XLV annos Supremo Magistro Liberi Fratres 

muratores Sveci 2- 291. 

Protectori suo (aug.) Regia Academia Scientiarum 2. 234, 282. 

Protegé nos Jesu 1. 5. REGISTER. 603 

Provide 1. 451. 

Providendo et sustinendo 1. 581. 

Provldente Deo improvisa obtigit 1. 35. 

Providentia augusti 2. 172. 

Providentia et auxilium 1. 84. 

Providena» Christiani V - - ob securitatem circulis inferioriä 

Saxonise restitutum 1. 446. 

Prudenter et fortiter... 1. 347. 

Prydelig och varacktig ... 2. 120. 

Pugnantis comes Caroli 1. 415. 

Puis qu'il ne se plus repose malbeur a qui luv 8'oppose 1. 576. 

Pulchrior in nubilo 1. 557. 

Pulchro concentu 1. 572. 

fyiae Carolo Sveca quee virgo digna corona 1. 463. 

Qu» non postulasti dedi tibi (1 Kon. B. 8: 18) 1. 389, 390. 

Quae Paracelsus pradixit Rex hic effectui dabit 2. 53. 

Quae prtebet latas arbor spatiantibus umbras quo posita era t pri- 

mum tempore virga fuit 1. 88. 

Qusestione violenta sublata 2. 157. 

Qvantum nominis tantum ominis 2. 57. 

Qvatuor attulerant tres has tueare vocatus 2. 98. 

Que cecy soit un don 8'il 8'eveillera ou non 1. 568. 

Que sera ce quand il 8'eveillera 1. 568. 

Quem dat servabit honorem... 1. 404 — 406. 

Qui m'honore me porte 1. 507. 

Quiesco doque quietem 1. 361. 

Quini centenos et centeni decies millenos fugabunt (3 Moseb. 

26: 8) 1.504. 

Quis crederet 1. 571. 

Quis pulchrior 2. 12. 

Quis tot sustinuit quis tanta negotia solus (Horat.) 1. 596. 

Quo justior alter nec pietate fuit nec bello major et armis 

(Virgil.) '. 1. 543. 

Quo non prsestantior armis (Virgil.) 1. 523. 

Quo salvo salva 2. 91. 

Quod felix faustumque sit 1. 398, 400, 401. 

Quod inventas vitam excoluere per artes 2. 473. 

Quot corona} tot victorise 1- 519. 604 REGISTER. 

Råken pening 1. 494, 495. 

Rapior dulcedine coeli 1. 467. 

Raro miranda nitore 1. 468. 

Be vestiaria stabilita 2. 172. 

Recipit et refundit ... 2. 188. 

Recompenses 2. 463, 515. 

Reconciliatio Russiae et Sveci» 2. 64. 

Redditus eois patriam solatur ab oris 1. 579. 

Redeo veteres auctura triumfos 1. 411, 412. 

Redeunt saturnia regna (Virgil.) 2. 7. 

Redi sol ac Dux Svecorum 1. 580. 

Reditus solatur discessum 2. 50. 

Redivivus st em mate splendet 2. 44. 

Redux Dania fuga vit Polonos delevit Russos ... 1. 505. 

Rege imperii finis Norvegiam versus visente 2. 159. 

Rege prsesente inaugurata specula astronomica Holmise 2. 98. 

Rege reduce 2. 52. 146. 

Rege sub hoe Carolo felix sit ubique Stetinum 1. 384. 

Regi immortali vota pie solvit Societas sua 2. 352. 

Regi suo augustissimo iter in Hassiam - - - apparanti etc 2. 47. 

Regia Academia Scientiarum 2. 91. 98, 147. 

Regia Academia Scientiarum militarium Svecana 2. 365. 

Regia Artium liberalium Academia anno primi jubilaei 2. 406. 

Regia Scientiarum Societas Nidarosiensis 2. 389. 

Regia Societas Patria Sveca ... 2. 216. 

Regiarum Academiarum Holmiensium pietas 2. 349. 

Regina convalescente post solstitium brumale 2. 112. 

Regina memor meriti 2. 508. 

Regina Svecorum in urbem regie excepta 1. 299. 

Reginarum optima maxima piissima 1. 471. 

Regis fausto ex Hassia reditu 2. 52. 

Regnorum copula felix 2. 87, 88. 

Regnum dilatavit : 1. 194. 

Regum filia soror conjux mäter augusta etc 2. 130. 

Reichs Fried beschlosen in Muenster etc 1. 270. 

Relicto oriente 1. 578. 

Religio 1. 124. 

Remige tanto 1. 530. 

Reparabilis 2. 124. 

Repertrix ,.. 1. 268, 

Requies clementissimo 2. 118. REGISTER. 6<>5 

Re rum civilium in patria adrainistri 2. 348. 

Respicit 1. 551. 

Restituebar Carolo XI regi Svec. etc. 1. 423. 

Restitutor libertatis Germanise 1. 117. 

Retrogradus seditiorum conatus 2. 103. 

Rex comitante Gomite Fab. Wrede - - in argenti fodinam se 

demisit 1. 436. 

Riga a Saxonibus liberata 1. 500. 

Riga devicta victoria venit ab axe lauru ubi Gustavi cinxit ra- 

diante capillos 1. 105. 

Rigore suo dissiluit niinio 1. 25. 

Rikets välmagt 2. 217, 260. 

Roboris attollar incremento 1. 89. 

Ross werden zum Streittage bereitet aber der Sieg kompt vom 

Herrn (Ordspr. B. 21: 31) 1. 261. 

(Ryska inskrifter) 2. 87, 38, 63, 64, 197—199, 247, 248. 

Ryswyk Guilelmi III -- Regis palatium 1. 488. 

RHtt och sanning 2. 408. 

S'il dort il sera gueri (Joh. Ev. 11: 12) 1. 567. 

Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norvége visite Texposition 

universelle de Paris 2. 464. 

Sa Majesté visite la Monnaie de Paris 2. 464. 

Sacer ad tenebras descendo lapis, non me sol iterum videbit 

donec extremo quassa tumultu terra revomet omnia 1. 59. 

Sacris Silesia» evangelic» restitutis 1. 549. 

Sacruni virtutis praemium 2. 31. 

Saecularia sacra III 2. 289. 

Salus et securifas provinciarum 2. 159. 

Salus generis humani 2. 107. 

Salus populorum 1. 395, 396. 

Saluti populorum 2. 197. 

Salvator mundi salva nos 1. 87, 266. 

Salve Ulrica Eleonora - - salve Priderice - - Deus vos servet 2. 7. 

Sancte Deus Titanque oriens quae reddita patri etc. 1. 360. 

Sancti et foecundi foederis anno XXV 2. 116. 

Sanning och snille 2. 219. 

Sat est 1. 274. 

Saxones in adversa Dunce ripa fusi 1. 516. 

Saxonise Sarmatise telicitas 1. 535. 

Saxum limitare inter regna Norvegiae et Svecise 2. 110. 606 REGISTER. 

Scania liberala 1. 571. 

Schlacht Regina Tag den 7 Sept. vetus stylus 1. 122. 

Schwedens Helden Koenige Gustavus II Adolphus Carl XIV 

Johann 2. 346. 

Scientia victrix 2. 211. 

1659 den 19 Sept. ist die Belegrung der Stat angefangen (an- 

gegangen) und d. 6 Nov. aufgehoben 1. 355. 

Secours aux blessés militaires 2. 516. 

Secula vincit 2. 235. 

Secura futuri (Ovid.) 2. 10, 11. 

Securitas commercioruin vindicata 2. 179. 

Securitas or» maritim» 2. 70. 

Securitas Septentrionis 2. 54. 

Seeurius bellum pace dubia 1. 524, 525. 

Sed et heec quae non postulasti dedi tibi (1 Kon. B. 3: 13) 1. 385 — 388. 

Sed preesto niger est Romane vel Angle caveto 1. 572. 

Sedes hsec solio potior 1. 296. 

Sein unsterblich Lob dem Tod sieget (sicht) ob 1. 201, 202. 

Seinem Åndenken 1. 216. 

Semper conspectns in armis 1. 213. 

Semper eadem dux fida 2. 14. 

Sempitemse memorise optimi patris 2. 44. 

Senatus populusque Has^iacus posuit 2. 48. 

Septem jungis trinune triones 1. 498. 

Septemtrio. Oriens. Meridies. Occidens 2. 349. 

Septer Krön und Degen erhelt inir Gottes Segen 1. 583. 

Serena cupita redncam » 1. 571. 

Seren issimis Principibus minerarum Sveci» genera cog- 

noscentibus etc. 2. 95. 

Serenissimo Cancellario Academia Upsaliensis 2. 279. 

Serenissimo patris avique ad exemplum Cancellario suo Aca- 
demia Upsaliensis 2. 281. 

Serenus ut foecundem 1. 491. 

Senes numismatica universalis virorum illustrium 1. 13, 218, 604. 

Serrao leone Dei Sveco Slesise stat in ora 1. 555. 

Servatse per annos XXV prosperitatis memor Ecclesiae Sviogo- 

thicse Scholarumque pietas 2. 348. 

Servate fidem resipiscite gentes 1. 274, 275. 

Servavit regia nata 2. 310. 

Seyd wolgemnth und träuret nicht wer weis was noch gar 

bald geschicht 1. 589. REGISTER. 607 

Si bona suscepimus de manu Dei mala quare non sustineamus 

(Hiob 11: 10) 1. 599. 

Si jubet Anna niinis non fidit Belga colori 1. 573. 

Sibimet superstes 1. 490. 

Sic cunctus pelagi cecidit frågor (Virgil.) 1. 392. 

Sic iramortalis erit 1. 196. 

Sic iterumque iterumque redito 2. 43. 

Sic itur ad astra (Virgil.) 1. 195, 196. 

Sic mönstra pellere regno 1. 571. 

Sic pax sancita per arma 1. 505. 

Sic rectius urget 1. 397. 

Sic regna resurgere fas est (Virgil.) 2. 281. 

Sic regna tuemur 1. 437, 438. 

Sideribus receptus 2. 71. 

Sie werden Neides voll gantz witend rasend toll 1. 511, 512. 

1708 d. 19. 31. Maj Commission v. Kreistruppen angekommen 

und eingenommen etc. 1. 558. 

1773 d. 31 Januari stil. vet. wurde das Königl. suedische 

Hauptqvartier zu Wamitza bey Bender - - eingenommen 1. 577. 

1709 in Bendér 1714 in Stralsund 1. 581. 

Sieg bey Riga 1. 517. 

Sieg kompt von Gott 1. 120. 

Siegreich im Kampfe fur die Freiheit des Glaubens fiel der 

edle Held -- bey Ltttzen 1. 216. 

Siehe ich habe euch gebotten dasz ihr getrost unnd frewdig 

seyet etc. (Jos. 1: 9)... 1. 116. 

Sigillum Magni Ladelås Regis 1. 84. 

Sihe der Httter Israel schläfet noch schlummert nicht 1. 576. 

Silkes odlingen förnyad på Bellevue 2. 442, 443. 

Silvae paludes aggeres hostes victi 1. 559. 

Sistit pax obvia classes 1. 441. 

Skaldekonst 2. 209. 

Skjutpris 2. 496. 

Skånska Hushålls (Hushållnings) Föreningen 2. 491, 530. 

Slessia Rege sacro Carolo reparata per ora infantum coelo fert 

celebrata preces 1. 554. 

Slöjdskolan i Stockholm 2. 492. 

Smolenscia capta (Smolenscum captura) 1. 62, 63. 

Snille och smak 2. 208—210. 

So läng die Welt besteht sein Nahme nicht vergeht 1. 214, 602. 

Societas pro civi sciendis 2. 262, 263. 608 REGISTER. 

Socio cum Marte Minerva 2. 8. 

Socio per quina lustra celsissimo - - morte ademto venera- 

bunda et lugens Acadeinia Picturse et Sculpturae Stock- 

holmensis 2. 308. 

Socio suo Regia Academia Scientiarum 2. 403. 

Sociorum defensori 1. 418. 

Sociorum principi Regia Academia Scientiarum Sveca 2. 327. 

Soli Deo gloria 1. 119, 307, 391, 483. 

Soli inocciduo sol obvius alter 1. 448. 

Solio meliore recepta 1. 469 — 471. 

Solis ab arctoi lunseque amplexibus almse regia progenies si- 

dera trina micant 1. 435. 

Solium occupat 2. 223. 

Sommeillant sous la lune il attend le soleil 1. 569. 

Son Altesse royale le Prince Oscar Duc d'Ostrogothie 2. 515. 516. 

Son Excellence Monsieur Bernadotte Prince de Ponte Oorvo ... 2. 323. 

Sophia Albertina nata 2. 99. 

Sopitos suscitat ignes (Virgil.) 1. 549. 

Sparsos recolliget ignes 2. 139. 

Spectator addit animos (Ovid.) " 2. 144. 

Specula astronomica Holmiae 2. 98. 

Spel pening (Spelpenning) 1. 493, 494; 2. 307. 

Spelpenning på Drottningholm 2. 179. 

Spelpenning på Gripsholm (i Stockholm) 2. 170. 

Spero vitam 1. 286. 

Spes an in umbrato 1. 546. 

Spes et felicitas patrise 2. 834. 

Spes nova Sveciae 2. 90. 

Spes patriae et parentum 2. 106. 

Spes publica 1. 408. 

Splendet in orbe decus 2. 39, 40, 47. 

Stabili foedere junxit 2. 235. 

Stans acie pugnans vincens moriensque triumphat 1. 186 — 190. 

Starb durch Meuchelmord 2. 203. 

Starb ftir Geistesfreiheit 1. 623. 

Stat basis incolumis quamvis spinosa corona telluris pelagique 

inter iniqua cadat etc. 1- 360. 

Stat firmiter isto 1- 498. 

Stat moriens terretque interritus hostes 1. 600. 

Statori jurium suorum regni cives urbici 2. 192. 

Statutis imperii legibus tutatis civium juribus promotis Ht- REGISTER. 609 

teris artibus liberalibus - - - maiestatis gentis gloriam 

pace bello vindicavit 2. 205. 

Stettin vergisz es nicht wie da gesehn mit Freuden die Feinde 

die dich sehr geängstiget hinscheiden etc. 1. 354, 355. 

Stockholms Läns Hushållnings Sällskap 2. 429. 

Stockholms stads Frivilliga Skarpskytte Förening 2. 498. 

Stockholms stads Handtverks Förening 2. 484. 

Stralsund geht par force nun ttber mancher tappfre hat das 

Fieber etc. 1. 587. 

Struck at the works of G. R. Collis Birmingham to commemo- 
rate the visit of his royal Highness Prince Oscar of Swe- 

den and Norway 2. 513. 

Stundande skördar mödornas lön 2. 364. 

Stupendos debuit stupendo flores ab anno 1708 in seqventem 1. 561. 

Städernas allmänna Brandstods bolag 2. 487, 438. 

Sua munera laetus Apollo (Virgil.) 2. 213. 

Sub aqvilae Komanae alis qviesco 1. 197. 

Sub Dei et Caroli XII Regis Sveciae clypeo emergam 1. 544. 

Sub eclipsi solis et luna in apogeo 1. 587. 

Sub hoc redeant Saturnia regna 2. 80. 

Sub umbra altissimi 1. 482. 

Subruere est arces et stantia moenia virtus (Ovid.) 2. 28. 

Sufficit .. 1. 318. 

Suffragio ordinum regni 2. 81. 

Sui memores aiios fecere merendo .. 2. 255, 293, 357, 420, 473, 521. 

Sui seculi gentisque summis deliciis Ulricae Eleonora sacrum 2. 12. 

Sume quod tuum est et abi in pace 1. 546. 

Sumiuo Prafecto Liberi Fratres Muratores Sveci 2. 277. 

Suo pondere tuta (Ovid.) 2. 9. 

Superant superata fidem 1. 501. 

Superest ex omnibus unus 1. 483. 

Suscepto imperio : 1. 400. 

Suum cuique 2. 109, 284. 

Svears sorg ökad 2. 304. 

Svecia Gallia Polonia Germania 1. 383. 

Svecia orthodoxa 1. 512. 

Svecia plaude Sundia Regem lseta recepit 1. 580. 

Svecia servata 2. 156. 

Sveci» et Poloni® regnorum seternum foedus 1. 527. 

Sveci» et Polonice Regum cura 1. 537. 

Svecia redditus 1. 490. 

39 610 REGISTER. 

Sveco milite incensa ardet eheu Altona 1. 575. 

Svecorum cum Hol8atis conjugium VI 2. 164. 

Svecos exaltavit 1. 194. 

Svensk bergsmans hedersmärke för snille och flit 2. 123. 

Svenska Acaderaien instiktad d. 20 Mars 1786 2. 208—210. 

Svenska Akademiens femtionde årsfest 2. 206, 345. 

Svenska armeens Loge 2. 104. 

Svenska Slöjdföreningen stiftad d. 6 Okt. 1845 2. 433, 492. 

Sverige Norge Danmark och Finland i fredlig täflan 2. 514. 

Sveriges och Norriges förening d. 20 Okt. 1814 2. 286. 

Säker hand och säkert öga! ingen vet hvad villebråd vi fö 

(Tegnér) 2. 498. 

T. D. 2. 302. 

Tacksamme jeraverksidkare 2. 250. 

Taito ja toimi 2. 261. 

Talem primis miraraur ab annis (Virgil.) 1. 482. 

Talibus anspiciis regna incepta 2. 408. 

Tam diri fulminis ictu 1. 383. 

Tam Marte quain Mercurio 2. 204. 

Tandem 1.274. 

Tandem bona causa triumphat 1. 503, 551. 

Tantis jam sufficit ausis 1. 489. 

Tanto la serbi il ciel quanto e sublime.. 2. 13. 

Tanto nomini tants virtuti 2. 277. 

Tanto numine 2. 140. 

Tanto perdigna parente 1. 393. 

Tantus amor populo 2. 392. 

Tappert och pålitligt uppförande 2. 253. 

Te nascente renascimur 2. 139. 

Te stante viresco 1. 345. 

Te tuta et aucta parente (Ovid.) 2. 184. 

Temporis lseti lux candidissima 2. 405. 

Tempus revelat omnia 1. 589. 

Tepidis fiducia rebus 2. 315. 

Terra cseloque beata 1. 246. 

Terrae spernit opes (Lucan.) 1. 467. 

Terror panicus Lipsi© ... .. 1. 531, 532. 

Terror secundus -- major (maximus) 1. 532. 

Tessera meraoriae 2. 446. 

Testes virtutis et prudenti© 1. 523, 540. REGISTER. 611 

Thesaurus jugis 2. 57. 

Tibi hinc cor atque corona 1. 367. 

Tibi munera montes 2. 151. 

Tibi paretque paratque en pontus pontem 1. 351. 

Til belönning 2. 534. 

Til de frivillige fra broderrigerne 2. 412. 

Til heder för den qvinna som fint och snält kan spinna 2. 121, 361. 

Til minde om kröningen i Throndhiems domkirke 2. 533. 

Til minde om kroningsfesten i Throndhiem 2. 503. 

Til minne för trogen tiehst och välvilja 2. 111. 

Til upmuntran för K. Musicaliska Academiens eleve 2. 257. 

Till Anton Rasmussen bandagist - - för skicklighet i yrket... . 2. 424. 

Till belöning och uppmuntran 2. 500. 

Till Deputeraden från Norriges rikes Storthing Erich Nord 

(Osmund Nordgaard) 2. 286, 287. 

Till en upplyst och nitisk ledare 2. 514. 

Till -- matros af 4:de kompaniet 2. 479. 

Till minne af den 26—29 October 1816 då D. K. H. H. Kron- 
prinsen och Arffursten besökte Norrköping 2. 338. 

Till minne af den 20 October 1846 2. 410. 

Till minne af Järnkontorets hundra års högtid af Svenska Bruks 

Societeten 2. 411. 

Till minne af kröningsfesten i Stockholm 2. 457, 517. 

Till Professor Carl Enslen Ledamot af K. Preussiska Akademien 

för de fria konsterna 2. 424. 

Time Deum dilige justitiam pacem quaere patriam defende 1. 86. 

Timmermans ordens beskyddare 2. 241. 

Tionde allmänna Svenska Landtbruksmötets belönings medalj... 2. 475. 

29 Martii 1792 2. 278. 

XXVI Martii MDCCCLII 2. 455. 

28 Juli 1869 2. 539. 

Toga virili sumta - - Liberi Fratres Muratores Sveci gratular. 2, 402. 

Tonninga anno MDCC 1. 496. 

Tonninga Holsatiae caput virtute civium defensa a Danorum 

violentia 1. 495. 

Tonningam tuendo Fridericos conciliat 1. 497. 

Tornerspel vid Drottningholm 2. 243, 247. 

Toto mirabilis orbe 1. 453. 

Totum haud capit integer orbis 1. 213. 

Tractatus cum Rege Augusto Altranstadii conclusus 1. 535. 

Tractatus cum Svecise Rege conclusus (Varsaviee) 1. 525, 526. 612 REGISTER. 

Trajectus Dunae 1. 541. 

Tranquillitas redux 1. 487. 

Transeuntis exercitus victori» 2. 28. 

Transitus gloriosus maris Baltici 1. 350. 

Trau nicht dem Appetit die Körner aus zu picken es konte dir 

die Lust in einer Klau ersticken 1. 430. 

Trau nicht dem Schlaf hier liegt kein Schaf 1. 430. 

Tres pluribus armo 1. 585. 

Tres Regum Schlesiam decorant dum lumine dextra jungere 

quis dubitet jusque fidemque manus 1. 556. 

Tres uno contudit ictu 1. 510. 

Tribunal Wasaum 2. 166. 

Triumphis innumeris potior (Sil. Ital.) 1. 269. 

Triumviratus aquilonoris quem fsedere junxit bellandi sacra 

cupido facinora cognoscere vis Toningam Rigam Nerum- 

que adi etc. 1. 513, 514. 

Trohn und Heich wird zugleich hoch begltickt und geschmtickt 2. 84, 85. 

Tröttna icke 2. 375. 

Tu nunc eris alter ab illo (Virgil.) 1. 404. 

Tu patria nobis (Lucretius) 2. 262, 263. 

Tua sim tua dicar oportet (Ovid.) 2. 142. 

Tuetur et ornat 2. 42. 

Tunc 1. 274. 

Ture» pacem ferentes et Sveci 1. 256. 

Tutelse munus opusque tuaB (Ovid.) 2. 171. 

Tuus jain regnat Apollo 2. 239. 

Tyglas af mandom 2. 170. 

Täflan och hopp 2. 375. 

Uber aller Menschen dencken thut uns Gott den Frieden 

schencken 1. 271. 

Ulrica Eleonora - - Regis et subditorum amor ac delicium 1. 470. 

Ulrica Eleonora -- subditorum amor ac delicium 1. 470. 

Ultore Deo per Steenbockium 1. 570. 

Unctus Holraise 1. 489. 

Unam (unum) pro cunctis farna loquatur (Martial.) 1. 502. 

Under bergning af Kongl. priviligierade Dykeri Compagni 2. 299. 

Universitas regia Fredericiana 2. 503, 584. 

Upodlad jord 2. 119, 255, 294, 360, 422. 

Upplysning och idoghet alstra oberoende 2. 492. 

Uppmuntran för flit och framsteg 2. 480. REGIBTEB. 613 

Uproriska vapen omringade Mästarn vid midnatt III Gustaf 

lefde sårad XIII dygn dog begråten vid fall middag 2. 202. 

Upsala Lans K. Hushållnings Sällskap 2. 485. 

Upsala stads Fabriks och Handtverks Förening 2. 493. 

Urb8 Nidarosia memof 2. 886. 

Urgendo restituit rem 1. 565. 

Ut mea sit servata mea virtute (Ovid.) 2. 158. 

Ut vidi vici 2. 86. 

Utebar pristino hoc flore ad annum usque 1677 1. 422. 

Utilitati publicae 2. 161. 

Utramque ditavit 2. 444. 

Utraque orbis miraculum 1. 300. 

Utrique serenus 1. 482. 

Utrum lubet 1. 440. 

W. 2. 265. 

W & U. 2. 265. 

Vabissa vado transita et Moschi fusi 1. 559. 

Waffenstillstand zwischen Sachsen und Schweden 2. 409. 

Vanee sine viribus irse 1. 500, 514. 

Variis in motibus idem 1. 508. 

Was diese beschliesen theils offendlich bussen wird iederman 

wissen 1. 513. 

Was hat man neues? Wirds bald Friede? ist man des Krieges 

noch nicht mttde? 1. 591. 

Was sorget ihr doch? Gott lebet ja noch 1. 588. 

Was sorget ihr doch Gott und ich leben ja noch 1. 580, 585. 

Was träuret ihr doch! bin ich gleich tod so lebt Gott noch 1. 598, 599. 

Was Trohn und Krone schmtickt der Himmel fugt und schickt 2. 88. 

Vasorum sorori 2. 312. 

Wasz neues? ist esz Fried? ja man ist des Krieges mtid etc. .. 1. 537. 

Vel mors foecunda triumphis 1. 197. 

Vel mortuum fugiunt 1. 190—192. 

Venit September 1706 abijt September 1707 1. 548. 

Wer und was ist doch Schuld däran, dass man dazu nicht 

kommen kan? 1. 592. 

Verse religionis propugnator libertatis Germanicae vindex 1. 194, 195. 

Verbum Dei 1. 129, 130, 432, 483, 600. 

Verbum Domini in seternum 1. 551. 

Verbum Domini manet in seternum 1. 129, 192. 

Vermlands Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 528. 614 REGISTER. 

Verus imperii sui Augustas 2. 38. 

Ve8tmanlands Läns Hushållnings Sällskap 2. 486. 

Vestra Sveriges Hushållnings Sällskap 2. 529. 

Vetat mori (Horat.) 2. 534. 

Veteres revocavit artes ' 2. 168. 

Vi jaga för landet och Kungen (Tegnér) 2. 499. 

Viam inveniunt tandem 1. 530. 

Victis et fugatis Bussis 1. 514. 

Victori (Victoria) vor Leipzigk 1. 118, 119. 

Victoria 1. 119. 

Victoria Leipzig parta 1. 117. 

Victoria maxima 1. 314. 

Victoria Pultoviensis parta 1. 520. 

Victoria Bussica maxima 1. 504. 

Victrice8 copias alium laturus in orbem 1. 559. 

Wie rauh auch Erd und Himmel ist doch mus es ihr gerathen, 
wer sie zum Leitstern aus erkisst verrichtet Wunder- 

thaten 1. 512. 

Vigeat concordia felix 2. 35. 

Vigili nimium ne crede sopori 1. 429. 

XXIII festa anniversaria abrogata 2. 158. 

Will Gott so wirds die Welt noch sehen 1. 589. 

Wir drey haben einen Sinn spiegelt euch an dem Gewinn 1. 513. 

Viret alma pacis oliva sole a septentrione splendente 2. 108. 

Virtus et dissita vincit 1. 590. 

Virtus et fortitudo 1. 84. 

Virtus has sustulit alte 1. 149. 

Virtus in prole superstes 1. 492. 

Virtus ipsa sibi pretium 2. 446. 

Virtus non computat annos 1. 481, 482. 

Virtus quam brevis illa fuit (Ovid.) 2. 316. 

Virtute Augusti 1. 424, 425. 

Virtute concordes -concordia invicti 1. 526. 

Virtute Principis hsereditarii Hassiae Trarbach cum arce Grse- 

venburg expugnatum 2. 28. 

Virtuti adolescenti 2. 401. 

Virtuti augustse 1. 467. 

Virtuti clarae seterneeque augusti 1. 594. 

Virtutis conjunxit amor 1. 104. 

Virtutis fruetus honos 1. 140. 

Virtutis praemium 2. 167. REGISTER. 615 

Vis belli est sapientia pacis 1. 535. 

Visby Fabriks och flandtverks förening 2. 531. 

Vita fatoque triumpho 1. 197. 

Vita mihi Christus mors mea dulce lucrum (Philipp. 4: 21) ... 1. 194. 

Vit» ligatur in usum Reipublic» confederatse Varsaviensis 1. 525, 526. 
Vivant arctuum Rex et Regina per orbem jungunt concordes 

mansuro faedere dextras 1. 427. 

Vivant 3 Crohnen die tapfer belohnen der Feinde nicht scho- 

nen 1. 513. 

Vivat Fridericus primus Rex Svecise 2. 53. 

Vivat progenies invicti mascula Regis etc. 1. 431. 

Vivat vigeat floreat triumphet setatemque regnet 1. 491, 492. 

Vivit mense Ianuario MDCCII 1. 518. 

Vix spectata fuit radians tot solibus unquam stella neque 

arctoo dignior ulla Jove 1. 560. 

Volente Deo exequente Carolo 1. 551. 

Von Mitternacht ich komm herein will Gottes Wort Bescbut- 

zer sein 1. 112. 

Von Mitternacht kom ich daher zu streiden ist mein gantz 

Beger will allzeit halten gute Wacht Gottes Auge nim 

mich in acht 1. 112. 

Vota solvit lubens merito 2. 185. 

Vota XXV 2. 348. 

Votis concordibus ardent (Lucan.) 2. 348. 

Voto publico alli 23 di Genaro 1732 2. 13, 14. 

Vovens et memor Universitas regia Fredericiana 2. 503. 

Vox populi vox Dei in Principem uno voto directa 1. 581. 

Wundersame Erhoerung 1. 272. 

Vältalighet 2. 208. 

Wästra Silfverbergets alt sedan Gustavianiske tiden förmörcka- 

de måne återwentar nu med Prints Gustaf sin fordna 

glänts 2. 140. 

Zu seines Namens Ehre 1. 215. 

Zum Andenken an die Vertheidigung der Stadt Nttrnberg durch 

Gustav Adolph etc. 1. 139. 

Zur Erinnerung an die Hauptversammlung des evangelischen 

Vereins der Gustav-Adolph-Stiftung zu Nttrnberg 1. 218. 

Zur zweiten Secularfeier den 6 Nov. 1832 1. 216. 

Zweite Secularfeier 2. 409. 616 REGISTER. 

Åt Carl XIII fäderneslandets räddare folkets fader af dess tack- 
samme son Carl XIV Johan 2. 342. 

Åt konstens beskyddare och utöfvare 2. 462. 

Åt Konung Gustaf III lagstiftare segervinnare fredens åter- 
ställare af Stockholms borgerskap 2. 252. 

Åt minnet af Carl XIV Johan 2. 352. 

Älskad och sörjd af Svea folk 2. 224. 

Än skänka bergen jera till odling och försvar 2. 411. 

Ärefulla sår 2. 104. 

Örebro Fabriks och Handtverks förening 2. 494. 

Örebro Läns K. Hushållnings Sällskap 2. 486, 528. 

örlogsinanna Sällskapets Ledamot 2. 214. 

Örlogsmanna Sällskapets minsta ärkänsla 2. 214. 

Östergötlands K. Hushållnings Sällskap 2. 486. REGISTER 

öfver 

Främmande Regenter och andra utländska per- 
soner, hvilkas bild eller namn förekomma på 
de här Intagna minnespenningarne. 

Alexander VII, Påfve 1. 297, 298. 

Alexander VIII, Påfve 1. 321. 

Anna af Österrike, Drottning och Regentinna i Frankrike, Ko- 
nung Ludvig XIILs enka 1. 299. 

Anna, Drottning i England 1. 555, 560, 572, 573. 

August II, Konung i Polen (Fredrik August) 1. 499, 534, 535, 

538—540, 545, 560, 582, 589. 

Bogislaus XIV, Hertig af Pommern 1. 284—288. 

Carl V, Romersk Kejsare 1. 123. 

Carl II, Konung i England 1. 395, 396. 

Carl, Landtgrefve af Hessen 2. 27, 44, 49, 50. 

Catharina II, Kejsarinna i Ryssland 2. 169, 180, 197—199. 

Christian IV, Konung i Danmark 1. 101, 266. 

Christian V, Konung i Danmark 1. 421, 422, 446, 560. 

Christian VI, Konung i Danmark 2. 54. 

Christian VII, Konung i Danmark 2. 110, 235. 

Christofer, Hertig af Meklenburg 1. 329. 

Clemens XI, Påfve 1. 322. 

Collis, G. R., Fabrikant i Birmingham 2. 513. 

Constantin Sobieski, Prins af Polen 1. 538. 

Eberhard, Hertig af Wttrtemberg 1. 275. 

Eleonora Magdalena Theresia, Enke-Kejsarinna 1. 572. 

Elisabet, Kejsarinna i Ryssland 2. 63, 64. 618 REGISTER. 

Enslen, Carl, Ledamot af K. Preussiska Akademien för fria 

konsterna 2. 424. 

Eugéne, Hertig af Savoyen 1. 509, 546. 

Ferdinand III, Romersk Kejsare 1. 271—273. 

Fredrik III, Konung i Danmark 1. 560, 595. 

Fredrik IV, Konung i Danmark 1. 560, 582, 589; 2. 32. 

Fredrik VII, Konung i Danmark 2. 458. 

Fredrik, Kronprins af Danmark 2. 539, 540. 

Fredrik I, Konung i Preussen (förut Kurfurste af Brandenburg 

med namnet Fredrik Hl) 1. 447, 521, 546; 2. 27. 

Fredrik II, Konung i Preussen 2. 107—109. 

Fredrik August, Kurfurste af Sachsen. Se August II, Konung 

i Polen. 

Fredrik Vilhelm, Kurfurste af Brandenburg 1. 284, 285; 2. 27. 

Fredrik Vilhelm I, Konung i Preussen 1. 589. 

Georg, Prins af Danmark, Drottning Annas af England gemål 1. 560. 

Georg Vilhelm, Kurfurste af Brandenburg 2. 27. 

Grey, Charles, Engelsk Parlaments ledamot 2. 248. 

Hedvig Sophia, Prinsessa af Brandenburg, förmäld med Landt- 

grefve Vilhelm VI af Hessen 2. 27. 

Jakob II, Konung i England 1. 560. 

Jakob Sobieski, Prins af Polen 1. 538. 

Johan Hertig af Marlbourough 1. 509, 546. 

Johan Casimir, Konung i Polen 1. 382. 

Johan Georg, Kurfurste af Sachsen 1. 116. 119. 

Joseph I, Romersk Konung, slutligen Kejsare 1. 546; 2. 29. 

Leopold I, Romersk Kejsare 1. 447. 

Lovisa Dorothea Sophia, Prinsessa af Brandenburg, förmäld 

med Fredrik af Hessen 2. 25—27. 

Ludvig XIV, Konung i Frankrike 1. 298, 299, 418, 546. 

Ludvig XV, Konung i Frankrike 2. 60. 

Ludvig Vilhelm, Markgrefve af Baden 1. 509. 

Napoleon III, Kejsare i Frankrike 2. 463, 515, 516. 

Peter I, Kejsare i Ryssland 1. 506, 582; 2. 86—38. 

Peter III, Kejsare i Ryssland 2. 107. REGISTER. 619 

Rasmu88en, Anton, Bandagist i Köpenhamn 2. 424. 

Ruyter, Michael, Holländsk Lieutenant-Amiral 1. 391. 

Scheremeteff, Boris Petrowitsch, Rysk Grefve och Fältmarskalk 1. 529. 

Schnlenburg, J. M. Sachsisk General 1. 531. 

Schwarzenberg, Furst von, österrikisk Fältmarskalk 2. 329. 

Sigismund I, Konung i Polen 1. 72. 

Sobieski. Se Constantin och Jakob. 

Stanislaus I, Konung i Polen 1. 527, 528, 534. 

Tenczin, Johan, Grefve af, Polska Konungens Sändebud 1. 328. 

Uladislaus IV, Konung i Polen 1. 256. 

Tictoria, Drottning i England 2. 440, 513. 

Vilhelm III, Konung i England 1. 447, 485, 488, 560. 

Vilhelm, Hertig af Sachsen, Jttlich, Cleve och Berg 1. 2174. 

Voltaire, Francis Marie Arouet, Fransk författare 2. 186. REGISTER 

öfver 

Allmänna kongllga belöningsmedaljer samt Aka- 
demiers, Embetsverks och enskilda Samfunds 
belönings- och minnespenningar. Belöningsmedaljer utdelade åt bestämda personer eller vid särskilda npp- 
gifna tillfallen upptagas icke här. Ej heller Konungars och andra kong- 
liga personers enskilda belöningsmedaljer. Alla citaterna afse arbetets 
2:dra del. 

Kongliga belöningsmedaljer. 

2:s Del. pag. 

För tapperhet i falt 206, 253, 291, 292. 

För tapperhet till sjös 207, 254, 292. 

För krigsmanna fÖrtjenster 416. 

För medborgerlig förtjenst 207, 254, 292, 293, 353—356, 417—419, 

470—472, 519—521. 

For borgerdaad (Norsk) 387. 

För berömliga gerningar 255, 293, 356—358, 420, 472, 473, 521, 522. 

För nyttiga uppfinningar 358, 359, 421, 473. 

För nit och redlighet i rikets tjenst 359, 421, 474, 522. 

För jordbrukets förbättring och nyodling . . 119, 255, 293, 360, 422. 

För utställning vid allmänna Landtbruksmöten 475 — 477. 

För utställning af gödkreatur och mejerialster 477. 

För uppförande af stenhus på landet 120. 

För utmärkt förtjenst om Svenska slöjderna 422. 

För utmärkt fabriksarbete 121. 

För plantering af mulbärsträd 122. 

För berömlig qvinlig spinnslöjd 121. 360. 

För nitfull undervisning i värnad 361. REGISTER. 621 

Akademier och Sällskap för vetenskap, ritter- 
het, skön konst och undervisning. 

Kongl. Universitetet i Upsala 90, 142, 143, 231, 238, 279, 326, 403, 454. 

Kongl. Universitetet i Lund 465. 

Kongl. Universitetet i Åbo 249. 

Kongl. Universitetet i Christiania ." 503, 533. 

H. K. H. Kronprinsens prismedalj derstädes 505, 541. 

Svenska Akademien 206, 208—210, 344. 

K. Vetenskaps Akademien 62, 69, 91, 98, 147, 234, 280, 282, 295, 

327, 339, 345, 403, 479. 

K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien (förut K. Sven- 
ska Vitterhets Akademien) 126, 128, 186, 211, 212. 

K. Landtbruks Akademien 295, 364. 

K. Akademien för de fria konsterna (förut K. Målare och Bild- 
huggare Akademien) 56, 212, 266, 308, 309, 406, 462. 

K. Musikaliska Akademien 257, 296, 467, 480, 518. 

K. Krigsvetenskaps Akademien 365, 480. 

K. Vetenskaps Societeten i Upsala 288. 

K. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg 481. 

Det K. Norske Videnskabers Selskab i Throndhjem 389, 390, 441. 

K. Södermanlands Regementes Militär Akademi 213. 

K. Örlogsmanna Sällskapet 214, 467. 

Carl Johans Förbundet 352. 

K. Krigs Akademien (sedan K. Krigsskolan) på Carlberg (ursprung- 
ligen Kadettskolan i Stockholm) 93, 258, 482, 483. 

För kadetter vid afgång från läroverket i Norge 388. 

Hillska skolans Direktion å Barnängen 375, 376. 

Embetsverk och Direktioner. 

K. Bergs Collegium 95, 123. 

K. Sundhets Collegium 297, 365, 366, 426, 525. 

Stuteri ölverstyrelsen 525. 

Allmänna Barnhus Direktion 215, 259, 366, 426, 483. 

Komraitén för Salpeterärender 297. 

Göta Kanal Bolags Direktion 298, 366. 

Dykeii och Bergnings Kompaniets Direktion 299. 

Bruks Societeten (Jernkontoret) 65, 66, 151, 173, 287, 367, 368, 411. 

Dals Bergs Societet 174. 622 REGISTER. 

Patriotiska och Ekonomiska Sällskap. 

K. Patriotiska Sällskapet 216, 259, 368, 369, 483, 526. 

K. Sällskapet Pro Patria 217, 260, 300, 369, 427, 428, 484, 527. 

K. Hushållnings Sällskap: 

Blekinge Läns 430. 

Calmar Läns 429. 

Calmar Läns norra 486, 487. 

Calmar Läns södra 487, 488, 528. 

Christianstads Läns 490. 

Elfsborgs Läns 488, 489. 

Finlands 260, 261. 

Gefleborgs Läns 428, 527. 

Gotlands Läns 490. 

Göteborgs och Bohus Läns 430, 489. 

Hallands Läns 430, 489. 

Jemtlands Läns 370. 

Jönköpings Läns 529. 

Malmöhus Läns 431. 

Skaraborgs Läns 488. 

Stockholms Läns 428, 429. 

Södermanlands (Nyköpings) Läns 300, 429, 485. 

Upsala Läns 370, 485. 

Vermlands Läns 300, 429, 528. 

Vestmanlands Läns 371, 486. 

Vestra Sveriges 529, 530. 

Örebro Läns 486, 528. 

Östergötlands Läns 486. 

Skånska Hushålls (Hushållnings) Föreningen 491, 530. 

Svenska Trädgårds Föreningen 431, 432. 

Linköpings Läns och Stifts Trädgårds Förening 491. 

Upsala Trädgårds Sällskap , 531. 

Sällskapet för inhemsk silkesodling 442. 

Sällskapet for allmänna medborgerliga kunskaper 262, 263. 

Patriotiska Föreningen för Sveriges hästkultur 372. 

Slöjd- Fabriks- Handtverks och Industri Föreningar. 

Svenska Slöjdföreningen 432, 492. 

Fiskartorps Slöjdskola 493. REGISTER. 623- 

Fabriks Handt verks och Industri Föreningar: 

I Carlstad 434. 

> Gefle 434. 

» Göteborg 495. 

» Linköping 494. 

» Malmö 495. 

» Norrköping 494. 

» Stockholm 434. 

> Upsala 493. 

■ » Visby 531. 

» Örebro 494. 

Den Norska Handtverks och Industri Föreningen i Christiania 505. 

Höganäs Stenkolsverks Direktion 435. Målskjutnings och Jägare Förbund. 

Officerarnes Målskjutnings Förbund i Stockholm 496. 

Kongl. l:a Lifgrenadier Regementets Officers corps' Målskjutnings 

Förbund 532. 

Skjutpris vid Arméens skjutöfningar 496. 

Svenska Jägare Förbundet 436, 496, 532. 

Christianstads Skyttsällskap 376. 

Dalames Jägare Förbund 497. 

Göteborgs Jagt Sällskap 497. Skarpskytte Föreningar. 

Gotlands Skarpskytte och Jägare Gille 499. 

Göteborgs Frivilliga Skarpskytte korps 498. 

Stockholms stads frivilliga Skarpskytte Förening 498. Välgörande Sällskap. 

Direktion öfver Gustafs inrättning till understöd af Stockholms 

stads fattiga arbetare 261. 

Behöfvandes vän 220. 

De fattigas vänner 377. 

Okändt Sällskap 265. 624 REGISTER. 

Brandförsäkrings Sällskap. 

Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion 301, 372, 373, 436. 

Städernas allmänna Brandstods Bolag 437, 438. 

Försäkrings Aktiebolaget Skandia 499. 

Stockholms stads Brandförsäkrings kontor 124. 

Hemliga Ordens Sällskap. 

Augusti-bröderna 217, 218. 

Fackel-gillet 264. 

Fribyggare-samhället 219, 263. 

Frimurare Orden 103—105, 140, 202, 251, 276, 291, 310—312, 349, 

402, 455, 468. 

S:t Helenae Brödraskap 185. 

Sällskapet Pro Lantura 219. 

Timmermans Orden 241. 

Ynglinga-Föreningar. , 

F. och U. 265. 

Förening af unga konstnärselever 500. 

Upsala Elementar läroverks RektoristfÖrening 500. 

Okända Sällskap. 

Sådana upptagas 73, 220, 264, 265, 302, 377. Rättelser och tillägg. Sid. 138 rad. 8 står: i Stockholm läs: på Ulriksdal 

d 168 d 16 d utmanande » utmanade 

d 287 3> 23 J> 1720 » 1710 

d 384 d 15 d Rege » Reges 

» 377 »27. 5> 1. A. betyder: Jan (Joban) Afzelius (Kcmie Profe